دانلود پروژه تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

ـ 4 ـ 3 ـ‌ شرایط كروماتوگرافی

سرعت گاز حامل نیتروژن 40 میلی لیتر در دقیقه ( با فشار PSI 80 ) ، دمای محل تزریق 250 ، دمای دتكتور 280 ، دمای ستون با استفاده از برنامه ریزی دمایی : دمای اولیه ستون 100 به مدت 5 دقیقه ، بعد از این مدت دما با سرعت 10 درجه در دقیقه تا رسیدن به دمای ْ130 بالا رفت و 2 دقیقه در این دما ماند سپس با سرعت ْ10 در دقیقه تا ْ200 بالا رفت .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حساسیت دستگاه : High

3 ـ 4 ـ 3 ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌

به 2 میلی لیتر نمونه سرمی‌ ( شامل 1800 میكرولیتر پلاسما + 200 میكرولیتر محلول آبی آمانتادین هیدروكلراید با غلظت مشخص ) ، مقدار 5/0 میلی لیتر از محلول مایی پسودوافدرین هیدروكلراید با غلظت 100 میكروگرم در میلی لیتر به عنوان استاندارد داخلی اضافه شده و مخلوط گشت. سپس مقدار 5/0 میلی لیتر اسید پركلریك 35% به آن افزوده و مخلوط حاصل با سرعت 4000 دور در دقیقه برای مدت 10 دقیقه سانتریفوژ شد . به محلول شفاف رویی 5/1 میلی لیتر سود 2 نرمال افزوده وس پس 3 میلی لیتر دی اتیل اتر تقطیر شده به آن اضافه شد و به مدت 30 ثانیه ورتكس گردید . سپس فاز اتری جمع آوری شد . مرحلة استخراج با اتر 3 بار تكرار شد . در پایان با فازهای اتری جمع آوری شده 100 میكرولیتر ایزوپروپانل اضافه شد . نمونه با استفاده از جریان گاز ازت تا حدود 200 میكرولیتر تغلیظ و تنظیم حجم شد و از آن به ستون GC تزریق شد .

4 ـ 4 ـ 3 ـ منحنی كالیبراسیون سرمی‌

جهت رسم منحنی استاندارد ، محلول های استانداردی از آمانتادین با غلظت های 0 ، 5 ، 10 ، 20 ، 40 ، 60 ، 80 و 100 میكروگرم در میلی لیتر در سرم عاری از دارو تهیه گردید و پس از آماده سازی مطابق روش ذكر شده در بخش 3 ـ 4 ـ 3 مقدار 2 میكرولیتر از هر نمونه به ستون تزریق شد .

مراحل فوق برای هر نمونه 3 بار تكرار گردید و منحنی كالیبراسیون مربوط با محاسبه نسبت سطح آمانتادین به سطح استاندارد داخلی و با در نظر گرفتن می‌انگین داده ها رسم شد و معادله خط بدست آمد .

5 ـ 4 ـ 3 ـ ارزیابی تغییرات درون روزی و بین روزی

جهت ارزیابی اعتبار روش و تعیین تكرارپذیری ، دقت و صحت روش آنالیز بكار گرفته شده ، سه غلظت مشخص از آمانتادین هیدروكلرید به طور مجزا در سرم انسان عاری از دارو تهیه شد ( 5 ، 40 و 80 میكروگرم در میلی لیتر ) و مطابق روش ذكر شده در بخش 3 ـ 4 ـ 3 نمونه ها آماده و تزریق گشت . این روند از مرحله تهیه كردن سه غلظت مختلف و مشخص تا پایان مرحله محاسبه همان غلظت ها در طول یك روز 5 مرتبه و در زمانهای مختلف تكرار شد و نتایج را به عنوان ارزیابی درون روزی در نظر گرفته و یك بار نیز همان مراحل را در پنج روز متفاوت انجام داده و نتایج را جهت ارزیابی بین روزی منظور گردانده و با توجه به روابط ذیل دقت و صحت روش بدست آمد :

     دقت [1]

غلظت واقعی – غلظت محاسبه شده
غلظت واقعی

 

 

       %Error = 100 ×                                            = صحت [2]

6 ـ‌ 4 ـ 3 ـ درصد بازیافت [3] آمانتادین

سطح زیرمنحنی در نمونه سرمی تهیه شده
سطح زیرمنحنی در محلول مایی

جهت تعیین درصد بازیافت آمانتادین ، غلظت های سرمی‌ 5 و 20 و 100 میكروگرم در میلی لیتر را از آن تهیه و مطابق روش مذكور در بخش 3 ـ 4 ـ 3 آماده و تزریق كرده و همان غلظت ها را در محلول مایی نیز تهیه كرده و بر اساس ارتباط زیر درصد بازیافت آمانتادین بدست آمد .

   =بازیافت %

نتایج و بحث

1 ـ 4 ـ كروماتوگرام و زمان بازداری

كروماتوگرام حاصل از نمونه سرمی‌ عاری از دارو ، نمونه سرمی‌ حاوی داروی اضافه شده به غلظت 60 میكروگرم در میلی لیتر و استاندارد داخلی در شكل 4 ـ 1 آمده است .

زمان بازداری آمانتادین 43/9 و پسودوافدرین 35/13 دقیقه بوده است .

2 ـ 4 ـ منحنی كالیبراسیون سرمی‌

پس از تهیه غلظت های استاندارد 0 ، 5 ، 10 ، 20 ، 40 ، 60 ، 80 ، 100 میكروگرم در میلی لیتر آمانتادین هیدروكلراید در سرم عاری از دارو به روش ذكر شده در بخش 3 ـ 4 ـ 3 آنالیز را انجام داده و بر اساس نسبت مساحت پیك آمانتادین به مساحت استاندارد داخلی منحنی كالیبراسیون سرمی‌ رسم شده كه نتایج آن در جدول ( 1 ـ 4 ) و منحنی در شكل 2 ـ 4 مشاهده می‌ گردد . معادله خط بدست آمده و مشخصات آن به صورت زیر است ( 3 = n )

y= 748/0x-0976/0                             r=9983

x : غلظت سرمی‌ بر حسب میكروگرم در میلی لیتر

y : نسبت سطح زیر منحنی آمانتادین به سطح زیر منحنی استاندارد داخلی

جدول ( 1 ـ 4 ) می‌انگین سطح پیك آمانتادین به سطح پیك استاندارد داخلی

به ازاء غلظت های استاندارد ( 3 = n )

نتایج

غلظت (g/ml )

Mean S . D
0

5

10

20

40

60

80

100

0

2/0

62/0

52/0

99/2

12/4

09/6

34/7

0

015/0

040/0

215/0

118/0

143/0

021/0

110/0

3 ـ 4 نتایج ارزیابی اعتبار روش و تغییرات درون روزی و بین روزی

نتایج مربوط به تكرار پذیری و بررسی صحت روش آنالیز پلاسمایی در طول یك روز و روزهای مختلف به ترتیب در جدولهای ( 2 ـ 4 ) و ( 3 ـ 4 ) آمده است .

جدول ( 2 ـ 4 ) ـ تكرار پذیری روش آنالیز در طول یك روز و بررسی صحت آن

غلظت g/ml

 

ردیف

5 40 80
1

2

3

4

5

Mean

Sd

%CV

4.76

5.92

5.12

4.30

5.09

5.038

0.59

11.7

35.96

36.14

42.15

37.72

38.21

38.036

2.49

6.5

84.02

75.21

73.69

77.15

85.12

79.03

5.21

6.5

جدول ( 3 ـ 4 ) ـ تكرار پذیری روش آنالیز در روزهای مختلف و بررسی صحت آن

غلظت g/ml

ردیف

5 20 80
1

2

3

4

5

Mean

Sd

%CV

64/4

38/4

58/3

31/3

78/4

13/4

65/0

87/15

35/21

46/18

62/19

57/22

73/20

54/20

58/1

68/7

5/81

3/76

9/77

8/80

9/78

08/79

49/4

68/5

 

4 ـ 4 ـ‌ تعیین محدوده قابل شناسایی و پائین ترین حد قابل تعیین مقدار توسط روش آنالیز

جهت محاسبه محدوده قابل شناسایی ( Detction Limit ) و پائین ترین حد قابل تعیین مقدار توسط روش آنالیز از فرمولهای زیر استفاده شد .

= انحراف از معیار پاسخ دستگاه

S = شیب منحنی كالیبراسیون

با استفاده از فرمولهای فوق محدوده قابل شناسایی روش 8/0 میكروگرم در میلی لیتر و پائین ترین حد قابل تعیین مقدار توسط روش آنالیز 67/2 میكروگرم در میلی لیتر بدست آمد .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment