دانلود پایان نامه عمران درباره داده های استاتیکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-11-1- شناسایی آسیب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک توسط هالند و دانشجویان او در دانشگاه م‍یش‍یگان در سال 1975 و به انگ‍یزه رس‍یدن به یک الگوریتم قوی برای به‍ینه­یاب‍ی پایه­ریزی شده است. از آنجا که در طب‍یعت فرایند انطباق و بقای نژاد برتر به خوب‍ی و بطور مداوم صورت م‍ی­گ‍یرد، ایده شب‍یه­سازی این فرایند ایجاد و منجر به تعریف الگوریتم ژنتیک شده است. البته امروزه نه تنها فرایند طب‍یع‍ی تکامل اثبات‍ی بر قدرت این روش ژنتیک است بلکه بطور ریاضی و در عمل ن‍یز قدرت این روش در حل مسائل پ‍یچ‍یده به اثبات رس‍یده است. به هم‍ین جهت بطور روزافزون از این روش در تحق‍یقات و پروژه­های عمل‍ی استفاده م‍ی­شود.

در سال 1986 نخستین کاربرد روش ژنتیک در طرح بهینه­سازی توسط گلدبرگ انجام شد. او سطح مقطع خرپا را با اعمال محدودیت تنش بهینه کرد و در هر بار پارامترهای جمعیت اولیه را به شکل متفاوت انتخاب کرد. البته کار او از کارایی پایینی برخوردار بود چرا که تحلیل­های زیادی را برای جستجوی پاسخ بهینه لازم داشت[45].

در سال1992 کریشنا مورتی و راجیو به بهینه­سازی خرپاهایی پرداختند که در آن­ها متغیر سطح مقطع به شکل گسسته انتخاب شده بودند و از روش ژنتیکی که توسط گلدبرگ ارائه شده بود برای بهینه سازی آن­ها بهره گرفتند. آن­ها مساله برنامه­ریزی ریاضی را با استفاده از تابع جریمه خارجی به شکل نامقید تبدیل کرده ویک تابع هدف اصلاح شده را برای وزن سازه بدست آوردند. سپس محدودیت­های تنش و تغییر مکان را اعمال نمودند و تنها از عملگر­های تکثیر و پیوند استفاده کردند. جهت تعیین صلاحیت هر طرح تابع هدف اصلاح شده را برای آن طرح  از مجموع حداقل و حداکثر مقدار تابع در همان نسل کم کردند و به یک مقدار صلاحیت رسیدند. میزان افزایش میانگین این صلاحیت­ها در هر نسل متغیر بود زیرا مقدار حداقل و حداکثر تابع هدف اصلاح شده در هر نسل متغیر می­باشد. در این روش زمانی فرایند تحقیق خاتمه می­یابد که 85 درصد ار طرح­های جمعیت به صلاحیت یکسانی برسند[46].

یکی از روش­های بر پایه