دانلود پایان نامه ارشد عمران درباره رفتار دینامیکی سیستم سد مخزن

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

3-6-بررسی پاسخ ها در حوزه زمانی

پاسخ های چوپرا بر اساس تحلیل در حوزه فرکانس صورت گرفته است، اما برخی محققین پاسخ هایی را در حوزه زمان بیان نمودند. تسایی و لی[21]، پاسخ نیمه تحلیلی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی بدست آورد. وی با در نظر گرفتن اندرکنش سازه وسیال با استفاده از روش های استاندارد پاسخ را برای سد با مخزن پر و خالی بررسی کرد. همچنین تاثیر مصالح را روی پاسخ ها با مقادیر عددی بدست آورد و ثابت کرد که سیال مخزن و انعطاف پذیری سازه ی سد تاثیر زیادی بر رفتار اندرکنشی سازه وسیال دارد ودر نتیجه منجر به پاسخ های بزرگی می شود.

تسایی و همکاران[22]، همچنین پاسخ نیمه تحلیلی با استفاده از روش اجزا محدود و روش های ریاضی بدست آورد و پاسخ غیر خطی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی یافت. وی مخزن را در جهت بالادست به دو قسمت نزدیک به سد و دور از سد تقسیم کرد و پاسخ های عددی را برای محدوده ی نزدیک به سد و پاسخ های تحلیلی را برای محدوده ی دور از سد یافت.

تسایی و لی[23]، همچنین پاسخ های سه بعدی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی بدست آورد.

چوانگ[24]، پاسخ های تحلیلی برای سد صلب با وجه بالادست شیب دار و همچنین کف مخزن شیب دار را برای مخزن با طول محدود حل کرد. وی در این تحقیق از روش انتگرال گیری روی مرز استفاده نمود.

لیو[25]، پاسخ هایی نیمه تحلیلی برای سد صلب ارائه نمود که در حقیقت کار وی توسعه کار چوانگ می باشد.

آویلز[26]، پاسخ های نیمه تحلیلی برای سد صلب با وجه بالادست شیب دار وهمراه با سیال لزج و تراکم پذیر ارائه کرد. وی با استفاده از روش انتگرال گیری مرزی و یک سری از توابع خاص که شرایط مرزی و معادله حاکم را ارضا می کند، فشار هیدرودینامیک را یافت و برای حالت های مختلف از شکل وجه بالادست سد این پاسخ ها را به کمک مسائل عددی بیان نمود.

زینگالس[27]، فشار هیدرودینامیک سیستم سد- مخزن را با استفاده از تحلیل تصادفی زلزله بدست آورد. این کار با در نظر گرفتن سیال تراکم پذیر و مدل لرزه ای خاص انجام یافت.

عطار نژاد و فرساد]8[، پاسخ دقیق