دانلود پایان نامه تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2- 12-2- پردازش در حوزه فركانس

با وجود اینكه كار انجام شده توسط هاسكل[68] براى تعیین مشخصات سازه نبوده اما اولین تلاش براى مطالعه در حوزه فركانس و شروع دینامیك خاك و انتشار امواج در لایه­ها بوده است. قبل از 1971 تحقیقات انجام شده در حوزه فركانس بسیار محدود بوده است. هادسون[69] با استفاده از داده­هاى ثبت شده از زلزله سان فرناندو (سال 1957)، نخستین مقاله علمى در شناسایى مشخصات سازه­ها با كاربرد داده­هاى واقعى و با استفاده از روش­هاى حوزه فركانس ارائه كرد. در سال 1973، دیستفانو و همكارانش [53] روش­هاى شناسایی حوزه فركانس را براى یك مدل غیرخطى از یك ساختمان دو طبقه به كاربردند.

براى شناسایى مشخصات سازه­ها و تشخیص آسیب در حوزه فركانس مطالعات انجام شده توسط مك ورى [70] از اهمیت زیادى برخوردار مى­باشد. او نشان داد كه شناسایی مودهاى تک درجه خطى با استفاده از تعیین پارامترهاى مودی، كه از بررسى پاسخ فركانس در یک باند فركانسى اطراف فركانس طبیعى بدست مى­آیند، ممكن مى­باشد. همچنین تریفوناك و لاکو[71] با استفاده از مطالعات انجام داده در حوزه فركانس نشان دادند كه در نظر گرفتن سازه به تنهایى كافى نبوده و نیاز است اندركنش بین خاك و سازه در شناسایى سازه و تشخیص آسیب به كار برده شود. بوروشك و یانز[72] نیز با استفاده از طیف فوریه، تابع انتقال و تابع همبستگى نشان دادند كه شناسایى سازه­ها و تشخیص آسیب مبتنى بر مدل­هاى تحلیلى نسبت به آن­ها كه مبتنى بر رکوردهاى بدست آمده از سازه­هاى واقعى هستند 30% تا 80% خطا دارند.

ملهم و كیم[73] با استفاده از آنالیز تبدیل فوریه سریع[1] و تحلیل موجك نشان دادند كه تشخیص آسیب در حوزه فركانس قابلیت اعتماد كمترى نسبت به تشخیص آسیب در حوزه زمان- مقیاس دارد. بیشت و سینق [74] عملكرد تحلیل موجك، تجزیه مود تجربىEMD ، مدل­هاى پارامترى (از جملهARMA ) و روش برداشت اطلاعات از اوج­ها [2]را مورد بررسى قرار داده­اند. آن­ها نشان دادن كه روش PPM یك روش اولیه، ساده و قابل اعتماد در شناسایى سیستم­ها و تشخیص آسیب مى­باشد.

یك روش براى شناسایى در حوزه فركانس