دانلود پروژه رشته برق درباره هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

محاسبات مربوط به PB-5 طبقه اول :

نوع بار مصرفی 5:

عدد پریز تكفاز

   توان مصرفی ( وات )                                                       

   جریان هر پریز (‌آمپر )            

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید


   سطح سیم ( میلی متر مربع )                                 

   جریان كلید محافظ( آمپر) :20 آمپر

نوع فاز :S

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

          L=7/5[m]

P=2750[W]                    A=2/5[mm2]                                      V=220[V]

ELECTRICAL PANEL BOARD ( First Floor)

نوع فاز جریان كلید محافظ (A) سطح سیم (mm2) حداكثر افت ولتاژ() جریان با خازن (A) جریان بدون خازن (A) توان مصرفی (W) نوع بار مصرفی شماره خط (‌PB)
R 10 1/5 0/07 4/54 8/24 976 16 عدد لامپ فلورسنت 40 وات 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات 1
S 10 1/5 0/33 4/54 8/24 976 16 عدد لامپ فلورسنت 40 وات 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات 2
T 20 2/5 0/39 ____ 15 3300  

6 عدد پریز تكفاز

3
R 25 2/5 0/44 ____ 22/5 4950 9 عددپریز تكفاز 4
S 20 2/5 0/6 ___ 12/5 2750 5 عدد پریز تكفاز 5

6

سه فاز 20  

ذخیره سه فاز

T 16 ذخیره تكفاز 7

جهت تعیین قدرت كل مصرفی تابلو و محاسبه كلید و فیوز اصلی تابلو مطابق جدول زیر عمل می كنیم و از ضریب همزمانی استفاده می كنیم .

نوع بار مصرفی توان نصب شده(W) ضریب همزمانی توان مصرفی (W)
روشنایی 1952 66% 1287
پریزها 11000 70% 7700
ذخیره ـــــ ــــ 3000
  11987 68% 16/8151

 

بنابراین توان كل تابولی واحد طبقه اول 15116/8 كیلو وات می باشد و با در نظر گرفتن

بنابراین جریان كل تابلوی واحد طبقه اول 16A می باشد ( سه فاز ) پس كلید اتوماتیك اصلی تابلوی واحد طبقه اول 20 آمپر می گیریم .

محاسبات مربوط به PB-1 طبقه چهارم :

نوع بار مصرفی 22 عدد لامپ فلورسنت 40 وات و 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات

توان مصرفی ( وات )                                        

جریان بدون خازن (‌آمپر )                                

جریان با خازن ( آمپر )                   

سطح سیم ( میلی متر مربع )                                        

       جریان كلید محافظ :16 آمپر

نوع فاز :R

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

                             L=1/5[m]

P=1322[W]                    A=1/5[mm2]                                      V=220[V]

 

محاسبات مربوط به PB-2 طبقه چهارم :

نوع بار مصرفی 16 عدد لامپ فلورسنت 40 وات و 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات

توان مصرفی ( وات )                                        

   جریان بدون خازن (‌آمپر )                                

   جریان با خازن ( آمپر )                  

   سطح سیم ( میلی متر مربع )                            

         جریان كلید محافظ :10 آمپر

نوع فاز :S

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

                             L=7[m]

P=976[W]                      A=1/5[mm2]                                      V=220[V]

 

محاسبات مربوط به PB-3 طبقه چهارم :

نوع بار مصرفی :‌7 عدد پریز تكفاز

   توان مصرفی ( وات )                                                                           

     جریان هر پریز (‌آمپر )                                                                   

     سطح سیم ( میلی متر مربع )                                          

     جریان كلید محافظ( آمپر) :30 آمپر

نوع فاز :T

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

          L=4[m]

P=3850[W]                    A=2/5[mm2]                                      V=220[V]

 

محاسبات مربوط به PB-4 طبقه چهارم :

نوع بار مصرفی :‌9عدد پریز تكفاز

   توان مصرفی ( وات )                                                       

   جریان هر پریز (‌آمپر )                                                               

   سطح سیم ( میلی متر مربع )                                 

     جریان كلید محافظ( آمپر) :25 آمپر

نوع فاز :R

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

          L=3[m]

P=4950[W]                    A=2/5[mm2]                                      V=220[V]

 

محاسبات مربوط به PB-5 طبقه چهارم :

نوع بار مصرفی :‌5 عدد پریز تكفاز

     توان مصرفی ( وات )                                                      

     جریان هر پریز (‌آمپر )                                                              

     سطح سیم ( میلی متر مربع )                                          

     جریان كلید محافظ( آمپر) :20 آمپر

نوع فاز :S

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

          L=7/5[m]

P=2750[W]                    A=2/5[mm2]                                      V=220[V]

 

ELECTRICAL PANEL BOARD (Fourth Floor)

 

نوع فاز جریان كلید محافظ (A) سطح سیم (mm2) حداكثر افت ولتاژ() جریان با خازن (A) جریان بدون خازن (A) توان مصرفی (W) نوع بار مصرفی شماره خط (‌PB)
R 16 1/5 0/1 5/98 10/88 1322 22 عدد لامپ فلورسنت 40 وات و 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات

 

1
S 10 1/5 0/33 4/54 8/24 976 16 عدد لامپ فلورسنت 40 وات 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات 2
T 20 2/5 0/45 ____ 17/5 3850  

7 عدد پریز تكفاز

3
R 25 2/5 0/44 ____ 22/5 4950 9 عددپریز تكفاز 4
S 20 2/5 0/6 ___ 12/5 2750 5 عدد پریز تكفاز 5

6

سه فاز 20  

ذخیره سه فاز

T 16 ذخیره تكفاز 7

جهت تعیین قدرت كل مصرفی تابلو و محاسبه كلید و فیوز اصلی تابلو مطابق جدول زیر عمل می كنیم و از ضریب همزمانی استفاده می كنیم .

نوع بار مصرفی توان نصب شده(W) ضریب همزمانی توان مصرفی (W)
روشنایی 2298 66% 68/151
پریزها 11550 70% 8085
ذخیره ــــ ــــ 3201
  68/120802 68% 8706

بنابراین توان كل تابولی واحد طبقه چهارم 706/8 كیلو وات می باشد و با در نظر گرفتن

بنابراین جریان كل تابلوی واحد طبقه چهارم 17A می باشد ( سه فاز ) پس كلید اتوماتیك اصلی تابلوی واحد طبقه چهارم 20 آمپر می گیریم .

محاسبات مربوط به PB-1 پاركینگ و انباری ها :

نوع بار مصرفی: 11 عدد لامپ فلورسنت 40 وات

توان مصرفی ( وات )                                                          

   جریان بدون خازن (‌آمپر )                                                  

   جریان با خازن ( آمپر )                           

   سطح سیم ( میلی متر مربع )                                           

   جریان كلید محافظ :10 آمپر

نوع فاز :R

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

                             L=3[m]

P=561[W]                      A=1/5[mm2]                                      V=220[V]

محاسبات مربوط به PB-2 پاركینگ و انباری ها :

نوع بار مصرفی 6 عدد لامپ فلورسنت 40 وات و 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات

   توان مصرفی ( وات )                                             

     جریان بدون خازن (‌آمپر )                          

   جریان با خازن ( آمپر )               

   سطح سیم ( میلی متر مربع )                                       

   جریان كلید محافظ :10 آمپر

نوع فاز :S

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

                             L=3/5[m]

P=506[W]                      A=1/5[mm2]                                      V=220[V]

 

محاسبات مربوط به PB-3 پاركینگ و انباری ها :

نوع بار مصرفی :6 عدد پریز تكفاز

   توان مصرفی ( وات )                                                  

   جریان هر پریز (‌آمپر )                                                               

   سطح سیم ( میلی متر مربع )                                 

   جریان كلید محافظ:20 آمپر

نوع فاز :T

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

          L=2/5[m]

P=3300[W]                    A=2/5[mm2]                                      V=220[V]

ELECTRICAL PANEL BOARD ( PARKING Floor)

نوع فاز جریان كلید محافظ (A) سطح سیم (mm2) حداكثر افت ولتاژ() جریان با خازن (A) جریان بدون خازن (A) توان مصرفی (W) نوع بار مصرفی شماره خط (‌PB)
R 10 1/5 0/08 2/64 4/84 561 11عدد لامپ فلورسنت 40 وات 1
S 10 1/5 09/0 14/2 84/3 506 6 عدد لامپ فلورسنت 40 وات 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات 2
T 20 2/5 0/24 ____ 15 3300  

7 عدد پریز تكفاز

3
سه فاز 20  

ذخیره سه فاز

4
R 16 ذخیره تكفاز 5

جهت تعیین قدرت كل مصرفی تابلو و محاسبه كلید و فیوز اصلی تابلو مطابق جدول زیر عمل می كنیم و از ضریب همزمانی استفاده می كنیم .

نوع بار مصرفی توان نصب شده(W) ضریب همزمانی توان مصرفی (W)
روشنایی 1067 66% 22/704
پریزها 3300 70% 2310
ذخیره ــــ ــــ 74/1004
  96/4018 68% 89/2732

بنابراین توان كل تابلوی طبقه همكف ( پاركینگ )73289/2 كیلو وات می باشد و با در نظر گرفتن

بنابراین جریان كل تابلوی پاركینگ را 5A می باشد ( سه فاز ) پس كلید اتوماتیك اصلی تابلوی پاركینگ 10آمپر می گیریم .

مراجع :

– جزوه مهندسی روشنایی ، جناب آقای مهندس صحتی

– هندبوك زیمنس بخش مربوط به افت ولتاژ كابلها

– مقررات استانداردهای ملی ساختمان در ایران

– كتاب مهندسی روشنایی دكتر حسن كلهر

– طراحی تأسیسات برق مهندسی شهبازی

– لامپهاو محاسبات روشنایی مهندس مهدی موحدی

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment