دانلود پایان نامه عمران: تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

1-5- ابعاد رساله

در این پژوهش تلاش شده است تا آسیب ایجاد شده در سازه پل براساس یک مسئله بهینه­یابی با استفاده از داده­های استاتیکی یا دینامیکی مربوط به سازه پل ارائه و تشخیص داده شود. بر این اساس دو روش پیشنهادی در این پایان­نامه ارائه شده است. همچنین با توجه به اینکه در واقعیت اطلاعات اغلب با نوفه همراه است، با اعمال نوفه­های موجود آسیب در سازه مجدداً بررسی گردیده است. نوآوری در شناسایی آسیب با اعمال نوفه با میزان بیش از 1 درصد تا 12 درصد با دقت بسیار مناسب نشان دهنده توانایی روشهای پیشنهادی در این پایان­نامه است. فصل اول در خصوص کلیات موضوع مطالبی ارائه شده است. سپس در فصل دوم با توجه به موضوع رساله ادبیات فنی و تاریخچه مطالعات در زمینه تشخیص آسیب ارائه شده است.  با توجه به حل بهینه­یابی مورد نیاز در این پایان­نامه، در فصل سوم، روشها و الگوریتم­های بهینه­یابی با تاکید بر روش­های پیشنهادی تشریح شده است. در فصل چهارم نحوه بهینه­یابی تابع هدف و در نهایت تشخیص آسیب و شیوه­های مربوطه در روش­های پیشنهادی ارائه گردیده است. تجزیه و تحلیل نتایج تشخیص آسیب، صحت سنجی و بررسی روش­های پیشنهادی بر روی مثال­های عددی و آزمایشگاهی در فصل پنجم ارائه شده است. در نهایت در فصل ششم نتیجه­گیری شامل بررسی نتایج کلی حاصل شده و پیشنهادات ارائه گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی