دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

سود حسابداری                                                                                                         (19000دلار)

i .برای مثال درآمد اقتصادی اولیه در B                                                                       13.797

كسرمی شود :هزینه های پیش بینی نشده                                                                       (2.000)

درآمد اقتصادی نهایی                                                                                                  11.797دلار

وهم چنین درآمد اقتصادی نهایی را میتوان اینگونه محاسبه كرد:

Y=NW1 – NW0 +D –I                                                                                

                                                                                         21.000-0+172.467-205.264=11.797

(دانشجویان باید بدانند كه سرمایه گذاری مالكان اكنون 21000 دلار…مجموعه هزینه های نگهداری واجاره 19000 دلار…ودستمزد وكیل 2000 دلار می باشد)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  1. ii. تا زمانیكه وكیل بتواند تجدید نظر انجام دهد می توان اینگونه فرض كرد كه ابهام ایجاد شده خطای وكیل نیست،آیا این ابهام در اثر اشتباه مدیریتی است ؟و آیا ما باید این مشكل را در و یا قبل از اعمال هزینه اجاره جستجو كنیم؟

اگر جواب به پرسش بالا “بله” باشد سپس درآمد اقتصادی كلی 11.797 دلار، درآمد اقتصادی متغیر می باشد.

واگر جواب این پرسش “نه” باشد سپس داریم:

درآمد متغیر                                                                                                           13.797 دلار

ضرر های غیر منتظره                                                                                                 2000 دلار

درآمد اقتصادی                                                                                                       11.797 دلار

مفاهیم درامد برای گزارشات مالی

مبحث مسائل                                                                

تغییرات حسابداری (مه1988 .شماره 30)            

(الف) یک تغییر از روش مجموع سنوات به خط مستقیم جهت استهلاک دارایی های ثابت یک تغییر در اصول حسابداری به شمار می اید هر دو سبک مجموع سنوات وخط مستقیم قابل قبول می باشند. تغییر در اصول حسابداری از پذیرش اصولی پذیرفته شده حسابداری حاصل می شود که جهت گزارش اهداف مورد استفاده قرار گرفته باشد.                                                                    

(ب) تغییری که درطول عمر مورد انتظار یک دارایی و در نتیجه استفاده از دارایی حاصل می شود. تغییری در تخمین حسا بداری است .تغییری که در تخمین حسابداری ، بواسطه رویدادهای اینده و تغییرات انها رخ می دهد را نمی توان به طور قطع محاسبه کرد . براوردها بخش تفکیک ناپذیری از فرایند حسابداری هستند. بنابراین ، حسابداری و گزارش جهت برخی عناصر مالی به عمل قضاوت و همچنین بررسی منطبق بر تجربه نیاز دارد .                                                          

(س)1- تاثیر روبه افزایش یک تغییر در اصول حسابداری ناشی می شود از تفاوت بین 1- میزان درآمدهای مورد انتظار در آغاز دوره تغییر و 2- میزان درآمدهایکه در آن تاریخ گزارش شده است اگر چه اصول حسابداری جدید در دوران قبلی مورد استفاده بوده است.                                                            

2- تاثیر روبه افزایش، خالص مالیات بر درامد ،را باید بعنوان یک رقم جداگانه در صورت حساب سود و زیان برای دوره تغییر نشان داد بین ” ارقام غیر مستمر ” و ” سود خالص ”                                                                      

(د) 1- کاربرد هماهنگ اصول حسابداری از یک دوره حسابداری به دوره دیگر استفاده صورت حسابهای مالی برای استفاده کنندگان اقلام را بهبود می بخشد                        

2- اگر تغییری در اصول حسابداری صورت گیرد . ماهیت و تاثیر این تغییر در اصول حسابداری را باید ضمیمه کرد تا از گمراهی استفاده کنندگان گزارشات مالی جلوگیری شود .در این مورد یک فرض وجود دارد و آن اینکه اصل حسابداری که یک بار در موردی اتخاذ شده را نباید در حسابداری برای رویدادها ی از نوع مشابه تغییر داد.                                  

(2) عملکردها ی متفاوت و مواردخاص                        

الف- لاین باید نتایج عملکردهایمتفاوت را به صورت جداگانه از عملکردهای دیگرگزارش دهد فعالیتهای غیر عملیاتی را باید فورآ روی صورت حساب درآمد لاین و آن هم زیر بخش فعالیتهای عملیاتی نشان داد .                                            

فعالیتهای غیرعملیاتی   گزارش شده در صورت حساب درآمد باید از دو گروه جداگانه تشکیل شده باشد و در هر گروه باید خالص مالیاتهای درآمد را نشان داد.                                            

زیان عملکردهایغیرعملیاتی از آغاز سال تا تاریخ اندازه گیری .

زیان در انهدام بخشغیر عملیاتی که شامل تهیه و تدارکات جهت اداره زیانها در طول دوره .                                      

ب- هر دو معیار زیر را باید در طبقه بندی به عنوان یک مورد ” فوق العاده ” برآورد کرد.یک مورد استثتایی باید درماهیت و تکرار وقوع غیر معمول باشد .                                          

پ- ابتدا زیان غیر مترقبه را باید به عنوان یک مورد جداگانه در صورتحساب در آمد نشان دارد و آن هم در زیرفعالیتهای عملیاتی و بالای تاثیر روبه افزایش تغییرات حسابداری .                    

ثانیآ این زیان فوق العاده باید نشان دهنده خالص مالیاتهای درآمد باشد.                                                                          

شیفردرها :                                                                  

در این مورد راه حل قطعی را میتوان در تحصیلات حسابداری ” نقطه نظر بازیها در معرفی حسابداری ” جستجو کرد : در موضوع مسائل و دیدگاها ” نوشته جیمزدان ادواردز (درکتاب : انجمن حسابداری امریکا 1974 ) صفحات 365 تا 369 در آن مقاله مولفان کابرد آن را بعنوان یک نمونه مقدماتی در حسابداری پیشنهاد و گسترش دادند. من ازآن در کلاسهای نظری بعنوان مبنای بحث و تحقیق در فرضیات اساسی حسابداری با موفقیت زیادی استفاده کرده ام .                                                    

3-10

در هر روش احتمالابه جلسات یکی دو ساعته نیازمندیم .

جلسه اول ،به بخشΙ اختصاص داشته وجلسه دوم به بخش.ΙΙ و

آن بعنوان نمونه در کلاس برای تکلیف و تمرین برگزار می شود.

به نحوه مطلوب شخص باید کلاس را به گروههای کوچکتر تقسیم کرده وآنرا بصورت تمرین گروهی انجام دهد و سپس از گروهی خواسته می شود که راه حلها را به کلاس ارسال کنند.

راه حلهای عددی که مولفان در مقاله هایشان گردآوری کرده اند در پایین ذکر شده اند

راه حل بخش Ι

ترازنامه

( همه ارقام در کاغذ ذ کرشده است بصورت معادل )

BATONNE             DEYONNE              دارائیها

گوسفند                     400                             360    

زمین                         80                             120    

جایگاه                         12                               8      

گاری                         4                               2      

شخم زدن           3/2                                        0      

گاو                           5                                 3      

بز                          0                    3/1        3      

مجموع دارائیها       3/2     501             3/1       496    

گوسفندان متعلق به دیگران       35            

       حسابهای پرداختنی     3

ارزش خالص 3/2       463           3/1        496    

راحلهای بخش ΙΙ                                                              

بخش ΙΙ را می توان با دو روش حل کرد. روش اول را می توان تحت عنوان مفهوم « تغییر در ارزش و بهای خالص » عنوان کرد .

(روش دوم ) دیدگاها و راه حل های دیگری به عنوان نتایج برخی تدابیر و منابعی است که در طول دوره رخ می دهند.                  

در این مورد تعریف هیک این چنین مساله را روشن می سازد که درآمد یک شخص معادل تغییر ارزش خالص در طول دوره به اضافه میزان مصرف دوره آن است و یا اینکه                          

               Y=NW1 – NW0 + C

   که درآنY=درآمد

               NW1= ارزش خالص در انتهای دوره

               NW0=ارزش خالص درابتدای دوره

                C=میزان مصرف در طول دوره

4-10                                                                          

ترازنامه                                    

اطلاعات قسمت 2                              

(همه ارقام در تراز یکسان بیان می شود)(گوسفندهای یکسان)      

BATONNE                 BEYONNC                  دارائیها

گوسفند                               480                             380  

زمین                                 80                               160  

کلبه                                  12                                   8  

گاری                                 4                                     2  

گاوآهن               3/2                                                   0  

گاو نر                                 0                                    3  

بزغاله                                 0              3/1                11  

جمع دارائیها         3/2       576             3/2               564

 

بدهی ها

گوسفندهای متعلق به دیگران   35                                  0

ارزش خالص        3/2     541           3/2                564

 

در امد برای قسمت 2 می تواند محاسبه شود.

محاسبه درآمد

شیوه ” تغییر در ارزش خالص “

NW1-NW0+C =Y

DEYONNE =   541 2/3 – 463   2/3 + 7 = 85

BATONNE=     564   2/3 – 495 1/3 +18 = 86 1/3

این ارقام درآمد به دست امده در بالا همچنین می تواند به وسیله محاسبه هزینه های درونی و خروجی های شرکت در طول دوره مشخص شده بدست آمده شود. یعنی با محاسبه جریانهای ورودی و خروجی منابع در طول یک دوره مشخص می توان درآمد را بدست آورد . بیشتر دانشجویان فهمیده اند که این روش محاسبه درآمد را روشنتر خواهد کرد. این روش راه خوبی برای محاسبه درآمد بدست آمده است و بهتر از روش تغییرات ارزش خالص است.                                                                            

5-10

بیانیه های درآمد

شیوه جاری

ما بهتر از که به وسیله بدست آوردن حیوانات محاسبه را شروع کنیم.                                                                        

BATONNE                 DEYONNE                    گوسفند    

افزایش خالص در گله گوسفند                     80                                                20  

بعلاوه:معامله گوسفند در طول سال        

برای مشتریان                                           7                                                 18

                         3                                                  0TYRONE برای پرداخت

خرید سرزمین                                           0                                                 40

مجموع داد وستد گوسفند                               10                                               58

افزایش خالص در گوسفندان

مساوی با تولد گوسفندان در طول سال             90                                               78

بزغاله

دریافت خدمات برای بزغاله ها                       0                                         3/1     8

مجموع حیوانات بدست آمده در طول سال         90                                       3/1     86

بدتر شدن به خاطر مرگ حیوانات:

مرگ گاونر                                               ( 5 )                                               0

 

درآمد خالص                                            85                                     3/1      86

نویسندگان نظریه های زیر را برای بعضی از مقالات پیشنهاد می کنند که در بحث های نوعی از این نمونه آورده می شود:

مفهوم مستقل

هنگامی که سوال در مقاله مربوط به دارائیهای هر مرد است چرا آیا بعضی از گروه ها شامل

می شوندBATONNEهمسرهای دارائیهای

تشخیص

چرا آیا بعضی گروها ارزش دستورات را دریافت می کنند اما کامل نمی کنند؟

 

آیا هیچ گروهی علاقه مند به تغییرات ممکن در کیفیت گله (وزن گوسفندان ، سن آنها و غیره)می باشد یا اینکه همه علاقمند به تعداد آنها هستند؟

انتخاب نماینده ارزیابی

چرا آیا بعضی از گروه ها گوسفندان را به عنوان واحد اندازه گیری انتخاب می کنند ؟ محدودیت گوسفندان به عنوان نماینده ارزیابی چیست؟اگر پول نماینده ارزیابی بوده باشد ، آیا همه این مشکلات حل شدنی است؟

6-10

اصول ارزیابی

چرا آیا بعضی از گروه ها به زمین با توجه به تغییرات تاریخی ارزش میدهند درحالی که دیگران به آن براساس ارزشهای جایگزینی بها می دهند؟

محدودیت بیانیه های مالی

چه بعدی از کیفیت در هر گروه مهم نیست مانند سن ، سلامتی ، لذت بردن از زندگی و غیره ؟

در آمدها و هزینه ، بهره ها و زیان ها

شرکت village  (مارس ۱۹۸۶ . شماره ۲ )

سؤالات مورد بحث

a – 1 – روش درصد تکمیلی توجیه می شود چون درآمد وقتی حاصل می شود که کار طبق قرارداد ساختمانی بلند مدت انجام شود.در نتیجه اطلاعات مرتبط تری ارائه می کند. در آمدها دریافت های نقدی واقعی یا مورد انتظار (یا معادلی ) را نشان می دهد که وجود داشته است یا در نتیجه عملیات مرکزی یا اصلی یک دوره را فراهم می سازد .

۲- شرکت village باید این قرارداد ساختمانی بلند مدت را با استفاده از روش درصد تکمیل محاسبه کند چون این روش زمانی بهتر است که برآوردهای هزینه های تکمیل و پیشرفت در جهت تکمیل به طور منطقی و مستدلی قابل اطمینان باشد.در حقیقت این موقعیت نشانگر این است که درآمد حتمی است و بدست آوردن آن غیر ممکن نیست.

b- درآمد که در هر سال برای این قرارداد ساختمانی بلند مدت مشخص می شود با استفاده از روش هزینه به هزینه تعیین می شود و در صد تکمیل به شرح زیر تعیین می شود .

مبلغ قرارداد،اولین بخش تعیین درآمد برآوردی برای هرسال است. کل هزینه های واقعی (دومین بخش تعیین کننده درآمد برآوردی برای هر سال ) کل هزینه های انجام شده از آغاز پروژه تا پایان سال جاری را نشان می دهد .

کل هزینه های برآوردی ( سومین بخش تعیین کننده درآمد برآوردی برای هر سال ) از مبلغ قرارداد برای رسیدن به درآمد برآوردی کم می شود .کل هزینه های برآوردی شامل هزینه های واقعی تا این تاریخ و هزینه های برآوردی برای تکمیل قرارداد می شود و معمولاً هر سال تغییر می کند .

درآمدی که در اولین سال مشخص می شود درصد هزینه های واقعی تا این تاریخ است به کل هزینه های برآوردی ضربدر کل درآمد تعیین شده است . درآمدی که در سال دوم (سوم) مشخص می شود درصد هزینه های واقعی تا این تاریخ به کل هزینه های برآوردی ضربدر کل درآمد براوردی است که کمتر از درآمدی است که در سال اول(اول و دوم ) مشخص شده است .

C – پیشرفت صورت حساب های فرستاده شده و وصولات در این صورت حسابها بر دزآمد تعیین شده در هر سال این قرارداد بلند مدت تأثیر نمی گذلرد.

شناخت درآمد ( نوامبر 1974.شماره 4)

a -1- اکثر شرکتهای تجاری و بازرگانی که محصولات ساخته شده معامله می کنند درآمد را در نقطه فروش می شناسد . این *نقطه اغلب به عنوان لحظه و زمانی است که مالکیت به طور قانونی از فروشنده به خریدار می رسد . در نقطه فروش، میزان درآمد مورد بررسی قرار می گیرد .با توجه به تئوری حسابداری محاسبه درآمد در نقطه فروش به قرار زیر است:

  • این یک رویداد قابل تشخیص است ( چنانکه تناقض با مفهوم تسریع و شتاب است )
  • فروشنده این بخش از معامله خود را کامل کرده است . یعنی درآمد با انتقال مالکیت بدست می آید وقتی کالا تحویل داده می شود .
  • تشخیص درآمد زمانی صورت می گیرد که دارایی های نقدی یا تقریباً نقدی دریافت شده است . ونقدینگی که در دارایی ها وجود دارد باعث کسب درآمد نمی شود تا زمانیکه دارایی ها نزدیک به پول یا پول نقد دریافت شود.

هزینه با این نتیجه به تعویق افتاده است که بتوان درآمد خالص را ارزیابی کرد .

2- برای شرکتهای خدماتی شناسایی درآمدها **** مراحل درآمد را تخمین میزند. تعیین درآمد برای اهداف حسابداری در طول دوره ای است که خدمات ارائه می گردد . گرچه از لحاظ تئوری درآمد زمانی افزایش می یابد که خدمات صورت می گیرد . اما بنا به دلایل عملی درآمد معمولاً به طورمتناوب ودوره های خاص اتفاق می افتد . از لحاظ تئوری درآمد به طور مناسب در دوره حسابداری شناخته و تعیین می شود فعالیتهای تولیدی در دوره بعد مثلاً در نقطه فروش رخ دهد . رایج ترین موقعیت زمانی که درآمد تعیین می شود وقتی تولید از طریق کاربرد روش حسابداری درصد تکمیل برای قراردادهای ساختمانی بلند مدت بوده است صورت گیرد طبق این روش درآمد بر اساس درجه عملکرد قرارداد تا این تاریخ تخمین زده می شود و بعنوان در آمد حاصله در دوره ای که در آن فعالیت تولیدی رخ داده ثبت می شود .

موقعیت مشابهی وجود دارد جایی که کاربرد مفهوم تعویق به تشخیص درآمد رخ می دهد وقتی ارزش های افزوده از رشد طبیعی یا فرآیند قدیمی بوجود می آید در مبانی اقتصادی ،افزایش در ارزش موجودی باعث افزایش درآمد می شود.

شناخت و تعیین درآمد با مفهوم افزایش نتیجه معاملات گزارش شده و به ثبت رسیده نیست امّا با فرایند انجام ارزیابی های مقایسه ای موجودی انجام می شود. مثال های کاربرد مفهوم افزایش شامل مشروبات الکلی و شراب های خاص ، رشد الوار و پرورش دام می شود .

درآمد گاهی در تکمیل عمل تولید یا بعد از نقطه فروش مشخص می شود . شناخت درآمد در هنگام تکمیل تنها در صورتی توصیه می شود که شرایط خاص وجود داشته باشد .

شرایط لازم شرایطی است که باید بازار نسبتاً ثابتی برای محصول وجود داشته باشد و هزینه های بازار یابی باید جزئی باشد و واحد ها باید هماهنگ باشد . سه شرط لازم اغلب به جز در مورد فلزات گرانبهای خاص و محصولات کشاورزی وجود ندارد . در این شرایط برایتعیین درآمد نقطه ی تکمیل مناسب در نظر گرفته شده است .

در موقعیت های نادر به تعویق انداختن تعیین درآمد تا زمان بعد از فروش لازم است .شرایط غیر معمول باعث به تعویق افتادن تشخیص درآمد می شود. زیرا درجه ی میل تئوری در تشخیص درآمد قابل قبول در همان مراحل اولیه امکان پذیر است یک موقعیتی که تعویق افتادن تشخیص درآمد را توجیه می کند زمانی است که در جمع آوری نهایی در یافتی ها شک اساسی وجود دارد .

کوپن قابل معامله بونانزا (ماده می 1970 – شماره 2 )

درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی است که یک مؤسسه کالا یا خدمات را برای دیگری تهیه می کند . برای تضمین تشخیص درآمد فرایند کسب درآمد باید کامل شده و باید تشخیص داده شوند.

یعنی تغییر در دارایی بایستی قابل سنجش و ارزیابی باشد . معمولاً معامله و تبادل را با گروهی خارج از مؤسسه را در بر می گیرد . شرایط و ضوابط معامله ممکن است طبق عمل کرد قانون ، طبق قوانین تجاری تعیین شده مشخص شود یا در یک قرار داد تصریح می شود .

رویدادهایی که باعث تشخیص درآمد می شود عبارتند از :تکمیل فروش ، انجام خدمات پیشرفت پروژه ساختاری بلند مدت مانند کشتی سازی و تولید کالاهای استاندارد قابل معامله ( مثل فلزات گرانبها یا محصول کشاورزی ) که بازار فروش فوری دارد و ارزش بازاری قابل تشخیص داشته و نیاز به هزینه های بازار یابی کمی دارد . گذر زمان نیز رویدادی است که تشخیص درآمد هایی همچون در مورد بهره یا درآمد اجاره را مشخص می کند از نقطه نظر عملی باید در اندازه گیری درآمد اطمینان حاصل شود . مشکلات اندازه گیری ممکن است در برآورد درجه تکمیل یک قرارداد ، ارزش خالص دریافتی ها یا ارزش دارایی غیر پولی دریافت شده در معامله ی یک کالا ایجاد می شود .

در بعضی مواد در حالی که درآمد به آسانی قابل اندازه گیری است اما برآورد هزینه های مربوطه غیر ممکن است که در چنین شرایطی تشخیص درآمد باید به تعویق افتد تا فرایند تطبیق کامل شود.

b- بونانزا در حقیقت یک شرکت بازرگانی است که وجوه نقد را جمع آوری می کند تا در تولید کالا ها پیشرفت کند علاوه بر این چون اطلاعات نشان می دهد که حدود پنج درصد از اجناس فروخته شده هرگز بازخرید نخواهد شد و این خود باعث ایجاد درآمد میشود مگر اینکه این اجناس مالکیت داشته باشند . درآمد های بونانزا از این دو منبع بعنوان یکی از مبناهای اصلی شناخته می شود اول همه درآمد ها زمانی که اجناس فروخته شد می تواند تشخیص داده شود دوم مبلغ های وصول شده پس از فروش اجناس باید در راه پیشرفت بکار گرفته شود تا این که تاجران دوباره قابل به خرید اجناس و جایگزین کردن آنها باشند .بعضی درآمدها در زمان فروش اجناس تشخیص داده می شوند و مانده در زمان بازخرید شناخته می شود این شیوه برای تقریباً پنج درصد از کل اجناس است که هرگز باز خرید نخواهد شد. تغییر این مبنا تشخیص درآمد را از کالا هایی که هرگز بازخرید ندارند جدا می سازد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment