دانلود پروژه تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

یونش تركیبات كربن در یك شعله فرایندی است كه خوب درك نشده است . اگر چه مشاهده شده است كه تعداد یونهای تولید شده تقریباً متناسب با اتم های كربن كاهیده در پلاسماست گروههای عاملی مانند كربنیل ، الكل ، هالوژن و آمین ، یونهای كمتری به دست می‌ دهند یا اصلاً یونی تولید نمی‌ كنند . به علاوه آشكار ساز نسبت به گازهای غیر قابل احتراق مانند ناحساس است . این خواص آشكار ساز یونش شعله ای را به صورت یك آشكار ساز عمومی‌ مفید برای اكثر نمونه های آلی ، از جمله آنهایی كه با آب و اكسیدهای نیتروژن و گوگرد آلوده اند ، در می‌ آورند . ( 10 )‌

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2 ـ آشكار ساز هدایت گرمایی [1] :

آشكار ساز هدایت گرمایی بر اساس تفاوت در رسانایی گرمایی گاز حامل و نمونه استوار است . (9 )

وسیله ای حس كن در آشكارساز رسانایی گرمایی متشكل از یك عنصر گرم شده به طریق الكتریكی است كه دمای آن در توان الكتریكی ثابت به رسانایی گرمایی گاز اطراف وسیله بستگی دارد . عنصر گرم شده ممكن است یك سیم پلاتین ، طلا یا تنگستن و یا یك ترمیستور نیمه رسانا باشد . مقاومت سیم یا ترمیستور مقیاسی از دمای آن است كه تا قسمتی به سرعتی بستگی دارد كه در آن مولكولهای گاز اطراف انرژی گرمایی را از عنصر آشكار ساز به طرف دیواره های یك بلوك فلزی كه سیستم در آن قرار دارد هدایت می‌ كند ( 10 ) .

رسانایی گرمایی هیدروژن و هلیم تقریباً شش تا ده برابر رسانایی گرمایی اكثر تركیبات آلی است . بنابراین حضور حتی مقادیر كمی‌ از یك مادة آلی باعث كاهش زیادی در رسانایی گرمایی سیال خروجی ستون می‌ شود . در نتیجه ، آشكار ساز متحمل افزایش قابل توجهی در دما می‌ شود . ( 10 )

مزایای آشكار ساز رسانایی گرمایی عبارت اند از سادگی ، گسترة دینامی‌ك خطی زیاد ، جواب عمومی‌ آن نسبت به گونة آلی و گونة معدنی و مشخصة ناتخریبی آن كه جمع آوری جسم حل شده را بعد از آشكارسازی ممكن می‌‌سازد . محدودیت آشكار ساز رسانایی گرمایی عبارت است از حساسیت نسبتاً پائین آن . ( 10 )‌

3 ـ آشكار ساز جذب الكترون [2] :

در مورد آشكار سازهای جذب الكترون ، سیال خروجی حاصل از ستون از روی یك نشر كننده بتا ( یك تركیب پرتوزا كه الكترون نشر می‌ كند ) مانند یا تریتیم عبور داده می‌ شود یك ا لكترون از نشر كننده باعث یونش گاز حمل می‌ شود ( اغلب نیتروژن) و توده ای از الكترونها به دست می‌ آید . در غیاب گونه های آلی ، جریان ثابت ایستا بین یك زوج الكترود از این یونش حاصل می‌ شود . با وجود این در حضور مولكولهای آلی كه تمایل به جذب الكترون دارند جریان كاهش می‌ یابد . ( 10 )

آشكار ساز جذب الكترون در جواب خود گزینشی است و نسبت به گروههای عاملی الكترونگاتیو مانند هالوژنها ، پروكسیدها ، كینونها و گروههای نیترو بسیار حساس است . این آشكار ساز نسبت به تركیباتی مانند آمین ها ، الكلها و هیدروكربنها ناحساس است . یك كاربرد عمده این آشكار ساز در ردیابی و تعیین مقدار حشره كش های كلردار بوده است. (10)‌

آشكار سازهای جذب الكترون بسیار حساس اند و این مزیت را دارند كه نمونه را به مقدار قابل توجهی مصرف نمی‌ كنند . ( 10 )

روش های آنالیز

1 ـ 3 روش های آنالیز

1 ـ 1 ـ 3 شناسایی و روشهای رنگ سنجی

  • یك روش مختصر و مفید شامل واكنش آمانتادین هیدروكلراید با استیك انهید راید در پیریدین می‌ باشد . 1- acetanidoadamatane . تولید می‌ شود كه دارای دامنه ذوبی در حدود 147 تا ْ150 می‌ باشد ( 13 )
  • – آمانتادین هیدروكلراید به واكنش های شاخص آمین های نوع اول پاسخ مثبت می‌‌دهند . در صورت افزودن تری كلرواستیك اسید 30% و محلول دی متیل آمین بنزآلدئید 2/0% به آمانتادین هیدروكلراید حل نشده در متانل ـ استونیتریل محصول در مدت 10 دقیقه در دمای اتاق تشكیل می‌ شود كه رنگ زرد درخشانی دارد . (13)
  • آمانتادین هیدروكلراید با 1- فلوئورو – 2 و 4 – دی نیتروبنزن در استونیتریل در9 = pH واكنش می‌ دهد . واكنش در دمای ْ65 یا دمای اتاق به مدت 1 شب انجام شده و رنگ زردی ایجاد می‌ شود . ( 13 )‌

2 ـ 1 ـ 3 تیتراسیون

یك روش مفید استفاده از اسید پركلریك و معرف كریستال و یوله است . ( 13 )

3 ـ 1 ـ 3 اسپكترومتری

برای تعیین مقدار آمانتادین هیدروكلراید از طیف NMR آن استفاده شده است.(13 )

در طیف Mass آمانتادین پیكهای شاخص عبارتند از : 94 ، 151 ، 57 ، 95 ، 40 ، 41 ، 58 ، 108 . ( 5 )

4 ـ 1 ـ 3   كروماتوگرافی لایه نازك

فاز نگهدارنده فاز متحرك معرف
سیلیكاژل بوتانل – استیك اسید – آب نینهیدرین
  (4:1:5)  
سیلیكاژلF254 متانل – NH3 25%-1% دراژندورف
سیلیكاژلG كلروفرم – متانل – بنزن – NH3 25% دراژندرف

5 ـ 1 ـ 3 گاز ـ مایع كروماتوگرافی ( GC )

روش مناسب پیشنهاد شده برای اندازه گیری آمانتادین هیدروكلراید توسط كارخانه های داروسازی گاز كروماتوگرافی است كه خلاصه مقالات و روشها بعداً ذكر می‌ شود .

6 ـ 1 ـ 3 كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا ( HPLC )

آمانتادین هیدروكلراید توسط كروماتوگرافی با كاركرد بالا نیز اندازه گیری شده است كه خلاصه مقالات بعداً ذكر می‌ شود .

7 ـ 1 ـ 3   الكتروشیمی‌

اكسیداسیون آمانتادین در تری فلوئرواستیك اسید موجهای آندیك متعددی می‌ دهد . اطلاعات ولتامتری عبارتند از : و (13)

همچنین برای تعیین مقدار آمانتادین از روشهای كولومتری نیز استفاده شده است . ( 13)

8 ـ 1 ـ 3 فلورسانس اسپكترومتری

واكنش با Fluores camine در غلظت 1 میكرومول ، بعد از استخراج در 5 = pH با اتیل استات محصولی با ماكزیممی‌ در 475/ 395 نانومتر می‌ دهد .

حد قابل تشخیص 1 میكروگرم در میلی لیتر است . ( 13 )

2 ـ 3 بازنگری مقالات آنالیز پلاسمایی آمانتادین هیدروكلراید

1 ـ در سال 1990، Hiroyuki Fujino و Shujiro GoyaA روشی را برای اندازه گیری آمانتادین به وسیله دستگاه HPLC ارائه دادند . در این روش آمانتادین به وسیله واكنشگر3 – ( 4,6- Difluorotriazinyl ) amino-7-methoxy coumarin در بنزن در دمای 140 به مدت 5 دقیقه به مشتق فلورسانس دارد تبدیل شد . و به وسیله دتكتور فلورسانس تعیین مقدار شد . حد تشخیص در این روش fmal250 در 100 میكرولیتر ادرار بود . ( 14 )‌

2 ـ در سال 1990 DAVID C . LOCKE , JOHN , T . SCHMERMUND روشی را برای اندازه گیری آمانتادین با دتكتور فوتویونیزان ( photoionization ) دستگاه HPLC ارائه دادند . در این مطالعه از سیستم فاز معكوس و فاز متحرك آب ـ متانول ـ تری اتیل آمین ارتوفسفریك اسید استفاده شد . – حد تشخیص 25ng در هر تزریق بود.( 15 )

3 ـ در سال 1990 J.TEEUWSEN , F.A.L VAN DERHORST و همكاران روشی را برای اندازه گیری آمانتادین در ادرار با استفاده از روش HPLC ارائه كردند . در این روش میسل های كاتیونی برای مشتق سازی آمانتادین با كروموفور1-fluoro-2,4-dinitrobenzene در ادرار استفاده شد . در حضور mM90 ستیل تری متیل آمونیوم بروماید واكنش تبدیل آمانتادین به مشتق آن در مدت 4 دقیقه در دمای 60 و 1 = pH كامل شد . از سیستم فاز معكوس HPLC استفاده شد و حد تشخیص در این روش 75 بود . ( 16 )

4 ـ در سال 1993 Ira S.Krull , Feng-Xiang Zhou در آمریكا روشی را برای اندازه گیری آمانتادین در پلاسما و ادرار بوسیله automated solid phase derivatization ارائه كردند . در این روش مشتق سازی و استخراج همزمان مایعات بیولوژیك بوسیله 9-Fluoreneacetate واكنشگرمشتق ساز فاز جامد انجام شد.

مشتق آمانتادین در سیستم فاز معكوس جداسازی و بوسیله دتكتور فلورسانس اندازه گیری شد . حساسیت روش آنها برای اندازه گیری آمانتادین در ادرار و پلاسما 74/0 و 79/0 نانوگرم بود . ( حجم تزریق 50 میكرولیتر ) ( 17 )

5 ـ در سال 1980 Noall MW , Stumph mj و Knight V. روشی را برای اندازه گیری آمانتادین در ادرار به وسیله دستگاه گاز كروماتوگراف ارائه دادند . در این روش از بتا ـ فنیل اتیل آمین به عنوان استاندارد استفاده شد . نمونه های ادراری قلیایی شده و با 5/0 میلی لیتر كلروفرم استخراج شدند . فاز آلی جدا شده و مستقیماً به دستگاه گاز كروماتوگرافی تزریق شدند . پاسخ خطی در محدوده 2 تا 125 میلی گرم در میلی لیتر مشاهده شد . حد قابل تشخیص 5/0 بود . ( 18 )

در این مطالعه حساسیت روش بسیار پائین است و در واقع برای اندازه گیری آمانتادین در پلاسما حساسیت ندارد . از طرفی در این روش از 2 ـ فنیل اتیل آمین به عنوان استاندارد داخلی استفاده شده است كه یك ماده اندوژن می‌ باشد و در ادرار به مقدار قابل توجه ترشح می‌ شود .

6 ـ در سال 1980 روش دیگری برای اندازه گیری آمانتادین هیدروكلراید در پلاسما و ادرار انسان توسط ANTOINE SIOUFI و FRANCOLSE POMMIER ارائه شد . در این روش از آمفتامین سولفات به عنوان استاندارد داخلی و از تری كلرواستیل كلراید به عنوان مشتق ساز استفاده شد . در این روش 1 میلی لیتر از استاندارد داخلی به یك لوله آزمایش در دار منتقل شد و سپس 1 میلی لیتر از نمونه ( ادرار یا پلاسما ) ، 1 میلی لیتر سدیم هیدروكسیاید 1 مولار و 2 میلی لیتر تولوئن اضافه شد . محتویات لوله آزمایش به مدت 15 دقیقه به طور مكانیكی با سرعتی كه بتدریج تا pm r 300 افزایش می‌ یافت مخلوط شد . سپس به مدت 10 دقیقه در rpm 4800 سانتریفوژ شد . فاز تولوئنی به لوله دیگری منتقل شد . 10 میكرو لیتر از محلول 2% تری كلرواستیل كلراید در تولوئن به آن اضافه شد و محتویات به مدت 30 دقیقه در دمای 70 حرارت داده شد. بعد از خنك شدن و رسیدن به دمای اتاق مقدار اضافی مشتق ساز به وسیله 1 میلی‌لیتر سدیم هیدروكساید 1 مولار خنثی شد . لوله آزمایش به مدت 5 دقیقه به طور مكانیكی تكان داده شد و سپس سانتریفوژ شد . مقدار 3 میكرولیتر از فاز آلی به دستگاه گاز كروماتوگراف با دتكتور Ni electrn – capture 63 تزریق شد . حد تشخیص در این روش 10 نانوگرم در میلی لیتر بود.( 19 )

در این مطالعه سطوح پائین پلاسمای دارو را می‌ توان اندازه گرفت اما این روش نیاز به تشكیل كامل و مناسب مشتق را دارد و از طرفی هم زمان زیادی را برای كامل شدن نیاز دارد . و مراحل آماده سازی نمونه طولانی است .

7 ـ در مطالعه دیگری كه در سال 1982 توسط PLERRE M. BELANGER و ODETTE GRECh – BELANGER انجام گرفت روشی برای اندازه گیری آمانتادین در پلاسما و ادرار به وسیله دستگاه گاز كروماتوگراف ارائه شد . در این روش از دتكتور FID وستون شیشه ای كه با Gas – chromQ پر شده بود و با Apiezon L5% پوشیده شده بود استفاده شد . از كلرفنترامین هیدروكلراید به عنوان استاندارد داخلی استفاده شد. در این روش 3 ـ 1 میلی لیتر پلاسما به وسیله اضافه كردن 5/0 میلی لیتر سدیم هیدروكساید 2 نرمال قلیائی شد ، استاندارد داخلی اضافه شد ، سپس مخلوط به وسیله اتر تقطیر شده استخراج شد . ( 3 بار ) ، سپس فازهای اتری جمع آوری شده و 3 میلی لیتر اسید هیدروكلریك 2 نرمال به آن اضافه شد و به مدت 1 دقیقه روی ورتكس مخلوط شد ، سپس به فاز آبی 3 میلی لیتر ، سدیم هیدوركساید 10% اضافه شد ، سپس استخراج توسط اتر انجام شد ( 3 بار ) و در نهایت 1/0 میلی لیتر ایزوپروپانل به حاصل استخراج اضافه شد و در دمای 44 تا حد 40 ـ 20 میكرولیتر تغلیظ شد و به دستگاه گاز كروماتوگراف تزریق شد . در این روش آمانتادین هیدروكلراید در محدودة غلظتی 160 ـ 4 میكروگرم در ادرار و 5 ـ 1/0 میكروگرم در پلاسما اندازه گیری شد . ( 20 )

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment