دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • فرایندهای اجرایی:

ارتباط وتعامل بین فرایندهای اجرایی رابه شرح ذیل ارائه نموده است:

– اجرای برنامه پروژه: انجام کلیه فعالیتها مطابق برنامه پروژه می باشد.

– اطمینان کیفیت: ارزیابی کلی ازنحوه اجراوتعیین بسته مناسب برای اجرای پروژه متناسب باکیفیت موردتوجه دراستانداردهای به کارگرفته شده درپروژه می باشد.

– بهبودسازمان: تهیه وتدوین وبهبود نحوه استفاده ازمهارتهای فردی وگروهی،به منظورافزایش توان اجرایی درپروژه می باشد.

– توزیع اطلاعات: تدوین اطلاعات وتوزیع زمانمندومنظم اطلاعات بین سطوح مختلف متولیان پروژه است.

– درخواست: اخذ پیشنهادات فنی ومالی متناسب بانیازهای پروژه می باشد.

– انتخاب تامین کنندگان کالا: انتخاب منابع تامین کالاومواد ازبین سازندگان وفروشندگان است.

– عقدقرارداد وراهبردی پیمان: انجام مدیریت کامل برارتباطات مجری باسازندگان وفروشندگان کالاوموادپروژه می باشد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1