دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت هشتم

دانلود پایان نامه

البته یک سود حاصل از تبدیل در دوره مالی اخیر به سادگی به آنچه که از پیش تشخیص داده شده بود اضافه خواهد شد و به دنبال تبدیل یک ضررجای بروز می کند که جدیدترین ضررکه به خوبی تحقق یافته است تشخیص داده می شود.

چنانچه یک شریک خانگی یک صورتحساب ارزی به واحد های پولی خارجی برای یک تاریخی درآینده در یافت کند، آن شریک باید این صورتحساب را به عنوان یک وجه قابل وصول دلار در زمانی که دریافت می شود ،ثبت کند. هنگامی که بطور کامل جمع آوری شد. تعداددلارهایی که بعنوان اصل دریافت شده اند با تعداد دلارهای ثبت شده در زمان دریافت برابر نخواهد بود مگر اینکه نرخ ارز ثابت باقی مانده باشد. در اینجا تا حدی اختلاف وجود دارد و ضرر یا سود حاصل بعنوان یک ضرر یا سود تحقق یافته مورد محاسبه قرار می گیرد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

d.1- سود وزیانهای تحقق یافته درارتباط با وجه نقد در آماده سازی صورتحسابها برای منعکس کردن تغییرات سطح قیمتها می تواند بروز کند. چنانچه یک کلیت در طول یک دوره که در آن قیمتها افزایش می یابند تراز نقدی را بتواند ثابت حفظ کند ، ضرری را متحمل می شود که نسبت به تغییرکلی سطح قیمت زیانها هنگامی که تحقق یافته باشند یا نباشند را تشخیص می دهند اما در ارتباط با وجه نقد یا دیگر اقلام پولی سودها یا ضررها را تشخیص می وهد. تکنیک کم طرفدار دیگری که برای آماده سازی صورتحساب های انطباق یافته سطح قیمت بکار می روند چنین تشخیص می دهند که نگه داری انحصاری وجه نقد در طول دوره های تورمی ضررهای تحقق نیافته را افزایش می دهد. با استفاده از این تکنیک خسارت تحقق نیافته در زمانی که وجه نقد یا بعضی بخشهای آن مشخص می شوند به یک خسارت تحقق یافته تبدیل می شود.

2- صورتحساب های مالی سطح قیمت یا اطلاعات مربوط استخراج شده از آنها اطلاعات مفیدی را ارائه می دهند که از صورتحسابهای مالی دلار اصلی قدیمی بدست نمی آیند. اطلاعات سطح قیمت کلی ممکن است علاوه بر صورتحسابهای مالی اصلی قدیمی دلار ارائه شوند اما اطلاعات کلی سطح قیمت گمان می رود که برای یک ارائه عادلانه از وضعیت مالی و نتایج عملیات در انطباق حسابداری مورد قبول در ایالات متحده بدست آیند.

اندازه تورم یا رکود در یک اقتصاد ممکن است به حدی بزرگ شود که صورتحساب های قرار دادی بیشتر اهمیتشان را از دست دهند و صورتحسابهای کلی سطح قیمت بطور واضحی پر معناتر شوند. بعضی از کشورها در سالهای اخیر این تورم را تجربه کرده اند . به هر حال هنوز هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است که اندازه ای از تورم یا رکود که در آن حد صورتحساب هاب سطح قیمت بطور واضحی معنادارتر می شوند چه اندازه ای است .

4 اندازه گیری دارایی

مفهوم اندازه گیری دارایی از طریق مورد ملاحظه8 قرار دادن عدم قطعیت جمع آوری مقدار عوارض برای مطالبات کوتاه مدت مورد کاربرد قرار می گیرد. یک مقدار غیر قابل جمع آوری برای تمامی مطالبات تخمین زده شده است . این تخمین به حساب دریافتی ها گذاشته می شود و شامل یک رقم متعادل کننده یا اقلام متقابلی است که مصرف یک اندازه گیری ارزیافت مطالبات می باشند. اقلام متقابل تجاری آینده می باشد. این متدها بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته و بطور وسیعی برای تخمین مقدار ارزیابی و یا مجاز حسابهای غیر قابل جمع آوری ، مورد پذیرش هستند یک متد یک صورتحساب رو یکرد و ضعیت مالی برجایی است تخمین بر اساس سن و خصوصیات مطالبات عمده در پایان سال است.متد دیگر رویکرد صورتحسابدر یافتی هایی است که هزینه نامناسب بدهی در ارتباط با دریافتی خالص دوره را تخمین می زند.

صورتحساب رویکرد وضعیت مالی برتحقق دارایی تاکید دارد و این در حالی است که رویکرد صورتحسابهای دریافتی ها بر مفهوم تطبیق تاکید دارد هر دوی رویکردها باید در محدوده پارامترهایی که از طریق مفاهیم حسابداری سیاست محافظه کاری و تطبیق مقرری می شوند ، مورد کار برد قرار گیرند. چنانچه صورتحساب اصلی که برای تحلیل مطالبات مقادیر غیر قابل جمع اوری تخمین زده شده مورد استفاده قرار گیرند. چنانچه صورتحساب وضعیت مالی یا رویکرد وضعیت مالی باشد، مخارج بدهی نا مناسب حاصل باید با استفاده از مفهوم تطبیق مورد باز بینی قرار گیرد . بطور معکوس چنانچه تجزیه وتحلیل اصلی مخارج بدهی نا مناسب تخمین زده بر اساس صورتحساب درآمدهایا رویکرد صورتحساب در آمدها باشد ، تراز خالص حاصل از حسابهای وطالبات باید با توجه به مفهوم سیاست محافظه کارانه بررسی و مرور شود. هر دوی روشها استنباطی را به وجود می آورند که بر قابلیت جمع آوری آینده مطالبات ارزش و قیمت می گذارد و بنا براین مفهوم اندازه گیری دارایی را بر آورده می سازد.

مفهوم اندازه گیری دارایی برای مطالبات بلند مدت همچنین از طریق قابلیت جمع آوری و بعلاوه از طریق ارزش گذاری چنین مطالباتی به قیمتی که قیمتهای تنزل یافته ارزی آینده را منعکس کند، می توانند رضایت بخش باشند. این کار با استفاده از نرخ مناسب بهره و یا نرخ تنزل برای محاسبه ارزش کنونی وجه نقد آینده مورد انتظار که باید دریافت شود ، انجام می شود.در مورد مطالبات کوتاه مدت تکنیک جریان نقدی تنزل یافته در حالی که قابل استفاده است ، اما کلاً از لحاظ مادی با مقدار واقعی ایی که باید تا دوره زمانی که جمع آوری کوتاه است دریافت شوند ، متفاوت نمی باشد.

متقابلاً چنانچه تجزیه و تحلیل اصلی هزینه بدهی نامناسب تخمین زده شده براساس صورتحساب در آمدها یا رویکرد صورتحساب در آمدها باشد. تعادل خالص حاصل از حسابهای قابل وصول باید با توجه به مفهوم سیاست محافظه کاری مرور شود. هر دو روش یک اختلاف قابل قبول را به وجود می اورند به این صورت که قابلیت جمع آوری آینده مطالبات ارزش و بها پیدا می کند و بنابراین مفهوم اندازه گیری دارایی را بر آورده می سازد.

مفهوم اندازه گیری دارایی برای مطالبات بلند مدت همچنین می تواند از طریق تعیین قابلیت جمع آوری و بعلاوه از طریق ارزش گذاری چنین مطالباتی به قسمتهایی که قیمتهای ارز تنزل یافته آینده را منمعکس کند ، بر آورده شود که این کار با استفاده از یک نرخ مناسب بهره یا نرخ تنزل یافته برای محاسبه ارزش کنونی وجه نقدی که باید در آینده دریافت شود، انجام می شود. در مورد مطالبات کوتاه مدت تکنیک جریان تنزل یافته ، در حالی کاربردی است اما کلاً از لحاظ مادی با مقدار واقعی ایی که باید دریافت شود تفاوتی ندارد و این حالت تا زمانی است که جمع آوری ککم است .

  1. b. مطالبات داررایی های پولی هستند. دارای های پولی شامل وجه نقد و مطالبات پولی ای هستند که بدون توجه به تغییر قیمتها بر حسب تعداد دلار ثابت هستند. در طول یک دوره تورم بطور کلی قیمتها برای خدمات و کالاهای کنونی تمایل به بالا رفتن دارند. طریقه دیگر بیان این مطلب اینست که اظهار کنیم که توان خرید واحد ارزی در یک دوره ی افزایش قیمتها کاهش می یابد. یک کمپانی که دارایی پولی اش را بصورت وجه نقد نگه می دارددر نهایت بایدیک دارایی را نگه دارد که برحسب توان خرید کاهش یافته است. این مطلب همچنین در مورد یک کمپانی با مطالبات موثر صدق می کند. درطول یک دوره تورم ، کمپانی ایی که مطالباتش رانگه می دارد  

باید دارایی ایی را نگه دارد که از احاظ ارزش کاهش یافته است ، مطالبات بصورت یک مقدار دلار ثابت جمع آوری خواهد شد که کالا و خدمات کمتری را خریداری خواهد کرد. بنا براین کمپانی در طول دورره تورم که دارایی های مالی ای مثل مطالبات را نگهداری کرده است متحمل یک «ضرر» می شود.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه این «ضرر» محاسبه می شود:

یک وجه قابل وصول بلند مدت در اول ژانویه 1676 ، 1000000دلار بود و در طول آن سال %10 تورم وجود داشت.بر حسب توان خرید در 31 دسامبر 1676،110000دلار برای بدست آوردن همان میزان کالا و خدمات الزم بود که می توانستند در اول ژانویه 1676 به قیمت 100000دلار خریداری شوند. مقدارضرر دلاری بصورت تفاوت بین یک مقدار از کالاها و خدمات در هر نقطه ی زمانی و قیمت همان خدمات و کالاها در یک زمان قابل ارجاع معلوم می باشد.

  5- تقسیم بندی سودهاو زیانها

دارایی یا بدهی پولی به مقداری گفته می شود که بوسیله قرار داد و یا برحسب تعداد دلار و بدون توجه به تغییرات در قیمتهای خاص و در سطح کلی قیمت ثابت می شود. نمونه هایی از دارایی و بدهیهای پولی عبارتند از : وجه نقد ، حسابهای دریافتی ، حسابهای پرداختی، بدهی بلند مدت ریال توان خرید . در طی هر دوره مشخص زمانی توان خرید دلار یادر نتیجه تورم کاهش می یابد و یا در نتیجه رکود افزایش می یابد. از آنجایی که دارایی های پولی و بدهیها در مقادیر دلارثابتی بیان می شوند ، این مطلب می تواند مشاهده شود که هر تغییری در توان خرید دلارمیزان سود یا ضرر را افزایش خواهد داد. در مورد دارایی های پولی ، در طول دوره افزایش قیمتها (تورم) توان خرید دارایی کاهش می یابد. در مورد بدهی های مالی در طول دوره ی افزایش قیمتها توان خرید برای بهتر شدن و کاهش بدهیها رها می شود.در دوره ی کاهش قیمتها (رکود) دارایی مالی در جهت میزان قدرت خرید افزایش می یابد و بدهیها پولی باید از طریق استفاده از میزان افزایش یافته توان خرید تصفیه شوند.

داراییهاو بدهیهای غیر پولی مقادیری هستند که برحسب مقدار دلار مطرح می شوند انتصاب نهایی آنها بر حسبب مقدار دلار ثابت نیست . نمونه هایی از داراییهای غیر پولی و بدهیهای غیر پولی عبارتند از : صورت موجود ی ها ، دارایی های ثابت ،مالیاتهای معوقه ، از آنجایی که این داراییها و بدیهای غیر پولی بصورت یک مقدار دلار ثابت از طریق قرار داد مطرح نمی شوند. مقداری که برر روی صورتحساب مالی نشان داده می شود می تواند برای منعکس کردن یک تغییر در توان خرید دلار تطبیق داده شود، بدون اینکه به موفقیت سود و زیان همانند دارایها و بدهیهای پولی افزایش وارد شود.

تایید برای تطبیق مقدار دلار که مصرف مبنای هزینه یک بدهی یا دارایی غیر پولی اینست که مقدار نهایی دلار که باید از تصفیه یک قلم غیر پولی که بر حسب دلار بدست آید ، ثابت نیست ، در نتیجه بهتر است که این قلم جنس را برحسب یک مقدار ثابت از قدرت خرید مطرح کنیم. این مطلب باید بیان شود که دوباره مقرر کردن یک دارایی بابدهی غیر پولی بر حسب دلار می پذیرد. بر حسب دلار متداول مبنابر(پایه) قیمت قدیمی یک قلم جنس غیر پولی تغییر نکرده است و تغییر در مقدار دلارر دریافت شده بوده است.

از آنجایی که مبنای هزینه مقرر شده بر حسب مقدار متداول قدرت خرید تغییر نکرده است این مطلب چنین ادامه می یابد که هیچ سود یا ضرری دراین مرحله مقرر مجدد متحمل نمی شود.

هنگامی که یک قلم غیرپولی فروخته می شود ،آنگاه در حقیقت در جزء سود و یا زیان است که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. ابتدا یک سود یا ضرری وجود دارد که از تفاوت بین مقدار دلار تصریح شده و دلارهای واقعی دریافت شده ننتیجه می شود . اما دوم سود یا زیانی وجود داررد که تحمیل شده و از تفاوت بین قیمت یک قلم غیر پولی با یک مقدار دلار مشخص است و همان مقدار هزینه تصریح شده بر حسب دلار متداول نتیجه می شود. جمع اجزاء این دو سود و زیان میزان قدیمی سود و زیانی را تولید خواهد کرد که از طریق مقایسه دلارهای اصلی خرج شده با دلارهای دریافت شده در زمان فروش تشخییص داده شده اند.

6- هزینه های جاری

بهای جانشین (هزینه تعویض) ،متدهای جانشین حسابداری ارزش جاری یک تلاش تئوری برای آشکار کردن اثر یک ارزش در حال تغییر داررایی بکار گرفته شده توسط یک کلیت تجاری است. که این کار براساس یک تخمین هزینه برای تعویض دارایی با یک پتانسیل تولید همسان دیگر در یک نقطه زمانی مشخص است.داراییهای خاص از لحاظ ارزش طی یک دوره ی زمانی تغییر میکنند و به علت چنین فاکتور هایی مثل در دسترس بودن به پیشرفت های تگنولوژی ، زدال فیزیکی و فاکتور های دیگری که اگر مصور باشند جایگزین شوند و بر ارزش آنها اثر گذاشته خواهد شد.

در حال حاضر چندین روند بکار گرفته شده برای تخمین بهای جانشین وجود دارند که عبارتنداز ارزیابی قیمتهایی که در یک بازار فروش مجدد وجود دارند، شاخص های قیمت خاص تمامی روندها تا حدی وابسته به بودجه شرطی هستند برای نمونه ارزیابی ها ممکن است به خاطر دلایل مکانی جغرافیفیی ،قیمت خرید اولیه ،یا ارزشی که به دارایی بعنوان یک بخش تشکیل دهنده روند تولید یک کمپانی متفاوت باشند. یک بازار فروش مجدد ،چنانچه یکی باید وجود داشته باشد ،بسیار مورد نیار تراز ارزیابی است .

اما بازهم تا حدی شرایط وابسته به بودجه شرطی وجود دارد، با توجه به خلاصه مذاکرات یک معامله آزاد یک دارایی قابل مقایسه ضروری در نزدیکی تاریخ ارزیابی انجام شده است و استحکام بازارمورد از موارد مدنظر می باشند. شاخص های خاص یک متد خوب از تعیین اثر قیمتهای در حال تغییر در مورد یک دارایی خاص است و این در صورتی است که شاخص خاصص برای آن دارایی وجود داشته باشد . تخمین بهار جانشین تحت هر کدام از روند حساب شدو ممکن است ارزش جاری دارایی خاص را تخمین زنند و یا نزنند.

ارزش جاری صحیح یک دارایی یک موفقیت از مطلوبیت آینده در دستان مالک می باشد. یک بازار غیر رسمی یا شاخص ممکن است همان مقدارر از مطلوبیت آینده را تشخیص ندهد و بدین ترتییب قیمت بازار بالاتر یا پایین تر از بهای جانشین محاسبه شده با استفاده از یکی از روندهایی که پیش تر مطرح شده خواهد بود.

ارزش کنونی جریانهای نقدی آینده ، مقدار ارزش جاری جریانهای نقدی آینده که مربوط حسابداری ارزش جاری است یک تلاش تئوری برای آشکار کردن اثرات تغییر ارزشهای داراییهایی است که توسط یک کلیت تجاری بر اساس ارزش فروشهای جاری تخمین زده شده به یک شخص ثابت می باشد . متد ارزش جاری جریانهای نقدی آینده این فرض را به وجود می آورد که ارزش ماکسیمم بازار از یک دارایی خاص به یک شخص ثابت ارزش جاری جریانهای نقدی آینده است که باید از طریق بکار گیری تولید داراییها کسب شود.

روند محاسبه یک دارایی خاص تحت فرض ارزش جاری جریانهای نقدی آینده تعیین کردن ارزش جاری یک مستمری سالانه عادی برابر با جریانهای نقدی به وجود آمده از طریق دارایی به اضافه ارزش کنونی هر ارزش باقی مانده در پایان حیات دارایی می باشد . چنانچه جریانهای نقدی در آینده بین دوره ها مساوی نباشند. ارزش جاری هر جریان نقدی آینده در دوره های آتی ممکن است محاسبه شود و به ارزش کنونی هر ارزش باقیمانده از دارایی در پایان حیات تولیدش اضافه شود و این کار برای بدست آوردن تخمین ارزش جاری است. هر جزء محاسبه ارزش کنونی اصلی می باشد و یک خطادر هر جزء باعث خواهد شد که ارزش درست بیان نشود. چنانچه خطایی در تخمین جریانهای نقدی آینده رخ دهد ،تعداد دوره هایی که جریانهای نقدی ادامه خواهند یافت و یا نرخ بهره برای تنزیل جریانهای نقدی آینده و یا در هر ترکیبی از این سه رخ دهد در آخر ارزش جاری حاصل نادرست خواهد بود ناحیه پتانسیل مشکل زای دیگر این است که به دلیل روش ریاضیاتی بدست آوردن با ارزش کنونی تخمین زده شده ،یک اندازه بها به مقدار حاصل نسبت داده خواهدشد.

7- هزینه های جاری وارایه مجدد سطح عمومی قیمتها

بلوک ماتریکس 2. داراییهای غیر پولی که با توجه به متد توصیف شده در بلوک 2 ثبت شده اند مبنای هزینه قدیمی را بدست خواهد آورد .اما استاندارد مقایسه از واحدهای پول به واحدهای توان خرید کلی تغییر کرده است. این متد منعکس کردن داراییهای غیر پولی باعث بروز مقداری خواهد شد که بعنوان یک دارایی نشان داده شده اشت که با متد قدیمی در دوره های تورم و رکود فرق می کند . این تصور و عقیده از طریق این بحث که واحد اندازه گیری یک واحد ثابت نسبت و از طریق مطرح کردن داراییها بر حسب یک دلار متداول مورد حمایت قرار می گیرد و داراییها بر حسب یک واحد ثابت اندازه گیری مطرح می شوند.

تمامی سودها و ضررهای نگهداری شده ای که در طول حیات دارایی غیر پولی تشخیص داده نشده اند تا زمان استفاده هایی از دارایی معوقه خواهند ماند ژاپن دلیلی است که مبنای پایه دارایی در طول حیات دارایی تغییر نکرده است. این تعویق سود یا زیان چنانچه از متد مطرح شده قدیمی در ماتریکس بلوک 1 استفاده شود بروز می کند. بهرحال مقدار سود یا زیان تشخیص داده شده به خاطر فروش یا فراوانی دارایی غیر پولی ممکن است با مقدار ی که متد قدیمی استفاده می کند متفاوت باشد. این تفاوت از تصریح مجدد مبنای هزینه اصلی بر حسب دلار متد اول حاصل می شود. در واقع سودهای یا ضررهای ناتشی از تغییرات ارزش دلار حذف شده اند و سود یا زیان در مورد استفاده یا فراوانی به نگهداری سودها یا زیانها و هر اضافه باقیمانده تحت ارزش جاری مطرح شده بر حسب دلار متداول محدود شده است .

ماتریکس بلوک 3- روابط دارایی های ثبت شده تحت متدی که در بللوک 3 توصیف شد از هزینه تاریخی به ارزش جاری تغییر کرده است ، اگر چه استاندارد مقایسه هنوز واحد های پول می باشد. تحت این متد هیچ تلاشی برای تصرییح دلارهای اصلی توسعه یافته برحسب« دلار متداول » وجود ندارد. به هر حال این بحث ممکن است مطرح شود که ضمنی بودن در هر متد ارزیابی جاری وجود دارد و یک جزء جبران کننده ارزش جاری برای تغییر دادن دلار وجود دارد. این روش ارزیابی دارایی که به این روش ثبت ضمنی در واحد اندازه را تشخیص نمی دهد. در نهایت هر گونه تفاوتی در مقادیری که به روش ثبت شده اند و همچنین متد تاریخی به علت یک تغییر در ارزش جاری دارایی است.

تصدیق چنین تطبیقی بر اساس این فرض است که ارزش یک دارایی از فاکتورهای خارجی بیرونی بازار اثر
می پذیرد. تغییرات در ارزش جاریی دارایی ها در سراسر حیات دارایی بعنوان سودهایا ضررها بطور دوره ای و در طول حیات تولیدی دارایی تشخیص داده می شوند و یک تشخیص صورتحساب دریافتی سالانه در نگهداری سودها یا ضررها را حاصل می کند. بدلیل استفاده از دارایی ، از لحاظ تئوری هیچ سود یا زیانی وجود نخواهد داشت زیرا دارایی به ارزش جاری نشان داده شده است.

جمع شودهایا زیانهای نگهداری شده که در دوره های قبلی تشخیص داده شده سود یا زیان کلی را در بر خواهد داشت و هر سود یا ضرر تشخیص داده شده در زمینه استفاده صرفاٌ در ارتباط با تخمین کنونی ارزش جاری نتیجه می دهد. از آنجایی که زمان بندی سود یا زیان تحت این روش با متد قدیمی فرق دارد، بزرگی سود یا زیان تشخیص داده شده در هر دو متد یکسان خواهد بود. و این به دلیل است که توان خرید دلار چنین فرض شده که در طول حیات دارایی بدون تغییر باقی بماند و مقدار سود یا زیان بعنوان تفاوت بین دلارهای رها شده و ارزش جاری دارایی ها حساب می شود.

ماتریکس بلوک 4- ارتباط دارایی های ثبت شده تحت متد توصیف شده دربلوک 4 از (هزینه) قیمت تاریخی به مقدارجاری تعیین شده از طریق یکی ازچندین متدریال تغییرکرده است که این متدها عبارتنداز: بهای جانشین، ارزش بازار،ارزش کنونی خالص (بهای جاری خالص).

علاوه بر این استاندارد مقایسه تغییر کرده است و درآن مقدار ارزشجاری بر حسب دلار متداول تصریح شده است. به خاطر این دو دلیل مقدار که برای داراییها نشان داده شده است با مقداری که با استفاده از متد قدیمی نشان داده شده است متفاوت خواهدبود.

با استفاده از این متد ارزیابی دارایی، صورتحساب در آمدها بطور دوره ای سودها یا زیان ها را منعکس خواهد کرد اما این سود ها یا زیان ها برحسب یک دلار متداول تصریح خواهد شد. همانطور که در بلوک 3 دیدیم سودها یا زیانها در سراسر حیات دارایی تشخیص داده خواهند شد و این کار به سبب تشخیص نگهداری سودها یا ضرر ها می باشد در تاریخ فورش یا فراوانی هر سود یا زیان بافی مانده تشخیص داده شده صرفاً یک تشخیص خطا در تخمین ارزش جاری صحیح می باشد. از آنجایی که ارزش جاری بر حسب دلار متداول تصریح می شود ، سود یا زیان کلی با مقدار محاسبه شده بوسیله متد سنتی متفاوت خواهد بود .

Fas33.8(may1981)

متد دلار ثابت یا هزینه تاریخی حسابداری بر اساس اندازه های قیمتهای تاریخی دلار می باشد که هر کدام از آنها توان خرید کلی یکسانی را دارا هستند.

مقادیر قدیمی قیمت تاریخی بر حسب قیمتهای جاری از طریق استفاده از شاخص قیمت مصرف كننده برای تمامی مصرف كنندگان شهری بر یك اساس رایج تصریح شده اند

اندازه گیری های مقا دیر دلار قیمت تاریخی از طریق ضرب كردن مولفه های اندازه گیری دلار قیمت

تاریخی در سطح میانگین شاخص قیمت مصرف كننده برای سالهای مالی كنونی و تقسیم حاصل آن بر

سطح شاخص در تاریخی كه در آن تاریخ اندازه گیری اقلام مربوطه بد ست آمده اند.

  1. b. مزیت اصلی متد قیمت تاریخی حسابداری بر متد قیمت تاریخی این است كه این متد به تجزیه و تحلیل

سطوح قیمت كلی در حال تغییر كمك می كند . در یك دوره افزایش قیمت ها متد قیمت تاریخی حسابداری

دلارهای توان خرید متفاوت را به صورت حساب در امد تطبیق می دهد .

.cمتد قیمتهای جاری حسابداری بر اساس اندازه گیری و گزارش موجودی ها و مخارج مربوطه به مصرف یا

فروش موجودی ها بر حسب هزینه جاری آنها یا مقادیر قابل وصول كمتری در تاریخ ترازنامه یا در

تاریخ مصرف یا فروش می باشد.

  1. هزینه استهلاک كه با استفاده از متد قیمت جاری حسابداری به دست می آید از متد بهای تاریخی متفاوت و دلیل این است كه هزینه استهلاک   به جای اینكه بر اساس قیمت تاریخی   یك دارایی ثابت باشد بر اساس

قیمت جاری است .

در یك دوره افزایش قیمتها هزینه استهلاک با استفاده ازمتدقیمتهای جاری حسابداری احتمالا بالاتر خواهد

بود زیرا قیمت جاری دارایی ثابت احتمالا” بالاتر است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment