دانلود پروژه ارزیابی معیارهای بانك مركزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

1 ـ تحولات موازنه پرداختها

در سال 2534 ارزش صادرات كالا ( شامل نفت و گاز ) 7 درصد كاهش یافت و به 19.691 میلیون دلار رسید . صادرات نفت علیرغم افزایش حدود 10 درصد قیمت در اكتبر 1975 ، بعلت ادامه ركود فعالیتهای اقتصادی در اغلب كشورهای عمده صنعتی و اجرای سیاست جانشینی انرژی و صرفه جوئی در مصرف مواد نفتی ، كاهش یافت بطوریكه ارزش صادرات نفت و گاز كه در سال 2533 در اثر افزایش بیسابقه قیمت نفت خام صادراتی و رشد تولید حدود 5/2 برابر شده بود ، در سال 2534 با 7 درصد كاهش به 19.099 میلیون دلار رسید . صادرات كاال ( بدون نفت و گاز ) نیز بعلت افزایش تقاضای داخلی برای اغلب كالاهای صادراتی ، فقط حدود 2 درصد افزایش یافت .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

واردات كالا ( 1 ) كه در سال 2533 حدود 94 درصد افزایش یافته بود ، در سال 2534 نیز بعلت فشار تقاضا رشد سریعی داشت و با 65 درصد افزایش به 15.365 میلیون دلار بالغ شد . با توجه بمراتب فوق ، مازاد موازنهع بازرگانی خارجی كشور كه در سال 2533 حدود 11.798 میلیون دلار بود در سال مورد گزارش به 4.326 میلیون دلار محدود گردید .

در سال 2534 كسری حساب خدمات حدود 422 میلیون دلار بیشتر شد و به 886 میلیون دلار رسید . درآمد عوامل تولید از خارج با 46 درصد افزایش معادل 1.937 میلیون دلار شد ولی پرداخت به عوامل تولید خارجی رشد سریعتری داشت ( 45 درصد) و به 2.162 میلیون دلار بالغ گردیده . در این دوره پرداخت بابت خدمات غیر عامل 73 درصد افزایش یافت و به 1.190 میلیون دلار رسید كه ناشی از رشد سریع هزینه مسافرین و دانشجویان ایرانی در خارج و پرداخت به شركتهای حمل و نقل بود . دریافت بابت خدمات غیر عامل به 529 میلیون دلار رسید و نسبت به سال قبل حدود 37 درصد افزایش داشت . رویهمرفته خالص حساب خدمات غیر عامل حدود 661 میلیون دلار منفی بود كه بیش از 2 برابر رقم مشابه سال قبل می باشد .

2 ـ وضع ارزش

مازاد حساب جاری موازنه ارزی كشور كه در سال 2533 بمیزان 5/8 میلیارد دلار بود در سال 2534 بعلت رشد ناچیز دریافتهای ارزی و افزایش قابل ملاحظه پرداختهای ارزی به 9/2 میلیارد دلار محدود شد . دریافتهای بخش نفت حدود 2 درصد افزایش یافت و به 19.053 مییون دلار رسید . افزای دریافتهای این بخش علیرغم كاهش ارزش صادرات نفت ناشی از دریافت 1.429 میلیون دلار قسط معوقه درآمد نفت از شركت خدمات نفت ایران مربوط به اسفند 2533 بود كه در فروردین سال مورد گزارش وصول گردید . بدون در نظر گرفتن قسط مذكور دریافتهای ارزی بخش نفت 12 درصد كاهش نشان می دهد . صادرات نفت خام علیرغم افزایش قیمت آن در اكتبر 1975 ، بعلت ادامه ركود اقتصادی در اغلب كشورهای عمده صنعتی و كاهش سطح تقاضا برای مواد نفتی در اثر اجرای سیاستهای صرفه جوئی در مصرف مواد نفتی و جانشینی سایر مواد تولید كننده انرژی بجای نفت ، حدود 13 درصد كاهش یافت . در نتیجه درآمد نفت از شركت خدمات نفت ایران بابت صادرات نفت كه در سال 2533 بطور متوسط ماهیانه معادل 47/1 میلیارد دلار بود ، در سال مورد گزارش به 32/1 میلیارد دلار تقلیل یافت و كل درآمد سالانه نفت از شركت مذكور نیز بدون در نظر گرفتن قسط معوقه با 10 درصد كاهش از 17.645 میلیـون دلار در سال 2533 به 15867 میلیون دلار در سال 2534 رسید .

در سال مورد گزارش خرید ارز از محل صادرات كالا ( بدون نفت و گاز ) 448 میلیون دلار بود كه حدود 20 درصد كمتر از رقم مشابه سال قبل است . خرید ارز از محل خدمات 46 درصد افزایش یافت و به 2.268 میلیون دلار رسید كه 966 میلیون دلار آن مربوط به خرید ارز از محل خدمات بخش خصوصی بود . خرید ارز از محل خدمات بخش دولتی به 1.302 میلیون دلار بالغ شد و 36 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت . از این مبلغ حدود 542 میلیون دلار مربوط به دریافت بهره اد زمحل سپرده های ارزی بانك مركزی ایران ، 425 میلیون دلار خرید ارزی از سایر موسسات دولتی داخلی ، 178 میلیون دلار بهره وامهای اعطائی و سود سرمایه گذاریهای دولت در خارج و 113 میلیون دلار بابت خرید ارز از سفارتخانه های خارجی می باشد .

اولیه ، هزینه تمام شده تولید در صنابع بمیران زیادی بالا رفت و بالمآل به ترقی قیمت محصولات صنعتی منجر گردید . با اجرای سیاستهای جدید مالی و پولی برای جذب نقدینگی اضافی اقتصاد و مبارزه با روحیه مصرفی و تورمی و جلوگیری از احتكار و سود جوئی ، از شدت وحدت فشار تقاضا كاسته شد و در نتیجه رشد تولید صنایع منتخب در سطح رشد نیمه اول سال نمی توانست ادامه داشته باشد و همراه با كاهش تقاضا در نیمه دوم سال ، از سرعت رشد صنعتی كاسته شد و متناسب با آن ثبت سفارش ورود كالا توسط بخش خصوصی و فروش ارز برای واردات كالای این بخش روند مشابهی نشان داد . بطوریكه ثبت سفارش ورود كالا توسط بخش خصوصی كه در نیمه دوم سالهای قبل نسبت به نیمه اول  سال رشد قابل ملاحظه ای داشت ، در نیمه دوم سال 2534 رشد آن به یك درصد محدود شد . به همین ترتیب رشد فروش ارز برای واردات كالای بخش خصوصی نیز در نیمه دوم سال 2534 نسبت به نیمه اول 12 درصد تقلیل یافت . باید توجه داشت كه یكی دیگر از علل تقلیل رشد سفارش كالا به خارج در نیمه دوم سال مورد گزارش موجودی بیش از یك میلیون تن كالا در بنادر و اسكله های كشور بوده است . رویهمرفته طی سال 2534 سفارش كالا و فروش ارز برای واردات بخش خصوی بترتیب با 34 درصد و 52 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 8.616 میلیون دلار و 7.627 میلیون دلار شد .

فروش ارز برای خدمات كه در سال 2533 بمیزان بسیار سریعی افزایش یافته بود در سال 2534 میلیون دلار بالغ شد . فروش ارز برای خدمات بخش خصوصی 78 درصد افزایش یافت و به 1.429 میلیون دلار رسید . افزایش سریع پرداخت  برای خدمات بخش خصوصی بیشتر معلول ازدیاد فروش ارز به شركتهای حمل و نقل و هزینه مسافرین ایرانی در خارج بوده است .

فروش ارز برای خدمات دولتی نیز بیش از دو برابر رقم مشابه سال قبل شد و به 1.251 میلیون دلار بالغ گردید ، در سن سال 299 میلیون دلار به مصرف پرداخت بهره وامهای خارجی دولت رسید كه 10 درصد كمتر از سال قبل است . در سال مورد گزارش در تركیب پرداختهای ارزی كشور تغییر محسوسی پدپد نیامد و سهم بخش خصوصی در كل پرداختهای ازی كشور تغییر محسوسی پدید نیامد و سهم بخش خصوصی در كل پرداختهای ارزی كشور در حدود سال قبل بمیزان 48 درصد بود . سهم فروش ارز برای واردات كالا در كل پرداختهای جاری حدود 2 واحد درصدی كاهش یافت و به 84 درصد رسید و بهمین نسبت به سهم فرفو ارز برای واردات خدمات افزوده گردید .

در سال 2534 سیاست دولت در زمینه سرمایه گذاری در خارج و اعطای وام و كمك به كشورها و موسسات بین المللی ادامه یافت و مجموع پرداختهای مذكور به 2.959 میلیون دلار رسید .

در این سال  حدود 300 میلیون دلار ارز وامها و اعتبارات بلند مدت خارجی بمصرف واردات كالای بخش دولتی رسید و بازپرداخت اصل وامهای مذكور كه در سال 2533 بعلت تسویه قبل از سر رسید قسمتی از وامهای بلند مدت خارجی دولت به 1.313 میلیون دلار بالغ شده بود در این سال به 729 میلیون دلار محدود شد . با توجه به مراتب فوق در سال مورد گزارش خالص حساب سرمایه موازنه ارزی كشور معادل 3.639 میلیون دلار كـسری نشان داد كـه حدود 385 میلیون دلار بیش از رقم مشابه سال قبل بود .

تغییرات نرخ ریال در مقابل سایر ارزها

در سال 2534 بانك مركزی ایران با توجه به سیر صعودی ارزش دلار نسبت به حق برداشت مخصوص چندین بار اقدام به تغییر نرخ خرید و فروش دلار بریال نمود . بطوریكه نرخ خرید و فروش دلار بریال به ترتیب از 516/66 ریال و 766/66 ریال در ابتدای سال مورد گزارش به 700/69 در سال و 950/69 در سال در آخر سال رسید .

در نتیجه این تغییرات ارزش ریال به دلار و فرانك سویس در پایان سال 2534 نسبت به ابتدای سال بترتیب حدود 5 درصد و 1 درصد پائین آمد ولی در مقابل ، ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای عمده افزایش یافت . بطوریكه میزان تقویت ارزش ریال در مقابل لیر ایتالیا 28 درصد ، در مقابل مارك آلمان غربی 6 درصد بود . در این سال ارزش ریال در مقابل ین ژاپن تغییر محسوسی نداشت .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment