دانلود پایان نامه درباره الگوی رفتاری ترك چسبنده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

7-2- گزیده‌ی پایان‌نامه

اهمیت پدیده‌ی شكست و گسترش ترك، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب كرده است. تا‌كنون پژوهش‌های بسیاری در بررسی این پدیده، برای ماده‌های گوناگون انجام شده است. شناخت برتری‌ها و کاستی‌های هر ماده، طرحی بهینه را به دست می دهد. از سویی، بهره‌جویی از ماده‌ی مرکب در ساخت و تقویت سازه‌ها بسیار مورد توجه است. از این رو، بررسی شکست و گسترش ترک در ماده‌ی مرکب، در شناخت رفتار این ماده راهگشا است. فصل نخست، به معرفی الگوهای رفتاری رشد ترك و بیان شیوه‌ی تحلیلی در شبیه‌سازی ترک در ماده‌ی مرکب پرداخت. در فصل دوم، سه الگوی رفتاری شامل كشسان خطی، ترك چسبنده و خرابی بیان شد. فصل سوم، به بیان شکست در ماده‌ی مرکب و چگونگی شکل‌گیری ترک در این ماده پرداخت. در فصل چهارم، شبیه‌سازی رشد ترک با معرفی معیار رشد ترک و روش‌های یافتن آن بررسی شد. برای دستیابی به پاسخ‌های دقیق‌تر در شبیه‌سازی عددی، از جزء چسبنده  بهره‌جویی شد. فصل پنجم، به معرفی جزء چسبنده پرداخت. ارتباط‌سازی و چگونگی به‌کار‌گیری این جزء، در شیوه‌ی جزء‌های محدود و همچنین ارائه‌ی معیار مناسب برای رشد ترک، کاربرد این فن را در زمینه‌های تحلیلی هموار کرده است. در این پژوهش، با پیشنهاد تابع‌های گوناگون در ارتباط‌سازی جزء چسبنده، پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر شدند. در فصل ششم، پس از راست‌آزمایی تابع‌های پیشنهادی در نمونه‌های سنگ‌نشانه، پاسخ‌های به‌دست آمده ارزیابی شد.ز

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

  • 1