دانلود پرورژه رشته اقتصاد درمورد مفهوم نقطه سر به سر نقدی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

ورنبرگ در مورد مالیات پرداخت شده نیز نظرات مشابهی دارد. به نظر وی گردش وجوه نقد گردش وجوه نقد منعكس شوند.[1]  به عبارت دیگر هنگامی كه فروش دارائیهای عملیاتی منجر به كسب سود می شود، می‌بایست جریانهای نقدی ناشی از آن پس از كسر وجوه پرداخت شده از بابت مالیات در بخش گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری گزارش شوند. به طول متقابل، جریانهای نقدی ناشی از فروش دارائیهای عملیاتی در صورتی كه منجر به زیان شود، می‌بایست  پس از اضافه نمودن رقم صرفه‌جوئی مالیاتی ناشی  از آن پس از كسر وجوه پرداخت شده از بابت مالیات در بخش گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری گزارش شوند. به طول متقابل، جریانهای نقدی ناشی از فروش دارائیهای عملیاتی در صورتی كه منجر به زیان شود، می‌بایست پس از  اضافه نمودن رقم صرفه جوئی مالیاتی ناشی از آن در صورت گردش وجوه نقد گزارش شوند. در این حالت می‌توان گفت كه روشی یكنواخت در مورد مالیات در صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بكار گرفته شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مانتر نیز ایرادات مشابهی را مطرح نموده است. اگر بهره پرداخت شده بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری به حساب دارائی منظور شده باشد، بجای انعكاس در بخش فعالیتهای عملیاتی، می‌بایست به عنوان جزئی از بهای تمام شده تحصیل دارائیهای ثابت در بخش گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی شود.[2] در اینجا این سؤال مطرح می‌شود كه رویدادهای مالی باید بر اساس ماهیت اولیه دریافت یا پرداخت آن (پرداخت بهره) در صورت گردش وجوه نقد طبقه‌بندی شوند یا بر اساس هدف نهایی ناشی از آن (تحصیل دارائی). این حالت در مورد اجاره‌‌های عملیاتی و اجاره‌های سرمایه‌ای نیز وجود دارد.[3] در مورد اجاره‌های عملیاتی، كلیه مخارج نقدی تحت سرفصل گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی منعكس می گردند، در حالی كه در اجاره‌های سرمایه‌ای، بهره پرداخت شده تحت سرفصل گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و اصل مبلغ پرداخت شده در بخش فعالیتهای تأمین مالی منعكس می‌گردد. لذا می‌تون گفت این مسأله كه انعكاس رویدادهای مالی در صورت گردش وجوه نقد باید بر اساس ماهیت اولیه آنها باشد یا بر مبنای هدف نهائی ناشی از وقوع این رویدادها، هنوز بدون پاسخ باقی مانده است.

تحقیقات انجام شده در مورد جریان نقدی انجام پذیرفته است. دو تحقیق مهم در این مورد توسط پروفسور لاوسون و پروفسورلی انجام پذیرفته است. به نظر این دو محقق گزارشات جریانهای نقدی برای ارزیابی عملكرد بنگاه ضروری است. [4] لی به طور صریح گفته است كه جریانهای نقدی نتیجه غائی فعالیت بنگاه است و نه سود. سود یك مفهوم مجازی است در حالی كه وجه نقد یك منبع فیزیكی است: [5]

این دو محقق در مورد اینكه گزارشگری بر مبنای جریانهای نقدی بهتر از صورتهای مالی تعهدی است یا اینكه   باید به عنوان یكی از اجزای مهم صورتهای مالی تعهدی تلقی شود، هیچگاه نظر صریحی بیان نكرده‌اند. اگر به متون مدیریت مالی و اقتصاد نیز مراجعه شود، مدل ارزیابی جریانهای نقدی مبنای تعیین ارزش بنگاه شناخته شده است و نه سود بر مبنای حسابداری تعهدی. مدل ارزیابی تقسیم سود كه توسط پروفسور مایرون گوردون ارائه گردیده نتیجه یكی از این تحقیقات است. [6] مدل گوردون بیانگر این است كه ارزش یك بنگاه از نظر صاحبان آن برابر ارزش فعلی مبالغی است كه پیش بینی می‌شود در آینده بین آنان تقسیم شود. پروفسور ویلیام بیور نیز از مدل تقسیم سود به منظور فرموله كردن نقش سود  حسابداری در تعیین ارزش بنگاه استفاده نموده است.[7] در مدل وی ابتدا ارزش فعلی اوراق سرمایه بنگاه به عنوان تابعی از تقسم سود آتی آن تعریف می‌شود. سپس تقسیم سود آتی نیز به عنوان تابعی از سودآوری آتی بنگاه تلقی می‌شود. در نهایت سود حسابداری نیز به عنوان قرینه‌ای از سودآوری (و تقسیم سود) آتی تعریف می‌گردد. در این مدل جریانهای نقدی ناشی از تقسیم سود آتی به عنوان عامل مستقیم در تعیین ارزش بنگاه سناسایی شده است. سود حسابداری نیز در این مدل به علت نقشی كه در دستیابی به رقم تقسیم سود مورد انتظار در آینده دارد، به طور  غیرمستقیم دارای ارزش است. یكی دیگر از تحقیقات انجام شده در این مورد توسط پروفسور مودیلیانی و پروفسور میلر انجام پذیرفته است.[8] به نظر آنان سیاسیاستهای تقسیم سود تأثیری بر ارزش بنگاه ندارد. صرف نظر از آثار مالیاتی، آنها نشان دادند كه ارزش بنگاه معادل ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتی آن است و خالص  جریانهای نقدی هر دوره نیز مساوی با جریانهای نقدی ناشی از عملیات منهای سرمایه‌گذاری نقدی دارائیها است. همان طور كه در بخش مربوط به جریانهای نقدی و چارچوب نظری این مقاله نیز گفته شد، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریكا به طور صریح مدل ارزیابی جریانهای نقدی را پذیرفته و این نكته را تصریح نموده است كه سیستم حسابداری تعهدی و رقم سود تعهدی در مقایسه با سیستم حسابداری نقدی مبنای بهتری برای ارزیابی جریانهای نقدی آتی بنگاه است.

باید توجه داشت كه برخی تحقیقات مربوط به بازار سرمایه نیز به این نتیجه رسیده‌اند كه حسابداری تعهدی اطلاعات مفیدی نسبت به اطلاعات دقیق جریانهای نقدی در تعیین ارزش بنگاه ارائه می‌دهد. به موجب این تحقیقات تغییر در سودآوری دوره جاری، در صورتی كه سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند كه آثار این تغییرات بلند مدت و دائمی است ، بر ارزش بنگاه و ارزیابی بازار از آن تأثیر می گذارد.[9] نتیجه یكی از این مطالعات كه در سال 1968 منتشر گردید نشان داد كه تغییر ر سود حسابداری دارای ارتباط و همبستگی مثبت با ارزش بنگاه می باشد.[10]

برخی تحقیقات نیز نشان داده‌اند كه ارائه اطلاعات جریانهای نقدی و تعهدی در كنار یكدیگر بسیار سودمندتر خواهد بود تا اینكه به تنهایی گزارش شوند. به موجب این تحقیقات هر دو این اطلاعت در ارزیابی عملكرد و وضعیت آتی و بنگاه‌ها امید هستند. بر این اساس، صورت جریانهای نقدی، مكمل صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای تعهدی است و این اطلاعات مالی جدید از طریق اطلاعات تهیه شده بر مبنای تعهدی بدست می‌آید. برخی دیگر از تحقیقات نیز بیانگر این است كه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل گران معتقدند اگر چه اطلاعت جریانهای نقدی برای تجزیه و تحلیلهای سرمایه گذاری استفاده می شود، اما سود سنتی مبتنی بر اطلاعات تعهدی تصویر بهتری از قابلیت تحصیل وجه نقد بنگاه را نشان می دهد.[11]

با این همه به موجب تحقیقات انجام شده اهمیت جریان وجوه نقد روز به روز در حال افزایش بوده و در مقابل، اهمیت اطلاعات تعهدی رو به كاهش است. [12] تمامی این موارد بیانگر این است كه جریانهای نقدی اگر چه دومین، اما مهمترین و شاید بیشترین وظیفه را در ارزیابی و تعیین وضعیت كلی بنگاه ایفا می‌كند.[13]

خلاصه و نتیجه‌گیری

صورت گردش وجوه نقد یكی از صورتهای مالی است كه در سالهای اخیر جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردیده است. در صورت گردش وجوه نقد، مفهوم وجوه به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف شده است. این صورت مالی منتج از سایر صورتهای مالی است زیرا بر مبنای اطلاعاتی كه همگی در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ارائه شده‌اند، تهیه می‌شود. با این حال این صورت مالی اطلاعات جدیدی را كه ناشی از تلخیص و طبقه‌بندی مجد اطلاعات تعهدی است، در قالب جریانهای نقدی عملیاتی، جریانهای نقدی سرمایه‌گذاری و جریانهای نقدی تأمین مالی ارائه می كند. این اطلاعات جدید می‌تواند در ارزیابی جریانهای نقدی آتی، قدرت پرداخت دیون و قابلیت انعطاف مالی بنگاه‌ها مؤثر باشد.

با توجه به مراتب فوق، به طور طبیعی انتظار بر این است كه این صورت مالی جدید درجه بالایی از یكنواختی بین بنگاه‌های اقتصادی را ایجاد و اطلاعاتی را كه برای مقاصد پیش بینی سودمندتر است ارائه و قابلیت مقایسه این اطلاعات را افزایش دهد. برخی تحقیقات انجام شده در این مورد بیانگر این است كه مطلوبیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در امر پیش‌بینی و تصمیم‌گیری به مراتب بیشتر از اطلاعات تعهدی است. در قالب جریانهای نقدی عملیاتی، جریانهای نقدی سرمایه گذاری و جریانهای نقدی تأمین مالی ارائه می‌كند. این اطلاعات جدید می تواند در ارزیابی جریانهای نقدی آتی، قدرت پرداخت دیون و قابلیت انعطاف مالی بنگاه‌ها مؤثر باشد.

با توجه به مراتب فوق، به طور طبیعی انتظار بر این است كه این صورت مالی جدید درجه بالایی از یكنواختی بین بنگاه‌های اقتصادی را ایجاد و اطلاعاتی را كه برای مقاصد پیش بینی سودمندتر است ارائه و قابلیت مقایسه این اطلاعات را افزایش دهد. برخی تحقیقات انجام شده در این مورد بیانگر این است كه مطلوبیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در امر پیش بینی و تصمیم‌گیری به مراتب بیشتر از اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در امر پیش‌بینی و تصمیم‌گیری به مراتب بیشتر اطلاعات تعهدی است. برخی دیگر از تحقیقات نیز عكس این مطلب را تأیید می‌كند. تحقیقات دیگری نیز به این نتیجه رسیده است كه ارائه اطلاعات نقدی و تعهدی  در كنار یكدیگر به مراتب سودمندتر  خواهد بو د تا اینكه فقط یكی از آنها گزارش شود. همچنین قابل ذكر است كه انتقاداتی نیز بر نحوه طبقه‌بندی و گزارشگری صورت گردش وجوه نقد از سوی برخی صاحبنظران مطرح گردیده است.

حال این سؤال مطرح می‌شود كه با در نظر گرفتن كلیه جوانب فوق، آیا صورت گردش وجوه نقد دارای محتوای اطلاعاتی لازم می‌باشد؟ در پاسخ می توان گفت از آنجائی كه جریانهای نقدی نتیجه نهائی فعالیت یك بنگاه اقتصادی است و از سوی دیگر بر مبنای اصل افشاء می‌‌بایست كلیه اطلاعاتی كه بالقوه سودمند بوده و منافع ناشی از ارائه آنها بیش از هزینه تهیه این اطلاعات باشد، افشا شوند، صورت گردش وجوه نقد به عنوان یكی از مبانی اطلاعاتی سودمند در پیش بینی جریانهای نقدی كه هزینه تهیه و ارائه آن بسیار اندك است، باید به عنوان یكی از صورتهای مالی در كنار سایر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای تعهدی، تهیه و افشاء شود و البته باید توجه داشت كه این امر نباید مانع از انجام مطالعات و تحقیقات بیشتر به منظور بهبود كیفیت اطلاع رسانی آن شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

 

Leave a comment