دانلود پایان نامه عمران تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

فصل اول: معادلات کلی حاکم بر انتشار امواج در محیط­های ایزوتروپ جانبی و شرایط مرزی مساله 10

1-1- مقدمه 11

1-2- بیان مسأله و معادلات حاکم 16

1-3- توابع پتانسیل 19

1-4- جواب کلی معادلات حرکت 26

فصل دوم: حالات خاص و توابع گرین در حالت کلی 33

2-1- مقدمه 34

2-2- نیروی متمرکز در جهت  دلخواه 34

2-3- نتایج برای محیط ایزوتروپ 35

2-4- نتایج برای حالت استاتیکی 37

2-5-تبدیل دستگاه مختصات قطبی به دستگاه ‌مختصات دکارتی و انتقال محورها 41

فصل سوم: تابع امپدانس شالوده صلب مستطیلی با استفاده از توابع گرین 46

3-1- مقدمه 47

3-2- تحلیل شالوده صلب مستطیلی تحت تغییرمکان همزمان افقی و گهوارهای 47

3-3-1- توابع شکل مورد استفاده 48

3-3-1-1- توابع شکل المان‌های لبه‌ای 8 گره‌ای () 49

3-3-1-2- توابع شکل المان‌های میانی 8 گره‌ای () 52

3-3-1-3- توابع شکل المان‌های گوشه 8 گره‌ای () 52

3-4- فلوچارت برنامه‌نویسی برای تحلیل مسأله 56

فصل چهارم: نتایج عددی 58

4-1- مقدمه 59

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 84

5-1- مقدمه 85

5-2- پیشنهادات 85

فهرست مراجع 86

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1- ضرایب ارتجاعی مصالح انتخاب شده………………………………………………………61

جدول 4-2-  سختی استاتیکی در محیط­های متفاوت…………………………………………………..62

جدول 4-3-  سختی دینامیکی در حالت مربعی…………………………………………………………..63

جدول 4-4-  سختی دینامیکی در حالتی که یک ضلع نصف ضلع دیگر باشد…………………………………….64

 

فهرست اشکال

شكل 1-1- شكل شماتیك ساختمان، شالوده و زمین زیر آنها………………………………………….12

شكل 1-2- شكل شماتیك مدل اجزاء محدود ساختمان، شالوده و زمین زیر آنها……………….13

شكل 1-3- شكل شماتیك مدل اجزاء محدود ساختمان و شالوده و توابع امپدانس

معادل خاك……………………………………………………………………………………………..13

شکل 1- 4- بریدگی‌های شاخه برای  l1،l2  وl3……………………………………………………………26

شکل 1- 5- محیط نیمه بی‌نهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر نیروی با امتداد

دلخواه  موثر