دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

1-3- تحلیل احتمالی خطر زلزله(Probablistic Seismic Hazard Analysis ) :

در خلال دهه های گذشته استفاده از مفاهیم احتمالات باعث شده است که عدم قطعیت در اندازه، موقعیت و سرعت تکرار زلزله ها و همچنین تغییرات مشخصات حرکت زمین با بزرگی و موقعیت زلزله به طور صریح در ارزیابی خطرات زلزله مورد توجه قرار گیرد.

 تحلیل احتمالی خطرPSHA چارچوبی ارائه می دهد که در آن این عدم قطعیت ها می تواند شناسایی شده و به صورت کمی درآمده و در یک روند منظم به گونه ای ترکیب شوند، تا تصویر کاملتری از خطر زلزله ترسیم گردد.

درک مفاهیم و ساختار روش  PSHA ، مستلزم آشنایی با بعضی واژگان و مفاهیم پایه تئوری احتمالات می باشد. روش تشریحPSHA از خیلی جهات مشابه روشی است که توسط(CorneLL 1968) بخوبی تبیین شده است.

روش PSHA  همچنین به صورت یک روش4  مرحله ای(Reitter 1990  ) که هر مرحله تا حدودی مشابه مراحل روشِDSHA می باشد قابل بیان خواهد بود. این قسمت که در شکل (2-1 ) نشان داده شده است بشرح زیر می باشد :

1- قدم اول که همان شناسایی و مشخص نمودن منابع زلزله
می باشد و مشابه قدم اول در روش قبلی
DSHA می باشد، با این تفاوت که در این روش احتمال توزیع موقعیت پتانسیل شکست در محدوده منبع زلزله نیز بایستی مشخص گردد.

در اغلب حالات احتمال یکنواخت توزیع زلزله به هر منبع تخصیص داده می شود، به این معنی که زلزله ها با احتمال یکسان در هر نقطه داخل زون منبع اتفاق خواهند افتاد. این گسترش سپس به منظور دستیابی به احتمال توزیع مربوطه در هر فاصله منبع تا محل با هندسه منبع زلزله ترکیب می شوند. از طرف دیگر در DSHAفرض می شود که احتمال وقوع زلزله در نقاط مختلف نزدیکترین منبع به محل مورد مطالعه1  و در سایر نقاط صفر می باشد.

2- قدم بعدی مشخص کردن لرزه خیزی یا توزیع موقتی تکرار زلزله می باشد. در این مرحله از یک ارتباط تکرار که توسط آن سرعت متوسطی که ممکن است زلزله ای به اندازه خاص از آن تجاوز کند، استفاده خواهد شد تا لرزه خیزی هر زون منبع مشخص شود. ارتباط تکرار ممکن است دربردارنده زلزله ای با حداکثر اندازه باشد، لیکن ملاحظات در خصوص آن زلزله را همانطور که در روش DSHAغالباً عمل می شود محدود

  • 1