دانلود پایان نامه بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان

                               دانشکده: علوم اقتصاد

                                          گروه :حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حسابداری

 

عنوان : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در

گزارشگری مالی

استاد راهنما : دکتر احمد احمدپور

 

استاد مشاور : دکتر اسفندیار ملکیان

 

آذر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق). 1

1-1.مقدمه 2

1-2.تشریح و بیان موضوع. 3

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش… 5

1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه 5

1-6.فرضیه های تحقیق. 6

1-7.روش تحقیق. 6

1-8.مدلهای تحقیق. 7

1-9.متغیرهای تحقیق. 8

1-10.تعریف واژگان کلیدی.. 10

1-11.خلاصه فصل. 11

1-12. چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم (مبانی نظری و ادبیات تحقیق). 12

2-1. مقدمه: 13

2-2. مفید بودن اطلاعات مالی. 14

2-3. مفهوم محافظه کاری.. 15

2-4 . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. 19

2-5 . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 19

2-6 . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. 19

2-7. دیدگاههای  محافظه کاری.. 20

2-7-1. دیدگاه قراردادی.. 21

2-7-2. دیدگاه دعاوی حقوقی. 22

2-7-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری.. 23

2-7-4. دیدگاه مالیاتی. 23

2-7-5. دیدگاه هزینه های سیاسی. 24

2-7-6. رقابت در بازار. 25

2-8.انواع محافظه کاری.. 25

2-8-1. محافظه کاری نامشروط.. 26

2-8-2. محافظه کاری مشروط.. 26

2-9. اندازهگیری محافظه کاری.. 28

2-9-1. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. 29

2-9-2. معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار. 30

2-9-3. معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی.. 30

2-9-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی.. 32

2-10. عوامل موثر بر محافظه کاری.. 32

2-11. رقابت در بازار. 33

2-12. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات.. 34

2-13. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری.. 36

2-13-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) 37

2-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) 38

2-14. اندازهگیری رقابت.. 39

2-15. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری.. 41

2-16. پیشینه تحقیق. 43

2-16-1. تحقیقات خارجی. 43

2-16-2. تحقیقات داخلی. 47

2-17. خلاصه فصل. 51

فصل سوم (روش تحقیق). 52

3-1. مقدمه 53

3-2. روش تحقیق. 53

3-3. جامعه آماری.. 53

3-4. نمونه آماری.. 55

3-5.فرضیه ها و مبانی نظری آنها 59

3-6. طریقه استخراج مدل ها 60

3-6-1.مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط……………………………………………….60

3-6-2.  استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری.. 61

3-7.روش گردآوری داده ها 65

3-8. روشهای آماری مورد استفاده 65

3-9. خلاصه فصل. 65

فصل چهارم (آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها) 66

4-1.مقدمه 67

4-2. بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری.. 67

4-2-1. آمار توصیفی. 67

4-2-2. ضرایب همبستگی. 68

4-2-3. آزمون مدل باسو(1997) 70

4-2-4. نتایج آزمون فرضیه ها 72

4-3 . سایر یافته های پژوهش… 77

4-4 بررسی فروض خطی رگرسیون. 78

4-5. خلاصه فصل. 79

فصل پنجم (خلاصه و نتیجه گیری).. 80

5-1- مقدمه 81

5-2. خلاصه و نتیجه گیری.. 81

5-3- محدودیتهای تحقیق. 84

5-4- پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 85

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 86

منابع و ماخذ. 89

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1.مقدمه

اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه،

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment