دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت هفتم

دانلود پایان نامه

هزینه های دیگری در کنار هزینه های حق العمل وجود دارد اما آنها نسبتاً کمتر از هزینه های اولیه هستند و آنها باید بر اساس اصول معمولی حسابداری محاسبه شوند بنابراین این هزینه ها باید جزء هزینه های پرداخت شده به حساب آیند . دستمزد ها و حقوق ها باید بعنوان هزینه به حساب آیند زمانی که اتفاق می افتند کاهش قیمت، مالیات و هزینه های شبیه به این با یک روش معمولی تشخیص داده می شوند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پ ) بر اساس همه روش های بازار طلا و نقره دارایی های اصلی این بازار ها سرمایه خواهد بود . یک نوع دارایی دیگر که مقدارش هم خیلی کم باشد ،چاپ اجناس است که منتظر فروش دلالان است . از لحاظ نوع عملیات ، موجودی ها در طبقه بندی دارایی جاری گنجانده می شود و بدهی بعنوان بدهی جاری طبقه بندی می شود . مساعده ها می توانند بعنوان بدهی جاری یا بستانکاری معوق گزارش شود .

4 – میگو سرخ کرده جنوبی

الف ) دو ملاک اولیه که قبل از تشخیص درآمد باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از :

 • مراحل درآمد مرتبط باید اساساً کامل شوند
 • باید ارزش های مدارک ملاحظه و معقولی از بازارهای بیرونی وجود داشته باشد اغلب لازم است که مبادله صورت گیرد معمولاً اشاره به تشخیص دارد . کاربرد این اصول چندین پیامد در دستمزد های اولیه دارد .اولین پیامد آن مربوط به زمان تشخیص دستمزدها و حقوق می باشد و دومین آنها مربوط به میزان درآمد تشخیص داده شده می باشد و این نیز به نوبه خود مربوط به ارزش دریافتی ها میباشد . روش های پیشنهادی ممکن به طریق زیر ارزیابی و شرح داده شده اند :
 • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

این روش مناسب است اگر الف) پیش بینی معقولی در مورد پایین آوردن پرداختی ها توسط بازپرداختی ها صورت گیرد .

ب) خدمات اساسی آتی در مورد امتیازها صورت گیرد اگر اسناد برای پرداخت بهره بانرخ تعیین شده به کار روند احتیاجی به تنزیل اسناد دریافتنی نیست و حق الزحمه ی انتخابی کسب نشده اولیه برابر با ۰۰۰/۲۵ خواهد بود .

2- پول نقد                                             ۰۰۰/۵       یا           ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                            ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه           ۱۶۳/۲۰                 ۱۶۳/۲۰    

این روش قابل قبول است اگر الف) احتمال بازپرداخت حق الزحمه های اولیه بسیار کم باشد

ب) میزان خدمات آینده توسعه یابد و حق انتخاب به حق انتخاب به حد اقل برسد ، یعنی عمل کرد انتخابها صورت گرفته فرض شود

 • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده               ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

*

حق الزحمه انتخابی کسب نشده                     ۱۶۳/۱۵     ۱۶۳/۱۵

آنچه که در مورد این فرضیه باید قابل توجه قرار گیرد عبارتند از الف) کاهش پرداخت ۰۰۰/۵ باز پرداخت نیست و اندازه گیری نسبتا خوبی از خدمات است که در زمان انعقاد قرار داد صورت گرفته است .ب) مقدار زیادی از خدمات باید بوسیله صاحب امتیاز در زمان آینده صورت گیرد .

 • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه انتخابی کسب شده ۰۰۰/۵

این روش با مبنای نقدی حسابداری سازگار است و برای موقعیت های مناسب که دارای خصوصیات زیر می باشند :

الف) حق الزحمه های ابتدایی قابل باز پرداخت نیستند

ب) قرارداد برای مقدار اساسی خدمات آینده ایجاد نشود

پ) وصول اسناد نا معین است بنا بر این تشخیص اسناد به عنوان دارایی تضمین نمی شود

 • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

فرضیه قابل نقد در این روش این است که یا پرداخت های کم قابل باز پرداخت باشد یا خدمات اساسی باید توسط صاحب امتیاز فبل از اینکه دستمزد پرداخته شود انجام شود همانطوری که در قسمت ۴ بیان شد وصول هر بخش اسناد دریافتنی نا معلوم است به طوریکه تشخیص در محاسبات نمی تواند بطور صحیح صورت گیرد .

 • سه روش دیگر در موازات سه روش اول فوق الذکر است به جز اینکه اسناد دریافتنی باید به ارزش اسمی خود گزارش شود . این روش ها در موقعیتهایی مناسب است که اسناد دریافتنی بهره دار باشند یا پرداخت بهره به نرخ جاری داشته باشند

ب) * بدلیل اینکه مجموع پولهای نقد اولیه ۰۰۰/۵ باید باز پرداخت شود اگر امتیاز ها درست صورت نگیرد درآمد به طور کامل بدست نمی آید تا اینکه امتیاز گیرنده شروع به عملکرد نمایند شرکت میگوی جنوب بتواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را ثبت نماید . همانطوری که در زیر آورده شده است

پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

هنگامیکه دارنده امتیاز شروع به عملیات می نماید ۰۰۰/۵ دلار بدست خواهد آمد و ثبت ریز باید صورت گیرد

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه   ۰۰۰/۵      

اگر هیچ تأخیر زمانی بین وصول ۰۰۰/۵ دلار و عملکرد مربوط به خدمات وجود نداشته باشد وصول پول نقد اولیه ۰۰۰/۵ دلار بدست می آید هنگامی که آن دریافت شود توسط حق الزحمه انتخابی اولیه که باید به صورت زیر ثبت شود

پول نقد                                                 ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                              ۸۳۷/۴                         –

حق الزحمه انتخابی کسب نشده اولیه                 ۱۶۳/۱۵             ۱۶۳/۱۵

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه             ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

بعد از اینکه شرکت این روش هارا تجربه کرد و با تعداد زیادی ازامتیازها روبرو شده باید امکان گسترش اندازهگیری ها را توسعه دهد بطوریکه ارزشهای مورد انتظار حق الزحمه انتخابی اولیه مشخص شده و ثبت گردد .

اسناد دریافتنی احتمالاً به ارزش فعلی شان ثبت می شود . مبلغی بیشتر از ۱۶۳/۱۵ که ارزش فعلی اسناد دریافتنی در حال حاضر می باشد نباید به عنوان دارایی گزارش شود بهره ۱۰ درصدی باید که هر سال اتفاق می افتد که این کار با بدهکار کردن اسناد دریافتنی و بستانکار کردن درآمد بهره صورت می گیرد حاصل وصولی ها بعنوان بدهکار پول نقد و بستانکار اسناد دریافتنی ثبت می شود.

هر سال همان طوریکه خدمات ارائه می شوند مقدار مناسبس از حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه به حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه تبدیل می شوند . از آنجایی که این پرداخت های سالیانه باز پرداخت نمی شوند درآمد حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه ممکن است در زمان وصول ۰۰۰/۴ دلار تشخیص داده شوند اما این ممکن است که باعث عدم مطابقت هزینه و درآمد شود .

هنگامی که یک انتخاب صورت می گیرد تنها دو مرحله باقی می ماند که شرکت می تواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را به طور کامل بدست آورند . اول اینکه آن باید در طول دوره پنج سال اول تحت مشاوره کارشناس باشد و دوم اینکه آن باید تا پایان هر دوره پنج ساله آینده ۰۰۰/۴ دلار وصول کند . از آنجایی که وصول خیلی مشکل نیست و اعلامیه کارشناسان محتوی مقدار زیادی خدمات دوره ای و سالیانه است آن می تواند بعنوان قسمت اصلی ۱۶۳/۱۵ دلار نگه داشته شود و بنابراین ارزش فعلی اسناد باید زمان شروع عملکرد امتیاز تشخیص داده شود از آنجایی که هیچ کوتاهی و عدم پرداختی وجود نداشته است ، وسعت تجربیات شرکت ممکن است که خیلی محدود باشد به طوریکه یک مشکل اساسی در وصول در آینده به وجود آید. در زمانی در آینده شرکت قادر به توسعه اندازه گیری احتمالات خواهد بود به طوریکه سهم بدست آمده از ارزش های فعلی اسناد ممکن است به عنوان درآمد در زمان شروع عملکرد امتیازها به حساب آید.

حق الزحمه ماهانه ۲ درصدی فروش باید به عنوان درآمد پایان هر ماه ثبت شود . این حق الزحمه مخصوص خدمات ارائه شده می باشد و باید به عنوان خدمات انجام شده تشخیص داده شود .

اگر سهم مال الاجاره حق الزحمه انتخابی اولیه ۰۰۰/۱۰ دلار ، نمایانگر ارزش فعلی دستمزدهای ماهانه دوره ده ساله باشد ، آن باید به عنوان درآمد اجاره کسب نشده ثبت شود.

این نوع معاملات ملزوماً نمایانگر فروش وسایل نیستند و تشخیص فوری اجاره کامل به عنوان درآمد که مناسب نباشد .

اگر معامله بتواند فروش کالا در نظر گرفته شود ،درآمد اجاره ۰۰۰/۱۰ دلار باید فوراً بر اساس تحویل کالا تشخیص داده شود

چون خطرات اعتباری بدون مشکل می باشند شرایطی که باید برای توجیه شناسایی فروش انجام شود

 • اگر شرکت ریسکها ی قابل ملاحظه مالکیت را حفظ کند
 • اگر به زیانهای احتمالی اهمیت داده نشود ریسکها مشکل ندارند .

این واقعیت که هیچ بخشی از اجاره ضمانت باز پرداخت فوری ندارد سؤالات اصلی این است تجهیزات در پایان ۱۰ سال دارای ارزش اساسی مجدد باشند .

آیا شرکت به صورت آزاد یا دستمزد کم تجهیزات را در پایان ۱۰ سال کسب کند و آیا شرکت مسئولیت ارائه خدمات ، تعمیر حفظ وسیله در طول دوره ده ساله یا بخشی از این دوره داشته باشد .

چون اطلاعات جواب هایی برای این سؤالات فراهم نمی سازد، پیشنهاد خاص برای روش مناسب و بهتر حسابداری برای بخش اجاره حق امتیاز اولیه داده نمی شود

شناخت هزینه (نوامبر 1975 ، شماره 3 )

بعضی هزینه ها به عنوان هزینه ها بر مبنای ارتباط مستقیم با درآمد خاص شناخته می شود این ارتباط مستقیم به عنوان علت و معلول و به عنوان اصل تطابق شناخته شده است.

روابط مستقیم علت و معلول به ندرت نشان داده می شود . اما اکثر هزینه ها ظاهراً مربوط به درآمد خاص می باشد و آنها را به عنوان هزینه هایی می شناسد که همراه با شناخت و تعیین درآمد است .

معمولاً مفهوم تطابق نیاز به این دارد که درآمد شناخته شده و هزینه های انجام شده برای تولید درآمد در دوره ای مشترک در گزارشات حسابداری ثبت شوند . تنها اگر تلاش و کوشش ارتباط مناسبی با * داشته باشد نتایج درآمد نامیده می شود و راجع به استفاده مؤثر از منابع تجاری اهمیت مفیدی دارد از این رو ***اصل تطابق شناخت ارتباط علت و معلول است که بین هزینه و درآمد وجود دارد.

مثالهایی از هزینه ها که معمولاً با ارتباط علت و معلول شناخته می شود هزینه فروش ، هزینه کالای فروخته شده و هزینه کالاهای فروخته شده **** یا خدمات ارائه شده است .

b- بعضی هزینه ها به عنوان هزینه های دوره حسابداری جاری اختصاص می یابد چون (1) وقوع آنها در طول دوره هیچ مزایای آتی ندارد (2) آنها دارایی های ثبت شده در دوره های قبلی ارزیابی می کنند که از آن هیچ سود آتی انتظار نمی رود یا متمایز نمی شود

تهیه گزارش از اثرات تغییرات قیمت و سئوالات و مشکلات آن

1- کمپانی باردن

 1. . طور عمومی ، صورتحساب مالی مرسوم تاثیر می گذارد بر روی معامله ها در دوره ای كه دلار در معاملات نقش داشته است اگر قیمت تغییر نكنند ( قیمت دلار تا سنجیدن قیمت ثابت باشد این صورت حساب ها بصورت اتو ماتیك وار بر روی همه معاملات در دوره قیمت و دلار و توانایی خرید مالك تاثیر می گذارد. بهر حال قیمتها تغییر می كنند و تاثیر این تغییرات در صورتحساب مرسوم نیز نمود پیدا می كند.

کمپانی باردن عمل كرد در دوره ای از تغییرات قیمت های زیاد . صورت حساب مرسوم و معمولی او دارای تركیبی از شماره قیمت دلارها ی گوناگون و توانایی خرید و فروش بالا بود . این چنین تركیبات بی تغییر است اگر سرمایه گذارانتمایل داشته باشند كه ارزیابی كنند عملكرد مدیریت باردن برا ساس این دوره از زمان و یا مقایسه كنند شركت باردن را با بقیه شركتها ( و بقیه بی نتیجه بودن تركیب ها ) بعد از تنظیم و ارائه مجدد برای درجه تغییر قیمت عمومی ، صورت حساب های مالی باردن انعكاس می دهد معامله را در یك دوره اندازه گیری توانایی خرید عمومی دلار در تاریخ مشخص .

b . صورت حساب مالی جایگزین شده برای تغییر درجه قیمت ها بر پایه و اساس صورت حساب معمول هستند هزینه های قدیمی جایگزین می شود به جای دوره قدرت خرید اولیه دلار در تاریخی كه ترازنامه نشان میدهد برای اندازه گیری بوسیله یك شاخص كه بر پایه تغییر قیمت های یك گروه كالا و سرویس دهی خارجی است . این چنین صورت حساب شامل سود وزیان شركتها در قدرت خرید عمومی (سود و زیان سطح عمومی قیمتها ) به این منظور نیست كه نشان بدهد ارزش جاری اقلام   ترازنامه و یا قیمت های كه معامله های جاری انجام می دهند.

هدف صورت حساب ارزش جاری نشان دادن ارزش جاری هر قلم در ترازنامه و تاثیرات این تغییرات در نتیجه عملیات . تعریفهای متفاوتی از ارزش جاری مورد هدف است شامل هزینه های جایگزین ، قیمت فروش مجدد، ارزش ارزیابی ، و استفاده از هزینه های خاص این مطلب گاهی پیشنهاد می شود که بخش تغییر در ارزش مربوط به تورم یا رکود بطور جدا از بخش باقیمانده تغییر نشان داده شود.

 1. c. داراییهاو بدهی های پولی آنهایی هستند که برای آنها مقادیر برحسب اعداد و دلارها بدون توجه به تغییرات کلی سطح پول ثابت می باشند. داراییهاو بدهیهای دیگر به عنوان غیر پولی تقسیم بندی می شوند . نمونه هایی از اقلام پولی شامل وجه نقد و انواع عادی حسابها، اسناد دریافتنی و حسابهای پرداختی می باشند. نمونه هایی از اقلام غیر پولی شامل اکثر صورت موجودیها، کارخانه وتجهیزات و بدهیها برای پیشرفت دریافت شده در قرار دادهای فروش می باشند.

طبقه بندی بعضی از اقلام ممکن است بستگی به هدفی داشته باشند که کمپانی آنها را نگه داشته باشد برای مثال اوراق بهادار که برای دلایل و علایق مشخصی نگه داشته می شوند، پولی هستند و اوراق بهاداری که برای پیش بینی قیمت نگه داشته می شوند غیر پولی هستند.

 1. d. برای تهیه صورتحساب های تکمیلی پیشنهاد شده باردن باید :

1- دارایها را و بدهی های پولی و غیر پولی را تقسیم بندی کند.

2- برای تعیین زمان نقطه شروع اقلام ترازنامه غیر پولی را تجزیه و تحلیل کند.

3- تمامی اقلام صورتحساب در آمد سال 1672و اقلام دیگر سال1672 که بر دریافتی هااثر می گذارند برای تعیین زمان نقطه شروع تجزیه وتحلیل کند.

4- بر حسب توان خرید عمومی در 31 دسامبر 1672 مراحل 2و3 بالا را تحلیل کند.که این کار از طریق ضرب کردن هر مقدار قدیمی در یک « شاخص پایه » انجام می شود.

5- برحسب توان خرید کلی 31 دسامبر سال 1672اقلام پولی در ترازنامه 31 دسامبر سال 1671 را تصریح کند. که مجدداً شاخص قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

6- برای تصریح آن دسته ازاقلامی که در صورتحساب های مالی مرسوم بکار می گیرد از قانون اقل   قیمت بازار یابهای تمام شده استفاده کند.

7- سود یا زیان سطح عمومی قیمتهادر سال 1672را مقایسه کند که این کار می تواند از طریق زیر انجام شود:

 1. a. تحلیل تغییرات سال1672در اقلام پولی خاص .
 2. b. تصریح تغییرات برحسب قدرت خریدعمومی 31 دسامبر1672 برای تعیین اینکه چه مقدار از اقلام پولی خالص در 31 دسامبر 1672 وجود خواهند داشت در حالی که هیچ سطح قیمت سود یا زیان عمومی وجود ندارد.
 3. c. مقایسه مقدار تعیین شده در مرحله (b) در بالا با اقلام پولی خالص واقعی در 31 دسامبر سال 1672 ، که تفاوت سطح قیمت سود یا زیان عمومی می باشند.
 4. e. از آنجایی که داراییهاوبدهی های پولی بطورخودکاربرحسب توان خریدکلی جاری مطرح می شوند،مقادیردرهردوی صورتحسابهای قراردادی تصریح شده برای تغییرات کلی سطح قیمت یکسان به نظر می رسند.دارایهاو بدهی های غیر پولی در دو نوع صورتحسابها از لحاظ متد معمولاً متفاوت به نظر می رسند. صورتحساب تصریح شده در آمد شامل یک قلم جنس خواهد بودکه در صورتحساب مرسوم برای سود یا زیان سطح عمومی قیمتهابرای یک سال وجود ندارد.
 5. f. در ارائه صورتحساب های مکمل مقایسه ای در پایان سال 1673 باردن مجبور خواهد بودکه صورتحساب های مالی سال 1672را برحسب توان خرید برابر 31 دسامبر 1673 تصریح کند. چنانچه این ارایه مجدد اتخاذ نشود ،صورتحساب های مالی قابل مقایسه ارائه نخواهند شد.

2-دلارهای مختلط      

1- صورتحساب های مالی ادغام دلارهای از دست رفته یا دریافت شده در طول حیات یک واحد تجاری مشخص می باشند. از آنجایی که توان خرید با موقعیت زمانی تغییر می کند ،احتمال زیادی وجود دارد که دلارهایی که در صورتحساب های مالی نشان داده شده اند بر حسب توان خرید ارائه شده یا دریافت شده قابل مقابسه نمی باشند. بدین دلیل صورتحساب های مالی انطباق نیافته گاهی اوقات بعنوان اینکه از قیمتهای مختلط به وجود آمده اند مورد اشاره قرار می گیرند. قابل مقایسه ساختن قیمتهای نشان داده شده در   هر صورتحساب مالی مشخص در بین خودشان و برحسب توان خرید تصریح سطح عمومی قیمت می باشد.

2- اموال ،کارخانه و تجهیزات بطور واضح تصویر صورتحساب های مالی دلار مختلط را نشان می دهند. بطور عادی این حساب جمع دلارهای مورد انتظار برای دارایی های هنگفت طی یک دوره زمانی طولانی است. توان خرید دلارحالت نوسانی دارد و این مطلب می تواند مشاهده شود که دلاری که خرج یک دارایی ثابت می شود ،در دریافت کمپانی قابل مقایسه با یک دلار خرج شده در زمینه یک دارایی مشابه در 25 سال بعد نمی باشد. یکی از دو مثال ممکن است بروز کند یا یک دوره افزایش قیمت وجود داشته است یا یک دوره کاهش قیمت وجود داشته است. در دوره افزایش قیمتها، برحسب توان خرید، دلاری که در سالهای قبلی خرج شده بیانگر یک اعمال خسارت بر توان خرید بیشتری نسبت به یک دلار خرج شده در سال گذشته است. بدین ترتیب در دوره های تورمی صورتحسابهای مالی انطباق نیافتد تمایل دارند که دارایی بدست آمده در دوره های قبلی را کم تخمین بزنند.

بطور معکوس در یک دوره کاهش قیمتها دارایی هایی که درسالهایی که در سالهای قبلی کسب شده اند تمایل دارند که برحسب توان خرید از دست رفتند زیاد (دست بالا) تخمین زده شوند.

صورتحساب های مالی انطباق یافته کلی سطح قیمت سعی می کنند که این تفاوت کلی در صورتحساب های واحد پولی ثابت اندازه گیری یافته را از طریق تصریح تمامی دلارها برحسب دلارها برحسب دلار متداول تصحیح کنند. این دلار ثابت متداول اندازه گیری بیانگر توان خرید یک دلار دریک نقطه زمانی مشخص می باشدوتمامی دلارهای دیگربرحسب این دلار تصحیح می شوند. دارایی های متعددی در مقابل فشارهای تورمی روکودی با یک سرعت متفاوت واکنش نشان می دهند و منعکس کردن تغییردر توان خرید بریک اساس دارایی به دارایی مشکل خواهدبود. به دلیل این مشکل یک شاخص کلی مورد استفاده قرار می گیرد که آن بیانگر کل اقتصاد است. در ایالات متحده در شاخصی که بیشترمورد استفاده قرار می گیرند محصول ملی عامل تبدیل کنند، قیمت گراس و شاخص قیمت مصرف کننده می باشند. به هر حال این مطلب باید متذکر شود که هیچ مسئله ای نیست که چه شاخص مورد استفاده قرار می گیرد و یا اینکه چه دوره پایه ای دلار متداول در آن ارزیابی شده بلکه مهم است که مقادیر تصریح شده هنوز بر یک اساس قدیمی مطرح می شوند و نه براساس هزینه جایگزینی ارزش جاری .

3- سودها و زیانهای توان خرید    

سود ها وزیانهای تحقق یافته یا تحقق نیافته می توانند در راتباط وجه نقد از تبدیل ترازهای بیان شده در واحدهای پول خارجی به دلار بروز کنند .ترازنامه آزمایشی برحسب پول رایج خارجی معمولاً بعد از اینکه تبدیل شد متعادل نخواهد بود. تا حدی که این عدم تعادل می تواند گفته شود که مربوط به تبدیل وجه نقد است ، یک خسارت یا سود بروز می کند و تشخیص داده می شود چنانچه کل بدهی ها به دلار از کل اعتبارات به دلار تجاوز کند ، یک دریافتی (س شودو چنانچه بر عکس این ود) حاصل می مطلب درست باشد ، یک ضرر وجود داشته است. و اینکه آیا چنین ضرر یا سودی در حال تحقق یافتن باشدو یا نباشد ب طرف شود به یک تعداد فاکتور ها بستگی دارد. در جایی که ترازنامه آزمایشی به گونه ای مثل پایان دوره مالی اول باشد ،چنین سودی معمولاً بعنوان تحقق نیافته مورد رفتار قرار می گیرد و به عنوان یک اعتبارمعرفی به سمت جلو و در دوره بعد انجام می گیرد. از طرف دیگر در پایان اولین دوره حال چنین ضرری به محض اینکه دیده شود تشخیص داده می شود . به هر حال چنانچه در پایان دوره مالی قبلی یک سود تحقق نیافته به عنوان یک اعتبارمعرفی به طرف جلو صورت گرفته بود افزایش ضرر که در اثر تبدیل ترازنامه آزمایشی دوره مالی اخیر یا منجر به کاهش اعتبار معرفی خواهد شد و یا تشخیص هر گونه هزینه بعنوان ضرر دوره جاری را منجر خواهد شد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment