دانلود پایان نامه ارشد مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات طرح.. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2-اهداف تحقیق.. 3

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش آن.. 4

1-4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5- قلمرو تحقیق.. 6

فصل دوم. 10

مطالعات نظری.. 10

مقدمه. 11

2-1-  پیشینه انواع شاخص‌های آب… 12

2-2 پیشینه شاخص فقر آبی.. 14

2-3- مروری بر تعیین شاخص…. 18

2-4- شاخص فقر آبی.. 28

فصل سوم. 30

روش شناسایی تحقیق.. 30

3-1 محاسبه شاخص فقر آبی در حوضه آبریز زهره وجراحی.. 31

3-2- روش محاسبه. 32

تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق.. 37

4-1-مقدمه. 38

4-2- منابع: 38

4-3- مولفه دسترسی: 44

4-3- 1- دسترسی به آب بهداشتی.. 45

4-4- ظرفیت: 49

4-4-2 سرانه زمین‌های کشاورزی.. 50

شکل 4-4-3 مولفه ظرفیت… 51

4-5- مولفه مصرف: 52

فصل پنجم.. 59

نتیجه گیری وپیشنهادات… 59

5-1- نتایج.. 60

5-2- محدودیت ها 61

5-3- پیشنهاد ها 61

4-2- جداول محاسباتی.. 62

جدول شماره 4-2-1  معرف بارش…. 62

جدول شماره 4-2-2-معرف آب ورودی به  حوضه. 63

جدول شماره 4-2-3معرف آب‌های زیر زمینی.. 64

جدول شماره 4-2-4 مولفه منابع.. 65

جدول 4-3-1معرف دسترسی به آب بهداشتی.. 66

جدول 4-3-2 معرف دسترسی به سیستم جمع آوری فاضلاب… 67

جدول4-3-3 معرف آب کشاورزی.. 68

جدول 4-3-4 مولفه دسترسی.. 69

جدول 4-4-1- معرف آب ذخیره شده 70

جدول 4-4-2-  معرف نسبت زمین‌های کشاورزی به منابع داخلی.. 71

جدول 4-4-3  مولفه ظرفیت… 72

جدول 4-5-1 معرف سرانه مصرف آب شرب… 73

جدول 4-5- 2-1ارزش آب صنعتی در محدوده‌ها ی مطالعاتی.. 74

جدول 4-5-2-2 معرف ارزش افزوده آب صنعتی.. 75

جدول 4-5-3-1 قیمت متر مکعب آب کشاورزی.. 76

جدول 4-5-3-2 معرف ارزش افزوده آب کشاورزی.. 77

جدول 4-5-4- مولفه مصرف… 78

جدول 4-6-1- زیر معرف BOD… 79

جدول 4-6- 2 زیر معرف فسفر. 80

جدول 4-6-3- زیر معرف TDS ,EC… 81

جدول 4-6-4- زیر معرف سم و کود. 82

جدول 3-4-2-22 مولفه محیط زیست… 1

جدول 3-4-2-23 شاخص فقرآبی.. 2

مراجع: 3

 

فهرست اشکال

شکل 4-2-1 بارش…. 40

شکل 4-2- 2 آب ورودی به زیر حوضه. 41

شکل4-2-3  آب‌های زیر زمینی.. 42

شکل4-2- 4 منابع.. 43

شکل4-3-1 دسترسی به آب بهداشتی.. 45

شکل4-3-2 دسترسی به سیستم جمع آوری.. 46

شکل 4-3-3 زمین قابل کشت… 47

شکل4-3-4 معرف دسترسی.. 48

شکل 4-4-1 سرانه زمین های