دانلود پایان نامه عمران با موضوع بررسی خطرزلزله

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

منابع طبیعی استان مركزی

 

از كل مساحت 9/1 میلیون هكتاری مراتع استان مركزی با توجه به بررسیهای انجام شده مرتعی با وضعیت عالی و خیلی خوب وجود ندارد و اكثریت آنها در وضعیت ضعیف و متوسط و درصد اندكی نیز در وضعیت نسبتاً‌ خوب قرار دارند . عدم وجود مراتع عالی و خیلی خوب ، وجود تیپهای گیاهی 3 و 4  فرسایش متوسط تا شدید و تجمع رسوبات در پای گیاهان فشردگی شدید خاك  و وجود میكروتراسها در سطح خاك خود دلیل دیگری بر كمبود مواد غذایی و وجود چرای شدید در مراتع است .

این بررسیها همچنین نشان می دهد كه گیاهان خوش خوراك از نظر رشد و رویش و سلامتی و شادابی ضعیف بوده و به علت چرای مفرط تجدید حیات و زادآوری در آن ها بسیار كم است. به علاوه گرایش مراتع نشان می دهد كه تا چه حد نحوه بهره برداری از آنها غیر اصولی و نادرست است. گرایش اكثر مراتع استان منفی بوده و گونه های مرغوب و خوش خوراك جای خود را به گونه های مهاجم و غیر قابل استفاده واگذار نموده اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام