دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره شرکت های سهامی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

  ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت میشود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلا فاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد .(م126 ت.ا.ق.ت).

       مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفردا یا مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تهیین نماید (م142 ت.ا.ق.ت)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

       ک)مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مباغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود هم چنین  در صورتی که در اساسنامه ،پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطاء گردد(م 144 ت.ا.ق.ت)

       6- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند مجدد بازرسان بلا مانع است. مجمع عمومی عادی در موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید.(م144 ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت  می گیرد(م145ت.ا.ق.ت)

       الف ) بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بیر این است که بازرس با عام به تکالیف و مسئولیت های خود عهدهدار آن گردیده است .(م17 ل.ا.ق.ت)

       ب ( انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران ) باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ل.ا.ق.ت) امضاء ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.

       ج) مجمع عمومی عادی باید یگک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م146 ت.ا.ق.ت)

       د) اشخاصذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

       د- 1)محجورین و کسانی که حکم ور شکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتگکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.

       د-) مدیران یا مدیر عامل شرکت

       د-3) اقربا سببی ونسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول ودوم.

        د-4) هر کس که خود یا همسر ش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد .(م147 ل.ا.ق.ت)

       ه)بازرسان مکلفند در باره صحت و درستی دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند ، بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند (م148 ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع  به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می تواند گزارشی را تهیه نمایند .(م150 ل.ا.ق.ت)

       و) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مر بو ط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند در این صورت باید قبلا کارشناس را به شرکت معرفی نمایند. (م 149 ل.ا.ق.ت)

       ز)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بیر اساس گزارش اشجاصی که بر خلاف (147 ل.ا.ق.ت) بعوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویسب اثر قتنونی نداشته و از درجه اعتبا ر ساقط است( م152 ت.ا.ق.ت)

       ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتواند گزارش بدهند یا از دادن گزراش امنتاع کنند . رئیس دادگاه صلاحتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط راتا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است .(مستفاداز م 153 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود .(م 154 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع (م156 ل .ا.ق .ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م 155 ل.ا.ق.ت)

       ط) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م 91 ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره و هم چنین بازرسش یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.

       7)مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید.(مستفاد از بند 5 م 20 ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تکمیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

        در انتخاب روزنامه حتما کثیسر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود.

        کلیه دعوتهای صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی مر بوط به شرکت درآن نشر می گردد به عمل آید(م 98 ل.ا.ق.ت)

         8) پس از تشکبل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه – کل ) وپلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

           9)  وفق ماده48 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی مو ظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند

با توجه به گذشت بیش از هفتاد سال از فعالیت اداره ثبت شركت ها امكانات این اداره با تعداد شركت های ثبت شده (حدود ٤٠٠ هزار) در زمینه دسترسی به سیستم الكترونیكی و آموزش پرسنل هماهنگ نمی باشد . این عدم هماهنگی ، سرگردانی و نارضایتی و اتلاف وقت مراجعین را در پی دارد. بایسته است که با ترتیب کادر متخصص مدیریت بازرگانی و صنعتی زبان و ادبیات فارسی و خارجی الکترونیک، گرافیک و دگرگونی بزرگی انجام پذیرد. بخصوص که این دگرگونی توام با بهره گیری از صنایع الکترونیک و علوم و فنون جدید، می تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی و مراجعان جلوگیری و سرعت انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم سازد که در نتیجه اداره ثبت شرکت ها را همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا با تحولات جهان تجارت همگام خواه ساخت. پیشنهاد می شود برای کاهش مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها تمام شرکت های تجاری درایران تشکلی همانند کانون وکلا سازمان نظام مهندسی به هر نامی که خود آنان انتخاب می کنند تشکیل دهند تا این تشکل صنفی مشکلات شرکت های شرکت های تجاری پیشنهادهای خود را به قانونگذار مجریان و دست اندرکاران مربوط ارائه دهد . وجود چنین تشکلی قطعا همانند تشکل های مشابه سودمندی بسیاری را برای شرکت های تجاری در برخواهد داشت این تشکل می تواند شامل یک هیئت رئیسه مرکزی باشد که با برگزاری انتخابات تعیین می شوند و دپارتمان یا بخش های مختلفی حسب مورد و با توجه به نوع شرح کاری شرکت ها مثل راه سازی، تولید لوازم خانگی ، نساجی و …. که در داخل آنها نیز انتخابات برگزار و هیئت رئیسه نیز انتخاب می شوند             .
این گونه کانون یا سازمان دارای اساسنامه ای خواهد بود که اختیارات و مسئولیت ها در آن تشریح می شوند و برای بازاریابی داخلی و خارجی و راه کاری بهتر شدن و ضعیت شرکت های تجاری در ایران اقدام می نماید.

پیشنهاد دیگر اینکه در دنیای تجارت امروز به پلیس و دادگاه مخصوصی نیا زاست که به مسائل و دعاوی شرکت های تجاری رسیدگی نماید تا عدالت نیز در این زمینه به شایستگی برقرار گردد    .

4- نحوه تاسیس شركت سهامی خاص  :      

– اظهارنامه مشعربر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تادیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از ٣٥% كل سهامداران مكلفند كه اظهارنامه مذكور را امضا نمایند  .

هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه شده و صورت تقویم آن نیز به تفكیك در اظهارنامه منعكس گردد در صورتی كه سهام ممتازه ای وجودداشته باشد بای شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود    .

– انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورت جلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد              .

–  قبول سمت مدیران و بازرسی با رعایت قسمت اخیر( ماده ١٧ ل.ا.ق.ت).                    

–  ذكر نام روزنامه كثیر الانتشار كه هر گونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.     .

در اینجا ذكر دو نكته ضروری است      :

اظهارنامه مذكور در بند ٢ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. با اظهارنامه صدر ماده ٢٠ متفاوت است و اظهارنامه بند دوم سندی است كه سهامداران تایید می كنند كه كلیه سهام تعهد شده است.

 – درشركت سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیكن اولین جلسه ای كه موسسان برای تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان تشكیل می دهند . در واقع می تواند جلسه مجمع عمومی موسس تلقی گردد. در حقوق انگلیس بعد از پرداخت حق الثبت به استناد قانون شركت ها مصوب ١٩٤٨ مدارك به اداره ثبت شركت ها تحویل داده می شود و پس از ثبت گواهی شخصیت حقوقی صادر می گردد         .

شركت سهامی خاص دارای محدودیت های زیر می باشد:

 – سهام شركت سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نمی باشد (ماده ٢١ لایحه)

– نقل و انتقال سهام شركت سهامی خاص مشروط به موافقت مدیران با مجامع عمومی صاحبان سهام است.(از مفهوم مخالف ماده ٤١) – شركت سهامی خاص نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید. تمام سرمایه شركت سهامی خاص به وسیله موسسین تامین می گردد.                         

 –  شركای شركت سهامی خاص نباید از ٣ نفر كمترباشد (ماده ٣ ل.ا.ق.ت).

 – سرمایه شركت سهامی خاص در هنگام تاسیس نباید از یك میلیون ریال كمتر باشد. (ماده ٥ ل.ا.ق.ت) 

حقوق اقلیت سهامداران در شرکتهای سهامی

در حقوق تجارت شرکتهای تجارتی را به دو گروه شرکتهای سرمایه ای و شرکتهای شخصی تقسیم نموده اند و علت این طبقه بندی اولویت نقش آفرینی سرمایه و اشخاص در این شرکتها می باشد.

شرکتهای سرمایه ای : در شرکتهای سرمایه ای ،فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد نه اشخاص سرمایه گذار ، و شرکتهای سهامی عام، سهامی خاص ، مختلط سهامی و تعاونی را شامل می شود.

شرکتهای شخصی : شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شرکاء و روابط نزدیک آنان با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت هر یک از شرکاء ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی است و شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی و مختلط غیر سهامی می گردد.

باتوجه به ویژگیهای شرکتهای شخصی از قبیل :

1- مسئولیت نامحدود و تضامنی هر یک از شرکاءدر مقابل اشخاص ثالث

2- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت مگر با رضایت سایر شرکا
موجب شد تا جامعه نسبت به شرکتهای سرمایه ای استقبال بیشتری از خود نشان دهد.
زیرا در این نوع شرکتها،مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به سهم خود محدود می شود و به همین جهت اشخاص بیشتری از طبقات مختلف جامعه می توانند در شرکتهای مزبور سرمایه گذاری نمایند و بدین ترتیب از مجموع سرمایه های کوچک ، سرمایه های سنگینی برای واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی فراهم میگردد و مردم با پرداخت مبالغ جزئی برای هر سهم می توانند در یک شرکت سهیم شده و علاوه بر کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی ، از منافع حاصله نیز با تقبل ریسک( خطر مالی) کمتری بهره مند گردند.
شرکتهای سرمایه ای نیز دارای این ویژگیها می باشند:

1- مسئولیت سهامداران فقط در حدود سهامی است که خریداری می کنند

2- قابل انتقال بودن سهام این نوع شرکتها است

با توجه به ویژگیهای فوق در می یابیم که شرکتهای سرمایه ای از جذابیت بیشتری نسبت به شرکتهای شخصی برای جلب اعتماد عمومی بمنظور سرمایه گذاری برخوردار می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment