دانلود پایان نامه در مورد:مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • ابزارهاوتکنیکهای فرایند کنترل کلی تغییرات:

1- سیستم کنترل کلی تغییرات: سیستم کنترل کلی تغییرات مجموعه روشهای قابل استناد رسمی می باشد بطوریکه این سیستم مراحلی راکه درآن مستندات پروژه ممکن است تغییر یابندراتعریف می کندبسیاری ازسیستمهای کنترل تغییرات دارای هیئت کنترل تغییرات(CCB) هستندکه مشمول تایید یا رددرخواست تغییرات می باشد.تغییرات درپروژه ممکن است به دوصورت پیش بینی شده وپیش بینی نشده باشند سیستم کنترل تغییرات باید شامل روشهایی باشدتاتغییرات پیش بینی شده که ازقبل تعریف شده اندبطور خودکار پذیرفته شوند.البته هردونوع تغییرات باید مستندسازی شوند.

2- مدیریت اعمال تغییرات: مدیریت اعمال تغییرات روشی مدرن برای هدایت ونظارت فنی پروژه می باشدوشامل مواردزیرمی شود:

  • تعیین وتدوین ویژگیهای فیزیکی وعملکرد هرفعالیت یاسیستمی درپروژه.
  • کنترل تغییرات درویژگیهای هرفعالیت وسیستمی درپروژه.
  • ثبت وگزارش تغییرات ووضعیت اجرایی آنها.
  • نظارت برانجام هرفعالیت وسیستمی برای انطباق آنهابانیازهای پروژه.

3- ارزیابی عملکرد: تکنیکهای ارزیابی عملکرد ازقبیل روش ارزش بدست آمده     (Earned Value) ارزیابی می کنندکه آیافعالیتهای پروژه طبق برنامه پیش بینی شده پیش می روندیانه.

4- برنامه ریزیهای دیگر: پروژه ها به ندرت برطبق برنامه اجرا می شوند.تغییرات آتی ممکن است شامل تخمین هزینه های جدیدمتوالی جدیدفعالیت ودیگرتنظیمات برنامه پروژه شوند.

5- سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه: همانطورکه قبلا توضیح داده شدسیستم اطلاعات مدیریت پروژه شامل ابزارها وتکنیکهایی می باشد که برای جمع آوری،ادغام وانتشار نتایج دیگر فرایندهای مدیریت پروژه مورداستفاده قرار می گیرد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

  • 1