دانلود پروژه ارزیابی معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل – قسمت اول

دانلود پایان نامه

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملكرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف ، یك دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و كارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانك های مركزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانكی خود تجدید نظ كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانك مركزی منجر گردید .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این پدیده در كشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانك مركزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانك های مركزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و كلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانك های مركزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظری در زمینة استقلال بانك مركزی ، تجربه برخی كشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی  استقلال بانك مركزی ، تجربه برخی كشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانك های مركزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های كسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانك مركزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزی را در برابر كسری بودجه و استقراض دولت از این بانك نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از كشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانك های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانك مركزی در اقتصاد داخلی و خارجی كشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانك مركزی نیز تكامل قابل توجهی پیدا كرده  و دارای یك نقش تعیین كننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانك مركزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد كه از استقلال كافی برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد .

بررسی دو گروه كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای كمی ، نمایانگر آن است كه در كشورهایی كه دارای بانك مركزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متكی بر منابع بانك مركزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این كشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در كشور ایران استقلال واقعی بانك مركزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در كشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امكان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یكدیگرند . جهت حركت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در تركیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یكپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانكی و اصلاح قوانین كه استقلال بانك مركزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزی نه تنها باعث كاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلكه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر كمك شایانی خواهد نمود .

در اكثر كشورهای استقلال بانك مركزی با كاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانك مركزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی كنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی كشورها نیز نمایانگر آن است كه استقلال بانك مركزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین كند و اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند .

ارزیابی درجه استقلال بانك مركزی از نظر آماری ممكن است امری مشكل باشد ، و فرایند كاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش استقلال بانك مركزی به همة كشورها تعمیم داد ، لیكن استفاده از یك سری معیارهای كمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان استقلال بانك های مركزی كمك كند .

منبع ، مجله روند ـ سال 1379

مهناز بهرامی ـ كارشناس ادارة بررسیهای سیاست های اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران

بررسی نقش كلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد كلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانكی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانك ها و تشكیل سرمایه ، رشد اقتصادی كنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مكاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول كرده است . بدیهی است كه لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن كه نرخ تشكیل سرمایه در یك جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یك روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشكیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت كه هر قدر نرخ سود بانكی در یك اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یك روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای كلان اقتصاد برخوردار باشد امكان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبكه بانكی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مكاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر كلیدی اقتصاد كلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .

چهار معادله كوچك شده كه در آن متغیرهای وابسته ، متغیرهای هدف كلان اقتصاد و متغیرهای توضیحی آن ابزارهای سیاستی می باشند مورد پردازش قرار گرفتند .

نتایج این بررسی حاكی از آن است كه اجرای سیاست های تعدیل باعث كاهش نزخ تورم ، افزایش نزخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تر از پرداخت های جاری می گردد . در این زمینه به نظر می رسد كه افزایش نرخ واقعی سود ، اثرات پایدار و مثبتی بر روی متغیرهای كلیدی كلان اقتصاد خواهد داشت . نتایج آماری مدلها حاكی از آن است كه اجرای سیاست های تعدیل می تواند باعث كاهش نرخ تورم ، افزایش نرخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تراز پرداخت های جاری گردد .

در این زمینه به نظر می رسد كه نتایج دریافتی ها با مطالعات سال 1985 خان و نایت
 ( khan & knight ) در صندوق بین المللی پول همخوانی دارد ، زیرا در اقتصادهایی كه سركوب مالی از تظاهرات عمومی كلان آنها به شمار می رود ، افزایش نرخ واقعی سود یا بهره از طرق آزاد سازی بازارهای مای می تواند منجر به افزایش حجم كل پس اندازها گردد .

متغیرهای كسر بودجه دولت و كاهش ارزش پول به عنوان ابزارهای سیاستی به طور نسبی از اهمیت یكسان نیز برخوردار می باشند . اما اتخاذ سیاست های انبساط مالی یا اجرای سیاست كاهش ارزش واقعی پول در كوتاه مدت ممكن است كه با اینرسی رفتاری متغیرهای درون زای اقتصاد مواجه شده و باعث ایجاد وقفه هایی تشخیصی و اجرایی خودافزا بگردند .

لذا با توجه به سهولت افزایش مقاومت ریال توصیه می گردد كه با هدف گذاری نرخ سود بانكی و افزایش متناسب آن با نرخ تورم امكان دست یابی به اهداف كلان اقتصادی یعنی كنترل تورم ، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود تراز حساب جاری را میسر نـماییم .

منبع : مجلة‌ روند سال 79 دكتر فرهاد بازرگان ـ ابوالفضل اكرمی محققین اداره بررسیها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی ایران

بررسی تأثیر شوك های عرضه پول در تابع تقاضای پول در كوتاه مدت ( یك تحلیل عدم تعادل ) مورد ایران

امروزه سیاست های پولی نقش مهمی را در اقتصاد جوامع عهده دار می باشد . بدین لحاظ لازم است شناخت كافی و صحیحی از بازار پول وجود داشته باشد و توابع عرضه و تقاضای پول به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند . همچنین ضروری است كه رفتار متغیرهای مؤثر در بازار پول در دوره های زمانی كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment