دانلود پایان نامه درباره بررسی خطرزلزله

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

آب و هوای استان مركزی

استان مركزی به دلیل مجاورت بخش شرقی آن با كویر مركزی از یك طرف و وجود چین خوردگیهای سلسله جبال زاگرس در بخش جنوبی و غربی آن از طرف دیگر دارای آب و هوایی كاملاًمتفاوت در مناطق مختلف می باشد . به طوریكه مقدار بارندگی كمتر از 100 میلیمتر در مناطق كویری تا بیش از 350 میلیمتر در مناطق كوهستانی تا كنون تخمین زده شده است كه در مناطق كوهستانی ریزش های جوی اغلب به صورت برف و در مناطق كم ارتفاع بیشتر به صورت باران ظاهر می شود.حداقل وحداكثر مطلق درجه حرارت               (2- و40 درجه سانتیگراد) گزارش شده است.

اقلیم استان بر اساس دیاگرام اقلیمی آمبرژه به سه ناحیه تقسیم بندی می شود .

1-اقلیم نیمه مرطوب سرد تا نیمه خشك

2-اقلیم نیمه خشك ، سرد تا خشك سرد

3- اقلیم خشك ،‌معتدل تا بیابانی گرم خفیف

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام