دانلود پایان نامه بررسی الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران

دانلود پایان نامه

۱            فرضیات پژوهش

همان طور که گفته شد هدف اصلی این پژوهش بهبود عملکرد کسب و کار بندر با ورود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد در نتیجه پس از شناسایی متغیرهای مورد بحث به‌منظور تبیین مسئله پژوهش و دستیابی به اهداف مطالعه، فرضیه‌های پژوهش به‌صورت زیر مطرح می‌گردند.

فرضیه اول: حمل‌ونقل چندوجهی بر سخت افزار بندری تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

فرضیه دوم: حمل‌ونقل چندوجهی بر نرم افزار بندری تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

فرضیه سوم: حمل‌ونقل چندوجهی بر کیفیت روابط بازیگران تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

فرضیه چهارم: حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد بندر تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

فرضیه پنجم: سخت افزار بندری بر عملکرد بندر تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیه ششم: نرم افزار بندری بر عملکرد بندر تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

فرضیه هفتم: کیفیت روابط بر عملکرد بندر تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

پس از تبیین فرضیات پژوهش در فصول بعدی به بررسی و تحلیل نتایج فرضیات ایجاد پرداخته خواهد شد.

۱-۲            روش اجرا

در تجزیه تحلیل این پژوهش که داده‌های آن به‌وسیله پرسشنامه جمع آوری شده است برای تعیین روابط فرضیات مدل از فن مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل معادلات ساختاری یا یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مؤلفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند. در بحث تحلیل این مطالعه پرسشنامه‌ای تحت مدل مفهومی و شاخص‌های هر یک از متغیرهای تعریف شده تهیه و تنظیم می‌شود. رابطه هر یک از متغیرها نشان دهنده یک فرضیه می‌باشد که توسط سنجه‌های این پرسشنامه مورد بررسی قرار می‌گیرند سپس داده‌های گردآوری شده توسط نرم افزار این مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. نرم افزارهای مورد استفاده در تحلیل روش معادلات ساختاری عبارت‌اند از:

  • نرم افزار لیزرل:

نرم افزار لیزرل[۱]، جهت محاسبات تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. نرم افزار لیزرل مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که در علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده می‌شود. از این نرم افزار جهت تحلیل تأییدی متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است. (نرگسیان, ۱۳۹۲)

  • نرم افزار اسمارت پی ال اس:

پی ال اس[۲] یا کمترین توان‌های دوم، به‌عنوان نسل دوم روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری افق‌های نوینی را بروی محققان علوم رفتاری گشوده است. این رویکرد به علت وابستگی کمتر به‌اندازه نمونه، سنجش متغیرها، نرمال بودن توزیع و استفاده از ابزارهای جا افتاده، رویکردی مناسب برای پژوهشگران محسوب می‌شود. در نهایت از نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس و آزمون‌های توصیفی مربوطه، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده خواهد شد. (داوری & رضازاده, ۱۳۹۲)

 

۱-۳            قلمرو پژوهش

۱-۳-۱        قلمرو موضوعی پژوهش

موضوع اصلی پژوهش حاضر، تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان یک سیستم خدمات دهی لجستیک در حمل‌ونقل بر عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد. در نتیجه موضوع مورد مطالعه از دو بخش سیستم حمل و نقل چند وجهی و بهبود عملکرد بندری تشکیل می‌شود که هر کدام به‌صورت زیر شرح داده شده است.

در بخش اول قلمرو موضوعی این پژوهش به  بررسی سیستم حمل و نقل چندوجهی پرداخته می‌شود. این مطالعه با بررسی تمامی ابعاد این سیستم نوین حمل و نقل به تشریح هر یک از ابعاد آن نیز می‌پردازد. سیستم حمل و نقل چند وجهی با ادغام تمامی شیوه‌های حمل و تحت یک بارنامه و با یک مسئولیت انجام می‌شود.

[۱] Lisrel

[۲] PLS (Partial Least Squares)

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

Leave a comment