دانلود پروژه تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

7 ـ 1 موارد منع مصرف و احتیاط

در اختلالات كلیوی شدید و افراد دارای سابقه صرع یا سایر انواع تشنجات و زخم معده منع مصرف دارد . ( 4 )‌

در افراد دارای بیماری قلبی یا كبدی ، اختلال كار كلیه ، اگزمای راجعه ، سایكوز بیماران سالمند كه ممكن است به اثرات آنتی موسكارینی حساس باشند و كسانی كه كلیرانس كلیوی در آنها كاهش یافته است با احتیاط مصرف شود .(4)‌

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حاملگی : آمانتادین در طول حاملگی نباید استفاده شود . اثرات تراتوژن روی حیوانات گزارش شده ( 4 )‌

شیردهی : در شیر ترشح می‌ شود . ( 4 )‌

8 ـ 1 غلظت درمانی

دوز خوركی mg 150 به 6 فرد تجویز شد ، بعد از حدود 3 تا 4 ساعت غلظت پلاسمای 32/0 تا 56/0 میكروگرم در میلی لیتر ( می‌انگین4/0) مشاهده شد . (5)

و بعد از تجویز خوراكی mg100 دو بار در روز در 22 داوطلب ، غلظت ثابت پلاسمای 1/0 تا 1/1 میكروگرم در میلی لیتر ( می‌انگین 5/0 ) مشاهده شد . ( 5 )‌

9 ـ 1 سمیت

در كسانی كه بر اثر مصرف آمانتادین   فوت نموده اند غلظت های بافتی زیر گزارش شده است :

خون 21                صفرا 6/418                    كبد 4/135

ادرار 1330 ( 5 )

مقدمه

بدون تردید یكی از معمولترین روشها در اندازه گیری كیفی و كمی‌ داروها در فرمولاسیون و مایعات زیستی ، كروماتوگرافی می‌ باشد . این بدان علت است كه روشهای كروماتوگرافی مرحله جداسازی مطلوب و ردیابی حساس و اختصاصی را همزمان انجام می‌ دهند . ( 8 )

اصل حاكم بر انواع متفاوت كروماتوگرافی وجود دو بخش ، یكی فاز ثابت و دیگری فاز متحرك در سیستم است . سرعتی كه هر یك از اجزاء نمونه به پائین ستون رانده می‌ شوند بستگی به تمایل نسبی آن جزء نسبت به دو فاز ( ثابت و متحرك ) داشته و همین خاصیت یا تمایل نسبی عامل اصلی جداسازی مورد نظر است . ( 8 )

آنچه گفته شد پایه و اساس در تمام انواع كروماتوگرافی است . فاز متحرك تقریباً همواره یك سیال بوده و می‌ تواند مایع یا گاز باشد . فاز ثابت نیز می‌ تواند جامد یا مایع باشد در صورتیكه از اجسام جامد به عنوان فاز ثابت استفاده گردد ، تمایل به آن ممكن است توسط عوامل مختلفی چون جذب و قابلیت حفره های موجود در جسم جامد جهت جای دادن برخی مولكولها كه می‌ باید از هم جدا شوند تحت تأثیر قرار گیرد . مهم این است كه بین فاز نگهدارنده كه همواره ماده ای جامد است و فاز ثابت كه می‌ تواند خود فاز نگهدارنده بوده یا توسط مایع پوشش داده شده و یا جذب شده توسط فاز نگهدارنده باشد تفكیك قائل گردید . تمایل ماده حل شونده به فاز ثابت مایع مربوط به حلالیت آن است كه به نوبة خود با تنظیم قدرت یونی محلولهای آبی و یا مخلوطی از حلالهای مختلف با قطبیت های متفاوت در مورد حلال آن قابل تنظیم است.( 8 )

قبل از اختراع كروماتوگرافی گازی توسط مارتین وسینج و جیمز و مارتین ، جداسازی مقادیر كم مایعات فرار با نقطة جوش نزدیك به یكدیگر یك جداسازی بسیار مشكل بود . در مورد مخلوطهایی كه برای آنها نمی‌ توان روشهای شیمی‌ایی را بكار برد، این گونه مایعات را تنها می‌ توان با جزء به جزء كردن در ستونهای ریز جزء به جزء كن دقتی و تنها هنگامی‌ كه مادة كافی در دسترس باشد و در صورتی كه نقطة های جوش به حد كافی متفاوت باشد و چنانچه بتوان از مخلوطهای همجوشی دوری جست . جدا كرد (9‌)

1 ـ 2 كروماتوگرافی گازی

در كروماتوگرافی گازی ( GC ) ، یك گاز حامل بی اثر به عنوان فاز متحرك عمل می‌‌كند كه اجزای سازندة یك مخلوط را از یك ستون حاوی یك فاز ساكن تثبیت شده می‌ شوید ( 10 )

چنانچه فاز ساكن جامد باشد آن را كروماتوگرافی گاز ـ جامد ( G S C ) می‌ نامند .

اگر فاز ساكن مایع باشد آن را كروماتوگرافی گاز ـ مایع ( G L C ) می‌ نامند .

مایع فاز ساكن به صورت لایة نازكی بر روی جسم جامد بی اثری پخش می‌ شود و اساس جداسازی بر پایة تقسیم نمونه به درون و بیرون این مایع است ، گسترة‌ وسیعی از فازهای مایع با دماهای قابل استفاده تا 400 ، GLC را به صورت متنوع ترین و گزینش پذیرترین شكل كروماتوگرافی گازی در می‌‌آورد. (11 )

2 ـ 2 مزایایی كروماتوگرافی گازی

1 ـ سرعت

استفاده از گاز به عنوان فاز متحرك باعث بوجود آمدن تعادل نسبتاً سریعی می‌ان فاز ساكن و متحرك می‌ شود و در نتیجه می‌ توان از سرعتهای زیاد گاز حامل استفاده كرد.(‌11 )

2 ـ تجزیه كیفی

فاصله زمان تزریق نمونه تا بدست آمدن ماكسیمم پیك را زمان بازداری می‌ گویند . این خاصیت جزء ویژگیهای نمونه و فاز مایع و در دمای معلوم است . با كنترل صحیح سرعت جریان گاز و دما این كمی‌ت می‌ تواند تا حد 1 درصد قابلیت تكرار پذیری داشته باشد و برای شناسایی پیكها بكار رود . ( 11 )

3 ـ تجزیه كمی‌

سطح زیر هر پیك متناسب با غلظت پیكها می‌ باشد و می‌ تواند برای تعیین غلظت دقیق هر جزء مخلوط بكار برده شود ( 11 )

4 ـ حساسیت

حساسیت دستگاه كروماتوگرافی یك دلیل اساسی برای كاربرد تجزیه ای زیاد GC است. مزیت این حساسیت زیاد این است كه مقدار بسیار كمی‌ از نمونه مورد نیاز است . یك یا چند میكرو لیتر از نمونه برای تجزیه كامل كافی است . ( 11 )

3 ـ 2 اجزای گاز كروماتوگرافی

قطعات اصلی یك دستگاه كروماتوگرافی گازی عبارتند از :

1 ـ استوانه گاز حامل

2 ـ كنترل كنندة‌ سرعت جریان گاز و تنظیم كنندة فشار آن

3 ـ محل تزریق ( محل ورود نمونه )

4 ـ ستون

5 ـ آشكار ساز

6 ـ ثبات

7 ـ دما پای برای تنظیم دمای محل تزریق نمونه ، ستون و آشكار ساز . ( 11 )

 

 

 

1 ـ 3 ـ 2 گاز حامل

یك استوانه گاز با فشار زیاد به عنوان منبع گاز حامل به كار برده می‌ شود . در كار با GC در دمای ثابت ، نفوذ پذیری ستون در طول مدت تجزیه تغییر نمی‌ كند . برای آنكه فشار یكنواختی به ابتدای ستوان وارد شود و در نتیجه سرعت جریان گاز ثابت بماند ، باید از یك تنظیم كننده فشار استفاده شود . در یك دمای معین این سرعت جریان ثابت گاز ، اجزای موجود در نمونه را در مدت معینی ( زمان بازداری ) از ستون می‌‌شوید.(11)

گازهایی كه معمولاً مورد استفاده قرار می‌ گیرند عبارتند از هیدروژن ، هلیم و نیتروژن .

گاز حامل باید دارای خصوصیات زیر باشد :

1 ـ بی اثر باشد تا از هر گونه تأثیر بر نمونه یا حلال اجتناب شود .

2 ـ قادر باشد كه نفوذ گاز را به كمترین مقدار برساند .

3 ـ به طور خالص و همی‌شه در دسترس باشد .

4 ـ ارزان باشد .

5 ـ برای آشكار ساز مورد نظر مناسب باشد . (‌11 )

2 ـ 3 ـ 2 محل تزریق نمونه

نمونه از طریق محل تزریق ( inyector ) وارد گاز كروماتوگرافی می‌ شود . این محل محفظه ای كوچك است كه یك طرف آن بوسیلة پرده ای ( Septun ) لاستیكی یا سیلیكونی پوشیده شده است . نمونه های مایع بوسیله یك ریز سرنگ مدرج كه ظرفیت آن چند میكرولیتر است از طریق پرده لاستیكی به داخل محفظه تزریق می‌ شوند . سرنگ محتوی نمونه ، پرده را سوراخ كرده وارد محفظه می‌ شود و پس از انجام تزریق و خروج سوزن ، پرده به حالت اول باز می‌ گردد و سوراخی روی آن باقی نمی‌ ماند . درمای محفظه ورودی نمونه معمولاً 50 بیشتر از نقطة جوش كم فرارترین جزء سازندة‌ نمونه است و بنابراین تبخیر آنی صورت می‌ گیرد . ( 11 و 10 )

برای جلوگیری از پهن شدن نوار ، نمونه باید كوچك باشد و به سرعت و به صورت یك « توپی » بخار وارد ستون شود . ( 11 و 10 )

برای ستونهای تجزیه ای معمولی ، اندازه نمونه از چند دهم یك میكرولیتر تا 20 تغییر می‌ كند .

در مورد ستونهای مویین چون قطر ستون بسیار كم است باید از مقادیر بسیار كم نمونه استفاده شود تاپیكهای تیز بدست آید برای این منظور یك شكافنده نمونه بكار گرفته می‌‌شود تا تنها كسر كوچكی از نمونه تزریق شده را به سر ستون حمل كند (10) این روش را Head – space آنالیز گویند.

3 ـ 3 ـ 2 ستون ها

جداسازی اجزای نمونه در داخل ستون هایی كه از فاز ساكن پر شده اند انجام می‌ شود چنانچه فاز ساكن جامد باشد آن را كروماتوگرافی گاز ـ جامد ( G S C ) می‌ نامند و اگر فاز ساكن مایع باشد آن را كروماتوگرافی گاز ـ مایع ( G L C ) می‌ نامی‌م . مایع فاز ساكن به صورت لایه نازكی بر روی جسم جامد بی اثری پخش می‌ شود . ( 11 )

برای اینكه مواد موجود در ستون ، به طور یكنواخت پر شود ستون مستقیم را ابتدا پر می‌ كنند و برای اینكه درآون قرار گیرند به صورت مارپیچ در می‌ آورند .

ستون ها به دو دسته تقسیم می‌ شوند .

الف ـ ستون های پر شده ( Packed Columu ) :

ستونهای پر شده امروزی از لوله های شیشه ای ، فلزی ( فولاد زنگ نزن ، مس، آلومینیم )‌یا تفلون ساخته می‌ شوند كه نوعاً طول 2 تا 3 متر و قطر داخلی mm 4 ـ 2 دارند ( 10 ) .

قطر خارجی ستونهای تجزیه ای استاندارد اینچ است . (‌11 )

برای پركردن ستون ، ، ابتدا باید فاز ساكن را كه یك مایع غلیظ است به صورت لایه ای روی یك جسم جامد بی اثر به نام جامد نگهدارنده كشید . برخی از خصوصیات یك جامد نگهدارنده خوب عبارتند از :

1 ـ بی اثر بودن ( جذب سطحی بر روی آن انجام نشود . )

2 ـ مقاوم در برابر خرد شدن

3 ـ مساحت سطح زیاد

4 ـ شكل منظم و اندازة یكنواخت ( 11 )

مادة ‌خام اكثر تركیباتی كه به عنوان نگهدارنده جامد در كروماتوگرافی گازی مورد استفاده قرار می‌ گیرند دیاتومه است . خاك دیاتومه سیلیكای هیدراته طبیعی است كه اسكلت دیاتومه ها را تشكیل می‌ دهد . سیلیكای طبیعی دارای تعداد زیادی گروههای OH است كه می‌ تواند باعث جذب سطحی فیزیكی گونه های آنالیت قطبش پذیر یا قطبی مانند الكل ها یا هیدوركربنهای آروماتیك روی سطوح تكیه گاه شود . این جذب سطحی منجر به پهن شدن و اغلب دنباله دارد شدن پیكها می‌ شود . برای رفع این مشكل مواد تكیه گاه می‌ توانند توسط سیلان دارد شدن با دی متیل كلرو سیلان ( DMCS ) غیر فعال شوند .

بر اثر شستن با متانول ، كلرید دوم با یك گروه متوكسی جانشین می‌ شود :

تكیه گاه سیلان دارد شده ممكن است هنوز جذب سطحی باقیمانده ای نشان دهد كه احتمالاً بر اثر وجود ناخالصیها در خاك دیاتومه است . شستن با اسید قبل از سیلان دار كردن این ناخالصیها را جذب می‌ كند . مواد پر كننده ای كه با اسید شستشو داده و سیلان دارد شده اند با علامت – AW – DMCS به فروش می‌ رسند ( 10 )‌

یك واكنش گر سیلان دار كنندة دیگر هگزامتیل دی سیلازان است كه فرمول آن ، مواد پر كننده ای كه با این واكنشگر مورد عمل قرار گرفته‌اند با علامت – HMDS عرضه می‌ شوند . ( 10 )

ب ـ ستون های مویی ( Capillary columns ) :

ستون های مویی یا ستونهای لوله ای باز ستونهایی با طول بلند و باز هستند و قطرشان بسیار كم است . از خصوصیات این ستونها كارایی بسیار زیاد ، ظرفیت كم نمونه و افت كم فشار را می‌ توان نام برد . (‌11 )

ستونهای موئینه به قطر خارجی 5/0 میلی متر و قطر داخلی 2/0 تا 4/0 میلی متر و طول 10 تا 50 متر می‌ باشند .

مزایایی ستونهای موئینه به قرار زیر است :

1 ـ بازده بالا

2 ـ افزایش سرعت جدا كردن و در نتیجه افزایش سرعت انتقال مواد

3 ـ مقاومت كم در مقابل گاز حامل

4 ـ مصرف كم گاز حامل و ماده جاذب به علت كوچك شدن كلی ستون .

5 ـ موارد استعمال ستونهای موئینه به علت قابلیت جدا كردن مواد در حرارت پائین تر بیشتر بوده و به علت قدرت جدا كنندگی زیاد ، این ستونها در تجزیه مخلوط های بغرنج به كار می‌ روند . (‌12 )‌

4 ـ 3 ـ 2 آشكار سازها :

آشكار ساز ( ردیاب ) ، وجود یك ماده را نشان می‌ دهد و مقدار اجزای آن را در مادة خارج شده از ستون اندازه گیری می‌ كند . ویژگیهای مناسب برای آشكار ساز عبارتند از : حساسیت زیاد ، پاسخ سریع، پاسخ خطی ، پاسخ به هر نوع تركیب ، غیر حساس به تغییرات دما و جریان گاز و بالاخره ارزان بودن آن است . (11 )

آشكار سازها به دو گروه انتگرالی و دیفرانسیلی طبقه بندی می‌ شوند . آشكار ساز انتگرالی پاسخی متناسب به كل جرم جزء موجود در نمونه به دست می‌ دهد . وقتی كه گاز حامل خالص از آشكار ساز می‌ گذرد ، كاغذ نمودار خط مستقیمی‌ را نشان می‌ دهد. وقتی كه جزئی از نمونه در ناحیه مربوط از آشكار ساز می‌ گذرد قلم ثبات معادل با جرم جزء موجود در ناحیه در عرض كاغذ حركت می‌ كند . اگر ناحیة مربوط به جزء دیگر از آشكار ساز عبور كند قلم به مقدار بیشتری در عرض كاغذ حركت می‌ كند . كروماتوگرافی كه به وسیله آشكار سازهای انتگرالی حاصل می‌ شود شامل یك سری پله است كه در آن فاصله بین سطوح متوالی در منحنی متناسب با جرم كل جزء مربوط به آن پله است . ( 11 )

آشكار ساز دیفرانسیلی ، پاسخی به دست می‌ دهد كه متناسب با غلظت یا سرعت جریان جرم جزء شسته شده از ستون است . كروماتوگرافی كه توسط آشكار ساز دیفرانسیلی به وجود می‌ آید شامل یك سری پیك است . در آن هر پیك مربوط به جزء مخصوصی خواهد بود . مساحت زیر هر پیك متناسب با جرم كل جزء مربوطه است . معمولاً آشكارسازهای دیفرانسیلی به علت راحتی و صحت ، بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌ گیرند . ( 11 )

انواع زیادی از دریاب ها وجود دارند كه سه تا از مهمترین آنها شرح داده می‌ شود :

1 ـ آشكارساز یونیزاسیون شعله ای [1] :

در حال حاضر آشكار ساز یونش شعله‌ای متداولترین آشكار ساز است . این آشكار ساز حساسیت زیادی دارد و گسترة وسیعی از جواب خطی و اعتماد پذیری خوبی در اختیار می‌ گذارد. كاربرد پذیری آشكار ساز وسیع است ، زیرا به هر تركیبی كه در شعله سوزد جواب می‌ دهد ( 9 )‌

عیب آشكار ساز یونش شعله ای این است كه نمونه را تخریب می‌ كند ( 10 )

آشكار ساز یونش شعله ای بر اساس تشكیل یونها هنگام عبور نمونه از درون شعلة هیدروژن / اكسیژن استوار است : یعنی همچنان كه از ستون شوییده می‌ شود می‌ سوزد . یونهای حاصل از نمونة سوخته شده مقاومت شعله را كم می‌ كنند . مقاومت كاهش یافته با جریانی در مدار همراه است كه ولتاژ زیادی در عرض شعله اعمال می‌ كند . بنابراین هر زمان كه جزء سازنده ای از كروماتوگرافی شوییده و متحمل احتراق در شعله می‌ شود پیكی ثبت می‌‌شود.(9)‌

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment