دانلود پروژه رشته برق با موضوع اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

ارتباط بالا به طور دقیق در جای دیگری آزمایش شده است. نتایج چنین آزمایشی نشان داد که یک تنش آستانه‌ای برای خزش در Al2124PM وجود دارد؛ و رفتار خزشی آلیاژها از معادله(2-9)پیروی می‌کند؛ و اینکه منشأ تنش آستانه‌ای با ارتباط میان جابه‌جایی‌های متحرک و ذرات اکسید در ارتباط است. این ذرات به عنوان پیامدی از فراوری آلیاژ Al با متالورژی پودر تشکیل می‌شوند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

دوم اینکه مشخص شده که رفتار خزشی آلیاژهای PM (Al) شکلی تعدیلی از رفتار خزشی آلیاژهای محلول جامد با پایه Al را نشان می‌دهد و چنین تعدیلی در رفتار خزشی ناشی از وجود تنش آستانه‌ای برای خزش τ در آلیاژهای گفته شده است. پیشنهاد مذکور نشان داد که خزش متالوژی پودر آلیاژهای Al و آلیاژهای محلول جامد با پایه Al با فرایندهای تغییرشکل کنترل می‌شود؛ و اینکه معادلات کنترل سرعتی که برای توصیف رفتار آلیاژهای محلول جامد ارائه شده را می‌توان برای در نظر گرفتن رفتار خزشی پودر آلیاژهای Al هم بکار برد؛ و تنش موثر τee = τ – τ0) جایگزین تنش اعمالی τ در این معادلات می‌شود. به ویژه انتظار می‌رود تحت ترکیب مناسب شرایط تجربی و پارامترهای ماده، رفتار خزشی آلیاژهای PM Al (مثل آلیاژهای محلول جامد با پایه Al) با وجود موارد زیر مشخص شود:

(الف ) سه ناحیه تغییرشکل (ناحیه I ناحیه کم تنش، ناحیه II ناحیه با تنش متوسط و ناحیه III ناحیه تنش بالا)؛

(ب )دو گذار خزشی در نمودار خزش حالت پایدار در برابر تنش اعمالی در مقیاس لگاریتمی. بنابر شواهد معتبر ناحیه‌های I, II, III با صعود نابجایی (5=n)، لغزش ویسکوز (3=n) و فرایند تغییرشکل ناشناخته (5=n) کنترل می‌شود که انرژی فعالسازی بالایی دارد و ظهور آن با گسیختگی نابجایی‌ها از اتمسفر اتمی محلول در ارتباط است.

تشابهات رفتاری میان Sic2124 Al vol%5PM و Al2124PM منجر به دو معنای مهم می‌شود:

(الف ) تغییرشکل ماتریس آلیاژ خزش کامپوزیت را کنترل می‌کند

(ب ) منشأ رفتار تنش آستانه‌ای در هر دو ماده مشابه است. این دو معنا با استفاده از دو تحقیق مذکور در ارتباط با تفسیر رفتار خزشی آلیاژهای PM Al آزمایش می‌شود [6].

2-4-7- منشأ تنش آستانه‌ای:

آزمایش داده‌های جدول 2-2نشان می‌دهد که τ0 با افزایش دما کاهش می‌یابد و وابستگی τ0 به دما شدیدتر از آنست که به مدول برشی نسبت داده شود.

جدول 2-2 :تنش آستانه ای بر حسب دما [6]

مشاهده دقیق داده‌های تعدادی از مواد از جمله آلیاژهای تقویتی DS، آلیاژهای PM Al، و کامپوزیتهای Al-SiC وابستگی تنش آستانه‌ای به دما را آشکار ساخت. برای این مواد مشخص شده که وابستگی دمایی تنش آستانه‌ای را می‌توان به بهترین نحو با ارتباط (2-12) توصیف کرد؛ البته نمی‌توان آن را برای مدلهای تنش آستانه‌ای موجود در نظر گرفت:

برای چک کردن اعتبار معادله 2-12برای Sic2124 Al vol%5PM ، مقادیر تخمینی (τ0/G) (جدول 2-2) به صورت لگاریتم (τ0/G) دربرابر 1/T در شکل (2-13)ترسیم شد.

شکل(2-13) : ، مقادیر تخمینی 0/G) به صورت لگاریتم 0/G) دربرابر 1/T [6]

همان گونه که در شکل(2-13) هم دیده می‌شود داده‌های لازم برای Sic2124 Al vol%5PM نزدیک به یک خط راست و هماهنگ با معادله 2-12هستند.

ملاحظات پیشین و تحلیل‌ها منجر به این نتیجه می‌شود که ذرات SiC منشأ اولیه τ0 نیستند. سه مشاهده زیر با این نتیجه سازگار هستند. نخست، خواص هندسی ذرات SiC در Sic2124 Al vol%5PM (اندازه متوسط ذرات SiC حدوداً μm 2 و فواصل میان انها هم در حدود μm9 است) نشانگر این است که انتظار نمی‌رود ذرات به عنوان موانع موثر حرکت نابجایی عمل کنند.

دوم آنکه، داده‌های مربوط به وابستگی تنش آستانه‌ای به دما برای خزش در Sic2124 Al vol%5PM موجود هستند و جالب است که مقایسه‌ای میان مقادیر τ0 برای کامپوزیت و مقادیر حاضر تخمینی از     Sic2124 Al vol%5PM داده‌های بکنیم. این مقایسه در (شکل2-13)نشان داده شده است. می‌توان در شکل دید که مقادیر τ0 برای Sic2124 Al vol%5PM کمی بیشتر از مقادیر       Sic2124 Al vol%5PM است و این وابستگی به دما برای هر دو ماده مشخص شده است. سازگاری نزدیک مقدار و گرایش میان τ0 برای Sic2124 Al vol%5PM و τ0 برای Sic2124 Al vol%5PM نشان می‌دهد که ذرات SiC به عنوان منشأ اولیه τ0 عمل نمی‌کند. در نهایت نابجایی‌ها که اغلب در ارتباط با ذرات SiC یافته می‌شوند فواصل بسیار نزدیکی با هم دارند. این نابجایی‌ها در ظاهر در مورد آرایش و ساختار مشابه نابجایی‌هایی هستند که در حین سرد شدن از دماهای بالا در سطح مشترک SiC/Al ایجاد می‌شوند. ایجاد این نابجایی‌ها در کامپوزیت در حین سرد شدن به اختلاف انقباض حرارتی Al و SiC نسبت داده می‌شود؛ نسبت میان ثابت حرارتی Al و SiC 10:1 است. بنابر شواهد تجربی نابجایی‌های ایجاد شده در سطح مشترک SiC/Al به طور طبیعی با حرارت‌دهی در دماهای بالا ناپدید می‌شوند و در حین سرد شدن دوباره پدیدار می‌شوند. بر همان اساس این نابجایی‌ها کامپوزیت را تنها در دماهای پایین (مثل دمای اتاق) تقویت می‌کنند [7].

پیشنهاد شده که یک منبع جایگزین برای رفتار تنش آستانه‌ای در کامپوزیت‌های ناپیوسته SiC-Al (مثل آلیاژهای PM Al) با جداشدگی نابجایی‌ها از ذرات اکسید در ارتباط است که در نتیجه فراوری کامپوزیت‌ها با متالوژی پودر بدست می‌آیند. نتایج تجربی حاضر برای نخستین بار شواهدی زیرساختاری در تایید این نظر فراهم می‌آورد. همچنین روابط نابجایی- پراکندگی ذره مشابه آنهایی است که برای آلیاژهای Al2124PM و آلیاژهای DS ارائه شده است.

بنابر معادله 2-12تنش آستانه‌ای برای خزش در Sic2124 Al vol%5PM با وابستگی دمایی مشخص می‌شود که بسیار شدیدتر از تنش جداشدگی τd است که به مدول برشی نسبت داده می‌شود. «روسلر» و «آرتز»[8] پیشنهاد کردند که جداشدن ناشی از حرارت یک ذره در آلیاژهای DS منجربه کاهش تنش آستانه ای می گردد که با کاهش دما افزایش می‌یابد. با این حال همان گونه که «پارک» [9] و دیگران نشان داده‌اند، مفهوم فعا لسازی حرارتی نمی‌تواند مقادیر و گرایش‌های تغییرات انرژی فعالسازی ظاهری را برای خزش در آلیاژهای PM Al (که ریزساختارهای‌شان اتصال نابجایی‌ها به ذرات پراکنده را نشان می‌دهد) توجیه کند. حدس زده می‌شود که وابستگی شدید دمایی تنش آستانه‌ای مثل معادله 2-12ممکن است پیامد ارتباط‌ای میان ناخالصی‌ها (که توانایی تفکیک ذرات ناپیوسته را دارند) و نابجایی‌هایی باشد که در وجه جداشدگی ذرات به دام افتاده‌اند. با این حال این حدس ماهیتاً کیفی است و اثبات این مکانیسم نیازمند کار بیشتری است.

رفتار خزشی کامپوزیت Sic2124 Al vol%5PM در موارد زیر مشابه Al2124PM است:

(الف ) خصوصیات منحنی خزش،

(ب ) توان تنش ظاهری بالا و تغییرات آن با تنش اعمالی،

(ج ) انرژی فعالسازی ظاهری زیاد برای خزش و تغییرات آن با تنش اعمالی،

(د) وجود تنش آستانه‌ای و

(ه) وابستگی دمایی تنش آستانه‌ای. این تشابهات در رفتار بین کامپوزیت و آلیاژ ماتریس غیرتقویتی نشان می دهند که منشأ اولیه تنش آستانه‌ای در هر دو ماده مشابه است؛ و تغییرشکل ماتریس         Al2124PM خزش کامپوزیت Sic2124 Al vol%5PM را کنترل می‌کند. شواهد تجربی با این مشاهدات سازگار است. نخست، داده‌های زیرساختاری در مورد کامپوزیت نشانگر وجود ارتباط‌ای میان نابجایی‌ها و ذرات پراکنده بسیار نرم است. شکل و ریخت این ذرات مشابه آنهایی است که در Al2124PM مشاهده می‌شود که پیش از این به عنوان ذرات اکسید تشخیص داده شده بودند و از فراوری ماده با متالوژی پودر بدست می‌آیند. ارتباط میان نابجایی‌ها و ذرات اکسید به احتمال زیاد نشان دهنده منشأ اولیه تنش آستانه‌ای در آلیاژ و کامپوزیت است. دوم آنکه، نمودار داده‌های خزش کامپوزیت Sic2124 Al vol%5PM در حورد سرعت خزش در برابر تنش موثر در مقیاس لگاریتمی نشان می‌دهد که رفتار خزشی واقعی آلیاژ گذاری را از لغزش ویسکوز (3=n) به ناحیه تنش بالا (5=n) نشان می‌دهد که پیدایش آن به جدا شدن جابه‌جایی‌ها از اتمسفر اتمی محلول نسبت داده می‌شود. رفتار خزشی واقعی کامپوزیت مشابه آلیاژ ماتریس غیرتقویتی Al2124PM است. چنین شباهتی علاوه بر دیگر تشابهات در رفتار خزش بین دو ماده نشان می‌دهد که رفتار خزشی کامپوزیت تحت کنترل تغییرشکل ماتریس است [9-7].

2-5- بررسی تنش آستانه ای درکامپوزیتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp

آزمایش‌های خزشی بر روی کامپوزیت دانه نرم Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp در محدوده دمایی 533-423 کلوین صورت گرفت. کامپوزیت توان تنش ظاهری و انرژی فعالسازی ظاهری زیادی را برای خزش در دماهای پایین از خود نشان داد.تنش آستانه‌ای مشخص می‌شود. نقش تنش آستانه‌ای در تحلیل مقادیر بالای توان تنش ظاهری و انرژی فعالسازی به همان مقداری کاهش یافت که از آلیاژهای محلول جامد انتظار می‌رفت. نتایج، افزایش مقاومت خزشی را در مقایسه با آلیاژ غیرتقویتی نشان دادند.

آلیاژ Al–Mg–Sc–Zr مقاومت بالا و مقاومت خزشی خوبی را در دمای اتاق تا K423 از خود نشان می‌دهد. خواص مکانیکی عالی این سیستم آلیاژی ناشی از:

(الف ) اثر مقاوم‌سازی محلول جامد که به وسیله منیزیم ایجاد می‌شود و

(ب ) مقاوم‌سازی ذره با رسوب نرم و چسبنده Al3(Sc, Zr) است. منیزیم به عنوان بهترین مقاوم کننده محلول جامد برای آلومینیوم شناخته می‌شود. تا wt.%6 منیزیم در آلیاژهای Al-Sc قابل حل است که اثر محلول جامد را عالی ایجاد می‌کند.

رسوب‌های Al3(Sc, Zr) در برابر درشت‌دانگی تا دمای K623 پایدار هستند که به میزان زیادی بیشتر از قابلیت‌های پیرسازی تجاری آلیاژهای آلومینیوم است که در آن ریزساختار در دمای بالاتر از K523 به سرعت درشت می‌شود. این پایداری رسوبات Al3(Sc, Zr) ناشی از پایداری ترمودینامیکی فاز و چسبندگی (در اندازه دانه کوچک با شبکه Al) است. نفوذپذیری اندک Sc و Zr در Al هم در این پایداری نقش دارد. مطالعات جدید مشخص ساخته که آلیاژهای زودگداز Al-Sc که با روش متالوژی پودر (PM) تهیه شده‌اند در دمای اتاق مقاومت بیشتری دارند. انجماد سریع فرایند ریزسازی پودر، مشارکت بخش حجمی بیشتری را از رسوبات Al3(Sc, Zr) ثانویه و نرم، یا اشباع Sc در محلول که بعد منجر به رسوب می‌شود را میسر می‌سازد که خود باعث افزایش مقاومت می‌گردد. آلیاژ PM که برای مقاومت بالاتر طراحی شده، Al–6Mg–2Sc–1Zr (wt.%)، مقاومت تسلیمMPa612 را در دمای اتاق نشان می‌دهد. مطالعه مکانیسم‌های فعال مقاوم‌سازی پیش‌بینی می‌کند که مقاومت آلیاژ با افزایش بخش حجمی Al3(Sc, Zr) ثانویه و نرم افزایش می‌یابد و می‌توان با کاهش میزان Sc هم از 2 به 1 درصد به منظور کاهش محدوده انجماد به این مقصود دست یافت. کاهش محدوده انجماد، ذرات ابتدایی بزرگ Al3(Sc,Zr) را کاهش می‌دهد که چندان در مقاومت آلیاژ نقشی ندارند و به طور خالص باعث افزایش میزان رسوبات نرم و ثانویه Al3(Sc, Zr) می‌شود. آلیاژ Al–6Mg–1Sc–1Zr برای بدست آوردن مقاومت بهتر ارائه شد.

تصور می‌شود آلیاژهای Al که با SiCp تقویت شده بودند به خاطر اثر انتقال بار مقاومت خزشی بیشتری دارند. ده درصد حجمی SiC به آلیاژ افزوده شد تا خواص مکانیکی در دماهای بالا را بهبود بخشد.در اینجا رفتار خزشی یک کامپوزیت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC با ماتریس فلزی بررسی شد و با رفتار خزشی منتشر شده قبلی آلیاژ Al–6Mg–1Sc–1Zr مقایسه شد (در این مقاله Al–6Mg–1Sc–1Zr به عنوان آلیاژی غیرتقویتی و Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC به عنوان آلیاژی کامپوزیتی یاد می‌شود). اگرچه ترکیب ماتریس کامپوزیت مشابه آلیاژ نیست اما مقایسه این دو برای نشان دادن تاثیر تقویت SiCp و رسوب ثانویه افزایش یافته Al3(Sc, Zr) در آلیاژهایAl-Sc صورت گرفت. کامپوزیت تازه طراحی شده مقاومت خزشی را در دماهای بالاتر افزایش دادند.

(شکل2-14) تغییرات سرعت کرنش حداقل را با تنش اعمالی نشان می‌دهد. مقادیر جریان تنش در کرنش پلاستیک 1/0هم از داده‌های کششی در گراف آمده است. این آزمایش‌های کششی در سرعت‌های مختلف کرنش ابتدایی در 423 و 477 و 533 کلوین صورت گرفت.

شکل(2-14): نمودار جریان تنش با سرعت کرنش حداقل برای کامپوزیت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC (نشانه‌های بسته نشان دهنده داده‌های خزش است درحالیکه نشانه‌های توخالی نشان دهنده داده‌های آزمایش کششی است.)[10]

از شکل(2-14) آشکار است که تنش‌های آستانه‌ای در کامپوزیت بزرگتر از آلیاژ غیرتقویتی هستند. این به خاطر وقوع انتقال بار است که در آن بخشی از بار خارجی با کاهش مربوط به تنش موثر به تقویت انتقال می‌یابد. توان تنش در سرعت‌های پایین کرنش ثابت نیست و با کاهش سرعت کرنش افزایش می‌یابد. معادله 2-2خزش قانون نیرو که قبلا به آن اشاره شد برای آلیاژهای تقویتی نیز به صورت زیر است:

در مورد کامپوزیت‌های با ماتریس فلزی، تنش موثر σe به شکل σe =(1-α) σ- σ0 نشان داده می‌شود که در آن α ثابت انتقال بار است که مقادیری بین 0 در غیاب انتقال بار تا 1 با انتقال کلی بار دارد. با جایگزینی σe در معادله 2-2ارتباط زیر را داریم:

(معادله 2-13)                                                           

که در آن σ0* به صورت تنش آستانه‌ای ظاهری است:

(معادله 2-14)                                                                                        

تنش آستانه‌ای ظاهری σ0* در دماهای مختلف از داده‌های تجربی با استفاده از تکنیک برون‌یابی خطی بدست می‌آید. برای مقدار n که مشخص کننده مکانیسم خزشی است، ارتباط بین ˙εm1/n و σ در دمای ثابت خطی است. با برون‌یابی به 0=ε مقدارσ0* بدست می‌آید. برای 5=n (صعود نابجایی) ارتباط‌ای خطی برای آلیاژ فعلی در هر سه دما بدست می‌آید (شکل 2-15).

شکل(2-15): (a) نموداری که نشان دهنده تخمین تنش آستانه‌ای برای خزش نابجایی (n = 5) است و (b) تغییرات سرعت خزش وابسته به دما با تنش موثر طبیعی برای کامپوزیت شکل یافته Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC [10]

مقادیر تنش آستانه‌ای که از این نمودار بدست می‌آیند 136 و 81 و 36 Mpa به ترتیب در دماهای 423 و 477 و 533K است. این نتایج نشان می‌دهند که صعود نابجایی در آلیاژ ماتریس سرعتی است که فرایند خزش را در کامپوزیت کنترل می‌کند.

انرژی فعالسازی ظاهری (Qa) kJ/mol 238 با استفاده از نمودار آرنیوس بدست آمد. این مقدار بیشتر از انرژی فعالسازی برای شبکه آلومینویم (kJ/mol142) است. مقادیر بالای na و Qa از تفسیر تنش آستانه‌ای حمایت می‌کنند. پس از در نظر گرفتن تنش موثر (σ – σ0*)، داده‌های فعلی انرژی فعالسازی kJ/mol3/147را بدست می‌دهد که نزدیک kJ/mol142 است. سرعت کرنش حداقل طبیعی نسبت به تنش موثر طبیعی در شکل (b2-15) آمده است [10].

2-5-1 – وابستگی تنش آستانه‌ای به دما

وابستگی تنش آستانه‌ای طبیعی به دما را می‌توان با معادله نوع «آرنیوس» نشان داد که بازهم همان معادله (2-12) است که قبلا اشاره شد.

شکل (2-16) نمودار تنش آستانه‌ای طبیعی (σ0*/G در مورد کامپوزیت و σ0/G در مورد آلیاژ) را نسبت به معکوس دمای مطلق 1/T نشان می‌دهد. وابستگی دمایی kJ/mol1/21 برای کامپوزیت و kJ/mol4/23 برای آلیاژ از داده‌ها تخمین زده شدند. جالب است اشاره کنیم که مقادیر وابستگی دمایی مشابه انرژی پیوستگی بین نابجایی و اتم‌های ناخالصی است. همچنین با مشاهدات تجربی پیشین که ارتباط مستقیم بین نابجایی و ذره را در نمونة خزش یافته ترسیم می‌کنند هماهنگ است.

شکل 2-16: تغییر تنش آستانه‌ای با دما برای کامپوزیت Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol% SiC و آلیاژ Al–6Mg–2Sc–1Zr که وابستگی دمایی را نشان می‌دهد [10].

2-5-2-نتایج:

الف )خواص خزشی آلیاژ Al–6Mg–1Sc–1Zr که با 10 vol.% تقویت شده، در گستره دمایی K533-423 بررسی شد. تحلیل داده‌های خزشی وجود تنش آستانه‌ای را نشان می‌دهد. بزرگی این تنش آستانه‌ای به دمای آزمایش بستگی دارد.

ب )ریزساختار کامپوزیت نشان داده است که میزان Sc در حال کاهش از 2 به 1 wt.% مقدار ذرات ابتدایی Al3(Sc. Zr) را کاهش داده و مقدار ذرات ثانویه Al3(Sc. Zr) را افزایش می‌دهد.

ج )وقتی تنش آستانه‌ای در تحلیل لحاظ شود، مشخص می‌شود که توان تنش در حدود 5 است و انرژی فعالسازی نزدیک مقدار شبکه آلومینیوم خالص است. این نتایج نشان می‌دهند که صعود نابجایی در آلیاژ ماتریس سرعتی است که فرایند خزش را در این کامپوزیت کنترل می‌کند [10].

2-6-بررسی تنش آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری درآلیاژهای Al-Mg-Zn

تنشهای آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری اغلب در وآلیاژهای مسلح به منیزیم مشاهده شده است .با این حال تنشهای آستانه ای در آلیاژهای Al-Mg-Zn ومسلح دروابستگی به دما واندازه دانه از هم متفاوتند.

آلیاژهای منیزیم به خاطر خواص ویژه عالیشان توجه زیادی را به خود جلب کرده اند که همین نکته آنها را نامزد های بالقوه مناسبی برای جایگزینی مواد سنگینتر در قطعات ماشین می کند.

خاصیت فوق خمیری راهی مناسب برای شکل دادن آلیاژهای منیزیم به هندسه های پیچیده است.خاصیت خمیری ناشی از لغزش مرزدانه (GBS)است که توان تنش کمی دارد.خزش کنترل شده با (GBS)عموما با استفاده از ارتباط قانون – نیرو بین آهنگ کرنش وتنش توصیف میشود.

(معادله 2-15)                                                                              

که در آن A ثابت ماده ،E مدول یانگ ،D=DOEXP(-Q/RT) ضریب انتشار مناسب ،Q انرژی فعالسازی ،R ثابت گازها،T دمای مطلق ،b برداربرگرز،d اندازه دانه و (3و2)=p توان اندازه دانه است. علی رغم مدل کردن رفتار آلیاژهای AZبامعادله 2-15 برخی محققان تنش آستانه ای(0)را ارایه می کنند.در این مورد ارتباط به شکل زیر در می آید.

(معادله 2-16)                                                                        

این کار مقادیر بالایی مثل 20-30 MPaرا برای تنش آستانه ای در آلیاژهای 91AZ و 61AZ نرم ارایه می دهند.بزرگی این تنش آستانه ای ارتباطی تکنولوژیک با شکل دهی فوق خمیری دارد.

عقیده بر این است که تنش آستانه ای با ذرات ریزی ارتباط دارد که :

1)مقاومت بین دانه ای را افزایش می دهند یا به عبارتی سازگاری GBS را کند می کند

2) مهاجرت مرزی دانه را به تاخیر می اندازد.

3)لغزش ویا انتشار مرزی دانه رامستقیما تغییر می دهد.

علاوه بر این تنش آستانه ای در Al-Zn%22 ناشی از اندر کنش بین اتهمای ناخالصی است که در مرزدانه ها وجابجایی ها از هم تفکیک شده اند.

محققان در تلاش هستند تا این تنش آستا نه ای را با خواص فاز دوم در این آلیاژها ارتباط منطقی دهند.

می خواهیم بحث را با تعدادی شکل توضیح دهیم [11].

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment