دانلود پایان نامه بررسی معماری آثار فرهنگی بر تقویت و توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه

زبان های ایرانی

در ایران گویش وران خانواده های زبانی مختلفی زندگی می کنند که می توان آن ها را در غالب خانواده زبانی هند و اروپایی، آلتایی و سامی ها قرار داد. در گروه خانواده زبانهای هند و اروپایی زبان پارسی به عنوان مهمترین زبان شاخه ایرانی این خانواده نه تنها برای پارسی زبانان جهان، پژوهشگران کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان و شهرهای فارسی زبان ازبکستان دارای جذابیت بسیاری است. بلکه ادبیات غنی این زبان و جایگاه آن به عنوان زبان دوم جهان اسلام و نقشی که به عنوان زبان میانجی در طول تاریخ از بالکان تا چین بازی کرده است جذابیت های بسیاری را برای پژوهشگران ادبی، تاریخ، اسطوره شناسی و مردم شناسی فراهم کرده است. بنابراین زبان فارسی می تواند موجبات جذب پژوهشگران بسیاری را که در این زمینه کار می کنند به کشورمان فراهم کند.

هم چنین بسیاری از منابعی که در مورد تاریخ اسلام نوشته شدهاند به زبان فارسی به همراه دو زبان ترکی و عربی تولید شده اند. بنابراین اسلام شناسان دنیای اسلام برای پژوهش درباره اسلام ناچارند که از این زبان استفاده کنند و به ایران بیایند.

از دیگر زبانهای هند و اروپایی ایران کردی، بلوچی، گیلکی، مازندرانی، تالشی، تاتی، لری، لکی و صدها گویش و هزاران لهجه دیگر را میتوان نام برد که هنوز جنبههای مختلف فرهنگی، زبانی، تاریخی و غیره آن ها بررسی و مطالعه نشده است و ایران را تبدیل به گنجینه دست نخورده ای از سرمایه های زبانی کرده است که معرفی و شناخت آن ها موجب جذب گردشگران و پژوهش گران در این زمینه را فراهم خواهد کرد.

در گروه خانواده زبانی آلتایی، ترکی آذری، قشقایی، ترکمنی با میلیونها گویشور روبرو هستیم که این نیز خود می تواند باعث جذب گردشگران و ترک شناسان دنیا به ایران شود. کتابها و منابعی نیز در این زمینه تولید شده اند که فقط در ایران وجود دارند. در ایران گروه زبانهای سامی حامی را نیز داریم. زبان عربی دارای جایگاه برجستهای در جهان اسلام است.

وجود این همه زبان و گویش و لهجه از خانواده های زبانی مختلف در ایران و پیشینه تاریخی آن که همواره محل برخورد فرهنگ ها، تمدن ها، زبان ها و قوم های مختلف بوده است شرایط

Leave a comment