دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌كارگری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در مطالعة جدیدی Holden , Been تغییرات در تراكم اتحادیه را در 16 كشور OECD برای اوایل تا اواسط دهة 1980 مورد بررسی قرار دادند. تأثیر ساختار مذاكره گروهی در ارتباط با حد و میزان مذاكره كشف شده است .

زیرا همبستگی چشمگیر و مثبتی میان تراكم و درصد كارمندان تحت پوشش پیمان های گروهی برای 12 كشور یافت شده است با استفاده از یك شاخص تا میزانی كه ساختارهای مذاكره دستمزد و حقوق در 16 كشورمركزیت یافته یك ارتباط مثبتی وجود دارد كه در این كشورها با توافق نامه های مذاكراتی متمركز به سمت داشتن تراكم های بالای عضویت اتحادیه متمایل می باشند و برعكس . Drsffill , Calmfors در تجزیه و تحلیل ساختارهای مذاكره وعملكرد اقتصاد كلان این شاخص را ارائه كردند مطالعات قبلی نشان داده اند كه در داخل بخشی دولتی یك اقتصاد با واحد استخدامی بزرگ و میزان بالای قوانینی اداری و غیر شخصی به سمت ترویج آگاهی عمومی میان كارمندان منافع مشتركشان و نیاز به توسعه آنها از طریق سازمان مشترك (‌اتحادیه ) متمایل می باشد چنین تأثیراتی، كارمندان بخش دولتی را مایل به سازمان دهی اتحادیه كرده ودولت ها اغلب كارمندان خود را به عنوان یك خط مشی تشویق به عضویت در اتحادیه ها می كنند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

با تعیین بخش خصوصی ، عنوان كارمندان دولت به علت این كه اطلاعات OECD در مورد تعریف كلی تر برای گنجاندن شركت های دولتی فقط یك زیر مجموعه‌ای از كشورها در طول سالهای خاصی وجود دارند ، Holdan , Bean دریافتند كه یك ارتباط مثبت و نزدیكی میان تراكم اتحادیه و اندازه بخش خصوصی برای دورة 85-1980 وجود دارد جالب این كه تجزیه و تحلیل همبستگی نشان می دهد كه اهمیت بخش خصوصی به عنوان عامل مؤثر تراكم اتحادیه در طی دو دهه از سال 1970 افزایش یافته است وقتی از تجزیه و تحلیل مضرب رگرسیون به منظور بررسی روابط و تأثیر آنها استفاده شود می توان دریافت كه مركزیت ساختار مذاكراتی واهمیت بخش دولتی همچنان باقی مانده و 66 درصد از تغییر میان ملی بین كشورها را در میزان تراكم اتحادیه یشان توضیح می دهند .

CVT Emp 168+Cent –Bag38/8+48/16-= تراكم

(04/3) ( 65/2) (37/1-)

T مقادیر در پرانتز ( اهمیت در 1 درصد سطح )

با برآورد ضریب های بتا استاندارد شده برای مقایسه تأثیرات نسبی متغیرهای غیر وابسته نشان داده می شود كه بخش دولتی تأثیر غالب بر دو تراكم دارد .

سیاست های دولت در مورد امنیت و به رسمیت شناختن اتحادیه ، تأثیر كلی بر سطوح و ثبات عضویت اتحادیه دارد. ناظری به این نتیجه رسیده است كه اگر تراكم اتحادیه كم باشد ، به این علت است كه دولت ها سیاست هایی را اتخاذ كرده اند. كه بر آنها تأثیر گذار بوده است و اگر تراكم اتحادیه زیاد باشد به این علت است كه دولت‌ها دریافته اند كه كارفرمایان آن را به رسمیت شناخته و به آنها توجه كرده و اتحادیه‌ها قادرند مزایای با ارزشی را به انحنای خود اعطا كنند. از این دیدگاه تراكم اتحادیه در تجزیه تحلیل اخیر ، تابع خط مشی دولت می باشد. در طولانی مدت‌می‌توان پیش بینی كرد كه گروه های حزب كارگر و دموكراسی اجتماعی علاقه‌مند، به اتحادیه‌ها شده و تشكیل اتحادیه از طریق حمایت قانونی و سازمانی تسهیل می شود. در حقیقت ادعا می شود كه یك ویژگی كشورها با تراكم بالای اتحادیه ، تقكیك عملكردی موفق اهداف سیاسی و صنعتی كار می باشد كه به پذیرش اتحادیه‌ها به عنوان شركای مذاكراتی به كارمندان همراه با استفاده از حزب دموكراسی اجتماعی برای تضمین شرایط مطلوب به رسمیت شناختن كمك می كند.

تحقیق بین المللی اخیر در این زمینه یك ارتباط نزدیكی میان تراكم اتحادیه و آرایش و شكل سیاسی طولانی مدت دولت را نشان می دهد. BEV و Holdon از معیار كنترل دولت توسط گروه های چپ گرا كه توسط Gameron پیشنهاد شده ، برای 15 كشور در طی دور 82-1965 و ارتباط آن با تراكم اتحادیه در همان دوره استفاده كردند. كشورها با دولت های چپ گرا میزان تراكم بالای اتحادیه ها را دارند. (ضریب همبستگی میان این دو 65/0 می باشد كه در 1 درصد سطح، چشمگیر می باشد). Wellersein بر اساس مبنای شواهدی از 20 كشور دریافت كه یك حكومت چپ گرای طولانی تر كه بین سالاهای 1969 و 1980 به قدرت رسیده ، بالاترین تراكم اتحادیه را در سال 1980 داشته است. ولی در همان زمان داشتن یك حزب چپ میانه در دولت همیشه تشكیل اتحادیه كارگری را تقویت نمی كند كه در طول دهه 1980 فرانسه این وضعیت را تجربه كرد.

یك رویكرد بررسی تراكم اتحادیه میان ملی بر ساختار خود نهضت اتحادیه تأكید دارد. Visser از طریق بررسی همبستگی میان 10 كشور اروپایی نشان داده است كه نظام های اتحادیه كارگری متحد (نه رقیب) با میزان بالای تشكیل اتحادیه ارتباط دارد. بنابراین اكثر اتحادیه های اسكاندیناویایی و فدراسیون های دولت در این ارتباط بهتر از فرانسه عمل كردند كه در آنجا اختلاف اتحادیه ای فراوان بود. دلایل این ارتباط عبارتند از :

1- اتحادیه های متحد و هم مركز قادرند كه در منابع خود بهتر صرفه جویی كنند و ارائه خدمات را با هزینه كارامد انجام دهند و اعضای بیشتری را جذب می كنند.

2- اعضا در می یابند كه وابسته بودن به یك جنبش اتحادیه متحد راحت تر می باشد.

3- كارفرمایان و حكومت ها نیز در می یابند به رسمیت شناختن و حمایت سازمان از یك اتحادیه متحد و انتخابی راحت تر می باشد.

همچنین تأثیر مذاكره گروهی و ساختارهای اتحادیه كارگری همراه با خط مشی دولت، نظریه ای است كه به توضیح اختلافات عضویت بین ملی كه با تأثیرات تمركز سرمایه ارتباط دارد ، كمك می كند. Stephems ادعا می كند كه در كشورهای اسكاندیناویایی كه ساختار صنعتی آنها و برعكس ایالت متحده و (به ویژه فرانسه و آلمان) ، با تعداد كمی كارفرمایان خرگه سالار مشخصه بندی می شوند، به منظور عملكرد بهتر اتحادیه باید یك نسبت نیروی كاری بیشتر سازمان دهی شوند. تحت این شرایط سازمان دهی كل كارفرمایان عمل كنند. در همان بازار لازم می باشد و برای ممانعت از احتمال افزایش دستمزد، در یك شركت محفوظ داشته می شود كه بر وضعیت رقابتی و در نتیجه استخدام تأثیر می گذارد.

در یك بررسی تجربی از 20 كشور ، Wallrstein به این نتیجه رسید كه اهمیت و اندازه نیروی كاریعنی پتانسیل عضویت اتحادیه علت اصلی تغییرات میان ملی در تراكم اتحادیه می باشد. ارتباط منفی میان تراكم اتحادیه و پتانسیل عضویت وجود دارد زیرا اتحادیه هایدر بازارهای كار كوچكتر (ملی) ، میزان بیشتری اتحاد بدست آورده می شود. كه بستگی به مقدار عضوگیری شده دارد. بر عكس اتحادیه ها در بازارهای بزرگ كار میزان كمتر اتحاد را می پذیرند.

ویژگی های فردی و مرتبط با كار

مطالعات اگر رگرسیون در ایالات متحده و بریتانیا نشان داده اند كه تراكم عضویت اتحادیه تحت تأثیر ویژگی های فردی و شخصی قرار گرفته كه مستقیماً با كارمندان همراه با ماهیت شغل آنها نوع شركت و صنایعی كه در آنجا كار می كنند، ارتباط دارد. این ویژگی ها عبارتند از جنسیت ( كارگران مرد بیشتر از زنان به اتحادیه می‌پیوندند) مسئولیت خانوادگی (كه احتمال عضویت در اتحادیه را افزایش می دهد)، وضعیت شغل (كارمندان اداری كمتر از كارگران دست كار به اتحادیه می پیوندند) و مهارت آموزشی و تحصیل (افراد تحصیل كرده قدرت مذاكره فردی بیشتری دارند و نیاز كمتری به فعالیت گروهی دارند). همچنین خصوصیت فردی افراد، متغیرهای موقعیتی در شكل ویژگی های وابسته به صنعت و اندازه تشكیلات بر میل فرد به پیوستن به اتحادیه تأثیر می گذارد. این یافته ها در یك تحقیقی آلمانی اثبات شد در این تحقیق واحد تجزیه و تحلیل ، كارگر بود. این تحقیق نشان داد كه در شرایط اخیر افزایش بیكاری و افزایش كم حقوق كه مزایای اقتصادی عضویت اتحادیه كارگری را كاهش داده است، اتحادیه های آلمان، متكی به فشار اداری برای پیوستن، اعضا می باشند یك شكل از اعمال فشار در یك كشوری كه اتحاد بسته ممنوع است و از طریق نظام شورای كار انجام گرفته و اعضای شوارای كار خودشان اعضای اتحادیه می باشند.

ولی تحقیق بیشتر در مورد هم بریتانیا با استفاده از یك مدل انتخاب بدون محدودیت و برآوردمان جداگانه برای كارمندان زن و مرد و هم استرالیا نشان داده شده است كه ویژگی های مرتبط به كار و صنعت ، عوامل مؤثر بود. و ویژگی های فردی تأثیری بر احتمال عضویت اتحادیه ندارند. این نتایج نشان می دهند كه ویژگی های نفوذی به مشاغل و صنایعی كه كارمندان در آنها كار می كنند، برارزیابی فردی ازمزایای عضویت اتحادیه و میل به حفظ پوشش اتحادیه تأثیر می گذارد.

رویكرد دیگر در آثار مربوط به تصمیم گیری فردی در برقراری ارتباط با اتحادیه ، بر متغیرهای نگرش متمركز می باشد. Klandermes سه توجیه و دلیل روانشناسی را شناسایی كرده است یعنی :

1- نارضایتی شغلی

2- تجزیه و تحلیل انتخاب منطقی هزینه های اقتصادی و مزایای اقتصادی عضویت اتحادیه، همان طور كه Hirsch توضیح می دهد. عضویت اتحادیه یك دارایی است كه جریان از خدمات را برای مصرف حداكثر كارگران در طی زمان ارائه می كند.

3- به رسمیت شناخته شدن با ارزش های اتحادیه به ویژه اتحاد اجتماعی

در بررسی های ی ایالات متحده ، معیارهای مختلف عدم رضایت شغلی ، با تشكیل اتحادیه مرتبط بود و افرادی كه تصور می كردند اتحادیه ها منجر به تغییرات و اصلاحاتی در شرایط استخدامی می شود، به نمایندگان اتحادیه ها در انتخابات رأی بیشتری داده و از این طریق یك نظام مذاكره گروهی را سازمان دهی می كردند. خارج از ایالات متحده بسیار از مطالعات تجربی بعد وسیع محاسبات ابزاری در مقابل نظریه های سیاسی و ایدئولوژیكی متمركز می باشند. در یك تحقیق از كارگران كانادایی یك ارتباطی میان اعتبار ابزاری مشاهده شد كه اتحادیه ها شرایط و میزان پرداخت دستمزد را بهبود بخشیده . و میل به عضویت اتحادیه بیشتر می باشد. در Vandevalle نشان داده است كه در میان كارگران هلندی انگیزه ای برای پیوستن به اتحادیه حفظ حمایت در درگیری های شخصی با كارفرمایان (یعنی برای حل اختلاف) می باشد. در صنعت الكترونیك بریتانیا ، Guest ، Pewel حمایت كمتری را برای تأثیرات پیش بینی شده عدم رضایت كاری یا اتحاد در عضویت اتحادیه می باشند. در عوض تئوری انتخاب منطقی ، با این دلایل ، مورد حمایت بیشتری قرار گرفت.

مطالعات ی در تعدادی از كشورها ، این توافق را نشان داده است كه افراد بشر، به علت مسائل ابزاری عضو اتحادیه می شوند تا مسایل ایئولوژیكی. ولی تجزیه و تحلیل اخیر از تصمیم گیری پیوستن به اتحادیه توسط كارگران در استرالیا بر عوامل اجتماعی و نگرشی به سمت اتحادیه تأكید دارد از جمله عقاید سیاسی و طبقات اجتماعی. كارمندان كه در طرف چپ طیف سیاسی قرار دارند، احتمال بیشتری برای پیوستن آنها به عضویت وجود دارد زیرا آنها خواهان توزیع مجدد درامد ثروت در جامعه می باشد. بنابراین كارگران كه از لحاظ ایئولوژیكی به سمت نهصت كار می روند، بدون توجه به ابزاری بدون عضویت به ابزاری بدون عضویت اتحادیه به ان می پیوندند. و نویسندگان این اثر اذعان می دارند كه باید متغیرهایی از این نوع در مطالعات آینده عضویت اتحادیه توجه بیشتر می شود.

رشد و كاهش اتحادیه

به علت اینكه رشد و كاهش اتحادیه ، مسأله داخل می باشد و در طی زمان تفاوت های جزئی در تغییرات سالیانه در كشور ها ، منجر به سطوح مختلف تشكیل اتحادیه می شود، كار تجربی در این زمینه به توضیح میزان تغییر عضویت از طریق مطالعات زمانی نوسانات عضویت می پردازند. نخستین تئوری ها كه رشد و كاهش كلی اتحادیه را توضیح می دهند ، به عوامل اقتصادی در ارتباط با تأثیرات چرخه تجاری آن را ربط داده كه تصور می شود رشد اتحادیه ارتباط مثبتی با مرحله رونق دوره ، یا چرخه تجاری در زمانی كه مزایای احتمالی عضویت اتحادیه بیشتر هزینه های احتمالی كمتر باشد ، دارد. Gmmens و sched و Wiscensih ، تفسیر خود را بر اساس تحقیق مفصلی از اهمیت و ویژگی نهضت كارگری ایالات متحده در قرن 19 در یك دوره زمانی خاص با استفاده از شاخص قیمت عمده فروشی به عنوان متغیری كه در چرخه تجاری منعكس می شود ، ابراز داشتند.

Barnett دریافت كه در ایالات متحده در طی دوره 1920-1897 ، تغییرات در عضویت با تغییرات در شرایط تجاری و كاری مرتبط بوده است. در یك تحقیق جامع و جدیدی با استفاده از اطلاعات تجربی برای چهار كشور فرانسه، آلمان ، انگلستان و ایالات متحده از دهه 1890 تا 1930 Davis نشان داد كه نارضایتی كارگران از افزایش قیمت ها ، شرایط مناسبی را برای رشد اتحادیه فراهم می سازد. ولی در همان زمان او بر این نكته تأكید داشت كه تنها تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی برای درك و شناخت پست و بلندی های تشكیل اتحادیه كافی نمی باشد. علاوه بر این او به تأثیر رهبری اتحادیه اشاره داد كه تأثیر مؤثری بر رشد عضویت اتحادیه از طریق شیوه های سازماندهی و خط مشی ها و حمایت دولت دارد كه همان طور كه قبلاً اشاره شد ، عامل اصلی در ارتقاء پیشرفت اتحادیه می باشد.

Duhlep و Bernstein در مطالعاتشان در زمینه رشد پیشرفت اتحادیه در ایالت متحده، قدرت توضیحی چرخه كار و تجارت در دوره های تاریخی خاص را مورد حمایت قرار دادند. مانند زمان جنگ و ناآرامی های احتمالی با این وجود آنها بر ماهیت چند علتی رشد اتحادیه تأكید كردند. و فهرست طولانی از عوامل مؤثر را ارائه دادند.

با توسعه روش های پیچیده آماری برای تجزیه و تحلیل تجربی عوامل مؤثر بر رشد اتحادیه ، مدل های اقتصاد سنجی در دهه 1960 شكل گرفتند كه هدف آن ها ، تعیین متغیرهای فردی و كسب نتایج در مورد اهمیت نسبی آنها بود.

Hines اولین تحقیق چند متغیری را با استفاده از روش های رگرسیون و اطلاعات بدست آمده از بریتانیا انجام داد. نتیجه این تحقیق توضیح تغییرات كلی دستمزد پولی بود. یك معادله مربوط به عوامل تعیین كننده میزان تغییر تراكم اتحادیه در سطح كلی () بر روی یك مبنای سالانه آزمایش شد كه از سه متغیر غیروابسته استفاده شد. نخستین میزان تغییر قیمت اجاره بها () بود زیرا در دوره های تورم قیمت ها، كارگران می خواهند كه با پیوستن به اتحادیه ها از استانداردهای زندگی واقعی حفاظت كنند. دومین متغیر سطح واقعی سودها (Z) به عنوان شناخت رونق صنعتی و توانایی پرداخت حقوق بیشتر توسط برخی كارفرمایان ، به این دلیل كه سودبالاتر است به احتمال بیشتر كارگران به اتحادیه می پیوندند. سومین متغیر وجود سطح تراكم عضویت خوداتحادیه (D) می باشد. كه به طور منفی با ارتباط دارد. دلیل منطقی این است كه بعد از كسب سطح معینی از سازمان دهی اتحادیه افزایش عضویت دشوارتر می شود و این امر به علت افزایش هزینه ها برای اتحادیه در سازماندهی بیشتر می باشد كه اصطلاحاً تأثیر اشباع نامیده می شود. این متغیر با یك وقفه یك ساله به منظور جلوگیری از همبستگی با وارد مدل می شود. وقتی مدل با روش حداقل مجذورها از 1893 تا 1961 براورد شد، هم و D زیاد بوده و به طور صحیح مشخص شد. در حالی كه متغیر Z فقط برای بخشی از دوره ، چشمگیر می باشد. مدل بیش از 60 درصد تغییر را در رشد اتحادیه توضیح می دهد.

Ashenfeter و Pencov با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ایالت متحده یك مدل مناسب تری را ارائه كردند. در فرمول آنها ، براساس اصل های فرد گرایی روش شناسی، كارگر با حداكثر خدمات رفاهی، مزایای پیش بینی شده عضویت را مورد سنجش قرارداده مانند دستمزد بیشتر ، و بهبود شرایط استخدامی و احتمال عزل كارفرما و بنابراین مدل آنها با ارزیابی هزینه ها و مزایای تشكیل اتحادیه ، چگونگی تأثیر عوامل اقتصادی بر كارگران و ملحق شدن ، اتحادیه را توضیح می دهد در حالی كه درهمان زمان سایر تأثیرات محیطی حفظ می شود.

در تعیین مشخصات ، (درصد تغییر سالانه در عضویت اتحادیه كارگری) وابسته به 5 متغیر توضیحی می باشد. مجدداً هم تغییر فقیمت و هم متغیر تراكم عقب افتاده اتحادیه وجود دارد. علاوه بر این مشخص شده است كه شرایط بازار كار ، تأثیر چشمگیری بر رشد اتحادیه و كاهش آن دارد ، حداقل نه به خاطر احتمال كاهش عزل كارفرما در زمانی كه بازار كار ، فشرده می باشد بلكه به علت این كه اتحادیه ها می توانند به راحتی و با حداقل هزینه محرك های سازمانی موقتی را ایجاد كنند. علاوه بر این با افزایش استخدام هرگونه تدارك امنیتی برای اتحادیه به طور خودكار منجر به افزایش عضویت می شود. درصد سالانه میزان تغییر استخدام در بخش های غیرقابل اتحاد اقتصاد می باشد. پیش بینی می شود كه ارتباط مثبتی با رشد عضویت داشته و در شكل به تعویق افتاده برای برخی واكنش های كند و آرام كارگران به ترك اتحادیه در زمانی كه استخدام كاهش می یابد، وارد مدل می شود. دو متغیر باقی مانده، میزان اوج بیكاری در چرخه تجارت می باشند كه به عنوان شاخص نارضایتی از كار همراه با یك متغیر سیاسی حزب می باشد (قدرت حزب دموكراسی) كه برای تغییرات در تأثیر سیاسی بر رشد اتحادیه می باشد مانند شرایط و جو سیاسی و میزان قانون گذاری مطلوب تر ، وقتی مدل در طی دوره از 60-1904 آزمایش شد، ضریب های رگرسیون علائم و اثرهای پیش بینی شده را داشتند و از حفر متناوب بودند و قدرت توضیحی آن تقریباً 75 درصد بود. آمار Watson و Durbin وجود باقی مانده های خود به خود تصحیح شده را نشان نمی دهد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment