دانلود پایان نامه رشته جغرافی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-6-1-3   گسل حصار

گسل واژگونه بزرگ زاویه ای به صورت دسته گسل های متعددی است که روند کلی آنها خاوری – باختری می باشد. ساختارهای به دست آمده از راندگی در رویه گسل خصوصا در مجاورت روستای حصار به خوبی دیده می شوند. در اثر این گسلش بخش هایی از هک سازند مزدوران تا بلندای زیادی بالا آمده و بر روی بخش دیگری از همین سازند جای گرفته است. از محل روستای حصار به سوی خاور (تا جنوب روستای اسدلی)و همچنین به سوی باختر این گسل به صورت یک خطواره در عکس های ماهواره ای قابل تشخیص می باشد و به روشنی رسوبات نئوژن را قطع می کند. همان گونه که قبلا نیز اشاره گردید در مجاورت همین گسل در دو نقطه برونزدهایی از سنگ های آتشفشانی جدید دیده می شوند که احتملا در ارتباط با فعالیتهای تکتونیکی این گسل می باشند.

منطقه گریوان که همانند دشت بسته کوچکی دیده می شود، دارای چشمه های فراوانی با آبدهی 5/0 تا 150 لیتر در ثانیه می باشند که اکثرا‍ً از سازند آهکی مزدوران تغذیه می شوند. نکته درخور توجه در مورد توزیع این چشمه ها هماهنگی نسبی آنها با امتداد گسل حصار می باشد که همانند خطی در طول این گسل دیده می شوند. این نحوه توزیع حاکی از ارتباط چشمه ها با گسله حصار و نقش آن در ظهور این چشمه ها می باشد.

2-6-1-4 گسل چهار خروار

گسل چهار خروار با درازای نزدیک به 20 کیلومتر از باختر روستای چهارخروار شروع شده و با روند عمومی خاوری – باختری تا جنوب روستای نوده ادامه یافته و در آنجا در زیر رسوبات جدید پنهان می گردد. در مجموع این ناحیه از نظر تکتونیکی و گسلش پیچیده است. سازوکار این گسل از نوع واژگونه بوده وسبب رانده شدن سازند تیرگان با نفوذ پذیری بالا برروی سازندهای جوانتر از خود(سرچشمه سنگانه و آبدراز ) با نفوذ پذیری ضعیف شده است. شیب کلی صفحه گسل بین 60-50 درجه و به سوی شمال می باشد . ساختارهای به دست آمده از راندگی رویه گسله و همچنین خش لغزش[1] درطول آن به خوبی دیده می شود. با توجه به وابستگی واحدهای رسوبی دو سوی گسل به نظر می رسد که سن گسلش پیش از نئوژن باشد .  در باختر روستای چهار خرروار واحد سنگی آهک