دانلود پایان نامه بررسی استعدادمنابع انسانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری در پیاده سازی مدیریت دانش

فرایند ترکیب کردن دانش (آشکار به آشکار):عبارت است از ترکیب مجدد اجزای دانش آشکار به شکلی جدید. در این مرحله، هیچ دانش جدیدی خلق نمی شود، بلکه دانش جدید حاصل ترکیب جدید دانش آشکار موجود یا قبلی است.

فراینددرونی کردن دانش (آشکار به پنهان): از طریق توزیع و ترویج رفتار جدید کسب شده و مدلهای ذهنی تجدید یا به تازگی درک شده اتفاق می افتد. درونی کردن پیوند قوی با “یادگیری عملی”[۱] دارد. درونی کردن، دانش و تجارب گروهی و یا فردی را به مدلهای ذهنی فردی تبدیل می کند. به محض درونی شدن، دانش جدید مورد استفاده کارکنانی قرار می گیرد که آن را در پایگاه دانش پنهان موجود خود توسعه داده و سازماندهی مجدد کرده اند.

 

 

 

 

۲-۱۱-۴-مدل مدیریت دانش چوو[۲]

مدل مدیریت دانش چوو بر معنی کردن(مبتنی بر مدل ویک، ۲۰۰۱)، خلق دانش(مبتنی بر مدل نوناکا و تاکچی،۱۹۹۵) و تصمیم گیری(مبتنی بر عقلانیت محدود[۳] سایمون،۱۹۵۷) تمرکز دارد. این مدل بر نحوه انتخاب عناصر اطلاعاتی و سپس جریان آنها در فعالیتهای سازمانی متمرکز است. همان طور که در شکل۲-۳ مشاهده می شود هر یک از مراحل مدل شامل معنی کردن، خلق دانش و تصمیم گیری، محرکی بیرونی دارد.

۳۸Learning by doing

۳۹ The Choo KM model

۴۰Bounded rationality

در مرحله معنی کردن، فرد می کوشد معنی اطلاعات حاصل از محیط بیرونی را درک کند. اولویتها شناسایی و برای فیلتر کردن اطلاعات، مورد استفاده واقع می شوند. افراد با استفاده از تجارب قبلی خود تفاسیر مشترکی از تبادل اطلاعات ایجاد و درباره عناصر اطلاعاتی مذاکره می کنند. ویک(۲۰۰۱) با ارائه نظریه معنی کردن، شرح می دهد که چگونه در یک سازمان از طریق تفسیر مشترک افراد، آشوب به فرایندهای منطقی و منظم تبدیل می شود. ویک اظهار می کند که معنی کردن در سازمانها متشکل از چهار فرایند یکپارچه است:۱)تغییر بوم شناسی[۱]،۲)وضع[۲]،۳)انتخاب[۳] و ۴) نگهداری[۴]. تغییر بوم شناختی، تغییر در محیط بیرونی سازمان است، محیطی که جریان اطلاعات به عاملان در سازمان را مختل می کند. عاملان سازمانی ضمن تلاش برای بررسی دقیق عناصر محیط، محیط مطلوب خود را وضع می کنند. در مرحله وضع، افراد می کوشند عناصر محیط مطلوب را ایجاد، تنظیم مجدد، متمایز یا خراب کنند. بسیاری از این عناصر محیطی به صورت برنامه ریزی شده از طریق خلق محدودیتها یا قواعد خاص خود ایجاد می شوند. مرحله وضع، موضوعاتی را مشخص می کند که باید برای فرایند انتخاب مورد استفاده واقع شوند. در مراحل انتخاب و نگهداری، افراد می کوشند عقلانیت تغییرات وضع شده را از طریق انتخاب تفسیر کنند. فرایند نگهداری، سازمان را به حافظه سازمانی متشکل از تجارب منطقی موفق تجهیز می کند. این حافظه می تواند در آینده برای تفسیر تغییرات جدید و متوازن کردن تفسیرهای فردی به صورت یک دیدگاه سازمانی منسجم، دوباره مورد استفاده واقع شود. این مراحل همچنین برای کاهش عدم اطمینان و ابهام اطلاعات مبهم به کار برده می شوند.

[۱] Ecological change

[۲] Enactment

[۳] Selection

[۴] Retention

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

Leave a comment