دانلود پایان نامه ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده ی علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. »

 

 

عنوان:

ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

 

استاد راهنما:

دکتر احمد مدرس 

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین کیفیت افشا (اجباری و اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی بود. به این منظور 101 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رگرسیون چندگانه و پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد، در واقع با افزایش کیفیت افشا تلاش سرمایه گذاران برای دستیابی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اختیاری اطلاعات را در پیش بگیرند شاهد وجود تقارن اطلاعاتی خواهیم بود. و اما بین افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباطی یافت نشد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اطلاعات را در پیش نگیرند شاهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و به عبارتی شاهد شکاف در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهیم بود. همچنین در ادامه تأثیر متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم، درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی و درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت بر روابط بین فرضیه ها سنجیده شد.

واژگان کلیدی:

افشا اجباری، افشا اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی، پانل دیتا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………….. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….. 4

1-4) جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5

1-5) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

1-6) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 6

1-6-1) سوال اصلی…………………………………………………………………………………………… 6

1-6-2) سوالات فرعی……………………………………………………………………………………….. 6

1-7) فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6

1-7-1) فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 6

1-7-2) فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………. 6

1-8) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

1-9) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-10) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. 7

1-11) روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………. 8

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

1-12) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. 8

1-13) مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………… 8

1-14) تعاریف اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………………………….. 9

1-15) خلاصه فصل و ساختار تحقیق…………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2) نقش شفافیت در گزارشگری مالی…………………………………………………………………… 15

2-2-1) مبانی نظری کیفیت افشا……………………………………………………………………………. 16

2-2-1-1) اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی…………………………………………………………… 20

2-2-1-2) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت …………………………………….. 20

2-2-2) اطلاعات با اهمیت …………………………………………………………………………………. 22

2-2-2-1) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ……………………………………………………………. 22

2-2-2-2) خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ……………………………………. 23

2-2-2-3) محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات …………………………………… 23

2-2-2-3-1) منفعت و هزینه ……………………………………………………………………………… 23

2-2-3) افشای داوطلبانه …………………………………………………………………………………….. 24

2-2-3-1) هدف افشای اطلاعات مالی…………………………………………………………………… 26

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

2-2-3-2) حجم اطلاعات…………………………………………………………………………………… 26

2-2-3-3) مخاطبان افشای اطلاعات …………………………………………………………………….. 26

2-2-4) افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی ……………………………… 27

2-2-5) اهمیت و نقش افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران…………………………….. 28

2-3) نقش اقتصادی بازار‌های سرمایه …………………………………………………………………….. 28

2-3-1) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………… 29

2-3-2) مشکل نمایندگی ……………………………………………………………………………………. 30

2-3-3) پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………….. 31

2-3-3-1) اندازه گیری دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش …………………………………… 36

2-4) بررسی ارتباط بین متغیرها ی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی……………………………. 37

2-5) پیشینهتحقیق…………………………………………………………………………………………….. 38

2-5-1) تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………………………. 38

2-5-2) تحقیق‌های داخلی ………………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 47

3-2) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 47

3-3) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 48

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

3-3-1) قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………… 48

3-3-2) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. 48

3-3-3) قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………… 48

3-4) روش و ابزار گرداوری داده ها………………………………………………………………………. 48

3-5) جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………… 49

3-6) فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 50

3-6-1) فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 50

3-6-2) فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………. 50

3-7) مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق……………………………………….. 51

3-7-1) مدل کلی تحقیق……………………………………………………………………………………… 51

3-7-2) مدل 1 جهت آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………. 51

3-7-3) مدل 2 جهت آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………. 52

3-8) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیق……………………………………………………………………. 52

3-9) روش محاسبه متغیر‌های تحقیق ……………………………………………………………………… 52

3-9-1) متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………….. 52

3-9-2) متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………….. 53

3-9-3) متغیر‌های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)……………………………………………………….. 55

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

3-10) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها …………………………………………………………………….. 55

3-11) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 56

3-12) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای تحقیق…………………………………………………… 56

3-12-1) نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………….. 57

3-12-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………………….. 57

3-12-3) بررسی ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………… 57

3-12-4) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………. 58

3-12-5) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………… 58

3-12-6) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها………………………………………………………. 59

3-12-7) ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………. 59

3-12-8) ضریب تعیین………………………………………………………………………………………. 60

3-13) نرم افزار تحلیل آماری ……………………………………………………………………………… 60

3-14) خلاصه این فصل……………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 62

4-2) آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… 62

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 63

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

4-3-1) نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………………. 63

4-3-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها…………………………………………. 64

4-3-3) بررسی ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………… 65

4-3-4) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 66

4-3-5) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها………………………………………………………….. 66

4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………. 67

4-4-1) فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………. 67

4-4-2) فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 71

5-2) نتایج ازمون فرضیه ها………………………………………………………………………………….. 72

5-2-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. 72

5-2-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………. 73

5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………….. 74

5-3-1) پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 74

5-3-2) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی……………………………………………………………….. 76

منابع و مأخذ

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                                              صفحه

نگاره 2-1 خلاصه تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………….. 44

نگاره 2-2 خلاصه تحقیق‌های داخلی………………………………………………………………………. 45

نمودار 3-1 مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………… 51

نگاره 3-1 شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق…………………………………………………. 54

نگاره 4-1 آمار توصیفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………….. 62

نگاره 4-2 آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………………….. 64

نگاره 4-3 نتایج آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………… 64

نگاره 4-4 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی وایت………………………………………………………. 65

نگاره 4-5 نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن………………………………………………………….. 66

نگاره 4-6 آزمون عدم خود همبستگی …………………………………………………………………….. 67

نگاره 4-7 نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه فرعی اول……………………………. 67

نگاره 4-8 نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………. 68

نگاره 4-9 خلاصه نتایج تحقیق …………………………………………………………………………….. 69

-1) مقدمه

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment