دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره ساختار سرمایه و كارآیی شركت – قسمت ششم

دانلود پایان نامه

– كارآیی سود متناوب، برای به موارد زیر نشان داده دشه است (I اختلاف های اساسی و اندازه گیری نشده ای در كیفیت سرویس های بانكداری وجود دارند (ii خروجی ها به طور كامل متغیر نیستند (iii بازارهای خروجی كاملاً رقابتی نیستند و (iv قیمت های خروجی به طور صحیح اندازه گیری نمی شوند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

6- یك بررسی تجزیه كننده شركت های كوچك (2000) Ang,Cole,lin، محك هایی را برای تجزیه و تحلیل شركت های كوچك تنظیم می كند و نسبت های مالی را برای آنهایی كه به طور كامل با یك مدیر مالك تحت مالكیت می باشن. این كار ممكن است در تجزیه و تحلیل هزینه های نماینده برای شركت های كوچك، یك نوع پیشرفت باشد، اما آن، موضوع اصلی مان را یعنی كنترل اختلاف ها در شرایط های بیرونی و در تنظیم مح كهای شركت انفرادی برای كارآیی مشخص نمی كند.

7- برای مباحث كلی انتخاب ساختمان سرمایه، Rauiv,Harris (1991) و Myers (2001) را مشاهده كنید، در مورد بحثی كه به انتخاب های سرمایه در بانكداری پرداخته، به (1995) Berger, Herring, Szego مراجعه شود.

8- قیمت هر ورودی یا خروجی متغیر كه با بانك مواجه است، متوسط اندازه گیری شده از قیمت های بانك های دیگر در بازاری است كه قیمت خود بانك را مستثنی ساخته است. در اینجا وزن ها، سهم بانك یكدیگرند و از كل آن ورودی و خروجی همه بانك های دیگر در بازار، یك قیمت بانك نیز متوسط وزن شده از قیمت هایی است كه در هر كدام از بازارهایش با آن مواجه است، در اینجا وزن ها، سهم سپرده های بانك در شعبه های آن در آن بازار است.

9- در كاررد تجربی امان، تعداد مقیاس های ساختمان مالكیت، از لحاظ آماری در همه رگرسیون های اولین مرحله APEFF,SPEFF روی متغیرهای برون زا عمده هستند و شناسایی معادله (6) را حمایت می كند.

10- بعضی از مطالعات به این نكته پی می برند كه ساختمان مالكیت، قدرت نفوذ را تحت تأثیر قرار می دهد گرچه خصوصیت بسیار متفاوت از نوع ماست، اگر علیت مستقیمی از ساختمان مالكیت تا سرمایه وجود داشته باشد، استثناء ما از متغیرهای مالكیت و از معادله (6)، ضریب هایی را برای این معادله تحت تأثیر قرار می دهند اما ضریب های معادله (5) را منحرف نمی سازند، كه ابزار اصلی ما برای تست فرضیه هزینه های نماینده است، فرضیه سود اولیه. بری اهداف قوی و دقیق، ما مدل دارای متغیرهای ساختان مالكیت را در معادله (6) برآورد كردیم و نتایج امان برای معادله (5) به طور چشمگیری تغییر نكردند.

11- حداقل 2 قیمت ورودی، در همه رگرسیون های اولین مرحله ECPA روی قیمت ها و سایر متغیرهای برون زا عمده و چشمگیرند و شناسایی معادله (5) را حمایت می كنند.

12- چون متغیرهای برون زا با یك شكل عملكردی غیر خطی وارد می شوند، بنابراین ما مدل Kelegian (1971) برآورد می كنیم. وی نشان می دهد كه تخمین گر2sls بر اساس تقریب سری های تایلور برای اشكال كاهش یافته با استفاده از واژه های خطی و قدرت های بالاتر متغیرهای برون زا، ثابت هستند. به ویژه، l ارزش های پی بینی شده را با برگشت دادن ECAP و ECAP22/1 روی دوره های چهارتایی به دست می آوریم و محصولات عرضی متغیرهای برون زا در اولنی مرحله را خواهیم داشت (ما ارزش های EFF وEFF22/1 را در اولین مرحله در معادله (6) ارزیابی كننده مستثنی می سازیم.

13- مشتق 5EFF/5ECAP در میانگین با582B1+B2. داده شده است، در اینجاB1 ضریب ECAP است و B2 ضریب ECAP22/1 است.

14- l خصوصیت لگاریتم را برای ECAP در معادله (5) برآورد كردیم و به نتایج ثابت پی بردیم (كه نشان داده نشدند).

15- شاهد قبلی نیز با این فرضیه ثابت نیست كه سهامداران بلوك بزرگ نقش مانیتورینگ فعال را بازی می كنند.

16- در تحقیق قبلی، اثرECAP رویRoE، از مثبت به منفی فرق می كرد و این به دوره زمانی بستگی دارد.

17- متود بدون توزیع به كار رفته در نتایج اصلی امان، قابلیت عمود بودن را بین جزء اصلی مقیاس كارآیی (متوسط خطا برای بانك) و عملكرد غیرخطی نسبت سرمایه سهم متعارفی به كار می برد. چون سهم متعارفی در عملكردهای سود گنجانده شده است. همچنین قابلیت عمود بودن، بین جزء اصلی كارایی و عملكرد غیرخطی قیمت های ورودی ها و خروجی‌های متغیر مطرح می شود. كه برای شناسایی معادله (5) به كار می روند، به طور بالقوه ای، شناسایی مدل را تحت تأثیر قرار می دهند. متود اثرات ثابت، هیچ عمود بودنی از كارایی ها را با این متغیرهای دیگر تحت فشار قرار نمی دهد. با اینحال، متود بدون توزیع را به دلیل مشكلات با متود اثرات ثابت، ترجیح می دهیم. در تحقیق قبلی، مشخص گردید كه اثرات ثابت، با اختلاف هایی در مقیاس مختل می شوند و چند هزار بار از لحاظ بزرگی بزرگتر از اختلاف ها در كارایی در مجموعه داده های بانكداری عمده هستند. همانطور كه در جدول1 نشان داده شده، كارآیی های اندازه گیری شده، با استفاده از متود اثرات ثابت، كاملاً پایین هستند. به عنوان مثال، كارآیی سود استاندارد میانگین با استفاده از متودولوژی اثرات ثابت 3/11% است. ما آن را به صورت غیرواقعی در نظر می گیریم و اینكه بانك به طور متوسط 3/11 سودهایی را به دست می اورد كه یك بانك با بهترین عمل، با همین شرایط های كسب شده مواجه است.

18- داده های روی سهامداران فقط برای مالكیت به كار رفته در تست های اصلی موجودند و اینكه در اینجا یك زیر نمونه است، بنابراین ما در معادله (5) متغیرOWENRSAMPLE را اضافه می كنیم كه برابر است با یك اگر SHINSTIT,SH-50WN,SHINSIDE موجود باشند، در غیر این صورت صفر است.

این مشاهدات برای اختلاف های متوسط شان از بانك های دیگر به حساب می آیند.

جدول6- معادله های (5) و (6) نمونه مالكیت برای دهه 1980و2sls

شكل1- معادله (5) APEFF-DF,SPEFF-DF برآورد شده به صورت عملكردی از ECAP،‌ نمونه مالكیت، 2sls (جدول2، ستون های 1و2).

توجه: همه متغیرهای دیگر، در میانگین نمونه تنظیم می شوند.

ضمیمهA: برآورد كارایی

برای محاسبه كارایی، ما ابتدا عملكردهای استاندارد و متناوب را برآورد می كنیم، معادلات (1) و (3) در این متن، به طور جداگانه و برای هر سال در پانل 1995-1990 اینكار امكان تغییر پارامترهای برآورد شده را طی گذشت زمان میسر می سازد.

ما سه روش بدون توزیع را برای برآوردها به كار می بریم تا APEFF,SPEFF را برآورد كنیم. برای هر بانك، ما متوسط های 6 ساله واژه های باقیمانده برآورد شده (lnu+ln4) را محاسبه می كنیم. واژه های كارایی اصلی lnu فرض می شوند برای هر بانك در طول زمان ثابت هستند و طاهای اتفاقیln4 فرض می شوند تمایل دارند تا در طول زمان متوسط باشند.

برای كاهش اثر اختلال اتفاقی اساسی، ما باقیمانده های متوسط را در پنجمین و نود و پنجمین درصدك های توزیع طبقه های سایزشان، قرار دادیم. این توزیع های پیچیده باقیمانده های متوسط، برایمان متغیرهای lnu به كار رفته در معادلات (2)و(4) را برای محاسبه مجموعه جداگانه ای از مقیاس های APEFF,SPEFF برای هر بانك طی دوره 6 ساله فراهم می كند.

ما عملكردهای سود را با استفاده از شكل عملكردی انعطاف پذیر فورید مشخص می كنیم. این شكل عملكردی هیبرید، یك فرالگاریتم قراردادی را با واژه های مثلثاتی فورید تركیب می كند و نشان داده است، داده ها برای سازمان های مالی بهتر از فرالگاریتم مناسب می‌شوند، به ویژه وقتی تعداد نسبتاً كوچكی از بانك های بسیار بزرگ و یا كوچك در داده‌ها موجود باشند. مشخصه شامل 3 قیمت ورودی متغیر است (قیمت های بازار محلی بودجه های خریداری شده. كار و سپرده های اصلی)، چهار خروجی متغیرY (وام های مشتری، وام های تجاری، وام های املاكی، اوراق بهادار)، با بردار قیمت:P 3 ورودی و خروجی ثابتZ (فعالیت خارج از ترازنامه، سرمایه فیزیكی، سرمایه متعارفی مالی) و یك مغیر محیطی STNPL (نسبت وام های غیر اجرایی برای وام های كامل در وضعیت بانك) برای كنترل شرایط های تجاری كه هر بانك با آنها مواجه است. با استفاده از قیمت های بازاری، به جای قیمت هایی كه واقعاً پرداخت شدند و یا با هر بانك دریافت شدند، برآوردهای كارآیی مان، منعكس می كنند كه چگونه به خوبی هر بانك، سپرده هایشان، بودجه های خریداری شده، وام ها و غیره را قیمت گذاری می كند.

مشخص كردن سرمایه های مالی به صورت خروجی ها و بدهكاری های مالی و فاكتورهای فیزیكی به صورت ورودی ها با روش میانجی و یا روش سرمایه برای نمونه بردرای تولید بانك ثابت است.

عملكرد سود استاندارد انعطاف پذیر فوریرد، به صورت زیر مشخص می شود:

واژه در متغیر وابسته با داده می شود، در اینجا ، ارزش مطلق مقدار حداقل را روی كل بانك ها برای همان سال نشان می دهد. بنابراین به متغیر وابسته هر شركت اضافه می شود به طوری كه لگاریتم طبیع یك عدد مثبت در نظر گرفته می شود، چون حداقل سودها عمدتاً منفی هستند. این تغییر جزئی از خصوصیت ساده شده در معادلات در متن است. این تغییر با عادی شدن های با z3,w3 ضرورت می یابد. بنابراین، متغیروابسته 1n(1)=0 برای شركتی با پایین ترین ارزش برای آن سال خواهد بود.

عملكرد سود متناوب، مساوی است با خصوصیت استاندارد، به جز آنكه واژه (Pk/w3) به جای (Yk|Z3) قرار می گیرند و واژه خطای كامپوزیت به صورت دوباره برچسب گذاری می ود كه كارایی متفاوت و واژه های خطای راندوم را ارائه می دهد. سودها و قیمت ها با قیمت سپرده های اصلی (w3) عادی می شوند تا همگنی قیمت خطی مطرح شود. سودها و ورودی های متغیر، ورودی و خروجی های ثابت شده با سرمایه متعارفی (z3) عادی می شوند تا به مدل سود، معنی اقتصادی تری ارائه دهند و ریسك عدم پرداخت، انحراف های مقیاس، ناهمگنی و سایر مشكلات برآورد را كنترل نمایند. متغیر وابسته و عادی شده به این روش در عملكردهای سود، الزاماً برگشتی بانك روی سهم متعارفی است، مقیاسی از اینكه چگونه بانك از سرمایه مالی كمیابش استفاده می كند.

ما1 را به آرگومان (Yk/Z3),(Zr/Z3),STANPL اضافه می كنیم تا لگاریتم عادی صفر دجلوگیری كنیم. واژه های n=1,…y,xn ارزش های دوباره مقیاس بندی شده (1n<pk/w3),k=1,2,3.k=1,2,3. 1n(Yk/Z3) در مورد عملكرد سود استاندارد هستند. واژه های r=1,2.1n(Yk/Z3). برای حفظ درجه های آزادی، ما فقط واژه های فوریر ردیف سوم را به كار می بریم (مثلCos(xn+xn+xn)) و واكنش های ردیف سوم را مستثنی می سازیم مثل محدودیت های مقارن استاندارد برای بخش فرالگاریتم عملكرد زیر به كار می رود . ما معادلات سهم را مستثنی می سازیم آنها كه محدودیت های lemma وhotelling را دربرمی گیرند چون اینها فرضیه نامطلوبی از هیچ عدم كارایی جمعی ارائه نمی دهند. ما معادلات سود را با استفاده از مربع های حداقل عادی برآورد می كنیم.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment