دانلود پایان نامه : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی كرمانشاه

دانشكده تحصیلات تكمیلی

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.A.”  مدیریت بازرگانی

« گرایش بازاریابی»

عنوان

بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک

 (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

استاد راهنما

دكتر باغفلکی

 

استاد مشاور

دکتر سید رضا حسنی

 

دی ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان               صفحه
تقدیرت
 تقدیمث
چكیده1
فصل اول: كلیات پژوهش 
1-1.مقدمه3
1-2.بیان مساله4
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
1-4.اهداف مشخص پژوهش6
1-5. سوالات پژوهش6
1-6.فرضیه‏های تحقیق6
1-7. اصطلاحات و واژه های پژوهش7
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش 
2-1.مقدمه9
2-2.مبانی نظری10
 2-2-1. تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانك ها10
  2-2-1-1.دلایل بروز تورم10
  2-2-1-2.افزایش قیمت تمام شده پول در بانك ها11
  2-2-1-3. اثر تورم بر سپرده ها بانك ها13
2-2-2.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات14
2-2-3.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانكی22
 2-2-3-1.دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز22
 2-2-3-2.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا28
2-2-4.تغیرات نرخ سود  اعتبارات31
 2-2-4-1.تعریف اعتبارات33
2-2-5.متغیر های پولی و رشد نقدینگی34
 2-2-5-1.اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی34
  2-2-5-2.تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی  بر بانک37
2-2-6.بانک37
 2-2-6-1.چگونگی پیدایش بانكداری در ایران45
 2-2-6-2.بانک های خصوصی45
 2-2-6-3.بانكداری پس از انقلاب اسلامی50
2-2-7.بانک ملت51
2-3.پیشینه پژوهش51
2-3-1.پژوهش­های داخلی51
2-3-2.پژوهش های خارجی53
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 
3-1.مقــدمه57
3-2.روش پژوهش57
3- 3. متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش58
3-4. جامعه و نمونه آماری59
3- 5. تعیین حجم نمونه60
3- 6. ابزار جمع­آوری داده­ها61
3- 7.روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه62
3- 8. روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات64
3-9.ساختار پرسشنامه64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
4-1.مقدمه 
4-2.آمار توصیفی پاسخ دهندگان66
4 –3. بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها67

4 – 4 .اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری

73

4 – 3 – 1 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی

74

4 – 3 – 2 مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش

76
4 – 4 مدل کلی پژوهش77
4-5.بررسی فرضیات پژوهش94
4-6.یافته های جانبی96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 
5-1.مقدمه.103
5-2.نتایج پژوهش104
5-3.پیشنهادات106
5-4.پیشنهادهایی کاربردی108
5-8.منابع109
پیوست 
پرسشنامه 


فهرست جدول­های پژوهش

جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر63
جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع جنسیت67
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن69
جدول توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری68
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه70
آزمون‌های بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف72
شاخص های نیکویی برازش متغیر تورم73
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به سازه تورم در مدل اصلاح شده79
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تورم در مدل اصلاح شده80
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی82
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل متغیرهای پولی و رشد نقدینگی85
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز85
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش عامل تغییرات نرخ طلا و ارز88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بررسی عامل تغییرات نرخ طلا و ارز88
بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط بهبررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات94
شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پژوهش مربوط به بررسی عامل تغییرات نرخ سود اعتبارات93
رتبه بندی بندی متغیر های مستقل با بهره گرفتن از آزمون فریدمن94
تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های پژوهش95
تاثیر متغیر سنبر متغیر های پژوهش97
تاثیر متغیر تحصیلات بر متغیر های پژوهش98
تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های پژوهش99

 


فهرست نمودار­های پژوهش

68نمودار شماره توزیع فراوانی پاسخگوبان برحسب جنسیت
69نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سابقه­کاری
70نمودار  توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب سن
71نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات

چکیده:

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانك ها تاثیرگذارند. كه در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می كند. در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. رقابت پذیری تاثیرگذار در كسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقبا است. و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد. هر قدر رقابت پذیری كشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. در این پژوهش به بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ملت مورد بررسی قرار می گیرند.هدف کلی این پژوهش شناسایی متغیرهایی که بانک ملت می تواند با توجه به آنها جهت ارتقای سود خود نسبت به دیگر بانک های کشور اقدام نماید.و هدف کاربردی ،شناسایی عوامل موثر بر قدرت رقابت در سهم بازار بانک ملت می باشد.

  • فرضیه‏های پژوهش
  • تورم برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیرمعنا داری دارد.
  • نوسانات نرخ ارز برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
  • تغیرات نرخ سود سپرده ها برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.
  • تغیرات نرخ سود اعتبارات برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد.

­­متغیر های رشد نقدینگی برسهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه تاثیر معنا داری دارد .

روش پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشدو از جنبه هدف کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ونرم افزار LISREL استفاده شده است. معاونین و كارشناسان شعب مختلف بانک ملت استان کرمانشاه که متغیر های اقتصادی در بدست آوردن سهم  بازار آنها ، موثر هستند به عنوان جامعه ی آماری تعریف می شوند. وبه این نتیجه دست یافت که تغییرات نرخ طلا و ارز دارای بیشترین تاثیر و تورم دارای کمترین تاثیر روی سهم بازار بانک ملت شهرستان کرمانشاه می باشند.

کلمات کلیدی: سهم بازار بانک، نقدینگی، تورم، بانک، ارز، بانک ملت،کرمانشاه

 

مقدمه :

عوامل مختلفی بر رقابت پذیری بانك ها تاثیرگذارند. كه در این بین سهم بازار بیشترین نقش را ایفا می­كند.  در مورد اهمیت نقش سهم بازار مطالعاتی انجام شده است. در كل می توان گفت كه افزایش توان رقابتی یا رقابت­پذیری سازمان ها منجر به ایجاد فضای رقابتی در جامعه و نهایتاً ارتقای سطح رقابت پذیری ملی می شود كه این عامل خود زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می­نماید  (صفری ،1387). رقابت پذیری كیفیتی است كه از طریق حاكمیت بازار و شکل­گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی پژوهش­گر می شود. در این بین، یكی از مهمترین عوامل  تاثیرگذار در كسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد(ایکسو کوینک[1] 2009).و  هر قدر رقابت پذیری كشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعكس، كشوری كه از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام دراقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلكه متضرر هم می شود. آنچه كه حائز اهمیت است توجه به این نكته است كه افزایش توان رقابت پذیری بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت­پذیری ملی خواهد بود.

رقابت پذیری را به هر صورت كه تعریف كنیم، عاملی است كه یك سازمان را در موقعیتی بهتر از رقبایش قرار می دهد (فردریك[2]،2007). رقابت  پذیری سازمان از سوی بسیاری از پژوهش­گران به صورت مفهومی چند بعدی ارائه شده است  در واقع رقابت پذیری را در هر سطحی كه تعریف نماییم شامل عوامل موثری است كه این عوامل بر میزان قدرت رقابتی آن بنگاه یا كشور تاثیر می گذارد و همان­طور كه بیان شد به گفته بسیاری از كارشناسان سهم بازار از عوامل موثر در این زمینه است. این پژوهش  قصد دارد تا علاوه بر شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های ملت در كشور،عوامل موثر بر سهم بازار بانک ملت  را ارائه نماید. به همین جهت در این پژوهش، در ابتدا با بررسی دقیق و عمیق ادبیات موضوع سعی شده است تا ابعاد مربوط به رقابت پذیری بازار بانك ها شناسایی گردد.

1-2.بیان مسأله

امروزه رقابت پذیری تاثیرگذار در كسب قدرت رقابتی سازمان ها سهم بازار آنها در بین سایر رقباست و بر اساس پژوهش های مختلف انجام شده، این عامل در قدرت رقابتی سازمان ها تاثیر عمده ای دارد  هر قدر رقابت پذیری كشوری در سطح جهان بالاتر باشد، آن كشور در ادغام در اقتصاد جهانی به­واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد(یاوری،1385). برعكس، كشوری كه از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلكه متضرر هم می شود. یكی از مهمترین عوامل­ با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار و دسترسی به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع خدمات  به مشتریان، مسئله شناسایی متغیر های اقتصادی و تلاش در جهت حفظ دراز مدت  ارتباط بانک ها با مشتریان(حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید) ، که همان بازار بانک است از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنان می باشد. لذا لزوم ایجاد راهبردی برای مدیریت سهم بازار بانک و برنامه ریزی دقیق و صحیح  برای اندازه گیری نظارت و مدیریت آن در موسسات مالی به­ خوبی احساس می شود. افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یكی از عمده ترین معضل های اقتصادی كشور تبدیل كرده است. و نقدینگی و نمادهایی كه در رابطه با خلق و كنترل حجم پول ایجاد شده اند در حیات اقتصادی جوامع امروزی نقش به سزایی دارند. با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانك ها همزمان افزایش یافته ضمن آنكه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد.و یكی از تأثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانكی، تغییر در پرتفولیوی افراد جامعه است.با بررسی سیستمی بانک ها باید همه فعالیت های مورد نیازی را که در بدست آوردن بازار بانک لازم هستند، شناسایی شوند .اساسا بانک ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با دیگر رقبای خود با ارائه خدمات با توجه به توان خود به رقابت بپردازند. در این پژوهش نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک ها مورد پژوهش  قرار  می­گیرد .

1 – Fu ,Xiaoqing

2- Frederick

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***