دانلود پایان نامه در مورد مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر

پس از بررسی مسائل حقوق بشری به این پرسش می­رسیم که آیا مداخله بشر دوستانه  در راستای هدف غایی منشور ملل متحد در جهت حمایت از بشریت است. اما به وضوح در مغایرت با دو اصل اساسی منشور یعنی اصل منع توسل به زور ( بند(۴) ماده ۲ منشور ملل متحد ) و اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها ( بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد ) قرار دارد و از این جهت مورد ایراد قرار گرفته است .[۱]

اما آیا هنگامی که دولت ها حقوق بشری شهروندان خود را نقض کنند و یا در جریان یک جنگ داخلی سقوط می­کنند و حتی ملاحظات انسانی را محترم نمی­شمارند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم می­شود ، نمی­توان اصل حاکمیت را نادیدیه گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست ؟ بی­تردید دولت ها در برابر نقض بنیادین حقوق بشر ، تعهد اخلاقی و حقوقی دارند و هرگاه قوق بشر به طور نظام مند ، فاحش ودر سطح گسترده نقض شود و وجدان بشریت را متأثر سازد ، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاق و انسانی موجه نیست .

در این مبحث به نظرات موافقان و مخالفان مداخله بشر دوستانه پرداخته شده و ارزیابی می شود.

گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه

حقوقدان بسیاری مشروعیت مداخله بشر دوستانه را در چارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی قابل اثبات نمی­دانند . به نظر ایو ساندوز ( Yves Sandoz ) مداخله مسلحانه یک دولت برای خاتمه دادن به نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر ، جایگاهی در نظام پیش بینی شده سازمان ملل متحد ندارند.[۲]

فرانک ورادلی دو حقوق دان آمریکایی ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل متحد و تأکید بر اینکه در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی  برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی­شود ، تصریح می­کنند : « نه قواعد مدون بین الملل اجازه چنین امری را می­دهد و نه عملکرد دولت ها آن را تداعی می­کند . منشور ملل متحد و قطعنامه های سازمان ، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمی­کنند و از سوی دیگر

Leave a comment