دانلود پایان نامه اهمیت رسانه ها در دنیای امروز

فهرست مطالب

فصل اول، طرح تحقیق.. 8

مقدمه. 9

 1. طرح مساله تحقیق……. 10
 2. ضرورت و اهمیت تحقیق….. 11
 3. هدف تحقیق…… 13

فصل دوم، بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

مقدمه. 16

 1. فرهنگ… 16

1.1. تعریف فرهنگ…. 16

1.2. مطالعات فرهنگی در کشورهای در حال توسعه؛ تاریخچه و مباحث مطرح در آن. 18

1.3. رسانه ها و فرهنگ…. 20

1.4. ارزش ها و فرهنگ…. 22

1.5. انقلاب اسلامی و فرهنگ…. 23

 1. پیشینه تحقیق…. 25
 2. ارزش های اساسی مصوب ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 30

3.1. ایثارگری و شهادت طلبی.. 30

3.2. استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی.. 30

3.3. ساده زیستی و نفی تجمل گرایی.. 33

3.4. حفظ کیان خانواده. 33

3.5. خودکفایی علمی و توجه به علم.. 34

 1. مبانی نظری تحقیق.. 35

4.1. نظریه برجسته‌سازی.. 35

4.2. نظریه بازنمایی 39

 1. چارچوب نظری تحقیق.. 43
 2. معرفی روزنامه های مورد بررسی در تحقیق.. 44

6.1. روزنامه کیهان. 44

6.2. روزنامه ایران. 44

6.3. روزنامه آفتاب یزد. 45

7 . سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………45

7.1. سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….45

7.2. فرضیات… 45

7.3.سوالات فرعی…….   46

فصل سوم، روش تحقیق.. 47

مقدمه. 48

 1. روش تحقیق…. 48
 2. جامعه آماری… 48
 3. حجم جامعه آماری… 49
 4. روش نمونه‌گیری… 49
 5. حجم نمونه…… 49
 6. واحد تحلیل….. 50
 7. متغیرها و مقوله‌های تحقیق….. 50

8.تعاریف عملیاتی……   52

8.1.کد بررسی مطلب(ID):.. 52

8.2. شماره صفحه:….. 52

8.3. شماره مطلب…………………………………………………………………………………………………………… 52

8.4. ارزش ایثارگری و شهادت طلبی………   52

8.5. ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»…………. 53

8.6. ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»……….. 53

8.7. ارزش «حفظ کیان خانواده»……….. 54

8.8. ارزش «خودکفایی علمی و نهضت تولید علم»……….. 54

 1. روش جمع‌آوری اطلاعات…. 55
 2. 10. روایی و پایایی…….. 55
 3. 11. روش تجزیه و تحلیل……. 56

فصل چهارم، یافته های پژوهش…. 57

مقدمه. 58

 1. توصیف یافته های تحقیق.. 58

1.1. مرور کلی.. 58

1.2. ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی»………. 61

1.3. ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»…… 63

1.4. ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»….. 65

1.5. ارزش «حفظ کیان خانواده»…. 67

1.6. ارزش «خودکفایی علمی و توجه به علم»….. 69

 1. تبیین یافته های تحقیق… 71

2.1. فرضیه اول: «بین روزنامه های مورد بررسی و میزان پرداختن به پنج ارزش مذکور ارتباط معنادار وجود دارد.»……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

2.2. پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه اول……….  73

2.2.1. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» پرداخته اند………………………………………………………………………………………………………………………………74

2.2.2. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی» پرداخته اند؟………………………………………………………………………………………………………75

2.2.3. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی» پرداخته اند؟…………………………………………………………………………………………………………………77

2.2.4. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «حفظ کیان خانواده» پرداخته اند؟………………………………………………………………………………………………………………………………………77

2.2.5. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «نهضت علمی و توجه به علم» پرداخته اند؟……………………………………………………………………………………………………………………………78

2.3. فرضیه دوم: «بین میزان پرداختن به ارزشهای مورد بررسی در تحقیق و سال انتشار روزنامه؛ ارتباط معنادار وجود دارد»……………………………………………………………………………………………………………………………..78

2.3.1. آیا گذشت زمان تاثیر معناداری بر میزان پرداختن روزنامه ها به ارزشهای مورد نظر گذاشته است؟…..80

فصل پنجم، جمع بندی و نتیجه گیری.. 83

مقدمه. 84

 1. پاسخ به پرسش ها و بررسی فرضیه های مطرح شده…… 84
 2. نتیجه گیری….. 88
 3. محدودیت های پژوهش 89
 4. پیشنهادهای پژوهش…. 89

منابع و مآخذ. 91

 1. منابع فارسی. 92
 2. منابع غیرفارسی.. 97

پیوست ها 98

 1. معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 99
 2. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ارزش های اساسی نظام. 104
 3. دستورالعمل کدگذاری.. 106
 4. جداول توافقی…… 107

فهرست جداول

جدول 1- تعداد روزهای انتشار روزنامه ها 49

جدول 2- نمونه آماری 49

جدول 3- برگه کدگذاری 51

جدول 4- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به حداقل یکی از ارزش های پنج گانه. 58

جدول 5- فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به ارزش های پنج گانه و درصد آنها نسبت به کل مطالب… 60

جدول 6- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «ایثارگری و شهادت طلبی». 61

جدول7- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی». 63

جدول8- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 65

جدول 9- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «حفظ کیان خانواده». 67

جدول 10- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به « خودکفایی علمی و توجه به علم». 69

جدول 11- جدول توافقی روزنامه ـ ارزش 71

جدول 12- توزیع فراوانی مطالب مرتبط با ارزش‌ها به تفکیک روزنامه. 73

جدول 13- جدول توافقی سال انتشار ـ ارزش………………………………………………………………………………………………………79

فهرست نمودارها

 

نمودار 1- درصد فراوانی کل مطالب بررسی شده و مطالب مرتبط… 59

نمودار 2- درصد فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به ارزش های پنج­گانه تحقیق.. 61

نمودار 3- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی». 62

نمودار 4- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ایثارگری و شهادت طلبی ». 63

نمودار 5- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 64

نمودار 6- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «حفظ کیان خانواده». 65

نمودار 7- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم». 66

نمودار 8- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی». 67

نمودار 9- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی ». 68

نمودار 10- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 68

نمودار 11- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «حفظ کیان خانواده». 70

نمودار 12- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم». 70

فصل اول؛                                    طرح تحقیق

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی نظیر اینترنت، ماهواره، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت یا زوال فرهنگ و تمدن بشر، نقش بزرگی به عهده گرفته اند؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نام گذاشته اند.

روزنامه­ها در مقایسه با سایر رسانه­های ارتباطی، عمر بیشتری دارند و با اینکه در نیم قرن گذشته انحصار خود را به عنوان تنها وسیله خبررسانی از دست داده­اند و با رقیبان قدرتمندی مواجه هستند ولی برخی ویژگی های مهم آن ها نظیر وسعت، دوام، و تنوع اخبار و دارا بودن قابلیت های ویژه برای تشریح و تفسیر داده ها باعث شده است که با وجود ظهور و فراگیر شدن رسانه های ارتباطی چون رادیو، تلویزیون و شبکه های اطلاع رسانی، در توسعه روزنامه­ها خللی ایجاد نشود و آن­ها همچنان تاثیر زیادی در دادن آگاهی به مردم و شکل­گیری واقعیت­های اجتماعی، برجسته­سازی پیام­های خبری و تقویت یا تضعیف  ارزشهای جامعه دارند. با توجه به توانایی رسانه ها در شکل گیری یا تقویت و تضعیف ارزش های اجتماعی، به نظر میرسد که میتوان با بررسی علمی محتوای انتشار یافته در رسانه ها، تا حدود زیادی پی به ارزش هایی برد که توسط رسانه در جامعه گسترش پیدا می کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

Leave a comment