دانلود پایان نامه ارشد عمران مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

تکه هایی از متن :

2-2 پیشینه شاخص فقر آبی

شاخص فقر آب توسعه یافته (‌WPI‌e)شاخصی است که جهت پیگیری روابط علت ومعلولی در میان مولفه های WPI از فشار- وضعیت- پاسخ (PSR) برای رسیدگی به به هر یک از ابعاد استفاده می‌کند این شاخص برای‌ 31 زیر حوضه، حوضه آبریز  Jequetepeque در کشور پرو بررسی شده است. برای هر مولفه، پارامترهای متفاوت (یا معرف­ها) با استفاده از مدل فوق ساخته شده است، که به دنبال علیت سه مساله زیر است:

(1) فشار فعالیت‌های انسانی بر مسایل زیست محیطی مختلف. (2) چگونه‌این فشارها بر وضعیت سیستم‌های طبیعی تاثیر می‌گذارند. (3) پاسخ توسط دولت‌ها و جوامع عمومی‌برای رسیدگی به تغییرات زیست محیطی از طریق سیاست‌ها و مقررات متفاوت. نویسندگان  eWPIپنج مولفه مختلف ارائه کردند: مصرف، محیط زیست، منابع‌، ظرفیت و دسترسی. سپس فشارها، وضعیت‌ها، پاسخ‌ها برای هر یک از ‌این مولفه­ها به‌عنوان پارامترها شناسایی و عنوان بندی شدندAgustí Pérez-Foguet Ricard Giné Garriga (2011) .

 

شاخص فقر آب در حوضه آبریز Shiyang در چین بررسی شده است. برای‌این حوضه در بحث مولفه منابع، دو معرف لحاظ شده که عبارت­انداز مقدارآب سطحی و آب زیرزمینی موجوددر دسترس برای هر نفر و دیگری اکسیژن حل شده نشان دهنده کیفیت آب، همچنین برای مولفه ظرفیت‌، سرانه  GDPمیزان تحصیلات و سرمایه‌گذاری دولت در زیر ساخت‌های آب که شاخص اقدامات و واکنش‌های کشور یا منطقه را برای منابع آب منعکس می‌کند معرف­هایی هستند که در نظر گرفته شده‌اند در بحث مصرف نیز مصارف آب خانگی صنعتی و کشاورزی و نهایتاً برای محیط زیست سه زیر معرف درصد فضای تحت پوشش گیاه طبیعی درصد فضای بیابانی وتخلیه فاضلاب سالانه مشخص شده‌اند. در‌این گزارش یک ماتریکس همبستگی نیز برای پنج مولفه WPI آورده شده است که در آن همبستگی بالایی بین منابع و مصرف (ضریب همبستگی0.899 ) و عدم همبستگی (ضریب همبستگی0.880-) بین ظرفیت و محیط زیست دیده می‌شود علاوه بر‌این به استثنا ظرفیت و محیط زیست ضریب همبستگی بقیه معرف­ها باWPI بالاست‌Ruijun Zhang., Zhenghu Duan., Mingliang TanXiaohong