دانلود پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

– ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه 

ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ از ﺳﺎل ۱۹۹۲ در اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح و اراﺋﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ۱۹۹۹   ﺑﺎ ورود WAP[1] ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻪوﺟﻮدآوردن اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻫﺮ زﻣﺎن، اﺛﺮ زﻳﺎدی در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻣﺒﺎدﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﻳﮕﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و از ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻣﺪل از ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل دﻳﮕﺮ از ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮی را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از دﻻﻳﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮی اﻳﻦ روش در ﺑﺎﻧﻜﺪاری، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ (در ﻣﺤﺪوده ای  ﻛﻪدارای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ اﺳﺖ) و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت در اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ و دلیل دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل در ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل در ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮیﭘﺮوﺗﻜﻞWAP و SMS ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺷﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺮدش ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.(راوند،۱۳۸۹)

۲-۵- مدل­های پذیرش فناوری اطلاعات

برای استقرار فناوری اطلاعات، مدل­های مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از این مدل­ها مبنای تئوریک دارند و برخی دیگر به صورت مستقیم از بررسی ادبیات، مشاهدات و تجارب حاصل شده­اند. در حقیقت پس از یک دهه تلاش برای شناسایی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات، از سال­های میانی دهه ۸۰ پژوهشگران کوشش خود را بر طراحی و آزمودن مدل­هایی که می­تواند به پیش­بینی استفاده از سیستم­های مبتنی بر فناوری اطلاعات یاری رساند، متمرکز کرده­اند (باروتی اردستانی،۱۳۸۵)

مدل­های با مبنای تئوریک غالباً بر پایه نظریه­های تغییر یا به طور کلی نظریه­های رفتاری بنا نهاده شده، پذیرش و استقرار یک فناوری جدید اطلاعاتی را یک نگرش، یک قصد رفتاری و یا نهایتاً یک رفتار که منجر به پذیرش تغییر می­شود، می­دانند.

[۱] Wireless application protocol

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان

  • بررسی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

  • بررسی تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد

Leave a comment