دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره ساختار سرمایه و كارآیی شركت – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

جدول5، چك قوی اضافی را نشان می دهد كه در آن، ما مدل را برای نمونه كامل بانك‌ها، مجدداً برآورد می كنیم یعنی شامل بانك هایی است بدون داده راجع به مالكیت عمومی. این، تنوع بیشتری را بنابر سایز بانك، سرمایه گذاری و ساختمان مالكیت فراهم می كند. با این حال، آن مشكلی را نشان می دهد كه در آن بسیاری از این بانك های اضافی به جای آنكه به طور حرفه ای اداره شوند، تحت مدیریت صاحب هستند و بنابراین، لابراتوار خوبی برای تست هزینههای نماینده تفكیك مالكیت و مدیریت نیست. به هر حال، نتایج برای معادله (5) در 2 ستون اول جدول5، مجدداً با فرضیه هزینه های نماینده ثابت هستند. اثر ECAP روی كارایی، 5EFF/5ECAP منفی است و از لحاظ آماری و اقتصادی بزرگ و عمده است و شبیه به بزرگی رگرسیون اصلی مان است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به عنوان یك چك رگرسیون نهایی، ما داده های به كارگیری مدل را برای دوره 1989-1984 در مكان 1955-1990 مجدداً برآورد كردیم. نتایج بسیار شبیه به نتایج بنابر بزرگی‌های ضریب و اهمیت بودند. مشتق كارایی با توجه به ECAP از معادله (5) منفی است و از لحاظ آمرای در مدل های كارایی سود متناوب و استاندراد و برای دهه 1980 عمده و مهم است. در هر دور مورد، بزرگی اثرECAP روی كارایی، برای دهه1980 نسبت به داده های دهه 1990، بزرگتر است. به ویژه، در مدل كارایی سود استاندارد، مشتق در میانگین نمونه، 041/10- است، این بدان معناست كه كاهش در نسبت سرمایه سهم متعارفی نقطه1 درصد، كارایی سود را تا حدود نقاط 10 درصد بالا می برد. برای بانك در نسبت سهم متعارفی متوسط 8/6% و كارای سود متوسط 66%،‌ كاهش برون زا در ECAP تا نقطه یك درصد تا 8/5% پیش بینی شده است كه SPEFF-DF را تا حدود 76% افزایش داده و یا افزایشی در سودهای واقعی حدود 15% (066/10) ایجاد می كند. مشتق كارایی با توجه به ECAP برای مدل كارایی سود متناوب (APEFF-FE) برابر است با 85/8- و این بدان معنا اثر كمی كوچكتر است (65/58).

5-2- تست هایی از فرضیه های ارزش امتیاز انحصاری و ریسك كارایی

با استفاده از معادله (6)

ما بعداً به نتایج مان از تست خسارت معكوس از كارایی به سرمایه سهم متعارفی می پردازیم و از معادله (6) برای تست بین اثرات فرضیه های ریسك كارایی و ارزش امتیاز انحصاری استفاده می كنیم. یافته های اصلی برای نمونه مالكیت، در 2 ستون آخر جدول3 گزارش می‌شوند. ما به تسلط قوی یك فرضیه بر دیگری پی نبردیم. ما مشتق ECAP را با توجه به میانگین نمونه مالكیت ارزش SPEFF-DF=0543 یا APEFF-DF=0532 ارزیابی می‌كنیم. همانطور كه در نزدیك به پایین جدول2 نشان داده شده است، برآوردهای 5ECAP/5EFF منفی هستند و از لحاظ آماری در میانگین عمده و با معنی اند و این فرضیه ریسك كارایی را بر فرضیه ارزش امتیاز انحصاری حمایت می كند.

با این حال، این یافته برای همه ارزش های مربوطه كارایی در نظر گرفته نمی شوند. شكل2، سطوح پیش بینی شده ECAP را برای سطوح متفاوت كارایی سود APEFF-DF,SPEFF-DF نشان می دهند و همه متغیرهای دیگر را در میانگین نمونه معرفی می كند. برای هر دو مقیاس كارایی، 5ECAP-5EFF برای همه ارزش های EFF بالای حدود 40/0 مثبت است و سپس پس از آن منفی می شود. بنابراین برای سطوح نسبتاً پایین كارایی سود، یافته ها، با تسلط فرضیه ریسك كارآیی ثابت هستند كه تحت آن عایدی های اضافی مورد انتظار از كارایی بالاتر، به جای سرمایه سهم متعارفی قرار می گیرند تا شركت ها از هزینه های مورد انتظار ورشكستگی و پریشانی مالی محافظت نمایند. برعكس برای سطوح نسبتاً بالای كارایی، یافته ها، با تسلط فرضیه ارزش امتیاز انحصاری ثابت ترند كه تحت آن شركت ها سعی می كنند تا درآمد بالاتر مورد انتظار را از كارایی بالاتر محافظت نمایند این كار با نگهداری سرمایه سهم متعارفی اضافهی صورت می گیرد.

با توجه به متغیرهای كنترل در معادله(6)، همه قیمت ها، به جز برای دو مورد (MW3,MW1) از لحاظ آماری مهم هستند. متغیرهای SIZE همگی با توجه به ضریب های منفی عمده و با معنی هستند با منطق قراردادی ثابت هستند اینكه بانك ها بهتر متنوع می‌شوند و می توانند سرمایه كمتری را حفظ كرده تا در برابر ضررها، مقاوم باشند. با اینحال، اثرSDROE در میانگین نمونه از لحاظ آماری عمده و منفی است (04/0-).

ضریب HERF مثبت است و از لحاظ آماری، با معنی و یا تأثیر اجاره های بعدی مورد انتظار از قدرت بازاری محلی روی تصمیم ساختمان سرمایه ثابت است.

رگرسیون های نشان داده شده در دو ستون آخر جدول4، رگرسیون های در 2 ستون آخر جدول2 را تكثیر می كند به جز از لحاظ استفاده از كارایی ها كه با متود اثرات ثابت به جای متود بدون توزیع اندازه گیری شده است.

ما، مشتق ECAP را با توجه به كارایی در میانگین نمونه مالكیت ارزش 0159=SPEFF-FE و یا 0191=APEFF-FE ارزیابی می كنیم. همانطور كه نزدیك به قسمت پایین جدول2 نشان داده شده، برآوردهای5ECAP/5EFF با معنی و عمده نیست. واژه های اولین ردیف درEFF مثبت هستند و واژه های دومین ردیف منفی هستند، به طوری كه مشتق دوباره، علامت را تغییر می دهد، اما شكل منحنی با ECAP به صورت عملكردی ازEFF، محدب است و یا از منحنی نشان داده شده در شكل2 بالا معكوس شده است. مجدداً نتایج بیان می‌كنند كه هیچ كدام از فضیه ها فرضیه ریسك كارایی و یا فرضیه ارزش امتیاز انحصرای بر دیگری برتری ندارند.

برعكس، نتایج كامل نمونه برای معادله (6) كه در دو ستون آخر جدول5 نشان داده شدند، با تسلط ثابت و قوی فرضیه خطر كارایی بر فرضیه امتیاز انحصاری، ثابت هستند. مشتقات برآورد شده 5ECAP/5EFF منفی هستند و از لحاظ آماری در همه ارزش های كارایی، با معنی هستند و بسیار بزرگتر از نمونه مالكیت می باشند. این یافته ها از لحاظ اقتصادی با معنی و عمده هستند. مشتق كارایی حدود 12/0- است و از مقیاس های كارایی استفاده شده است. در مدل SPEFF-DF افزایش در كارایی نقاط 10 درصد از میانگین- از 58/0 تا 68/0- به معنای كاهش در ECAP نقاط2/1- درصد – از 4/9% تا 2/8%- است به معنای كاهش حدود13% (940/12). بنابراین برای نمونه كامل، بانك هایی با كارایی بالاتر تمایل دارند تا خارج از سرمایه متعارفی جانشین شوند. این بیانگر اختلافی است در رفتار برای بانك های كوچكی كه از بیشتر نمونه كامل تشكیل می شوند. این بانك ها ممكن است جانشین شوند بیشتر تا حدی چون نسبت های سرمایه اشان تمایل دارند تا بالاتر از بانك های برزگ باشد كه حجم نمونه مالكیت را تشكیل می دهند.

نهایتاً، نتایج برای معادله (6) با استفاده از داده های نمونه مالكیت حاصل از دهه 1980 كه در دو ستون آخر جدول6 نشان داده شده بیانگر ارزش منفی برای 5ECAP/5EFF در میانگین نمونه است كه با تسلط فرضیه ریسك كارایی بر فرضیه ارزش امتیاز انحصاری ثابت است. با این حال، اثر نسبتاً كوچك است و شبیه به یافته هایی برای نمونه مالكیت است، اثر نسبتاً كوچك است و شبیه به یافته هایی برای نمونه مالكیت است و از داده هاز دهه1990 در جداول 2و4 نیز استفاده شده است.

6- نتیجه گیری ها

ما فرضیه هزینه نماینده امور مالی شركت را تست كردیم كه تحت آن، قدرت نفوذ بالایی، هزینه های نمایندگی سهم متعارفی خارجی را كاهش می دهد و ارزش شركت را با تحمیل و یا تشویق مدیران برای فعالیت بیشتر در زمینه سود سهامداران، بالا می برد. استفاده امان از كارایی سود به صورت شاخصی از كارایی شركت برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی، مشخصه امان از مدل ساختمان2 معادله ای كه خسارت معكوس را از كارایی شركت به ساختمان سرمایه به حساب می آورد و به كارگیری مقیاس های ساختمان مالكیت، مشكلاتی را در نوشتجات تا حدی تجربی مشخص می سازند كه ممكن است به شرح این موضوع كمك كنند كه چرا نتایج تجربی، مخلوط شده اند.

اثرات بالقوه فرضیه هزینه های نماینده در بانكداری، تحقیق مهمی را برپا كرده و سئوالات سیاست نیز مطرح می شوند و مشكلات جدید در این صنعت آغاز می شوند، مبهمی اطلاعات شركت ها در این صنعت، مقررات این صنعت و نقش های اساسی این صنعت در اقتصاد، همگی مطرح می شوند. این صنعت، لابرتوار به ویژه خوبی را برای تست فرضیه فراهم می كند به دلیل میكروداده های كیفیت موجود راجع به بانك ها و به دلیل شاهد قبلی كارایی بانك اتصال یافته با قدرت نفوذ و ساختمان مالكیت. گرچه بانك ها تابع قانون هستند، اما بر روی اختلاف هایی در عرض بانك ها می پردازیم كه با موضوع های حاكمیت شركتی حركت می كنند، به جای آنكه هرگونه اختلافی را در قانون ایجاد كنند.

یافته هایمان یا فرضیه هزینه های نماینده ثابت می باشند- قدرت نفوذ بالاتر و یا نسبت سرمایه سهم متعارفی پایین تر، در ارتباط با كارایی سود بالاتر است.

همه چیزهای دیگر برابرند. اثر از لحاظ اقتصادی عمده و با معنی است همانطور كه از لحاظ آماری بزرگ است. افزایش در قدرت نفوذ كه با نقطه1 درصد نشان داده شده در نسبت سرمایه متعارفی كاهش می یابد و این افزایش پیش بینی شده ای را در كارایی سود ر حدود نقاط6 درصد نشان می دهد و یا حدود10% را در سودهای واقعی در میانگین نمونه به دست می آورد.

این نتیجه، برای تعدادی از تغییرات مشخصه، قوی است، مثل مقیاس های متفاوت كارایی (كارایی سود استاندارد، كارایی سود متناوب و برگشتی روی سهم متعارفی)، تكنیك های متفاوت اقتصاد سنجی (حداقل مربع 2 مرحله ای وols)، متودهای اندازه گیری متفاوت (اثرات ثابت شده و بدون توزیع)، نمونه های متفاوت (“نمونه مالكیت” بانك ها با داده های كامل مالكیت و نمونه كامل بانك ها) و دوره های متفاوت نمونه (دهه 1990 و دهه1980).

با اینحال، داده با پیش بینی این موضوع ثابت نیستند كه ارتباط بین كارایی و قدرت نفوذ ممكن است وقتی معكوس شود كه قدرت نفوذ به دلیل هزینه های نمایندگی بدهی خارجی، بسیار بالا باشد.

ما همچنین درمی یابیم كه كارایی سود، مسئول ساختمان مالكیت شركت است و با تئوری بحث مان ثابت است اینكه كارایی سود، هزینه های نماینده را دربرمی گیرد. داده ها بیان می‌كنند كه سهامداران سازمانی، اثرات مانیتورینگ بهینه ای دارند كه هزینه های نماینده را كاهش می دهد گرچه هر سرمایه گذار بزرگ ندارد. همچنین داده ها با ارتباط غیریكنواخت بین كارایی و مالكیت داخلی ثابت هستند، شبیه به یافته های در نوشتجات با توجه به خسارت معكوس از كارایی به ساختمان سرمایه، ما دو فرضیه رقابت كننده را با پیشگویی‌های متضاد ارائه می دهیم و تست هایمان را به صورت تعیین كننده بازگو می‌كنیم، برای تعیین اینكه كدام فرضیه از لحاظ تجربی بر دیگری مسلط است. تحت فرضیه ریسك كارایی، عایدی های بالای مورد انتظار از كارایی سود بیشتر، جانشین سرمایه سهم متعارفی می شوند تا شركت را از هزینه های مور انتظار ورشكستگی و یا پریشانی مالی محافظت كند، در حالی كه تحت فرضیه ارزش امتیاز انحصاری شركت ها سعی می كنند تا از جریان درآمد مورد انتظار در برابر كارایی سود بالا با حفظ سرمایه متعارفی اضافی محافظت نمایند. هیچ فرضیه ای بر دیگری برای نمونه مالكیت، تسلط ندارد، اما اثر جانشینی فرضیه ریسك كارایی، برای نمونه كامل حاكم است، و بیانگر اختلافی در رفتار برای بانك های كوچكی است كه بیشتر نمونه كامل را تشكیل می دهند.

روش تهیه شده در این مقاله می تواند در نظر گرفته شود تا فرضیه هزینه های نماینده و یا سایر فرضیه های مالی شركت با استفاده از داده های حاصل از هر صنعت، تست شوند. تحقیق بعدی می تواند تجزیه و تحلیل را امتداد دهد تا ابعاد دیگر ساختمان سرمایه تحت پوشش قرار بگیرند. تئوری نماینده، روابط پیچیده بین هزینه های نماینده و انواع متفاوت اوراق بهادار را بیان می كند. ما فقط یك بعد ساختمان سرمایه را تجزیه و تحلیل كرده ایم، یعنی نسبت سرمایه متعارفی. تحقیق بعدی، می تواند ابعاد دیگری را در نظر بگیرد مثل استفاده از سفته ها و یا اسناد قرضه قابل تبدیل به سهام و یا بدهی فردی و یا ابزار سهم متعارفی.

جدول1- متغیرهای به كار گرفته شده در برآورد مدل: نمونه مالكیت و میانگین های نمونه كامل و معیارهای استاندارد برای 1995-1990 همه متغیرهای اندازه گیری شده در 1000 دلار ثابت 1994، قیمت های سرمایه مالی و بدهكاری ها به صورت نرخ های سود اندازه گیری می شوند. هر مشاهده در بخش عرضی، متوسط هر بانك از ارزش های سالانه برای سال های 1995-1990 است. تعداد مشاهدات 695 و7320 هستند.

سمبل تعریف میانگین معیار استاندارد متوسط معیار استاندارد
    نمونه مالكیت نمونه كامل
متغیرهای برون زا
SEFF-DF كارایی سود استاندارد (متود بدون توزیع)
APEFF-DF كارایی سود متناوب (متود بدون توزیع)

كارایی سود استاندارد (متود اثرات ثابت)

SPEFF-FE
APEFF-FE كارایی سود متناوب (متود اثرات ثابت)
RoF برگشتی‌ روی‌ سهم‌‌متعارفی
ECAP سرمایه سهم متعارفی مالی تقسیم بر سرمایه‌های كامل تا ویژه
متغیرهای تشریحی
ساختمان مالكیت
SHINSIDE تناسب سهم بانك مستقل و یا شركت اصلی كنترل كننده با اعضای هیئت و خویشاوندانشان در نمونه كامل، ارزش های گمشده،روی صفر تنظیم می شوند.
SH50WN تناسب سهم بانك مستقل و یا شركت اصلی كنترل كننده به مالكیت صاحبان با بلوك های سهم بزرگتر از 5% در نمونه كامل، ارزش های گمشده، روی صفر تنظیم می شوند.
SHINSTIT تناسب سهم بانك مستقل و یا شركت اصلی كنترل كننده به مالكیت سهامداران سازمانی در نمونه كامل، ارزش گمشده روی صفر تنظیم می‌شود.
OWNER-SAMPLE ساختگی، برابر با1 اگر در نمونه مالكیت، SHINSIDE,SHINSTIT, SH50WN موجود باشند. در غیر این صورت صفر است (فقط برای رگرسیون های نمونه كامل)
MULTILAY ساختگی، برابر با 1 اگر بانك در BHC چند لایه ای باشد یعنی سهامدارار مستقیم، سهامدار بالا نیست.
OUTSTATE ساختگی، برابر با1 اگر سهامدارا بالای بانك، در ایالت دیگری واقع شده باشد.
INBHC ساختگی، برابر با یك برای بانك هایی كه با شركت اصلی بانك كنترل می شوند.

سایر مشخصات بانك

SDROE معیار استاندارد برگشتی بانك روی سهم متعارفی
SIZE1 ساختگی براب با یك اگر سرمایه های كامل تا ویژه (GTA) كمتر از 100 میلیون باشد. از رگرسیون به صورت پایه جدا می شود.
SIZE2 ساختگی، مساوی با 1 اگرGTA بزرگتر از 100 میلیون و یا كمتر از 500 میلیون باشد.
SIZE3 ساختگی، مساوی با 1 اگرGTA بزرگتر از 50 میلیون و یا كمتر از 1 بیلیون باشد.
SIZE4 ساختگی، مساوی با 1 اگرGTA بزرگتر از 1 میلیون و یا كمتر از 5 بیلیون باشد.
SIZE5 ساختگی، مساوی با 1 اگرGTA بزرگتر از 5 میلیون و یا كمتر از 10 بیلیون باشد.
SIZE6 ساختگی، مساوی با 1 اگرGTA بزرگتر از 10 میلیون و یا كمتر از 5 بیلیون باشد.
SIZE7 ساختگی، مساوی با 1 اگرGTA بزرگتر از 50 بیلیون باشد.

متغیرهای قانونی و بازار

HERF شاخص Her findahl سپرده تراكم بازار محلی
UNITB ساختگی برابر با یك برای وضعیت های شعبه ای واحد
LIMITB ساختگی برابر با یك برای وضعیت های شعبه ای محدود
STATEB ساختگی برابر با یك برای وضعیت های شعبه ای سراسری
به اسثنای رگرسیون ها به صورت مورد پایه ای
MW1 قیمت متوسط بازار كار (میلیون دلار ثابت برای كارمندان)
MW3 قیمت متوسط بازار از سپرده های اصلی (حساب های معاملات داخلی، زمان و سپرده ها)
MP1 قیمت متوسط بازار وام های مشتری
MP2 قیمت متوسط بازار وام های تجاری
MP3 قیمت متوسط بازار اوراق بهادار (همه سرمایه های مالی بدون وام، یعنی سرمایه های كامل تا ویژه منهای وام ها منهای سرمایه متعارفی مالی)

تعداد مشاهدات

توجه: بانك هایی با ارزش های منفی حداكثر برای اندیكاتورهای كارایی سود، حذف شدند. ما از نمونه، 5 ارزش از پایین ترین ها را برای هر مقیاس حذف كرده ایم. داده ها از گزارشات راجع به شرایط و درآمد، گزارش های شركت اصلی بانك و خلاصه سپرده ها گرفته شدند. متغیرهای SHINSTIT,SH50WN,SHINSIDE به سال های 95-1995 مراجعه كرده و از فایل های SESC منتشر شده در افشاء سازی تراكم هستند.

  • — جدول2- معادله های (5) و (6) نمونه مالكیت، متود كارایی بدون توزیع، 2sls
  • — جدول3- معادله های (5)، نمونه مالكیت، ols

كارایی سود متناوب و استاندارد یا متود كارایی بدون توزیع و RoE

  • — جدول4- معادله های (5)و (6) نمونه مالكیت، متود كارایی اثرات ثابت 2sls
  • — جدول5- معادله های (5) و (6) نمونه كامل، متود كارایی بدون توزیع2sls

زیرنویس ها

1- بحث Stigler، بخشی از تبادل وسیع تر روی این بود كه آیا كارایی تولیدی (یا كاراییx) اساساً مشكلات در تطبیق یا اصلاح برتری های چند عامل بهینه ساز را منعكس می‌كند یا خیر- امروزه به آن هزینه های عامل یا نماینده گفته می شود- و در برابر عدم كارایی “واقعی” و یا شكست برای بهینه سازی قرار دارد.

2- بررسی های دیگر درباره مشكلات یا مسائل نماینده، از متدولوژی های متفاوتی استفاده می كنند، مثلاً یك بررسی از هزینه های عامل، اثر بدهی روی به تخصیص دادن ورودی را با استفاده از انعطاف پذیری های مشتق شده از یك تابع هزینه برآورد می كند. بعضی از مطالعات درباره رفتار برتری هزینه از عملكردها و یا تابع های تقاضا استفاده می كنند. تعدادی از مطالعات صنعت بیمه، ساختمان مالكیت را به كارایی مرتبط می سازند.

3- كارآیی مرزی گاهی، كارآییx و یا كارآیی مدیریتی نامیده می شود.

4- تنها بررسی كه از كارایی سود در همین محتوا استفاده می كند، Sullivan,Spong, Deyoung (2000) است كه اثر مالكیت مدیریتی را روی كارآیی نمونه بانك های كوچك تجزیه و تحلیل می كنند. با این احل، آنها فقط اثرات مالكیت مدیریتی را تست می‌كنند و ساختمان سرمایه را در نظر نگرفته و یا فرضیه هزینه های نماینده را تست نمی‌كنند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment