دانلود پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

(رشته حسابداری)

عنوان

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محسن حمیدیان

خرداد93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول؛ کلیات پژوهش

1-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4-1 هدف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2 هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7  متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-1متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-3 متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………12

1-9 داده ها ونحوه جمع آوری آن­ها……………………………………………………………………………………………………12

1-10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………13

1-10-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..13

1-10-2 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-10-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش………………………………………………………………………………………………13

1-11-1 کیفیت گزارشگری……………………………………………………………………………………………………………….13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

1-11-2  سرمایه­گذاری سرمایه­گذاری…………………………………………………………………………………………………13

1-11-3 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………14

1-12 ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………14

1-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم؛ ادبیات پژوهش

2-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2 گفتاراول؛گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………………18

2-2-1 کیفیت گزارشگری…………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-2 عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………….21

2-3 گفتار دوم؛ سیاست­های تقسیم سود………………………………………………………………………………………………25

2-3-1 مفهوم سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-2 تئوری‌های تقسیم سود……………………………………………………………………………………………………………28

2-3-3 تئوری تقسیم سود باقیمانده…………………………………………………………………………………………………….29

2-3-4 تئوری علامت­دهی…………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-5 تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-6 فرضیه هزینه نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………33

2-3-7 فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود………………………………………………………………………………………………..34

2-3-8 فرضیه پاداش مدیریت……………………………………………………………………………………………………………..35

2-3-9 فرضیه‌های پیامدی و جانشینی…………………………………………………………………………………………………..35

2-3-10 تئوری بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………..36

2-3-11 تئوری پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………37

2-3-12 عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

2-3- 13 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود ……………………………………..41

2-3-14 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………….43

2-3-15 سودآوری و تقسیم سود…………………………………………………………………………………………………………44

2-4 گفتار چهارم؛ سرمایه­گذاری…………………………………………………………………………………………………………..45

2-4-1 سرمایه گذاری سرمایه­ای………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-1-1 بر اساس موضوع سرمایه­گذاری…………………………………………………………………………………………….47

2-4-1-2 بر اساس زمان یا مدت سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………………..47

2-4-1-2 بر حسب خطر یا ریسک سرمایه­گذاری………………………………………………………………………………….47

2-4-2 سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………….48

2-5 گفتار چهارم- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………..50

2-5-1 پژوهش­های انجام گرفته در خارج از ایران………………………………………………………………………………….51

2-5-2 پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………52

2-6 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………63

فصل سوم؛ روش شناسی پژوهش

3-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………65

3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………66

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..67

3-4 روش  گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..68

3-5 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-5-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………….69

3-5-2 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-5-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-6 سوالات و فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..69

3-7 مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-8 تعاریف عملیاتی متغیر………………………………………………………………………………………………………………..71

3-8-1 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………….

-8-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………73

3-8-3 متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………….73

3-9 روش های آماری تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­های پژوهش………………………………………………………..75

3-9-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-9-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………….76

3-9-1 مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری زمانی و ی…………………………………………………..77

3-9-2 داده‏های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………………….78

3-9-3  آزمون معنی­دار بودن اثرات فردی F چاو…………………………………………………………………………………..79

3-9-4 مدل­های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………………..80

3-9-5- آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………80

3-10 آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها………………………………………………….82

3-10-1 آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………..82

3-10-2 آزمون F………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-10-3 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-11 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک………………………………………………………………………………………….83

3-11-1 ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………84

3-11-2- عدم خود همبستگی جملات خطا………………………………………………………………………………………….84

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-12 نرم افزارهای  تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………85

3-13 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل داده­ها

4-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………87

4-2 جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………87

4-3 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-3-1 تحلیل آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..92

4-4  آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………94

4-5 همبستگی بین متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………..94

4-6 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………….98

4-7 آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………99

4-8 آزمون هم خطی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………100

4-9 آزمون عدم خود همبستگی بین باقی­مانده­ها(دوربین واتسون)…………………………………………………………103

4-10 روش‌های برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………….104

4-10-1 آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………..105

4-10-2 آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….108

4-10-2-1 مدل سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………….109

4-10-2-2 مدل سرمایه­گذاری سرمایه­ای…………………………………………………………………………………………..111

4-10-3 آزمون فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….114

4-10-3-1 مدل اول شرکت های با رشد بالا …………………………………………………………………………………….115

4-10-3-2 مدل دوم شرکت های با رشد پایین………………………………………………………………………………….117

4-11 خلاصه نتایج فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

4-12 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………120

فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5 دیباچه……………………………………………………………………………………………………………………………………122

2-5 چکیده­ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش………………………………………………………………………………….122

5-3 نتیجه­ی آزمون فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………..124

5-4 نتیجه­ی آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….125

5-5 نتیجه­ی آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………126

5-6 خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­ها و مقایسه با نتایج پیشین…………………………………………………………………128

5-7 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..129

5-7-1 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………….129

5-7-2 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..129

5-8 محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………130

5-9 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………131

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………132

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment