دانلود پروژه رشته برق درباره هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

هدف از تأسیسات روشنایی ایجاد شرایط خوب دیدن و فراهم كردن محیطی ایمن و راحت با روشنایی مناسب می باشد .

كه مهمترین پارامترها در این مهم شدت روشنایی كافی ، جلوگیری از انعكاسات ناخواسته ، هماهنگی درخشندگی اطراف با درخشندگی محیط وهمچنین جلوگیری از خیرگی چشم از منابع نوری و درخشندگی مناسب سطوح داخلی و استفاده از منابع نوری با مشخصه های رنگی مناسب می باشد .

اینجانب در مجتمع مسكونی فوق فاكتورهای زیر را در نظر گرفته ام .

محیط مسكونی كه رنگ دیوارهای آن سفید و با ضریب انعكاسی 90-70و بطور متوسط هر شش ماه یكبار نظافت میگردد و از لحاظ گرد و خاك و آلودگی ، اكثر قسمتها تمیز در نظر گرفته شده است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

لامپهای مورد استفاده در این مجتمع از نوع لامپ فلورسنت ( بدلیل نبود اطلاعات كافی از دیگر لامپها بخصوص رشته ای ) با رنجهای 40 و 32 وات كه با چوك، توانی معادل 51 و 40 وات و همچنین جریانی معادل 44/0 و 24 /0آمپر ( بدون خازن ) و 24/0 و14/0 آمپر(با خازن ) می باشد كه خازنهای در نظر گرفته شده با ظرفیت 5/4 میكروفاراد و رنج جریان 24/0 آمپر كه از نظر اقتصادی بسیار با صرفه است. كلیدها از نوع یك پل و دو پل و تبدیل استفاده شده و حداقل جریان عبوری از پریزها 2 آمپر است و حداكثر 5/2 آمپر و برای حالت سه فاز 5 آمپر در نظر گرفته شده و ارتفاع كلید و پریزها از كف برابر با بخش 13 مقررات ملی ساختمان برای پریزهای برق و تلفن 30 سانتی متر از كف و برای كلیدهای روشنایی 110 سانتی متر از كف در نظر گرفته شده است .

برای حفاظت از زدگی و آسیب دیدگی كابلها آن ها را در داخل لوله قرار می دهند كه شامل انواع زیر می باشد لوله گالوانیزه ، لوله های فولاد سیاه ، برگمن ،PVC و خرطومی و غیره و لوله های مد نظر در این مجتمع از نوع PVC با قطر 11 و 16 میلیمتر می باشد

و ضریب همزمانی مطابق با بخش 13 مقررات ملی ساختمان برای روشنایی داخلی ساختمانهای مسكونی 66% و برای پریزها 70% در نظر گرفته شده كه بطور كل ضریب همزمانی 68%انتخاب گردید .

راهنمایی علائم :

كلید یك پل توكار

كلید دو پل توكار

كلید تبدیل

پریز برق یكفاز با اتصال زمین توكار

پریز تلفن توكار

40 ×F2 چراغ فلورسنت قاب مشكی و حباب پلاستیكی و 2 عدد لامپ فلورسنت 40 وات

40×F1 چراغ فلورسنت قاب مشكی و حباب پلاستیكی و 1عدد لامپ فلورسنت 40 وات

32×F1 چراغ فلورسنت قاب مشكی و حباب پلاستیكی و1 عدد لامپ فلورسنت 32وات

كنتور واتر

فیوز فشنگی

كلید مینیاتوری یك پل

كلید اتوماتیك با رلة مغناطیسی و حرارتی سه پل

چراغ سیگنال تابلویی

تابلوی توزیع برق

حال و پذیرایی طبقه اول مستطیل 1:

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یكبار نظافت می شود .

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

مشخصات لامپ: لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

تعداد لامپ

                            [عدد]            تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=204=51×4[W]

[A] 76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 96/0=24/0×4= جریان با خازن

حال و پذیرایی طبقه اول مستطیل 2:

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

 

 

تعداد لامپ

= تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=204=51×8[w]

[A]3/52=44/0×8= جریان بدون خازن

[A] 92/1=24/0×8= جریان با خازن

آشپزخانه طبقه اول :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=204=51×4[w]

[A] 76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 0/96=24/0×4= جریان با خازن

پاگرد طبقه اول :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 32 وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

 

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×4= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

جاكفشی طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

سرویس بهداشتی طبقه چهارم مستطیل 1 :

محیط از لحاظ آلودگی متوسط و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

سرویس بهداشتی طبقه چهارم مستطیل 2 :

محیط از لحاظ آلودگی متوسط و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

 

     تعداد لامپ

تعداد چراغ                  

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

حمام طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی متوسط و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=80=40×2[w]

[A] 48/0=24/0×2= جریان بدون خازن

[A] 0/28=/140×2= جریان با خازن

راهرو طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مكعبی 32 وات گروه V

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment