دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانشکده

علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حسابداری

عنوان :

بررسی ارتباط بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

           دکتر محمد حسین رنجبر

استاد مشاور :

            دکتر مختار رنجبر

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق. 1

1 1 . مقدمه. 2

2 1 . تشریح و بیان موضوع. 3

3 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

4 1 .  اهداف تحقیق. 4

5 1 . سوالات تحقیق. 4

6 1 . فرضیات تحقیق. 4

7 1 . جامعه و نمونه آماری.. 5

8 1 . متغیرهای تحقیق . 5

9 1 .  تعریف واژگان کلیدی.. 5

10 1 .  خلاصه فصل. 6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 7

1 2 . مقدمه. 8

2 2 . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان. 8

3 2 . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.. 9

1 3 2 .مربوط بودن. 9

2 3 2. قابلیت اتکا 9

3 3 2 . قابلیت مقایسه. 10

4 3 2 . مفهوم بودن. 10

4 2 . ارتباط اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن. 11

5 2 .  تناوب گزارشگری مالی.. 11

6 2 .  هدف افشاى اطلاعات مالى.. 12

7 2 .  سطوح افشاء. 13

1 7 2 . افشای مناسب.. 13

2 7 2 . افشای منصفانه. 13

3 7 2 . افشای کامل. 13

8 2 .  روشهای افشاء. 13

9 2.  عدم تقارن اطلاعاتی.. 14

1 9 2 . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی.. 16

10 2 . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه. 16

11 2 .   هزینه سرمایه. 17

1 11 – 2 . تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه. 18

2 11 2 . مفهوم هزینه سرمایه. 18

3 11 2 . هزینه سرمایه ضمنی.. 19

12 2 .   چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه. 19

13 2 . فرضیه ومبانی نظری تحقیق. 19

1 13 2 .بخش اول: بررسی ارتباط بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی.. 20

2 13 2 .بخش دوم: بررسی ارتباط بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه. 20

14 2 .  پیشینه تحقیق. 21

1 14 2 .  تحقیقات داخلی.. 21

2 – 14 – 2 .  تحقیقات خارجی. 23

15 – 2 . خلاصه فصل. 28

فصل سوم : روش تحقیق. 30

1 3  .  مقدمه. 31

2 3 . روش تحقیق. 31

3 3 . جامعه آماری.. 31

4 3 . نمونه آماری.. 32

5 3 . استخراج مدلها 34

1-5-3 – مدل مورد استفاده برای ارتباط بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی.. 34

2-5-3 – مدل مورد استفاده برای ارتباط بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه. 35

6 3 . روش گردآوری داده ها 36

7 3 . روش های آماری مورد استفاده 37

8 3 . خلاصه فصل. 37

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 38

1 4 مقدمه. 39

2 4 . آمار توصیفی.. 39

3 – 4 . آزمون کلموگروف-اسمیرنف.. 40

4 – 4 . بررسی فرضیات تحقیق. 40

1– 4 – 4 . آزمون فرضیه اول. 40

2 – 4 – 4 . آزمون فرضیه دوم 42

5 – 4 . خلاصه فصل. 44

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 45

1 5 . مقدمه. 46

2 5 . خلاصه تحقیق. 46

3 5 . نتایج آزمون فرضیه ها 48

1 3 5 . فرضیه اول. 48

2 3 5 . فرضیه دوم. 49

4 5 . محدودیت های تحقیق. 49

5 5 . پیشنهادات.. 49

1 5 5 . پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 49

2 5 5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 49

6 5 . خلاصه. 50

منابع و ماخذ. 51

منابع و ماخذ فارسی. 51

منابع و ماخذ انگلیسی.52

چکیده :

 

سرمایه گذاران  برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود سعی دارند عواملی که بر بازده مورد انتظارشان اثر گذار باشد را شناسایی نمایند. یکی از مهم ترین عوامل در  انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بدست آوردن اطلاعات کافی و گزارش گری مالی درست از سوی شرکت هاست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment