دانلود پایان نامه جغرافی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-6-2-2  گسل واژگونه باباامان

این گسل از جنوب روستای شیخ شروع شده و به سوی جنوب باختر تا حاشیه شهر بجنورد می رسد. این گسل دارای دو سازوکار توام راندگی و امتداد لغز می باشد ولی حرکت غالب آن راندگی است که در کوه باباموسی(شمال چشمه باباامان) بخشی از آهکهای کرتاسه تیرگان را بر روی بخشی دیگر از همان سازند رانده است. راندگی مذکور در این منطقه علاوه بر تغییر جهت شیب لایه ها باعث اختلاف ارتفاع در دو سوی گسل گردیده به طوری که در عکس ها ماهواره ای به صورت خطواره مشخصی نمایان است. بر اساس اطلاعات ژئوفیزیکی این گسل در زیر دشت (شهر) بجنورد نیز ادامه دارد و سبب جابجایی سنگ کف در این منطقه شده است.

در منطقه مورد مطالعه گسل های با سازوکار راندگی و معکوس به تعداد زیادی دیده می شوند که شرح مهمترین آنها از نظر گذشت. همان گونه که در نقشه زمین شناسی نیز ملاحظه می گردد، گسترش این نوع از گسل ها عمدتا در نیمه جنوبی محدوده مطالعاتی می باشد. به نظر می رسد که این محدوده تحت تاثیر نیروی فشارش بیشتری قرار گرفته است. گسل های با سازوکار تراستی و واژگونه از نوع برشی بوده و دارای زون برشی عریض و شبکه شکستگیهای فراوان در محدوده خود می باشند، بر این اساس مناطقی که تحت تاثیر این نوع گسل ها قرار دارند قادر به جذب و هدایت حجم وسیعی از آب های ریزشی جوبی به داخل سازندهای سنگی می باشند. افزون بر آن عملکرد این گسل ها به گونه ای است که گاها طبقات تراوا در بین دو طبقه ناتراوا قرار گرفته و سبب ذخیره حجم قابل توجهی آب در مخازن زیرزمینی می شوند.

2-6-3  گسل های راستالغز

این دسته از گسل ها عمدتا دارای روند شمال خاوری- جنوب باختری با سازوکار چپگرد از نوع برشی بوده و روند شمال باختری- جنوب خاوری با سازوکار راستگرد می باشند. گسله های راستالغز جابجاییهای زیادی را سبب شده اند. مهمترین آنها گسل قولانلو(در شمال خاوری محدوده مطالعاتی است) که یک گسل راستگرد با درازایی در حدود 23 کیلومتر سبب جابجایی افقی حدود 3500 متر شده است. این مقدار جابجایی منجر به کنار هم قرار گرفتن رسوبات سازند تیرگان با