دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری

مشاهده فجایعی که انسان ها نسبت به یکدیگر مرتکب شده و می شوند سبب شده است که عده ای از صاحب نظران از این نظر دفاع کنند که پرخاشگری در انسان جنبه ذاتی و فطری دارد. از میان این صاحب نظران فروید واضع مکتب روانکاوی و اورنز، جانورشناس مشهور اتریشی را می توان نام برد. که هر دو به ذاتی بودن پرخاشگری در انسان اعتقاد دارند. هم فروید و هم لونز پرخاشگری را نیروی نهفته ای در انسان می داند که دارای حالت هیدرولیکی است، یعنی به تدریج متراکم و فشرده شده و نیاز به تخلیه پیدا می کند اما فروید پرخاشگری را مخرب و لونز آن را سازنده تلقیز می کند. توضیح لونز درباره کشته شدن انسان ها به دست انسان های دیگر مبتنی بر این اصل در نظریه اوست که در حیوانات اساسا دو نوع واکنش در برابر خطر وجود دارد: یکی نزاع و دیگری فرار. لونز همچنین دریافت که هر چه قابلیت های جنگیدن یک حیوان بیشتر باشد، نیرویی باز دارنده ذاتی او برای رفتار پرخاشگرانه نسبت به هم نوع خود قوی تر است. در مورد حیواناتی که توان جنگیدن موثری را دارا نیستند، این بازداری ضعیف است. زیرا پرخاشگری خطری چندان نسبت برای طرف مقابل نخواهد داشت. اما در مورد انسان، به عقیده لونز این الگو شکسته و به هم ریخته است. از آنجا که انسان در اصل، به بازداری های ذاتی برای نشان دادن پاسخ پرخاشگرانه نسبت به همنوع خود ضعیف است.اما پیشرفت های عظیم تکنولوژی که در زمینه ی سلاح به او اجازه رشد و توسعه ی قدرت تخریب و ویران سازی داده است. به خاطر فقدان نیروی بازدارنده طبیعی و فراهم شدن امکانات فراوان صدمه زدن به دیگران، در میان همه موجودات تنها انسان به کشنده ی قهار و بدون پروای خود تبدیل شده است (کریمی، ۱۳۷۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی

  • 1

Leave a comment