دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و میزان آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

فرهنگ بازار

در طول سالهای قبل از ۱۹۶۰ سازمانها با سازمان دهی در برخورد با چالشهای رقابتی جدید تلاش می کنند. پایه گذار این نوع فرهنگ، بر مبنای کار «الیور ویلیامسون» و اوچی و دیگر همکاران او می باشد. اعضاء سازمان سعی در شناسایی عواملی داشتند که بر اثر بخشی سازمان کمک می کردند. یکی از این عوامل و مهمترین آن، هزینه های کاری می باشد. این طرح که شکلی از بازار ارائه می دهد و عبارت بازار به معنی وظایف بازاریابی یا وجود مصرف کنندگان در محل کار نمی باشد. بلکه نوعی سازمان را نشان میدهد که وظایفی در درون خود همانند یک بازار دارد. به عبارت دیگر این مدل جهت گیری به طرف محیط خارجی بجای محیط داخلی است. محیط خارجی متمرکز بر عوامل خارجی شامل متقاضیان، مشتریان، پیمانکاران، صاحبان جواز، اتحادیه ها، تنظیم کنندگان و مانند اینها می باشد. این نوع فرهنگ شباهتی به سلسله مراتب که دارای کنترل داخلی است و بوسیله قوانین تخصصی کردن مشاغل، تصمیم گیری متمرکز شده نگهداری می شود، ندارد. در حالی که بازار معمولاً از طریق مکانیزم های اقتصادی بازار و بخصوص مبادلات پولی گردانده می شود. بدین شکل بازارها بر مبادلات فروش و قراردادها و ایجاد مزیت رقابتی با دیگر رقبا تمرکز دارد. سازمان هایی که فرهنگ غالب بر آن، فرهنگ بازار است از ارزشهای اصلی غالب بهره وری و رقابت برخوردار هستند و رقابت و بهره وری در این سازمانها از طریق اهمیت زیاد به کنترل و موقعیت خارجی بدست
می آید. از اوایل ۱۹۹۰ تا اواسط ۱۹۹۱ تمایل به حفظ این فرهنگ قوت گرفت.

اساس مفروضات و ارزشهای بنیادی فرهنگ بازار بر پایه اهداف روشن و استراتژی پرتکاپو بسوی سود آوری و کارایی سوق می یابد. جنرال جورج پتون معتقد است سازمانهای بازار تمایل به حفظ موقعیت رقبا با ثابت قدمی در اهداف، رقبا را مغلوب می کنند. در این فرهنگ کار نتیجه مدار می باشد. رهبران بادوام و ثابت قدم هستند و آن چیزی که باعث پیوند اجزاء به یکدیگر می شود تاکید بر پیروزی و مفاهیم بلند مدت، عملیاتهای رقابتی و تاکید بر دستیابی به موفقیت و تحقق اهداف است. عبارت موفقیت در این فرهنگ، شراکت و نفوذ در بازار تعریف شده است (کویین،۹۹۹۱). در فرهنگ بازار سازمان بسیار نتیجه مدار است و هدف اصلی آن نتایج مورد انتظار از شغل محول شده می باشد و به گونه ای از سازمان گفته می شود که خود به مثابه یک سازمان عمل می کند این نوع از سازمان به جای امور داخلی به سوی محیط خارجی جهت گیری دارد. آنچه سازمان را به هم پیوند می دهد. تاکید بر پیروزی در رقابت است. تاکید بلند مدت بر اقدام رقابتی و دستیابی به اهدافی پایدار است. موفقیت بصورت نفوذ در بازار و سهم بازار تعریف می شود و رهبران بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است (زاهدی، ۱۳۸۱)

۲-۵-۶-۴-فرهنگ قومی

سومین شکل ایده آل از فرهنگ سازمان فرهنگ قومی نامیده می شود، به این علت که سازمان همانند یک خانواده است.. در سازمانی که فرهنگ قومی بر آن غالب است بجای رویه ها و قوانین سلسله مراتب یا مراکز بازاری مزیتهای رقابتی، ویژگیهای فرهنگ قومی یعنی کار گروهی، برنامه های مشارکت کارکنان، تعهد سازمانی وجود دارد، گروههای کاری بر اساس عملکرد گروهی (نه فردی) پاداش دریافت کرده و نیز دوایر کیفی سازمان به تشویق کارکنان در اصلاح و بهبود کار و عملکرد خود و سازمانشان در یک محیط پر قدرت می پردازند.

مفروضات بنیادی فرهنگ قومی بیان می کند که:

۱-محیط از طریق فرهنگ گروهی و توسعه منابع انسانی بهتر اداره می شود.

۲- مشتریان به مثابه شرکاء هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین میزان آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             ۱-۴-۲- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و میزان آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر برخی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و میزان آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    ۳٫  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و میزان آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد

Leave a comment