دانلود پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مدیریت پروژه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  • فرایندهای اصلی وعمده:

اجرای برخی ازفرایندهای برنامه ریزی درکلیه پروژه ها ضروری است ولزوم اجرای آنها ورعایت تقدم وتاخربین آنان بدیهی واجتناب ناپذیراست. به عنوان نمونه قبل ازتعریف فعالیتهای یک پروژه،زمانبندی وبودجه آنها عملامیسرنیست.

فرایندهای اصلی وعمده برنامه ریزی که می توانند بطورمکرردرطول اجرای پروژه در سازمانهای متعددوهمچنین به موازات شروع وادامه یک یاچند مرحله ازپروژه تحقق یابد به شرح ذیل هستند:

– برنامه ریزی محدوده: تدوین محدوده کارکه به عنوان پایه اتخاذ کلیه تصمیمات درپروژه است.

– تعریف محدوده: تشریح وتفکیک اهداف بلندمدت وکلان به اهداف کوتاه مدت مشخص به منظورمدیریت دقیق برآنهاست.

– تعریف فعالیتها: تعیین دقیق فعالیتهای قابل انجام برای حصول به نتایج واهداف کوتاه مدت  می باشد.

– توالی فعالیتها: بررسی وتدوین ارتباطات بین هریک ازفعالیتها باسایرین است.

– برآوردمدت زمان فعالیتها: برآورد مدت زمان لازم برای اجرای هریک از فعالیتها بطور مستقل می باشد.

– تهیه زمانبندی: تجزیه وتحلیل ارتباط بین فعالیتها،مدت زمان اجراومنابع موردنیازهریک ازآنها برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه می باشد.

– برنامه ریزی مدیریت ریسک: با اتخاذتصمیم درنحوه مواجهه بارویدادهای بالقوه،مخاطره آمیزوبرنامه موردنیازدرمدیریت ریسک پروژه می باشد.

– برنامه ریزی منابع کاری: بررسی وتعیین نوع ومیزان کاری(شامل نیروی انسانی،مواد، ماشین آلات،ابزار)برای تحقق هریک ازفعالیتهای پروژه است.

– برآوردهزینه: محاسبه وبرآوردکل بودجه موردنیازبرای اجرای پروژه می باشد.

– برنامه ریزی بودجه: تسهیم وتخصیص بودجه به هرمجموعه ازفعالیتهادرمحدوده بودجه کلی پروژه است.

– تهیه برنامه پروژه: جمع بندی،یکپارچه سازی ومستندسازی فرایندهای برشمرده شده فوق دریک مجموعه مدون وقابل ارائه می باشد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 مدیریت پروژه P.M 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه

  • 1