دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره ساختار سرمایه و كارآیی شركت – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

به كار نگرفتن ساختمان مالكیت ممكن است تست های فرضیه هزینه های نماینده را دربارة اثرات ساختمان سرمایه روی كارآیی شركت متمایل سازد. هرگونه متغیر مالكیت مستثنی شده ، با متغیر وابسته به كارآیی ارتباط دارد و با متغیر ساختمان سرمایة بكار گرفته شده از طریق خسارت معكوس از كارآیی به ساختمان سرمایه نیز ارتباط دارد. ما متغیرهایی را روی تركیب سهامداران و ساختمان شركت دارایی در معادلة هزینه نماینده وارد كردیم كه كارایی سود را در تجزیه و تحلیل زیر شرح میدهد. علاوه بر حل بعضی از مسائل انحراف بالقوه، اثرات این متغیرها روی كارآیی شركت ، روی خودشان هم جالب توجهند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

3- مدل تجربی

ما فرضیة هزینه های نماینده را تست می كنیم كه افزایش قدرت نفوذ و یا كاهش نسبت سهم متعارفی / سرمایه، در ارتباط با كاهشی در هزینة نماینده است، هزینه های سهم متعارفی خارجی و با پیشرفتی در كارآیی شركت نیز توأم می باشد، این ارتباط با پسرفت كارآیی سود روی نسبت سرمایة سهم متعارفی به اضافة متغیرهای كنترل برقرار می شود. معادلة رگرسیون میتواند به صورت زیر نوشته شود :

(5)                          

در اینجا ، EFFi ، مقیاسی از استاندارد is شركت است و یا كارآیی سود متناوب است و ECAPi بصورت مقیاس معكوس از قدرت نفوذ در تحقیق بانكداری تا حدی به دلیل توجه قانونی اختصاص یافته به نسبت های سرمایه، استاندارد است. بردار Z1i مشخصات دیگری را در بر می گیرد كه احتمالاً كارایی سود را تحت تأثیر قرار می دهد از جمله مقیاس های ساختمان مالكیت، تجمع بازاری، سایر شركت، واریانس عایدی ها و محیط قانونی.

نهایتاً e1i یك واژه آشفتگی صفر میانگین است. همة متغیرها طی دورة 1995-1990 اندازه گیری می شوند و در اكثر موارد، میانگین هایی روی این دوره هستند.

فرضیه هزینه های نماینده پیش بینی می كند كه افزایش در كارآیی نسبت قدرت نفوذ، یعنی ، بصورت نسبت های سرمایة سهم متعارفی بالاتر و یا قدرت نفوذ كمتر، فشار روی مدیران از طرف سهامداران متعارفی خارجی را كاهش میدهد تا ارزش به حداكثر برسد، مشكلات نماینده بین این دو حزب و صاحبان بیشتر شده و كارآیی سود كاهش می یابد.

ما این فرضیه را در برابر موقعیت صفر تست می كنیم. با اینحال وقتی قدرت نفوذ، به قدرت كافی بالا است، افزایش های بیشتر ممك ناست باعث كارآیی كمتر شوند چون مزایا بنابر هزینه های نمایندة كاهش یافتة سهم متعارفی خارجی، با هزینه های نامینده بیشتر بدهی غالب می آیند. ما شكل عملكردی چهارتایی را اختصاص می دهیم كه شامل ECAP و ECAP2 2/1 است تا رابطة بین هزینه های نماینده و قدرت نفوذ برای غیریكنواخت شدن امكانپذیر گردد و وقتی قدرت نفوذ بالا است، علائم معكوس می شوند. نكتة مهم آنكه، ما فرضیة مشتركی را تست می كنیم كه در آن قدرت نفوذ، هزینه های نماینده را تحت تأثیر قرار می دهد و اینكه عدم كارآیی سود حداقل بعضی از این هزینه های نماینده را در بر می گیرد.

فرضیه های ریسك كارآیی و فرضیه های ارزش امتیاز انحصاری با استفاده از پارامترهای معادلة دوم در مدل تست می شوند، كه نسبت سرمایة سهم متعارفی را بصورت عملكردی از كارآیی سود معین می كند:

(6)                  

بردار Z2I حاوی بردارهای غیر از كارآیی سود است كه احتمالاً نسبت سرمایة سهم متعارفی را تحت تأثیر قرار میدهد از جمله مقیاس های قیمت های بازاری محلی، سایر شركت ، واریانس عایدی ها ، تراكم بازاری و محیط قانونی. واژه خطا 2ei ممكن است در ارتباط با واژه خطای از معادله (5) باشد. e1I ، مدل دو معادله ای ،‌از لحاظ اقتصادی از لحاظ اقتصادسنجی با مستثنی ساختن محدودیت ها در بردارهای z شناسایی شده است و با حداقل مربع های دو مرحله ای برآورد شده است (2SLS)

فرضیة ریسك كارآیی پیش بینی می كند كه شركت با كارآیی بالای سود، در خارج از سرمایه سهم متعارفی جانشین می شود بطوریكه داریم در معادله (6) برعكس، فرضیه ارزش امتیاز انحصاری پیش بینی می كند كه شركتها با كارآیی بالای سود سعی می كنند تا ارزش درآمد بالایشان را با حفظ سرمایة بیشتر سهم متعارفی محافظت نمایند بطوریكه داشته باشیم . این احتمال وجود دارد كه هر فرضیه، انتخابهای سهم متعارفی از زیر مجموعه بانك ها را شرح میدهد. ما مشتق برآورد شده را بصورت اثر خالص این دو فرضیه بازگو می كنیم. و یا بصورت اندیكاتوری از اینكه آیا اثر جانشینی در برابر اثر درآمد، به طور كلی حاكم است. ما مجدداً شكل چهارتایی را مشخص می كنیم و EFF و EFF2 را بكار می گیریم تا خسارت معكوس بتواند غیركنواخت شود.

4- داده ها و متغیرها

برای اجرای تست های ما ، ما از اطلاعات سالانه روی بانك های تجاری ایالات متحده استفاده می كنیم از سال 1990 تا 1995 ، كه اكثراً از گزارش های درآ,د و شرایط گرفته شدند. ما فقط بانك های موجود در همه 6 سال را در نظر می گیریم. ما از میانگین ها برای هر بانك طی این سالها استفاده می كنیم تا اثرات شك های موقت روی اندازه گیری كارآیی كاهش یابد و روابط تعادل در داده بررسی شود. برای مشخص كردن مشكل بالقوة انحراف باقیمانده ما نیز سعی كردیم تا تست هایی را انجام دهیم كه بانك ها را نیز در نظر گرفتیم ، بانك هایی كه به مدت 4 ، 5 و یا 6 سال وجود داشتند و ما نتایج را قوی یافتیم.

در مورد تست های فرضیة اصلی، ما نمونه مالكیت مان را از 695 بانك بكار می بریم كه در این ارتباط اطلاعات مفصل و كاملی در زمینة داخلی، بلوك خارجی و مایملك سازمانی بانك از فیلینگ های SEC فراهم شده است و از فاش سازی متراكم گرفته شده است. ما بانكه هایی را مستثنی می سازیم كه شركت نگهدارنده بالایی را طی دوره تغییر داد تا از مسائل مطرح شده با تغییرات مالكیت جلوگیری نماید. برای اطمینان از قوی بودن، ما نیز مدل را اجرا می كنیم و فرضیه را با استفاده از نمونه كامل مان متشكل از 732 بانك تست می كنیم – همة بانكهای ایالت متحده كه طی سالهای 1995- 1990 ، به طور پیوسته فعالیت داشتند چه متغیرهای مالكیت، همگی وجود داشته باشند و چه نداشته باشند (آنهایی مستثنی شدند كه شركت اصلی ردیف بالا را تغییر دادند). برای هر دو نمونه، ما از برآوردهای كارآیی استفاده می كنیم كه از نمونه كامل مشتق می شوند، بطوریكه كارآیی شركت به طور مناسبی در برابر یك مرز و براساس بانكهایی با بهترین عمل در صنعت اندازه گیری می شود، چه آنها داده های مالكیت را فراهم كرده باشند و چه نكرده باشند. جدول 1 ، متغیرهای بكار گرفته شده در مدل ، تعریف هایشان و آمارهای خلاصه را برای هر دو نمونه نشان می دهد.

4-1- متغیرهای وابسته ECAP , EFF

مقیاس های كارآیی امان،‌عبارتند از كارآیی سود استاندارد. SPEFF كه قیمت های خروجی بیرونی را در نظر می گیرد و كارآیی سود متناوب، APEFF كه كمیت های خروجی بیرونی را در نظر می گیرد. مقیاس های كارآیی با استفاده از متود بدون توزیع محاسبه می شوند و تحت آن عملكردهای سود (1) و (3) را برای هر سال در پانل 1995-1990 مان برآورد می كند، به این ترتیب، پارامترهای برآورد شده میتوانند، با گذشت زمان تغییر كنند. عملكردها با استفاده از شكل عملكردی انعطاف پذیر – فوریر (Fourier) برآورد می شوند كه نشان داده شده است كه با داده های بانك ایالات متحده بهتر از شكل قراردادی فرالگاریتم متناسب است. مقیاس های كارآیی در معادله های (2) و (4) از میانگین های 6 ساله واژه های باقیمانده برآورد شده ) براساس این فرضیه محاسبه می شوند كه واژه های كارآیی اصلی تمایل دارند تا در طول زمان میانگین گیری شوند. همانطور كه در بالا بیان شد، دوره 6 ساله نیز ممكن است اثرات چشمگیری از هزینه های نماینده را در ارتباط با سرمایه گذاری ها و یا فعالیت های مدیریت ریسك بكار برد، كه احتمالاً طی دوره زمانی امتداد یافته ای منعكس می شود. بعنوان یك چك قوی و دقیق، ما كارآیی های برآورد شده را با استفاده از یك متود اثرات ثابت براساس متغیر ساختگی برای هر بانك بكار می بریم. به جای آنكه از باقیماندة متوسط استفاده كنیم. پسوندهای “DF” و “FE” ، كارآیی های اندازه گیری شده را با استفاده از متودهای اثرات ثابت و بدون توزیع مشخص می كنند. مقیاس معكوس مان از قدرت نفوذ، ECAP است، یعنی ارزش دفتری سرمایه سهم متعارفی برای كل سرمایه های ناخالص. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به ضمیمة A ممراجعه شود.

4-2- متغیرهای برون زا در معادلة كارآیی (5)

بردار متغیرهای كنترل در معادله كارآیی (5) ، Z1 ، مقیاس های ساختمان مالكیت، سایر مشخصات بانك، فاكتورهای بازار و قانون را در بر می گیرد. متغیرهای ساختمان مالكیت، 3 مقیاس از تركیب سهام شركت اصلی ردیف بالا را در بر می گیرند – سهام داخلی با اعضا و خویشان هیئت (SHINSIDE) ،‌سهام تحت مالكیت بیگانه ها با بیش از 5% سهام معوق SH 50 WN و سهم دارایی سازمانی (SHINSTIT) . سهام بیشتر داخلی معمولا انتظار می روند تا هزینه های نماینده را كاهش دهند اما هنوز شاهدی از سنگربندی حاشیه ای برای سطوح بالای مایملك داخلی وجود دارد. برای امكانپذیر ساختن عدم یكنواختی بالقوه، ما اولین، دومین و سومین واژه ها را در سهم داخلی وارد ساختیم. SHINSIDE ، SHINSIDE2 ، ‌ SHINSIDE 3 . اثر مثبت SH 50 WN در صورتی انتظار می رود كه صاحبان بلوك خارجی بتوانند به كاهش مسائل مدیران كنترل كننده كمك نمایند. سهامداران بلوك بزرگ نیز ممكن است كارآیی مكانیسم خرید سهام را با تخفیف یا كاهش مسئله سواركار آزاد بالا ببرند. نهایتاً انتظار میرود تا SHINTIT ، ضریب مثبتی داشته باشد و این در صورتی است كه سرمایه گذاران سازمانی به طور نزدیكتر از سایر سهامداران به مدیران اطلاع دهند.

ما همچنین متغیرهایی را بكار می گیریم كه ساختمان شركت ما در (صاحب سهم) بانك را شرح می دهند : چه شركت صاحب سهم چند لایه ای باشد (MULTILAY) و چه شركت اصلی ردیف بالا خارج از ایالت واقع شده باشد (OUTSTATE) .

در نمونه كامل، ما یك متغیر ساختگی برابر با 1 را اضافه می كنیم و این در صورتی است كه آن در یك شركت صاحب سهم بانك باشد (1NBHC) ، در غیراینصورت صفر است (همه بانكهای در نمونه مالكیت نیز در شركتهای اصلی (صاحب سهم) هستند. پیچیدگی سازمانی بیشتر ممكن است با كارآیی كمتری توأم باشد تا حدی كه آن كنترل را مشكل تر می سازد و ممكن است با كارآیی بیشتر در ارتباط باشد، تا حدی كه آن تنوع زایی و فرصت های سرمایه گذاری را توسعه می دهد.

ما همچنین ریسك بانك را كنترل می كنیم. بانكهای پرخطرتر ممكن است بصورت كارآمدتر از لحاظ سود بطور متوسط اندازه گیری شوند و این در صورتی است كه آنها بین خطر (ریسك) و برگشتی مورد انتظار تجارت و تبادل نمایند. اینكار می تواند در صورتی رخ دهد كه بانكهای پرخطر، روی مانیتورینگ وام به طور سطحی مورد توجه قرار داده شوند، در هزینه های مانیتورینگ نیز صرفه جویی بعمل می آید اما داشتن برگشتی های متغیرتر روی موجودی وام شان به چشم می خورد. متناوباً، بانك هایی كه در عملیات ضعیف هستند، ممكناست در مدیریت ریسك نیز ضعیف باشند و ارتباط منفی را بین كارآیی سود و ریسك ارائه دهند. SDROEL ، معیار استاندارد ROE طی دورة 6 ساله را برای هر بانك و همچنین واژه ردیف یعنی را بكار میبریم تا غیریكنواختی امكانپذیر گردد. برای كنترل اختلاف های مربوط به سایز بانك، ما متغیرهای ساختگی متغیر از 100 بیلیون دلار در كل سرمایه های ناخالص (SIZE 7) وارد نمودیم. این متغیرها به در نظر گرفتن اثرات اختلاف ها در تكنولوژی، فرصت های سرمایه گذای، تنوع زایی و سایر فاكتورهای مربوط به سایز كمك می كنند (SIZE بصورت مورد مبنا مستثنی می شود).

نهایتاً، فاكتورهای اصلاحی و بازاری به صورت زیر اختصاص می یابند. به عنوان مشخصه‌ای برای قدرت بازاری، ما شاخص Herfindahl با وزن متوسط (HERF) تراكم بازاری با سپرده محلی را برای بانك به كار می بریم، در اینجا، وزن ها تناسب‌هایی از سپرده های بانك در همه بازارهایش هستند. اختلاف در محیط قانونی، برای متغیرهای ساختگی و برای عملیات در یك وضعیت شعبه محدوده (L1M1TB) و یا در یك وضعیت بانكداری واحد (UN1TB) همراه با عملیات در یك وضعیت شعبه سراسری (STAEB) به صورت طبقه مستثنی به حساب می آید.

بردار متغیرهای كنترل در معامله سرمایه (6)Z2 شامل قیمت های بازاری، مشخصات دیگر بانك و فاكتورهای قانونی و بازاری است. ما، قیمت های بازاری را به صورت دترمینان های EcAP وارد می كنیم. چون قیمت ها مستقیماً سوددهی را تحت تأثیر قرار می دهند (به طور منفی برای قیمت های ورودی، به طور مثبت برای قیمت های خروجی) و چون دو فرضیه امان درباره معادله EcAP بر اساس سهم متعارفی می باشند، جانشینی برای سودهای مورد انتظار در برابر بكار برده شدن برای محافظت از سودهای قابل انتظار می شود. قیمت ها به صورت میانگین های بازاری برون زا محاسبه می شوند. مواردی كه در بازار محلی اش با آنها مواجه می شود. این قیمت ها، شرایط های عرضه و تقاضا را برای سرمایه ها و بدهكاری ها در بازارها به كار می برند بازارهایی كه بانك در آنها كار می كند و اجاره های بالقوه از قدرت بازار بانك ها در این بازارها در نظر گرفته می شوند. ما قیمت های 3 ورودی متغیر را در نظر می گیریم، بودجه های خریداری شده (MW1)، كار (MW2) و سپرده های اصلی (MW3) و چهار خروجی متغیر، وام های مشتری (MP1)، وام های تجاری (MP2)، وام های ملك واقعی(MP3) و اوراق بهادار (MP4) كه در برآورد كارایی سود استاندارد به كار رفتند.

متغیرهای شرح دهنده مشخصات بانكی دیگر، از جمله متغیرهای سایز و ریسك یكسانی هستند كه در معادله (5) به كار رفتند. به عنوان یك فاكتور بازاری مربوطه، ما تراكم را به صورت نشانی برای قدرت بازاری به كار می بریم. تعبیر اولیه فرضیه ارزش امتیاز انحصاری، بنابر اجاره های مربوط به قدرت بازاری بیان شد (به جای كارایی)، بنابراین ما HERF را برای كنترل قدرت بازاری به كار می بریم كه قبلاً به طور كامل با قیمت ها احاطه نشده است. متغیرهای اصلاحی مجدداً عبارتند از LIMITB,UNITB ساختگی همراه با STATEB به صورت طبقه مستثنی شده.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment