دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌كارگری – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

اگرچه مدل Ashenfetier و Pencovel نتایج خوبی را كسب كرد و تلاش مبتكرانه و پیشگام در ارزیابی كمی عوامل مؤثر بر رشد اتحادیه را نشان داد. مورد انتقاد قرار گرفت به ویژه توجیهی برای گنجاندن دو متغیر اجتماعی سیاسی و روشی كه هر یك مشخص شده بودند. انتقاد روش شناسی این بود كه متغیروابسته در مدل به طور یكسان به متغیرهای وابسته در طی دوره های طولانی، واكنش می دهد. ولی در همان فاصله حوادث مهمی ، روابط ساختاری را تغییر داده و از این طریق فرضیه همگی موقت نه نفی می شود. وقتی Moore ، Pearce ثبات ساختاری مدل را با تقسیم دو نمونه به دو دوره فرعی تقسیم كردند ، دریافتند كه اگرچه مدل برای دوهر پیش از جنگ جهانی دوم (39-1904) ثابت است برای سال بعد از 1945 نه تنها قدرت توضیحی آن كاهش یافته بلكه به جز تغییر قیمت ، ضریب های هر یك از چهار متغیر دیگر ، كم و ناچیز شده اند. این نتیجه نشان می دهد كه عوامل تعیین كننده در دوره های قبل و بعد از جنگ متفاوت بود ونتایج چنین مدل رشد تك معادله ای كه در طی یك دوره طولانی آزمایش شده ، میانگین آماری دو ارتباط كاملاً مجزا می باشد كه باید به طور جداگانه تجزیه و تحلیل شود. Sheflin از یك رویكرد غیر خطی و حداكثر احتمال برای برآورد نقطه تغییر استفاده كرد و شواهد یك وقفه ساختاری را در حول و حوشی 1937 پیدا كرد كه احتمالاً تأثیر قانون Wagner را نشان می داد. بنابراین برعكس ادعاهای Ashenfetier و Pencovel به نظر می رسد كه یك ارتباط عملكردی مجزا نمی تواند پیشرفت نهضت كارگری آمریكا را در قرن بیستم توضیح دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

یك مدل رشد اتحادیه برای كشور استرالیا از رویكرد Ashenfetier و Pencovel پیروی می كند و تلاش می كند كه رشد اتحادیه را در آن كشور از 1907 تا 1969 به ویژه در ارتباط با اقتصاد توضیح دهد. در این مدل اتحادیه به عنوان سازمان تجاری تلقی می شود كه خدماتی را به اعضای خود اعطا می كند ، مانند مذاكره گروهی ، آموزشی و تحصیل رضایت سیاسی و هزینه های سازمانی و مدیریتی را ایجاد می كند. افزایش متغیرهای توضیحی شامل و و نیز معیار مستقیم میزان تغییر دستمزدهای واقعی با یك ضریب منفی می باشد. علاوه بر این مدل ، میزان بیكاری V را به عنوان معیار مستقیم افزایش تقاضا برای كار در خود گنجانده است كه ارتباط منفی با رشد اتحادیه دارد. این متغیر در زمینه هایی توجیه می شود كه حجم عظیمی از كارگران بیكار ، تهدیدی برای استاندارد زندگی افراد در سركار را نشان دهند. از این كه وظیفه اتحادیه به عهده گرفتن مسئولیت اعضای بیكار می باشد كه از این طریق هزینه نسبی عضویت افزایش می یابد. علاوه بر این به علت این كه در بسیاری از كشورها قوانینی دولتی بر هزینه ها و مزایای عضویت تأثیر می گذارد، در استرالیا رشد اتحادیه از قوانینی بهره می برد كه حاكمیت اجباری را باعث می شود. طبق قانونی اتحادیه حق انحصاری نمایندگی كارگران ذیل از هیئت های داوری اجباری داده و می تواند قبل از یك دادگاه كارفرمایان را مجبور به حضور در دادگاه كند. از این طریق هم هزینه سازمان دهی كاهش یافته و مزایای عضویت افزایش می یابد. بنبراین یك متغیر بدلی در مدل برای گرفتن تأثیر حاكمیت اجباری بر رشد اتحادیه در سال های اول قرن مدل گنجانده می شود. اگرچه نتایج تجربی رضایت بخش می باشند ، Bain و Elshesk به این نكته اشاره دارند كه تحقیق نقصی و كمبودهای روش شناختی دارد. در طی اجرای مجدد مدل آنها شواهد همبستگی مثبت را یافتند و دریافتند كه 58 درصد تغییر در با فقط یك متغیر T/E توضیح داده می شود.

به طور كلی Bain و Elshesk ادعا می كنند كه مدل های اقتصاد سنجی تك كشوری، ضعف های آماری و تئوری و روش شناختی دارد كه اعتماد به نتایج را محدود می كند. بنابراین آنها یك مدل جایگزینی رشد اتحادیه ارائه كردند كه بر این كمبودها علبه می كند. همچنین با فرق یان كه هنوز این بررسی رشد اتحادیه و تدوین و آزمایش یك مدل جامع در طی یك دوره زمانی ثابت كه در آنها تعدادی كشور باشد ، فرضیه اصلی زمانی باید حفظ شود كه مدل مشابهی در چندین كشور با سیستم های روابط صنعتی مشابهی آزمایشی شود.

مدل Bain و Elshesk

شكل كلی مدل از میزان تغییر قیمت ها ، میزان تغییر دستمزدهای پولی ، سطح و میزان تغییر بیكاری u یا ، همراه با میزان كندی و تعویق افتادگی تراكم به عنوان عوامل تعیین كننده میزان نسبی تغییر عضویت اتحادیه استفاده می كند.

بنابراین

با تأثیرات مثبت منفی كه در پرانتز نشان داده شده و 4 یك دوره اختلال تصادفی می باشد.

به جز استفاده از یك چارچوب عرضه و تقاضا ، در این مدل گفته می شود كه برای رشد اتحادیه ، هم رفاه ناشی از پیوستن به یك اتحادیه و هم فرصتی برای یك عضو شدن برای كارگران لازم می باشد. متغیرهای توضیحی كه در این جا فهرست بندی شدند. بر رشد اتحادیه تأثیر دارند زیرا بر فرصت و میل كارگران به پیوستن به یك اتحادیه تأثیر می گذارند. به طور خلاصه ، دلیل منطقی برای این گنجاندن به صورت زیر است:

افزایش قیمت همراه با تهدیدی برای استانداردهای زندگی می باشد. بنابراین قیمت ها سریع تر افزایش یافته و كارگران برای حفظ استاندارد زندگی به سمت پیوستن به اتحادیه مشتاق تر می شوند. همچنین افزایش قیمت انعكاس رفاه شغلی و كاری می باشد كه بر فرصت سازمان دهی شدن تأثیر می گذارد. این بدین علت است كه كارفرمایان می خواهند تقاضای كارگران را بپذیرند و وقتی هزینه های كاری بالاتر در شكل افزایش قیمت بر مشتریان تحمیل می شود، اتحاد را به رسمیت بشناسد. دوم، متغیر تغییر دستمزد علاوه بر متغیر قیمت گنجانده می شود. زیرا چنین فرض می شود كه ممكن است كارگران نه تنها برای رفاع از استاندارد زندگی فعل به اتحادیه بپوندند بلكه برای بهبود آن نیز این كار را انجام می دهند. بنابراین وقتی دستمزدهای پولی افزایش می یابد، كارگران به طور صحیح یا اشتباه ، چنین افزایش هایی ر به اتحادیه نسبت داده و امیدوارند كه با حمایت اتحادیه در آینده وضعیت آنها بهتر شود.

متغیر دیگری یعنی بیكاری بر هم فرصت و هم رفاه ناشی از پیوستن به اتحادیه تأثیر می گذارد. در شرایط بیكاری بالا ، كارفرمایان كه توان مذاكراتی افزایش یافته ای دارند، در موقعیت بهتری قرار گرفته و می خواهند كه با تشكیل اتحادیه مخالفت كنند. در همان زمان ، میزان بالای بیكاری، رفاه كارگران سازمان دهی شده را كه در سر كار هستند را كاهش داده و بر رفاه كارگرانی كه بیكار شده اند و هنوز عضو اتحادیه هستند تأثیر می گذارد. زیرا هزینه عضویت گران تر شده و هر پیشرفت مذاكراتی، ارتباط كمی با آنها دارد. بالاخره ، سطح فعل تراكم بر رشد عضویت اتحادیه تأثیر می گذارد. این متغیر كند و عقب افتاده برای تأثیری كه پتانسیل عضویت بر رشد اتحادیه دارد و در سایر مدل ها برای گرفتن تأثیر محدودیت اشباع در مدل گنجانده می شود.

هنگامی كه در ابتدا این مدل برای اطلاعات بریتانیا در طی دوره 80 ساله (1970-1893) آزمایش شد، تمام متغیرهای توضیحی از لحاظ آماری چشمگیر بودند و آثار و نشانه های پیش بینی شده را داشتند و مدل در طی زمان ثابت بود یعنی عوامل مشابه، رشد اتحادیه را در دوره های زمانی مختلف توضیح می داد. برای كل دوره ، تغییر 70 درصدی سال به سال در میزان تغییر عضویت اتحادیه در نظر گرفته شد. ولی در تلاش برای تعیین كارآیی مدل برای سه كشور دیگر آمریكا ، سوئد و استرالیا، به علت دسترسی به داده های زمانی و معتدل بودن آنها به منظور تصویت اعتماد به نتایج ، به جای استفاده از مدل برای نیازهای محاسباتی یا مكانیكی از تفاوت های سازمانی در سیستم های روابط صنعتی استفاده شد. در ایالت متحده و استرالیا (نه در سوئد) تأثیر رشد اتحادیه بر فعالیت دولت، مجاز شمرده شد. در ایالت متحده عضویت اتحادیه از اواسط دهه 1930 تا 1947 با قانون Wagner و بعد از آن اقدامات هیئت كار جنگ آغاز شد. یك متغیر پولی به معادله برای این تأثیر گنجانده شد. نتایج بررسی مدل در طی دوره از 1897 تا 1970 برای كل متغیرها رضایت بخش بود ا زجمله تأثیر دولت بر رشد اتحادیه كه خیلی زیاد بود. همچنین همان طور كه قبلاً اشاره شد، در مورد استرالیا (1969-1907) ، حاكمیت دولت مستقیماً برعكس بر تشكیل و رشد اتحادیه ، مؤثر بوده است. مجوز این تأثیر مطلوب بر عضویت اتحادیه از اوایل حاكمیت در مدل گنجانده شد و در مورد استرالیا تغییر قیمت از لحاظ آماری در حسابداری برای رشد اتحادیه ، ناچیز بود. دلیل آن این بود كه تا حدی ، سیستم حاكمیت دستمزدها در مسیر هزینه زندگی از طریق كاهش تأثیر تهدید از انطباق داده كه افزایش قیمت در غیر این صورت استانداردهای زندگی كارگران را مطرح می كند. هنوز در همان زمان به علت این كه زیاد بود، تأثیر اعتبار ، عملكردی در نظر گرفته یعنی اتحادیه ها هنوز برای افزایش قیمت ادعای اعتبار می كردند. زیرا آنها قبل از حاكمیت هیئت های داوری ، شواهد مدارك را تهیه می كردند.

همچنین برای سوئد سه تا چهار متغیر (1970-1914) چشمگیر بودند ، با این وجود نتایج برای این كشور نسبت به سه كشور دیگر، كمتر رضایت بخش بود. در سوئد مانند آمریكا و استرالیا ، دولت تلاش می كرد كه با قانون گذاری رشد اتحادیه را تسریع كند. ولی هدف اصلی قانون 1936 ، ترویج تشكیل اتحادیه كارمندان اداری بود كه Bain و Elshesk هیچ شواهد و دلایلی را نیافتند كه تأثیر زیادی بر رشد اتحادیه داشته باشد. بنابراین در استفاده از مدل برای اطلاعات سوئدی (مانند مدل در بریتانیا) توجه به ترویج تشكیل اتحادیه توسط دولت ضروری نبود. از چهار متغیر اصلی به میزان تغییر دستمزدهای پولی چشمگیر نبود و اثر منفی داشت. نویسندگان به این نتیجه رسیدند كه این امر به علت یك سیستم مذاكراتی متمركز و گروهی كه از كارگران در راست و آگاهی كمتر آنها در مورد اهدافی كه می توانند بدست اورند، می باشد و بنابراین به احتمال كمتر آنها تشویق به فعالیت در اتحادیه می شوند.

یعنی میزان تأثیر تشویق بر طبق درجه مركزیت در سیستم مذاكرات گروهی متغیر می باشد. ولی این توضیح كاملاً قانع كنند، نمی باشد. زیرا اهمیت صنعت و مذاكرات محل كار را كه در سوئد انجام می شود را نادیده گرفته است. علاوه بر این مدلی كه از اطلاعات سوئد استفاده می كند ، در طی زمان ثابت نبود. و بنابراین روابط پیش و بعد از 1939 خیلی متفاوت می باشد. و از این امر به علت متمركز شدن نظام مذاكراتی سوئد بعد از 1939 بوده است. ما می توانیم به این نتیجه برسیم كه مطالعات Bain و Elshesk از چندین كشور برای تأثیرات شرایط اقتصادی دو تأثیر خط مشی سیاسی بر رشد اتحادیه حمایت می كند. مدل یك ویژگی ممكن می باشد و تمام عوامل مؤثر بر رشد اتحادیه را در نظر نمی گیرد. زیرا بیشتر به میزان تغییر می پردازد تا سطح عضویت اتحادیه ، و نویسندگان تأثیراتی را مانند ساختار خود نیروی كار كه تغییر جزئی سالانه را نشان می دهد را نادیده گرفته اند. در همان زمان اگرچه در مورد مدل رشد اتحادیه انتقادهایی صورت گرفت. Richords در خصوص چارچوب رفاه فرصت تجزیه و تحلیل مفهومی را سطحی و موقتی پنداشت زیرا به عنوان مثال فقدان توضیح تئوری برای تأثیر تشویق افزایش حقوق برای اتحادیه ها توسط اعضای احتمالی وجود داشت. همچنین او دریافت كه مدل تغییرات ساختاری هم در تركیب و توزیع نیروی كار از طریق تغییرات شغلی و صنعت در طی دوره زمانی طولانی كنترل نمی كند. علاوه بر این به علت این كه مدل حداقل مجذورهای معمولی تخمین می زند كه نشان دهنده برونی بودن متغیرهای غیروابسته می باشد، در فراهم ساختم روابط احتمالی موجود میان تغییرات عضویت اتحادیه و بیكاری، تورم قیمت و دستمزد تأثیراتی كه باید مورد توجه قرار گیرند با شكست مواجه می شود.

انتقادهایی در مورد فرضیه های بعد تقاضا كه در مدل گنجانده شده است ، ابراز شده است. مسئله الحاقیه آزاد وجود دارد كه از طریق اگرچه توافق ها براساس تعهد می باشد كه مزایا از عضویت اتحادیه انتخابی است ، به عنوان مثال افزایش دستمزد از طریق تأثیرات جنبی توسط غیر عضوها ، كسب می شود، بنابراین كارمندان آماده پیوستن به اتحادیه به منظور كسب خدمات جمعی كه برای آنها بدون توجه به عضویت وجود دارد ، نمی شوند.

Visser در ارتباط با فرضیه مربوط به تصمیم گیری كارگر برای پیوستن به اتحادیه مشاهده كرده است. قابل تصور است كه تغییرات دوره ای در رشد عضویت به طور یكسانی الگوی خوبی از اجرت و مزد، بیكاری، انتقال و احضار و فراخوانی را منعكس می كند یعنی تصمیم گیری های كارفرما بر ماندنیا باقیماندن كارگران و نیز اولویت های كارگر در پیوستن به اتحادیه همچنین او به این نكته اشاره دارد كه خود اتحادیه ها ، اهداف مجهول انتخاب كارگر نمی باشند مدل Bain و Elshesk ، نقشی رهبری اتحادیه و استراتژی های استخدام را دست كم گرفته است.

نویسندگان كنونی مسائل ثبات شاخص و تأثیرات باز خورد احتمالی میان متغیرهای وابسته و غیروابسته را از طریق توسعه و براورد مجدد مدل برای 1985 چهار كشور مورد بررسی قرار دادند را با استفاده مجموعه های روز آمد شده عضویت اتحادیه در آثار Price مورد بررسی قرار دادند. در مقایسه نتایج برای دوره اول تا 1970 با دوره برآورد طولانی تر تا 1985 با استفاده از OLS دریافتیم كه برای بریتانیا متغیرها در طی دوره طولانی تر ، همچنان زیاد باقی مانده اند و ضریب تخمین فقط كمی تغییر كرده است. در مورد استرالیا ، اهمیت دیگر شیوه های بیكاری و تراكم اتحادیه در طی دوره طولانی تر تا 1985 افزایش یافته و متغیر تغییر حقوق ، اهمیتی را حفظ كرد. این در حالی است كه متغیر تغییر قیمت همچنان اندك باقی مانده است ولی برای ایالت متحده نتایج به خوبی نمونه دوره طولانی تر شده ، نمی باشد. متغیر تغییر قیمت افت كرده و تا حدی كمتر است و آمار Durbin-Wotson نشان می دهد كه خود همبستگی چشمگیری وجود دارد. برای سوئد نیز شواهد خود همبستگی مثبت و متغیر تغییر قیمت اضافی وجود دارد كه برای آن كشور كاربرد شده است. و به منظور تعدیل تأثیر افزایش قیمت كه برابر یا بیشتر از 4 درصد می باشد. از اهمیت ان برای دوره طولانی تر ، كاسته شده با استفاده از آزمایش Chow برای بررسی احتمال تفاوت اهمیت مانند همه دوره های 1970 و 1985 ، هیچ توقف ساختاری برای استرالیا بریتانیا مشاهده نشده است. ولی برای آمریكا و سوئد آزمایش نشان می دهد كه ارتباط از لحاظ ساختاری در طی زمان ثابت نبوده است. به منظور بررسی مسئله احتمال همزمانی و تقارن ، ما مدل را برای دوره های اولیه و طولانی تر با استفاده از رویكرد متغیرهای ابزاری در داخل مدل تك معادله ای ، مجدداً براورد كردیم. برای بریتانیا مقادیر t كمتر بوده و برای هر دوره ناچیز بوده و مانند برای 1985-1894 بوده است. ولی مدل به طور معتدلی رضایت بخش باقی مانده است. این با مواد آمریكا در تضاد است. كه برآوردهای ابزاری متغیرها برای تغییر قیمت ، دستمزد ، بیكاری در هر دو زمان ناچیز می باشد. برای استرالیا تغییر جزئی به جز برای متغیر وجود دارد كه در دوره های اصلی اولیه و طولانی تر شده ، ناچیز و كم شده است. در مورد سوئد وقتی از متغیرهای ابزاری استفاده شود ، و بیكاری ، در زمان طولانی تر شدن دوره از 1915 تا 1985 به جای 1970 ناچیز می باشد و خود همبستگی یك مسئله است. ما به این نتیجه رسیدیم كه توسعه نمونه دوره زمانی تا اواسط دهه 1980 بر نتایج در دو تا از چهار كشور یعنی آمریكا و سوئد تأثیر زیادی ندارد و منجر به شك و شبهه در مورد صحت محلی استفاده از مدل تك معادله ای برای گرفتن پدیده تغییرات در طی زمان در رشد اتحادیه در كشورهای مختلف     می شود.

به طور كلی تر ، در مقاله اخیر، Pice اذعان داشته كه در در دوره طولانی تر ، متغیرهای اقتصادی در توضیح تغییرات عضویت در طول دوره های ثبات نسبی یا انسجام سازمانی به ویژه در كشورهایی كه خود اتحادیه ویژگی اقتصادی دارد ، مؤثرتر می باشد. برعكس دوره های تغییر شتاب زده اجتماعی و سیاسی و توسعه جنبشی اتحادیه كارگری از طریق تغییر نظام بنیادی نیاز به تجزیه و تحلیل كمی دارد. اگرچه Bain و Elshesk اهمیت محیط اجتماعی و سیاسی را كه در آنها اتحادیه ها عمل می كنند را نادیده نمی گیرند ، تأثیرات نیروهای اقتصادی فقط با یك روش محدود شده ای بررسی می شوند. در مورد آگاهی كارگران (آگاهی از موقعیت) یا گرایش سیاسی و اجتماعی به پیوستن به جنبشی كارگری كه قطعاً در اروپای غربی همی می باشد. مطالب كمتری گفته شده است. به عنوان مثال در فرانسه كشوری كه در مقایسه گنجانده نشده است، شروع فعالیت و رشد عضویت وابسته به حوادث سیاسی می باشد تا شرایط اقتصادی در حال تغییر (مانند در 1926 و 1947 و بعد از 1968.) از این بعد در مطالعه بعدی در مورد 8 كشور OECD از سال 1960 در داخل یك چالرچوب عرضه و تقاضا نشان داده شده است كه رشد سالانه عضویت در اتحادیه كارگری زمانی افزایش یافته كه حزب های طرفدار كارگر یا سوسیالیت و لیبرال در دولت وجود داشته باشند با این وجود تأثیر حزب سیاسی خاص در حكومت بر رشد اتحادیه در طی زمان ثابت نبوده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment