دانلود پروژه رشته اقتصاد با موضوع اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی- قسمت سوم

دانلود پایان نامه

بررسی زمینه های نظری وتجربی موضوع زن واشتغال

وضعیت زنان درجهان

وجود نا برابر یها به خصوص برای زنان درهمه ی جوامع كم وبیش وجود دارد وتوجه به این امر درچند سال اخیر از سوی سازمانهای مختلف انجام شده است تحقیقات وبررسیهای انجام شده توسط این موسسات مبنای بسیاری از برنامه ریزیهای خرد و كلان كشورها قرارگرفته است .ازچند سال پیش مطالعات وپژوهشهای متعدد از سوی سازمانهای جهانی HLO و UNدرتجزیه وتحلیل موقعیت زنان درسطوح منطقه ای ،ملی ،میزان اشتغال آنان عوامل بازدارنده فعالیت زنان ،نگرش وتملایات زنان در توسعه انجام شده است كه سعی دراماده سازی افكار عمومی وملتها وسیاستگذاران وبرنامه ریزان جهت حل مشكلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر راداشته است .زنان درزمینه های بسیاری ازمردان عقب نزند. سواد ، تحصیلات علی ،اشتغال ،بهداشت و در بسیاری جنبه های دیگر ،موقعیت زنان مناسب آنان نمی باشد . برخی از جنبه های عقب ماندگی زنان عبارتست از :زنان خیلی كمتر از مردان امكان باسواد شدن را دارند . درجنوب آسیا نرخ سواد زنان حدود 5%مردان است و در بسیاری از كشورها وضعیت بدتر از این می باشد درنپال 35% در سیرالئون 37% . سودان 27% و افغانستان 32% زنان نسبت به مردان بی سوادن دنیا رازنان تشكیل می دهند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تحصیلات عالی : زنان دركشورهای درحال توسعه از مردان بسیار عقب تر هستند در افریقا مردان از تحصیلات عالی برخوردارند .حتی دركشورهای صنعتی آ»ان درفعالیتهای علمی وتكنیكی ضعیف هستند. چنانكه نسبت زنان به مردان درزمینه ی تحصیلات عالی در اسپانیا 28% در اتریش 25% دركانادااین رقم 29% می باشد.

اشتغال : دركشورهای درحال توسعه زنان فرصت های كمی برای اشتغال و كار دارند . نرخ مشاركت آنان به طور متوسط 5% مردان است (درجنوب آسیا 29% درمنطقه غربی 16% حتی وقتی آنان كار پیدا می كنند ، دست مزدشان خیلی كمتراست ) درجمهوری كره دستمزد زنان فقط 47% از دستمزد مردان است تمایز حقوق و دستمزد همچنین مشخصه كشورهای صنعتی نیز می باشد درژاپن زنان 51% حقوق مردان اخذ می نمایند. زنان در واقع كارهای بدون مزد نگهداری بچه و كارهای خانگی انجام می دهند كه درآمد ملی محسوب نمی شود خوداشتغالی فرصتی است كه به طرق مختلف برای زنان محدود می شود.و در بعضی از كشورها هنوز زنان حق مالكیت دارای خود را ندارند و آنان حق ندارند وام بگیرند ،بعضی در واقع فاقد شخصیت حقوقی می باشند (H.D.R.UN.1993)

بهداشت

زنان به طور متوسط از مدان بیشتر زندگی می كنند اما در بعضی از كشورهای آسیای و شمال آفریقا این تفاوت به چشم نمی خورد وحتی گاهی امید زندگی برای آنان كمتر است به نظر می- رسد 100میلیون نفر از زنان آسیایی درحال از بین رفتن هستند یكی از خطرات برای سلامتی زنان تولد فرزندان است .مرگهای ناشی از زایمان در كشورهای در حال توسعه 15 برابربیشتر از كشورهای صنعتی است .درژاپن علی رغم اینكه كشورها درمیان سایر كشورها در سطوح بالاتری از توسعه اقتصادی قرار دارد ،هنوز بین زنان ومردان نابرابریها ی دیده می شود . شاخص توسعه انسانی درسال 1993 ژاپن را در مرتبه نخست قرارمی دهد اما درتبعیض جنسی ،ژاپن به مرتبه 17 تنزل می یابد زیرا نسبت سهم زنان در تعلیم و تربیت ⅔مردان است همچنین از نظر اشتغال وضع زنان به طور قابل ملاحظه ای متوسط درآمد زنان فقط 51% ازدرآمد مردان است بطور وسیعی از قدرت تصمیم گیری محرومند تنها 7% مشاغل مدیریتی رادارند ودر فعالیتهای سیاسی هم حضورشان كم است .زنان بعد از جنگ جهانی دوم حق انتخاب شدن درپارلمان كسب نمودند هنوز 2% اعضای پارلمان را زنان تشكیل می دهند البته هیچ زنی واحد مقام وزارت نیست ( درمقایسه با كشورهای صنعتی 9% و در كشورهای آسیایی 13%است ) با این وجود ، یك یا دو زن به مقامهای مهم رسیده اند وتعدادی از زنان در میان موسسات احزاب اجتماعی هستند به طور كلی جامعه پدرسالاری ژاپن درحال تغییر جهت به سمت شناسایی حقوق قانونی بیشتر دركسب استقلال برای زنان است فقط درسال 1980حقوق زنان ژاپنی ازدارایی شوهرشان به½ افزایش پیداكرد. (بقیه هم مربوط به فرزندان است ) ودرجنبه های دیگر قانون همچنان مانند كذشته است. سن قانونی ازدواج برای زنان 16 وبرای مردان 18 می باشد.

انگیزه زنان در ورود به بازار كار

با اندكی تأمل نسبت به درخواستهای معمولی روزانه خود درمی یابیم كه همه آنها یك ویژگی مشترك و مهم دارند و آن ویژگی مشترك این است كه درخواستهای متنوع تنها بعنوان وسایلی برای رسیدن به هدف بشمار می روند و خود ذاتا ˝هدف نیستند اما پول برای این می خواهیم كه اتومبیلی داشته باشیم ویا اتومبیل را برای این می خواهیم كه همسایه های ما اتومبیل دارند وما نمی خواهیم نسبت به آنها احساس حقارت بكنیم . می خواهیم به این وسیله عزت نفس خودمان را حفظ كنیم و مورد توجه دیگران واقع گردیم و همچنین مورد احترام آنان قرار بگیریم ظاهرا اهداف به خودی خود بسیار ممكن تر از راههای هستند كه برای دستیابی به آنها اهداف ، مورد استفاده قرار می گیرد زیرا این راهها در فرهنگ خاص واز نظرجغرافیایی درمحدوده همان فرهنگ تعیین می شود افراد بشر بیش از آنكه در ابتداد تصور می شود به هم شبیه هستند اكنون از دیدگاه مردم شناسی شواهد كافی موجود است كه نشان می دهد تمایلات نهایی یا اساسی همه انسانها به اندازه اختلاف تمایلات آگاهانه روزمره آنها باهم متفاوت نیستند . دلیل اصلی این امر آن است كه دو فرهنگ متفاوت ممكن است از دو راه كاملا متفاوت موجب ارضای تمایلی خاص را فراهم آورند.

زنان دربازار كار ایران صد سال ، بعد از زنان درجوامع صنعتی جهان حضور یافته اند این تاخیر واجد نكات وجنبهای منفی است به سخن دیگر ازآن دم كه مدیران وكارفرمایان ایرانی به ضرورت نیروی كار زنان در بخشهای از تولید بخش از تولید و خدمات پی بردند وبدان متقاعد شده اند ، تازمانی كه این حضور انبوه ومتراكم شده است . سیر وتحولات كند وآهسته پیشرفته است زیرا شرایط برای تولید انبوه كه با ساخت ورود تكنولوژی ارتباط مستقیم دارد تا مدتها محیا نبوده وبازار كار ظرفیت جذب نیروی كار زنان را نداشته است بخصوص كه نیروی كار زنان درمقایسه با نیروی كار مردان ، فاقد آموزش و تخصص هم بوده است . از این قرار تحولات كند وآهسته اقتصادی توأم با ریشه های تناور سنتی كه همواره در ایران روند ضداشتغال زنان را طی نموده است زنان را از بازار كار دور نگاه داشته و در مراحلی كه حضور زن به طور جدی دربازار كارجلوه گر شده و جمعی از مدیران برای افزایش حضور او تأكید ورزیده اند ناگهان سدها وموانع سنتی وحقوقی به شكلها و صورتهای خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهی اورا تا قهقرا پس رانده اند.آنكه مشكلات ناشی از حضور زنان در بازار كارایران را درزندگی امروزی درست تر به سنجش بگذاریم به گذشته باز می گردیدیم و تند و گذرا روند تحولات را پی می گیریم.

درسالهای پس از 1335 دگرگونی های در بازار كارایران پدید آمده است . ازاین تاریخ به بعد تعدادروز افزونی از زنان در زمینه های گوناگون به كار دعوت شده اند ارقام آماری نشان می -دهد كه سال 1335 مبنای زمانی برای تعیین درجات تحول در زندگی شغلی زن ایرانی برحسب آمارهای سازمان برنامه ،شمار زنان شاغل از 573000 نفر درسال 1335 به 1212020نفر در سال 1335 افزایش یافته است .

باوجوداین آمارهای رسمی كه گزارشگر زمینه سازی جدی برای جذب نیروی كار زنان به بازاراست ، زنانی كه در بخش دولتی حتی در موضع تصمیم گیری درسطوح بالای مدیریت دولتی فعال بوده اند درنهایت نكته سنجی به بررسی وضع موجود پرداخته واز دیدگاه انتقادی به موقعیت زنان ایرانی در بازار كار نگاه كرده اند یك زن شاغل كه در سطوح بالای مدیریت دولتی پیش از انقلاب فعال بوده است ،ضمن مطالعه آماری درسالهای مورد بررسی درباره ی میزان حضور زنان در بازار كارایران دو نقطه نظر بسیار مهم خود را این گونه ارائه نموده است :

الف:ساخت اجتماعی اگر در مقابل پیشرفت وضع زن مقاومت هم نكنند با آن مساعد نیست فرصتهای سیاسی واجتماعی سمبولیك كه در اختیار زنان كذاشته می شود استحكام اعتقادی ندارد تا زمانی كه زنان توانایی پیشرفت را از راه آموزش به دست نیاورده اند وضع موقعیتشان در معرض خطر انقطاع خواهد بود.

ب:مدیران در واگذاری سمت های بالا به زنان در سازمان ها باید به كارآیی اعتقاد داشته باشند و امكان به ثبوت رسانیدن لیاقت آنان را بادادن فرصت های لازم فراهم آورند* بعد از انقلاب سال 1357 اشتغال زنان تبدیل به یك موضوع عقیدتی – سیاسی شد وگروهای دینی – سیاسی كه توانسته بودند در حكومت نوپدید انقلابی اهرمهای قدرت را تصاحب كنند در موارد بسیار مانع حضور فعال آنها شدند ، به حدی كه می توان گفت زنان شاغل بعداز پیروزی انقلاب زیر سلطه رفتار و عملكرد گروها و دیدگاه های افراطی و سنت گرا سالهای نخست این دوران حساس تاریخ ایران را كه با جنگ نیز همرا شد ، به نگرانی و دلهره وتشویش خاطر سپری كرده اند . در جلسه مورخ 13/11/1360 مجلس شورای اسلامی ، خانم مریم بهروزی نماینده مردم تهران ،اولین سخنران قبل از دستور ضمن انتقال از پایمال شدن حقوق زنان ایرانی كه در به ثمر رسیدن انقلاب نقش چشم گیری داشته اند ، پرده از روی آن وحشت عمیق وجانكاهی كه برقلب و روح زنان شاغل ایرانی چنك انداخته بود. برداشت و خطاب به دولت وقت چنین گفت:

دولت محترم ، سیاست خودش را در رابطه با زنان شاغل مشخص می كند كه آیا از این بخشنامه‌های قمر درعقربی كه هر چند یكبار در وزارتخانه ها و ادارات حتی درآموزش و پرورش داده می شود خبر دارد . زنانی كه امید دارند در رژیم جمهوری اسلامی ودر سایه حكومت عدل الهی از حقوق انسان و اسلامی برخوردار باشند ولی متأسفانه از طرف عده ای نا آگا ه ، به عناوین مختلف در جامعه سركوب و عقب رانده می شوند ….

چرا با بخشنامه های خلاف قانون اساسی نارضایتی ایجادمی كنید وضد انقلاب را از طریق زنان با مقاسد شوهرشان می رسانید . از دولت عزیز و متعهد تقاضا می كنم اولا جلوی بر خوردهای تند وناشایست و غیر اسلامی كه در بعضی از وزارتخانه ها وادارات نسبت به كارمند زن انجام می شود وبگیرد وثانیا در روابط اداری تجدید نظر كنید شما می دانید با این جوی كه ایجاد شده مهرانگیز حجازی «اشتغال ومشاركت زنان در فعا لیت اقتصادی و اجتماعی ، مجله مدیریت امروز ، سازمان امور اداری و استخدامی، بهار 1356 چه وحشتی در دل زنان شاغل انداخته اید ؟ زنان مصونیت شغلی ندارند[1].

در دورانی كه نماینده مجلس شورای اسلامی چنین صریح و روشن آن را آمیخته با وحشت ونگرانی تصویر كرده است ، زنان شاغل حتی درسطح ماشین نویسی و كارمند درون پایه دفتری امنیت خاطر نداشتند .عملكردها چنان بود كه زنها حتی در مواردی هم كه خواسته های افراد تندرو در محیط كار را مراعات می كردند امنیت شغلی نداشتند ، زیرا این گروه ها لحظه به لحظه برخواسته های خود می افزوند تأكید برتقسیم طبیعی كاربین زن ومرد زیربنای فكری حاكم براوضاع شده بود . برمبنای این طرز فكر نه تنها شعار علیه اشتغال زن شكل می گرفت بلكه آگهی ها ی استخدامی وبخشنامه های صادره درمراكز وسازمانهای دولتی وخصوصی بر محور تقسیم كار طبیعی زن ومرد می چرخید آنها زن را تند وسریع به سوی كارهای خانگی پس می راندند جریان تند پاكسازیهای كه زنان به سبب آن بیش از مردان در مخاطره بودند ، خواب را از چشم زنان شاغل می ربود . ساب حق قضاوت از زنان قاضی كه در نخستین روزهای پیروزی انقلاب رسما اعلام شد عموم زنان تحصیلكرده ودانشگاه رفته را به هراس افكند. زیرا زنان متخصص به چشم دیدند كه حقوق مكتسبه شان در معرض خطر قرار گرفته است . آنها نیزمنتظر بودند تا سیاست گذاریهای ضد مشاركت درتمام سطوح اشتغال زنان سری می یابد ، همچنین فقدان حضور زنان درسطوع بالای تصمیم گیری مدیریت برنگرانیها می افزود وسرانجام وضع به گونه ای درآمد كه تشریح موقعیت زنان شاغل موضوع بحث جلسات مجلس قرار گرفت و از تربیون مجلس شورای اسلامی اعلام شد كه زنان شاغل در جَوْ وحشت به سر می برند وفاقد مصونیت شغلی هستند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment