دانلود پایان نامه در مورد شرکت های تجاری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت‌ها

شرکت‌هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی ‌آن‌ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت‌ها خارجی هستند. هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود ولی مرکز اصلی‌اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.

باید توجه داشت که شرکت‌هایی که در خارج تشکیل و ثبت شده‌اند، اگر در ایران نیز به ثبت برسند، چنان چه مطابق اصل و مقررات کشور خود، تجاری محسوب شوند در ایران نیز تجاری به حساب می‌آیند و درباره اصول مربوط به تاسیس و سازمان و اداره شرکت و تابع اصول مقرر در کشور متبوع خود شرکت خواهند بود.

ی- طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکاء

از این نظر شرکت‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد.

ا- شرکت‌های با مسئولیت نامحدود شرکاء: در این شرکت‌ها علاوه بر دارایی خود شرکت که باید جوابگوی طلب طلبکاران باشد دارایی شخصی شرکاء نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است. مصداق بارز این شرکت‌ها، شرکت تضامنی است که در آن هر یک از شرکاء مسئول تمام قروض شرکت است. شرکت نسبی نیز مصداق دیگر این نوع از شرکت‌هاست چرا که در شرکت نسبی نیز شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود مسئول قروض مازاد به سرمایه شرکت هستند.

۲- شرکت‌های با مسئولیت محدود شرکاء: در این نوع شرکت‌ها، مسئولیت شرکاء، در قبال قروض و تعهدات شرکت، محدود به همان آورده‌ای است که برای تشکیل سرمایه شرکت ارائه نموده‌اند یا باید ارائه بنماید و مازاد بر این آورده‌اند، دارایی‌های دیگر آن‌ها مصون از تعهدات شرکت است. مصادیق این دسته از شرکت‌ها، شرکت‌های سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محدود است.

۳- شرکت‌های با مسئولیت مختلط شرکاء: این شرکت‌ها از شرکت‌هایی هستند که از دو دسته شریک تشکیل می‌شود:

دسته اول شرکایی هستند که مسئولیت نامحدود دارند و دسته دوم شرکایی هستند که مسئولیت محدود دارند. مصادیق این دسته از شرکت‌ها دو شرکت مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی است. «این نوع شرکت‌ها مخلوطی هستند از شرکت‌های سرمایه‌ای و شرکت‌های اشخاص که در آن شرکا‌ی ضامن کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می‌گذارند و بطور نامحدود مسئولیت

Leave a comment