دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت اول

دانلود پایان نامه

نتایج وملاحظات شیوه ی كاری در نظر گرفته شده درنوزدهمین نظر شورای قواعد حسابداری درمورد مانده های هفت حساب، پیرامون آماده سازی صورت حساب تغییرات وضعیت مالی با استفاده از مفهوم حساب وجه نقد به صورت زیراست:

1-حساب های دریافتی تجاری به عنوان نتیجه ای ازفروش های اعتباری به وجودآمده اند ومانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده میزان فروش می باشد،و با میزان وجه نقدی مشخص نمیشود . افزایش در، مانده ی حساب های دریافتی تجاری نشان دهنده این است كه، پول نقد واقعی تولید شده از افزایش موجود در مانده ی حساب های دریافتی تجاری جداست، و برابر با میزان فروش گزارش شده در صورتحساب حاصل از درآمداست. و بر عكس كاهش خالص در، مانده ی حسابهای دریافتی باید به میزان فروش گزارش شده در صورتحساب های درآمدی اضافه شود، تا به وجه نقدی به وجود آمده برسیم.در آماده كردن یك صورتحساب از تغییرات وضعیت مالی افزایش(كاهش)به وجود آمده دراین مانده ی حساب بین دو دوره مقدار استفاده ازوجه نقد (منابع نقد )را نشان میدهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- موجودیها یك بخش سازنده قیمت تمام شده كالاهای فروخته شده می باشند . به طوری كه یك تغییرخالص در موجودی ها ،پول نقداستفاده شده برای قیمت تمام شده كالاهای فروخته نشد را تحت تاثیر قرار می دهد. و ظهور یك افزایش درموجودی های پایان دوره نسبت به موجودیهای اول دوره باعث كاهش قیمت تمام شده كالاهای فروخته شده می شود . بهرحال   وجه نقد را اینگونه فرض كردیم كه برای افزایش مانده ی موجودیها استفاده شد. وقتی در، مانده ی موجودی ها یك افزایش ایجاد شود، وجه نقد استفاده شده برای بهای تمام شده كالای فروخته شده همان قیمت تمام شده كالاهای فروخته شده می باشد كه درصورتحساب فعلی به صورت یك افزایش در مانده ی موجودی ها ظاهر شده.یك تحلیل مشابه به این نتیجه منجر شد كه به وجود آمدن یك كاهش در، مانده ی موجودی های پایان دوره با توجه به موجودی های ابتدای دوره، همان طور كه در صورتحساب كنونی نشان داده شد،باعث ایجاد رشد در افزایش خالص هزینه های كالا فروخته شده می شود، امادر حالیكه یك كاهش دروجه نقد مورد استفاده قرار گرفته است .

3- هزینه استهلاك نشان دهنده تخصیص سیستماتیك هزینه های دارایی های ثابت به دوره های سود دهی حاصل ازدارایی ثابت است. فرایند تشخیص استهلاك روی وجه نقد تاثیر نمی گذارد. و با استفاده از هزینه استهلاك به عنوان یك هزینه می توان سود حاصل از فعالیت عملیاتی راتعیین كرد،بنابراین در تشخیص وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی بایستی استهلاك را به سود حاصل اضافه نمود.

4-مالیات های درآمدی انتقالی به دوره های آتی تفاوت میان مالیات های تطبیق داده شده با           سودهاومقدار پول پرداخت شده در دوره است. برای مثال اگرمابین دو دوره مانده ی قسط های مالیتهای در آمد منتقل شده به دوره های بعدی افزایش یابد،مبلغ مالیات درآمد پرداخت شده كمتر از هزینه مالیات درآمد مشخص شده می باشد.و بنابراین یك افزایش در قسط های مالیات در آمد منتقل شده به دوره های بعدی هزینه ای را نشان می دهد كه نیازمند پول نقد نیست وبایدبه روشی مشابه با (استهلاك)به درآمد خالص اضافه شود. وبرعكس اگر قسط های مالیات درآمد منتقل شده كاهش یابند، مبلغ پرداخت شده بیشتر از هزینه مالیات بر درآمد است و استفاده از وجه نقد را نشان می دهد.  

5-خرید ساختمان با صدور وام های بلند مدت نیازمند استفاده از بودجه به معنای پول نقدنیست،   بهر حال نوزدهمین نظر شورایAPB آشكار ساختن تمام تغییرات مهم را در وضعیت اقتصادی ضروری     می داند. وخرید ساختمان باید به عنوان استفاده ای از وجوه نقد و صدور وام های بلند مدت نیز باید به عنوان منبع وجه نقد نشان داده شود.

6-پرداخت بخشی از بدهی های جاری با استفاده از مفهوم نقدی بودجه ها یك استفاده از وجه نقد رانمایش می دهد.

7-در فروش یك دارایی ثابت دو بخش مهم وجود دارند كه باید درمعامله مد نظر قرار داد،(1)بازیابی ارزش دفتری (2)سود یا ضرر نهایی در معامله. سود و ضرر نهایی فقط در درآمد های خالص منعكس می شود، و نتیجه فعالیت های معمولی برای تغییرات درصورتحساب اهداف وضعیت مالی نیست(اگر چه بخشی از فعالیت های معمولی برای صورتحساب اهداف درآمدی است). سود(ضرر)باید از درآمد خالص كسر (اضافه) شود،و تمام اقدامات فروش باید به عنوان منبع پول نقد مشخص شوند.درشیوه های رایج نتیجه درآمدها در سمت چپ مبلغ در آمدهای خالص قراردارد و تنها بارزش دفتری به عنوان منبعی از وجه نقد به این مبلغ اضافه می شود.

4.سخت افزار اریك ریتیل(نوامبر1972 .شماره سوم)

الف.”مبنای نقدی” واژه ایست كه برای افراد متفاوت معانی متفاوتی را می دهد.اما در وسیع ترین مفهوم آن، وقتی یك شركت تجاری از مبنای نقدی استفاده می كند و پول نقدی را از منابع دیگر به جز فعالیت های تجاری بدست می آورد بایدهزینه هایی را بپردازد،و وقتی برای اهدافی غیر از فعالیت های تجاری پرداخت های نقدی انجام می دهد.یك سری هزینه های را نیز متحمل می شود. به عبارت دیگر درآمد بر مبنا نقدی، پول نقد حاصل از فعالیت های تجاری است.

اگرچه درآمد وهزینه ها به سادگی وبی هیچ غرضی اندازه گیری می شوند، این رویكرد دارای ارزش مفهومی كمتریست زیرا كه قادر نیست درآمد را با هزینه ها تطابق دهد. وبنا براین درآمد بر مبنای نقدی در یك دوره ممكن است اندازه گیری ضعیفی از میزان عملكرد آن دوره باشد، وترازنامه (بیلان)مالی در صورتی كه شركت تجاری اقدام به گرفتن وام نموده باشد، پول نقد را به اضافه، حقوق صاحبان سهام و بدهی ها آشكار می سازد.ودر صورتی كه شركت تجاری مقادیر عظیمی از دارایی ها و بدهی ها را داشته باشد، این قبیل گزارشات(بررسی ها ) بسیار ناكافی خواهد بود.

نظر وبررسی حسابداران نسبت به مبنای نقدی نوعی از بررسی های تعدیل یافته است، كه در آن موجودی ها ، دارایی های ثابت، بدهی های مربوطه وهمچنین حقوق صاحبان سهام تشخیص داده میشوند ، و برای مبنای تعهدی محاسبه می شوند.

وبنابراین این رویكرد ارزش مفهومی تری را داراست، زیرا حداقل یك تطبیق نسبی ما بین هزینه ها و درآمد ها وجود دارد.ودر نتیجه درآمد بدست آمده می تواند یك اندازه گیری منطقی از فعالیت تجاری را به ما بدهد. و از آنجایی كه موجودی ها ودارایی های ثابت شركت(كارخانه) بخش عظیمی از سرمایه یك شركت را تشكیل می دهند،نسبت به دیگر اقلام مادی آشكارتر خواهند بود.

دیدگاه(نظر) دیگر حسابداران نسبت به مبنای نقدی این گونه است، كه زمانی درآمد ها شناسایی شوند كه پول نقد دریافت شده باشد. هزینه برای مبنای تعهدی محاسبه شوند. وچون این رویكرد تطابق بهتری را میان هزینه و درآمد به وجود می آورد ومنجر به یك تشخیص بهترو كامل تری از دارایی های ثابت وبدهی ها می شود ، نسبت به رویكرد هایی كه قبلا بحث كردیم بهتر می باشد. این رویكرد مانند روش محاسبه اقساط،یك روش قابل قبول در محاسبه درآمد، آن هم زمانی كه مجموع ارزش فروش كاملا تضمین نشده مورد توجه قرار گرفت.

ب.1.تفاوت بهره ناخالص بریك پایه نادرست محاسبه می شود.

واز این اطلاعات ارائه شده، تفاوت بهره ناخالص بر مبنای نقدی در سال 1970 به صورت زیر است:

پول نقد دریافت شده                                                               164000 دلار

پول نقد پرداخت شده برای خرید كالاهای تجاری:

حسابهای پرداختی 1 ژانویه1970                                             13000 دلار +

خریدهای انجام شده درسال 1970                                           102000 دلار

                                                                                          115000 دلار

 

حساب های پرداختی 31 دسامبر1970                                     20000 دلار          

     95000 دلار

مازاد(اضافه) رسید های دریافت شده نقدی در پرداخت های انجام شده برای كالاهای تجاری

                                                                                                                          69000 دلار            

تفاوت بهره ناخالص موجود در پول نقد تعدیل یافته،و مبنا (پایه)پول نقدی وصول شده به صورت زیر است:

پول نقد دریافت شده                                                                                                  164000 دلار

بهای كالای فروخته شده (164000*6. )                                                                   98400 دلار

حاشیه فروش                                                                                                                65600 دلار

محاسبه نسبت میانگین ارزش كالاهای فروخته شده

فروش های نقدی                                                                                                       147000 دلار

فروشهای نسیه                                                                                                                 18000 دلار

مجموعه فروش كلی                                                                                                   165000 دلار

بهای كالاهای فروخته شده:

موجودی ابتدا دوره (11000+13000+5000 دلار)                                                       19000 دلار

     خریدها                                                                                                                  102000 دلار

ارزش كالاهای موجود برای فروش                                                                             121000 دلار

موجودی پایان دوره (8000+20000+6000 دلار)                                                         22000 دلار

بهای كالاهای فروخته شده                                                                                           99000 دلار

بهای كالاهای فروخته شده

 

 

نسبت=                                                     = 0.6        

رویكرد حاشیه سود آقای اریك با ایجاد تعدیل های مستقیم و ساده به یك مبنای نقدی خالص قابل تبدیل نخواهد بود.و درعوض پرداخت های نقدی بایستی با تجدید حساب های پرداختی مانند آنچه كه در بالا بیان شد، محاسبه شود.

اما رویكرد حاشیه سود آقای اریك با ایجاد دو اصلاح ساده به یك مجموعه نقدی ویا مبنای نقدی تعدیل یافته تبدیل می شود،ابتدا مانده های حساب های پرداختی در ابتدا وانتهای هر دوره بایستی به مبلغ موجودی اضافه شوند، دوم حاشیه سود منعكس شده در مانده حسابهای دریافتی در ابتدا وانتهای هر دوره بایستی كسر شود. بنابراین مبالغ ابتدای دوره و انتهای دوره موجودیها به بهای تاریخی ارزیابی می شود.

از سال 1970 این رویكرد اینگونه محاسبه می شود:

محاسبه موجودیها وحساب های دریافتی در بهای تمام شده :                                      

                                                                             31 دسامبر 1970                      1 ژانویه 1970

موجودی (خالص )                                                         8000 دلار                         11000 دلار

به اضافه مانده حسابهای پرداختنی                                       20000 دلار                      13000 دلار

كسر می شود : حاشیه سود در مانده حسابهای دریافتنی         28000 دلار                       24000 دلار        

                                                                                           2400 دلار                         2000 دلار                                            

                                                                                         25600 دلار                       22000 دلار

محاسبه حاشیه سود در سال 1970

پول نقد دریافت شده                                                                                    164000 دلار

بهای تمام شده كالاهای فروخته شده:

موجودی اول دوره به اضافه حساب های دریافتنی

اول ژانویه                                                                                              22000 دلار

خریدها                                                                                                 102000 دلار

هزینه كالا                                                                                               124000 دلار

 

موجودی های پایان دمسامبر به اضافه حساب های در یافتنی

31 دسامبر                                                                                       25600 دلار       98400دلار  

 

تفاوت حاشیه سود                                                                                                    65600 دلار    

تبدیل حاشیه سود آقای اریك به یك مبنای فروش نیازمند این است كه، فروش های این دوره را كه برای آنها پول نقدی وصول نشده به پول نقد دریافت شده برای فروش های این دوره اضافه شود. وهمچنین قیمت تمام شده كالای فروخته شده كه مبنای پول نقد وصول شده محاسبه شده است ، تعدیل یابد. بنابراین مانده حساب های دریافتی از حساب موجودیها كسر می شود، و نتیجه حاصل شده برابر با آنچه را كه در بالا محاسبه شد می باشد،تحت عنوان محاسبه نسبت میانگین قیمت فروش كالاها.

2.حاشیه سود ارائه شده بخاطر روش محاسبه نادرست، كاهش های به وجود آمده در طول فروش و هم چنین افزایش رسید های نقدی را آشكار می سازد.

و اگر آقای اریك بخواهد محاسبه حاشیه سود را روی مبنای نقدی تعدیل یافته ویا مبنای وصول شده نقدی انجام دهد.افزایش مانده حساب های دریافتی تنها با تاثیر مبلغ یكی از عناصر سود ،كه 40درصد قیمت فروش است،منجر به یك هزینه بسیار بزرگتر از مقدار واقعی می شود. و آقای اریك نتوانست نتایج عنصر سود را كسر كند. من الجمله در یك صورتحساب بیش از حد واقعی، كه در آن هزینه كلی كالای موجود در كنار كالای فروخته شده به مشتریان در مانده ی حساب های دریافتی در ابتدا وانتهای دوره منعكس شده بود ، نتوانست نتایج حاصل از بخش سود را كسر نماید. واگر مانده حساب های در یافتی ثابت باشد بخاطر این مشكل یك اختلال كوچك در حاشیه سود به وجود می آید.

بیشترین اختلال حاصل از كسر نمودن مانده های حساب های پرداختنی برای رسیدن به مبالغ خالص فهرست موجودیهاست. افزایش مانده ها در اینجا حاصل از مبالغ نزولی موجودی اند، وبه عنوان یك نتیجه بیش از حد واقعی از قیمت فروش كالاهاست.

اگر آقای اریك بخواهد حاشیه سود بر مبنای نقدی ویژه محاسبه كند او می باید، میزان پول نقدپرداخت شده برای كالای تجاری در یك دوره را تعیین كند، وبرای این كار باید حساب، حساب های پرداختنی برای یك دوره را همانند آنچه را كه در بخش b.1 بیان شد، بازسازی كند.وكسر نمودن مانده حسابهای پرداختنی حساب ها اشتباه است، زیرا كه این روش ارتباط میان حساب ها را آشكار نمی كند.

5- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی

پاسخ به اینگونه مسائل از موضوعی(عنوانی) شبیه همین مسائل نتیجه می شود. مانند مفاهیم سود ، حسابداری واقتصادی دیوید سولومونز.

a .این غیر ممكن است كه بگوییم یك سرمایه دار موفق تر از دیگریست، به گونه ای كه مثلا یكی از آنها به عنوان سود حسابداری، سودی برابر با 1000 دلار داشته ودیگری اصلا هیچ سودی حسابداری نداشته.

b .این” نتیجه نا معقول توسط آقای سیدنی الكساندر بیان شد……….كه با توجه به تغییرات در دارایی های مشهود (فقط یك بخش از آن)در حالیكه سرقفلی را نادیده بگیریم سود حسابداری با نسبت غیر معقولی از موفقیت مدیریتی به وجود می آید. از دیگر روش های بیان این موضوع این است كه فرض كنیم، اگر افزایش سود یك هدف تجاری باشد، در صورتی منطقی است كه سود به معنای سود اقتصادی باشد نه سود حسابداری.”

C .”این مثال عجیب تر از اوراق بهادار سابق بریتانیایی است كه تا سال 1956 صادر می شدند. در آن اوراق سرمایه، سرمایه گذاران نگهداری می شد، و هیچ بهره ای به آنان داده نمی شد فقط در حالت عمومی بعد از هر دوره شش ماه سرمایه گذاری به آنها در قرعه كشی ها جوایزی اهدا می كردند.مبلغ وجوه برای جایزه از هر زمان تا زمان دیگر، از طریق بهره محاسبه شده با نسبت مقرر شده روی اوراق قابل قبول برای برداشت، تعیین می شد. در این روش اوراق ارزش ثابت 100 دلار را حفظ می كنند، اگر چه نتایج حاصل از سرمایه گذاری برای داشتن شانس برد 10 دلار یا هیچی، از این سال تا سال آینده در حال تغییر است. این نتایج برابر با انتظار دریافت 5 دلار در هر سال در برابر سرمایه گذاری كردن 5     درصد 100 دلار است. به عنوان یك حقیقت بر اساس قدرت غریزه قماربازی در جامعه ای كه مورد پرسش است، اوراق ارزشی كمتر یا بیشتر از 100 دلار دارند. اما چون ارزش آن به علت مستقل بودن از نتایج شیر یا خط(بالا وپایین آمدن سكه در قمار) قابل قبول است اصلا اهمیت ندارد كه مقدار آن چقدر است. والبته چون هر شیر یا خط (بالا وپایین آمدن)یك اتفاق مجزاست فرصت برد در بار بعد تحت تاثیر نتایج قبلی نیست. بنابراین هیچ دلیلی ندارد كه ارزش اوراق تحت تاثیر وقوع شیر یا خط ها باشد. درآمد منتجه از اوراق در هر سال برای صاحبان آنها همان رسیدهای نقدی دریافتی 10دلاری یا صفر دلاری است كه حاصل از نتیجه شیر یا خط ها ست.”

d . این اوراق در وهله اول قیمت اولیه 62.70 دلار را دارا خواهند بود.این مقدار 5 درصد ارزش فعلی 20 ساله ،با پرداخت 5 دلار در هر سال می باشد. و یك سال بعد بدون در نظر گرفتن نتیجه شیر یا خط ها(بالا وپایین آمدن ها) ارزش فعلی 19 ساله با پرداخت 5 دلار در هر سال باید 60.42 دلار باشد. و هر سال كه انتظار طول مدت اوراق كاهش می یابد ارزش آن نیز افت می كند.در این حالت صاحب اوراق از درآمدی كه اغلب كمتر از مبلغ رسیدهای نقدی دریافتی اوراق بهادار اوست برخوردار است. ضرر در سرمایه اولیه سال اول 2.28 دلار است، و اگر سكه به رو (شیر) پایین بیاید، رسید های نقدی دریافتی وی 10 دلار ودر آمد وی2.28 دلار می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment